turkcell

Türk Ticaret Kanunu Taslağı

Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununu yürürlükten kaldıracak Yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısı yaklaşık 3 ay önce kamuoyu bilgisine sunuldu. Forumda bu güne kadar konudan hiç bahsedilmedi.
Gözüme çarpan önemli değişiklikleri aşağıya aldım. Diğer arkadaşlarda önemli gördükleri değişiklikleri yazarlarsa yorumlamada ve yeni çıkacak yasaya uyumda kolaylık olacaktır.

1- Tasarının Ticaret ünvanını düzenleyen 39. maddesi ile tüm işletmelerde (Ltd.Şti. olduğu gibi) kullanılan belgelerde sermaye miktarının yazılı olması zorunluğu geliyor.

2- Tasarının Anonim Şirketlerin asgari ortak sayısını düzenleyen 338. maddesinde günümüzde "5" olan asgari ortak sayısı "1" olarak düzenleniyor.

3- Tasarının sermaye taahhüt ve ödemesini düzenleyen 344. maddesinde taahhütün %25'inin tescilden önce öndemesi şartını getiriyor.

4- Tasarının 358. maddesi ile ortakların (Ticari işlemler dışında) şirketten borçlanmaları yasaklanıyor.

5- Tasarının 359. maddesi ile şu anda "3" kişi olan en az Yönetim Kurulu üye sayısı "1" olarak düzenleniyor.

6- Yönetim kurulu üyelerinin en az yarısı ile tüzel kişileri temsil edecek üyelerin ve tek kişilik yönetim kurulunda üyenin yüksek öğrenim görmüş olması şartı getiriliyor.

7- Ayrıca şirketlerin denetimi ile ilgili köklü değişiklikler var. Bence denetim ile ilgili konular doğrudan mesleğimiz ile ilgi olduğundan ayrı bir başlık altında izlemekte yarar var.

Konuyu daha fazla uzatmadan şimdilik bu kadar madde ile yetiniyorum. Konuyu incelemeye devam ediyorum. Sizlerde önemli gördüğünüz konuları yazarsanız yararlı bir konu başlığı yaratmış oluruz.
 
Üyelik
24 Haz 2005
Mesajlar
131
Yorumda bulunmak isteyen arkadaşlarımızın tasarıyı önce okuması gerekir. Tasarıya nasıl ulaşabiliriz?
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
304
Sayın Tamer Başkan,

BEŞİNCİ KISIM
Ticarî Defterler
A) Defter tutma ve envanter
I - Defter tutma yükümü
MADDE 64 – (1) Her tacir, ticarî defterleri tutmak ve defterlerinde, ticarî işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak üzere bu kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.
(2) Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilen her türlü belgenin bir kopyasını (fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı gibi) yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.
(3) Ticarî defterlerin tümü, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının nasıl yapılacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle belirlenir.
(4) Pay defteri, karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticarî defterlerdir.
(5) Bu Kısımda öngörülen hükümler ile ticarî defterleri doğrudan ve dolayısıyla ilgilendiren bu kanunun diğer hükümleri, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse ve bu standartların izin verdiği ölçüde uygulanırlar.
(6) Tutulacak defterler Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile belirlenir.

