turkcell

Transit Ticaret

kdryksk83

Katkı Sunan Üye
Üyelik
28 Nis 2014
Mesajlar
140
Konum
izmir
yurtdışından alınıp bizim gümrüğe gelmeden malın başka bir ülkeye transit ticareti yapılmıştır. hiç bir şekilde gümrükte işlem yapılmadan bu yüzden benim hesabıma parayı yolladılar bende cari hesabımın kapanması için fatura keseceğim ama kdv li mi olur yoksa kdv siz mi olur bilemedim.Malı temin ederken de gümrükte işlem olmadı diğer ülkedede herhangi bir kdv ödenmedi.Faturayı hesabımı kapatmak için kdvsiz keserim değil mi ama tabi elimde gümrük çıkış beyannamesi yok . Doğal olarak kdv siz kesersem bana ilerde sıkıntı yaratır mı arada kaldım.
 
Üyelik
5 Eyl 2012
Mesajlar
1
Konum
istanbul
Transit Hakkında

Merhabalar Transit Ticaret Rejimine dahil olan faturayı Kdvsiz kesiyorsun.Gümrük çıkış beyannamesinin olmasına gerek yok Transit dosyanın içerisinde Transit evrağı oluyor zaten.Kdv Beyannamesinde ise Kısmi İstisnalar kısmında 235 kodla beyan ediyorsun.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
TRANSİT TİCARET KAPSAMINDA YAPILAN ALIM SATIMLARIN KDV BEYANNAMESİ İLE BA-BS BİLDİRİM FORMLARINA DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ


Uygulamada, transit ticaret kapsamında yapılan satışların KDV beyannamesine ve Ba-Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.Transit ticaretle ilgili olarak tereddüt edilen bu konuya geçmeden önce transit ticaretin tanımı ve işleyişi ile ilgili olarak genel nitelikte bilgilerin verilmesinde fayda görülmektedir.

1) TRANSİT TİCARETİN TANIMI VE İŞLEYİŞİ

Transit Ticaret; alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere gerçek ve tüzel kişi transit tacirince satın alınan yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurt dışına satılmış (serbest bölgelere yapılan satışlar dahil) malların transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın, başka veya aynı ülkeye (serbest bölgeler dahil) satılmasını ifade eder. Türkiye’de yerleşik herhangi bir firma tarafından ithal edilmek amacıyla yurda getirilerek, gümrük antrepolarına alınan bir malın aynı firma ya da malları gümrük antreposunda devir alan başka bir firma tarafından başka bir ülkeye (ya da malın getirildiği ülkedeki başka bir firmaya) satılması da transit ticaret işlemidir. Transit ticarete ilişkin şema aşağıdadır:


2)TRANSİT TİCARETİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE KDV BEYANNAMESİNE DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ

3065 sayılı KDV Kanunu'nun 1. maddesinin birinci fıkrasında; Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Aynı Kanunun 6. maddesinde ise, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının;
a) Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını,
b) Hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını,ifade ettiği belirtilmiştir.Öte yandan, sözü edilen Kanunun 16/1-c maddesinde de, Gümrük Kanunu'ndaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların KDV’den istisna olduğu açıklanmıştır.Buna göre, transit ticaret uygulamasında yurt dışında satın alınan veya imal olunan malın yine yurt dışında teslimi söz konusudur. Transit ticarete konu mallar; kurumun mal varlığına girip çıkmasına ve satış işlemleri fatura ile belgelenmesine rağmen, Türkiye’de serbest dolaşıma sokulmaksızın satıldığından ve Türkiye’de teslim edilmediğinden KDV'nin konusuna girmemektedir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında mal satışı yapılması KDV’nin konusuna girmediğinden, KDV’ye tabi bulunmamaktadır. KDV’nin konusuna girmeyen transit ticarete konu satışlar KDV beyannamesinde hiç bir şekilde gösterilmeyecek, yani beyan edilmeyecektir. Ayrıca, transit ticaret KDV’nin konusuna girmediğinden, bu işleme ait kur farkı, fiyat farkı ve vade farkı gibi unsurlar da KDV ye tabi olmayacak ve 1 No.lu KDV Beyannamesine dahil edilmeyecektir.

