zirve

Tasfiye Kar Dağıtımı

Üyelik
2 Eyl 2008
Mesajlar
785
Konum
İZMİR
Değerli arkadaşlarım 2011 bilançom şöyle:
Sermaye: 18.500
Sermaye düzeltmesi olumlu farkı: 16.433
Kar yedekleri(Yasal yedek+olağanüstü yedek) : 90.520
Geçmiş Yıllar Karları : 686.375
Geçmiş Yıllar Zararları : 489.052
Olagan kar zarar : 2781 (not:dönem net zararı= -308203 tl ancak bu Kasa Düzeltmesi sonucu kasa farkı ve vergisi olduğundan hesaba katmıyorum)

1-Buna göre biz TASFİYE halinde ne kadar Stopaj ödeyeceğiz ?
2- Tasfiyeye girmeden önce, 2012 yılında Geç.Yıllar Zararı ve Karını bir yevmiye kaydı ile 570B-580A (686375 kar-489052 zarar = kalan Kar 570 hesap=197323 TL. yapmalımıyım )
3-demirbaşları sattım yok.
4- Bu karı 4 kişi olan ortağa dağıtınca ortaklar Vergi iadesi alacak sanırım? idare zorluk çıkarırmı?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
1-İlk yapmanız gereken geçmiş yıl karları ve geçmiş yıl zararlarını sizin de belirttiğiniz şekilde bir birinden 570/580 kaydı ile mahsup etmek.

2- Birinci maddenin uygulanmasından sonra tasfiye kar dağıtımı şu kalemlerden oluşacaktır.

500=18.500
502=16.433
540+542=90.520
570=197.323
590=2.781

3- Yukarıdaki kalemlerden sadece 500'ün dağıtımı MSİ olmayacaktır, diğer tüm kalemler geçmiş yıl karlarının dağıtımı olacağından GVK md.94/6-b-i'ye göre %15 oranında stopaj yapmanız gerekiyor.

Stopaj tutarı=(307.057*0,15)=46.058,55

4-Her ortak eşit hisseye sahipse eğer ortak başına düşen MSİ (307.057/4)=76.764,25

5-Tek bir ortak üzerinden devam edersek 76.764,25.-TL'nin yarısı GVK md.22/2'ye göre vergiden müstesna, kalan tutar 38.328,13.-TL. Bu tutar 26.000.-TL'yi geçtiği için GVK md.86/1-c uyarınca yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

6- Beyan edilen tutar üzerinden GVK md.103 uyarınca tahakuk edecek gelir vergisi 7.993,56.-TL'dir. Her bir ortağa yapılan ödemeden 11.514,64.-TL tevkifat yapıldığı için daha önce, her bir ortak 3.521,08.TL tevkifat iadesi alacaktır.
 
Son düzenleme:
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
502'yi sermayeye ilave etseniz de fark etmez zaten, yine 500'ü dağıtırken daha önce sermayeye ilave edilmiş olumlu düzeltme farkları üzerinden stopaj yapmak zorundasınız.

Bu arada daha önceki mesajımda unuttuğum bir hususu da eklemek istiyorum 502'yi dağıtırken öncelikle VUK mük.md.298/5 uyarınca kurum kazancı ile ilişkilendirilmeksizin kurumlar vergisi alınması gereklidir. VUK mük.md.298/5;

"Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tâbi tutulur. (5228 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle değiştirilen cümle)Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.(xxx)"

