Tıbbi Cihaz Kiralanmasında KDV durumu....

Üyelik
25 Eki 2007
Mesajlar
83
Konum
istanbul
Değerli forum dostları,

Firmamız , vergi mükellefiyeti olmayan, muayenanesini kapatmış bir doktorun tıbbi chaz ve ekipmanları kiralamak ve bu yol ile işyerinde kullanmak istemektedir.

Aylık belli bir rakamı ihtiva eden yıllık bazda bir kira sözleşmesini noterde hazırlatalım istiyoruz. Bu sözleşmeye atfen ödediğmiz aylık kira rakamını giderleştirmenin doğru olacağını düşünmekteyiz. Ancak kafamıza takılan hususlar var. Şöyle ki...

- Bu durumda bir KDV hesaplanması söz konusu olacakmıdır. Yaptığımız araştırmalarda KDV hesaplanacağı, firmamızın bunu indirim konusu yapabileceği ve bu KDV'nin ayrıca kiralama yaptığımız doktor adına sorumlu sıfatı ile bizim tarafımızdan beyan edileceği hususu doğmakta .... sizce de böylemidir.

- Bu durumda KDV hesaplanacak ise stopajın söz konusu olmayacağı sonucu mu ortaya çıkmaktadır...
- Cihazlarını kiralayacağımız doktorun gelir vergis açısından durumu nasıl olacak...

Bu konuya ilşkin değerli katkı ve görüşlerinizi beklemekteyim... Teşekkürler...
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Tıbbi Cihaz Kiralanmasında KDV durumu....

KDV AÇISINDAN DURUM
30 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİF _ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI :

Katma Değer Vergisi Kanununun 9. maddesinde; Maliye ve Gümrük Bakanlığının, gerekli görülen hallerde, vergiye tabi işlemlere taraf olanları, verginin ödenmesinden sorumlu tutulabileceği hükme bağlanmıştır. Bu yetkiye dayanılarak bazı kiralama ve reklam hizmetlerinde, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

1. Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması :

Katma Değer Vergisi Kanununun; 1. maddesinin 3/f bendinde, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin, verginin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa da dahi katma değer vergisine tabi olacaktır.

Bu kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisi;

a) Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin -bulunmaması,

b) Kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması,

Şartlarının birlikte varolması halinde, kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Bu kapsamdaki kiralamalarda kiraya verenler tarafından beyanname verilmeyeceği tabiidir.

Kiraya verenlerin başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları halinde, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacak, kiraya verenler, kiralama faaliyetleri ile ilgili katma değer vergisinin diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edeceklerdir.
----------------------
Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi

Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU
Madde No 70
Kapsam
8- Motorlu nakli ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.
-----------------------------------------------------------
GELİR VERGİSİ AÇISINDAN DURUMVergi Tevkifatı


Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU
Madde No 94
Kapsam

(3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

5. a) 70'inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, (2006/11449 sayılı B.K.K. ile %20 Yürürlük:; 01.01.2007) (5)
 
Üyelik
25 Eki 2007
Mesajlar
83
Konum
istanbul
Ynt: Tıbbi Cihaz Kiralanmasında KDV durumu....

Sayın mohicans,

Kiraya veren kişi vergi mükellefi değil (emekli dr.) , bu durumda firmamız sorumlu sıfatı ile ödediği kira tutarı üzerinden hesaplanan KDV'yi beyan ayrıca beyan edecek ve bir de ayrıca brüt kira tutarı üzerinden stopaj hesaplayacak... ben mi yanlış anladım... yani bu kiralamada hem %18 KDV hemde %20 stopaj mı var....
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Tıbbi Cihaz Kiralanmasında KDV durumu....

Doğru anladınız. Ayrıca KDV2 ile beyan edip ödediğiniz KDV'yi indirim konusu yapabilirsiniz.
 
Üyelik
26 Haz 2009
Mesajlar
158
Ynt: Tıbbi Cihaz Kiralanmasında KDV durumu....

kiraya verenin mükellefiyet kaydı yoksa stopaj kesintisi yapılacak kdv2 beyannamesi ile kira tutarı matrah olarak kabul edilerek beyanda bulunulacak ve kdv2 de ödediği kdv yide kdv1 indirim konusu yapacaktır.
 
Üyelik
3 Mar 2012
Mesajlar
1
Ynt: Tıbbi Cihaz Kiralanmasında KDV durumu....

tıbbı cihaz kiralanmasında kdv oranı % 8 değilmi ?
9027.80
Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazları)
pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri,
Bu hüküm II nolu sayılı listenin altında yer alıyor.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Tıbbi Cihaz Kiralanmasında KDV durumu....

Konuya ilişkin detaylı açıklama 25 Nolu KDV Sirkülerinin 10'uncu maddesinde yer almaktadır.

"Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği", "Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği" ile "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği" kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri,

(İnsanda kullanıldıklarında asli fonksiyonunu, farmakolojik, kimyasal, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan; fakat, fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeler için, veterinerlikte kullanılanlar dahil olmak üzere, uygulanacak katma değer vergisi oranı % 18?den % 8?e çekilmiştir. Tıbbi cihaz kapsamına Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ?Tıbbi Cihaz Yönetmeliği?, ?Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği? ile ?Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği?inde tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetlerinde kullanılanlar ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları girmektedir. Ayrıca bu cihazların kiralanması hizmetlerine uygulanacak katma değer vergisi oranı da %8 olarak uygulanacaktır.

Buna göre indirimli oranda katma değer vergisine tabi tıbbi cihazlar ve tıbbi malzemelerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

(Tıpta, cerrahide, dişçilikte (veneer kron, iskelet döküm, protez, amalgam dolgu, siman dolgu, ölçü maddeleri, solüsyonlar, diğer dolgu maddeleri, davye, ayna soud, frezler, diş üniti, sterilizatör, amalgamatör, ışınlı dolgu cihazı) ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar, sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar, göz testine mahsus cihazlar, EKG, EEG, EMG cihazları, mekanoterapi, masaj, psikotekni, ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları, ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağlamı dahil), cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar, protez organlar, sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar, vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar, X- ışınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (Yalnız tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanılanlar için), X-ışınlı tüpler veya diğer X- ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar (yalnız tıp ve tıp laboratuarlarında kullanılanlar), muayene veya tedavi masaları, dişçi koltukları ve benzerleri, kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan termometreler ile diğer ölçme ve tanıtma alet ve cihazları, eczacılık ürünleri, şırıngalar, cerrahi dikiş iğneleri, kateterler, kanüller ve benzeri aletler, sargı bezleri, gaz bezleri, hasta altı bezleri, tıbbi gaz kompresleri, tıbbi muşambalar, idrar ve aseptik dolum torbası, idrar sondası, tıp ve tıp laboratuarlarında kullanılan radyoaktif iyot, fosfor, karbon, kobalt, numaralı gözlük camları, çerçeveleri ve bunların aksam ve parçaları, kontak lens ve suni göz losyonları.

Güneş gözlükleri ile kozmetik amaçlı lensler ise bu kapsama girmemektedir.

Yukarıda belirtilenler dışında yer alan tıbbi cihaz ve aletlerin söz konusu Yönetmelikler kapsamında olup olmadığı hususunda Sağlık Bakanlığından, bu cihaz ve aletlere uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda ise Bakanlığımızdan görüş alınması mümkün bulunmaktadır. )"
 
Üst