3) TRANSİT TİCARETİN
BA-BS BİLDİRİM FORMLARINA DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ

350 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)", mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde açıklanmıştır.396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin,- 1.2.1 bölümünde "Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir." - 1.2.2. bölümünde "Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, 'Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)' ile; bir kişi veya kuruma KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise 'Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)'nun Tablo II alanında bildirilecektir."- 1.2.3 bölümünde ise "Herhangi bir mal ve hizmet alış veya satışına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi ve döviz kurlarının değişmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir."açıklamaları bulunmaktadır.Bu çerçevede, transit ticaret kapsamında yapılan mal alım satımlarında fatura düzenlenmesi gerektiğinden, 396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 1.2.2. bölümüne göre KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alış ve satış bilgilerinin Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir.Konu hakkında Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir özelgenin tam metnine önemine istinaden aşağıda yer verilmiştir.
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ


Sayı
:
39044742-KDV.06.-109925/07/2013
Konu
:
Transit ticaret kapsamında yapılan alım satım işlemlerinin Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği ile kur farkı, fiyat farkı ve vade farkının KDV ye tabi olup olmayacağı


İlgi özelge talep formunuzda, firmanızın faaliyetinin tamamına yakınının gümrük hattımıza girmeden yurt dışına yapılan satışlardan (transit ticaret) oluştuğu belirtilmekte olup, bu satışlarınızın katma değer vergisi (KDV) beyannamesine ve Ba-Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği ile bu ticaretlere ait kur farkı, fiyat farkı ve vade farklarının KDV ye tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

1- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde açıklanmıştır.396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin, 1.2.1 bölümünde "Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir" ile 1.2.2. bölümünde de "Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, 'Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)' ile; bir kişi veya kuruma KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise 'Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)'nun Tablo II alanında bildirilecektir" hükmü yer almaktadır.Aynı tebliğin, 1.2.3 bölümünde ise " Herhangi bir mal ve hizmet alış veya satışına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi ve döviz kurlarının değişmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir." açıklaması bulunmaktadır.Diğer taraftan, transit ticaret kapsamında yapılan işlemlerde faturalandırma işleminde, yabancı ülke firmasınca adınıza fatura düzenlenmesi gerekmekte olup diğer taraftan da başka bir ülke veya serbest bölgede faaliyette bulunan firmaya mal satıldığında firmanızca da fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Genel olarak bu mal alım satım işlemi sonucunda satışınız ile alışınız arasında müspet kâr oluşacağı tabidir.Bu nedenle, transit ticaret kapsamında yapılan mal alım satımlarında fatura düzenlenmesi gerektiğinden, 396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 1.2.2. bölümüne göre KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alış ve satış bilgileri ile yapılan bu işlemler sırasında adınıza sigorta poliçesi düzenlenmesi halinde poliçe bilgilerinin de Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir.

2- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

KDV Kanununun;1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu,4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının hizmetin Türkiye'de yapılmasını ve hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu, hükümlerine yer verilmiştir.Buna göre, Şirketinizce Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında mal satışı yapılması KDV nin konusuna girmediğinden, bu işleme ait kur farkı, fiyat farkı ve vade farkı gibi unsurlar da KDV ye tabi olmayacaktır. Dolayısıyla bu işlemler Şirketiniz tarafından verilen 1 No.lu KDV Beyannamesine dahil edilmeyecektir.

Kaynak:
Saygılarımızla, Yılmaz SEZER YMM
 
Son düzenleme:
Üyelik
27 May 2014
Mesajlar
15
Konum
Ankara
Ferhat Bey açıklayıcı not için teşekkür ederim. KDV beyannamesine dahil etmediğimiz hasılatı hangi hesapta izlememiz gerekir. Teşekkürler
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
Ferhat Bey açıklayıcı not için teşekkür ederim. KDV beyannamesine dahil etmediğimiz hasılatı hangi hesapta izlememiz gerekir. Teşekkürler

Sayın Soylu

Geç cevap için özür dilerim. 601 hesabın altında açaçağınız bir hesapta takip edebilirsiniz.
 

Benzer konular

Üst