“İlgide kayıtlı dilekçenizde bahsedilen, şirketinizin sermayesi içerisindeki dağıtılmayan kârların sermaye azaltılması suretiyle işletmeden çekilerek ortaklara dağıtılması durumunda vergilendirilmesi hususu ile ilgili olarak tereddüt hasıl olduğundan, konu Gelir İdaresi Başkanlığı’na intikal ettirilmiş olup, cevaben alınan 01.02.2008 tarih ve B.07.1.GİB.0.02.29/……….. sayılı yazıda;
”213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesinin (A) fıkrasının 5’inci bendinde; ”…Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tâbi tutulur.Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ”Bilanço esasında ticari kazancın tespiti” başlıklı 38’inci maddesinin birinci fıkrasında ise, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı hükmüne yer verilmiştir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ”Tasfiye” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında her ne sebeple olursa olsun tasfiye haline girmiş kurumların vergilendirmesinde hesap dönemi yerine tasfiye döneminin geçerli olacağı, tasfiyenin kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlayacağı ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona ereceği, başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve sonraki dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönemin bağımsız bir tasfiye dönemi sayılacağı hükme bağlanmıştır.
Anılan maddenin dördüncü fıkrasında ise tasfiye halindeki kurumların vergi matrahının tasfiye kârı olduğu, tasfiye kârının da tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile tasfiye döneminin başındaki servet değeri arasındaki olumlu fark olduğu, tasfiye kârı hesaplanırken, ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans olarak veya diğer şekillerde yapılan her türlü ödemelerin tasfiye sonundaki servet değerine; mevcut sermayeye ilave olarak ortaklar veya sahipleri tarafından yapılan ödemeler ile tasfiye esnasında elde edilen ve vergiden istisna edilmiş olan kazanç ve iratların tasfiye döneminin başındaki servet değerine ekleneceği; beşinci fıkrasında da tasfiye döneminin başındaki ve sonundaki servet değerinin, kurumun tasfiye dönemi başındaki ve sonundaki bilançosunda görülen öz sermayesi olduğu hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kanunun 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında ise vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından, 30’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında da tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr payları üzerinden bu Kanunun 15’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulanlar hariç olmak üzere vergi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde ise, tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bendlerinde yazılı kâr paylarından birinci fıkrada belirtilenler tarafından tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.
22.07.2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi kesintisi oranları,
– 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı kâr payları üzerinden % 15,
– 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı kâr payları üzerinden % 15,
– Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz) % 15,
– Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz) % 15
olarak belirlenmiştir.
Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, daha önceki yıllarda şirket sermayesine eklenmiş olan geçmiş yıl kârlarının, şirketin sermaye azaltımı yapması veya tasfiye edilmesi sebebiyle ortaklara dağıtılması durumunda, kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.
Öte yandan, daha önce sermayeye eklenmiş olan pasif kalemlere ait enflasyon fark hesaplarının, şirketin sermaye azaltımı yapması veya tasfiye edilmesi sebebiyle ortaklara dağıtılması halinde, işletmeden çekilen tutarların öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulması, vergi sonrası dağıtılan kazancın da kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.” (Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü 14.02.2008 tarih ve 176300/öz/229 sayılı özelge)
 
Son düzenleme:
Üyelik
2 Eyl 2008
Mesajlar
785
Konum
İZMİR
sn. koraykarakaya açıklayıcı cevabınız için teşekkür ederim.
Yazdığınız üzere 502 hesabı sermayeye eklemek boşuna yapılmış olacak. çünkü bir an önce acilen ortaklar tasfiye olmak istiyor. şirkette 2005 ten bu yana şirkette faaliyet yok.
Takıldığım sorun : 2013 de tasfiyeye başlayacağım, buna göre bu 502 serm.olumlu farkın vergisi ödeyeceksem bu %20 vergi yükü olacak. doğrumudur?
Bu durumun muhasebe kaydı nasıl olacak ? yani kurumlar vergisinde nasıl göstereceğim? daha doğrusu tasfiyeye girmeden önceki kurumlar vergimde nasıl göstereceğim ?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
1- Sermaye düzeltmesi olumlu farklarını çekerken 690 hesapla ilişkilendirmeyeceksiniz, ancak kurumlar vergisi beyannamesinde 16.433'ü ilgili satırda beyan etmeniz gerekiyor.

__________/_______________
502 16.433
....................360 3.286,60
....................502 13.146,40

Bu kaydı yaptıktan sonra 502'de kalan tutarı diğer kalemler gibi stopaja tabi tutarak dağıtabilirsiniz.

_______/__________________
502
540
541
570
590
............360
............331

2- #2 nolu mesajımdaki hesaplamalarda 502 üzerinden ödenecek kurumlar vergisini ihmal ettiğim için, doğrusunda stopaj matrahı ve diğer tutralr değişecektir. Şu anda tekrar hesaplama yapmaya vaktim yok, ama sanırım mantığını anlatabildim. Siz doğrusunu hesaplayabilirsiniz.
 
Üyelik
2 Eyl 2008
Mesajlar
785
Konum
İZMİR
Kar dağıtımında banka hesabına yatıramayacağız, sonuçta kasada bankada o kadar para yok. Ancak tasfiye sürecinde bu diğer masraflar vs. işlemler için ortaklar banka hesabına para yatırması gerekir diye şart varmıdır ?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Yok amam bu seferde 331'e kaydedeceksiniz mecburen, orada bakiye kalacak,bir şekilde bankaya en azından işlem masraflarını karşılayacak kadar para bloke etseniz iyi olur.
 
Üst