İşletme defteri, VUK'nun 193 - 196 maddelerinde düzenlenmiş bir defter
Dr. Veysi SEViĞ'e ait makalede yeni TTK yasa tasarısı 64-88 Maddelere istinaden İşletme Esasına göre defter tutmanın kaldırılmakta olduğu belirtilmektedir
BU KONU HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİZ NELER?
III - Değerleme ilkeleri
1. Genel değerleme ilkeleri
MADDE 78. – (1) Yıl sonu finansal tablolarında yer alan varlıklar ile borçlarla ilgili olarak, aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen ilkeler de dikkate alınmak üzere şu değerleme ilkeleri geçerlidir:
a) Bir önceki dönemin kapanış bilânçosundaki değerler ile, faaliyet döneminin açılış bilânçosundaki değerler birbirinin aynı olmalıdır,
b) Fiilî veya hukukî duruma aykırı olmadıkça, değerlemelerde işletme faaliyetinin sürekliliğinden hareket edilir,
c) Bilânço kapanış gününde, varlıklar ve borçlar teker teker değerlendirilir,
d) Değerleme ihtiyatla yapılmalıdır; özellikle de bilânço gününe kadar doğmuş bulunan bütün olası riskler ve zararlar, bunlar bilânço günü ile yıl sonu finansal tablolarının düzenlenme tarihi arasında öğrenilmiş olsalar bile, dikkate alınır; kazançlar bilânço günü itibarıyla gerçekleşmişlerse hesaba katılır.
e) Faaliyet yılının gider ve gelirleri, ödeme ve tahsilat tarihlerine bakılmaksızın yıl sonu finansal tablolarına alınırlar,
f) Önceki yıl sonu finansal tablolarında uygulanmış bulunan yöntemler korunur.
(2) Standartlarda öngörülen hallerde ve istisnai durumlarda birinci fıkradaki ilkelerden ayrılınabilir.

VII -Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yetkisi
MADDE 88. – (1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tâbi gerçek ve tüzel kişiler gerek ticarî defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar. 514 ilâ 528 inci maddeler ile Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır.
(2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolara uluslararası pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına tam uyumlu olacak şekilde, yalnız Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenir ve yayımlanır.
(3) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca, değişik ölçütdeki işletmeler ve sektörler itibarıyla, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarından farklı istisnaî uygulamalara izin verildiği hallerde, bunları uygulayanlar, söz konusu durumu finansal tablo dipnotlarında açıklarlar.
(4) Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve kurullar, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun onayını almak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya ilişkin, sınırlı düzenlemeleri yapabilirler.
(5) Uygulamada, Türkiye Muhasebe Standartlarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili oldukları alanlar itibariyle yukarıdaki fıkrada belirtilen ayrıntı düzenlemelere, anılan düzenlemelerde de hüküm bulunmadığı hallerde dünyada yaygın uygulaması bulunan genel kabul gören muhasebe ilkelerine uyulur.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
R.SEMA SİNANGİL' Alıntı:
Sayın Tamer Başkan,


İşletme defteri, VUK'nun 193 - 196 maddelerinde düzenlenmiş bir defter
Dr. Veysi SEViĞ'e ait makalede yeni TTK yasa tasarısı 64-88 Maddelere istinaden İşletme Esasına göre defter tutmanın kaldırılmakta olduğu belirtilmektedir
BU KONU HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİZ NELER?

Merhaba,
İşletme Defteri, şu anda yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 66/3. fıkrasında geçiyor. Yani V.U.K. ile uyum var.

Kod:
     Madde 66 - Her tacir,
....
....
     3. Tacir hakikî şahıs ise karar defteri hariç olmak üzere birinci bentte yazılı defterleri veya işletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece işletme defteri.

Tasarıda ise tutulacak defterlerin ismi zikredilmemiş. Tasarıya göre tutulacak defterlerin tesbit edilmesi Yetkisi Türkiye Muhasebe Standartları Kurul'na verilmekte. Yani kaldırılıp kaldırılmadığı belli değil. Bu durumda tutulacak defterlerin cinsi henüz belirlenmemiş oluyor. Yani Sayın Veysi Seviğ'in yorumlarına bu anlamda katılmıyorum. Fakat İşletme Defterinin kaldırılmasını da desteklediğimi ayrıca belirtmeliyim.

Eğer TMSK işletme defterini kaldıracak olursa VUK hükümlerinde de değişiklik yapılacaktır.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

'Mutabakat Komisyonu' kuruldu
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, 24 Haziran Salı günü TBMM Genel Kurulu?nda görüşülmeye başlanacak.

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı üzerinde iktidar ve muhalefet anlaştı. 1534 madden oluşan ve 50 yıl aradan sonra ilk kez üzerinde köklü bir değişikliğe gidilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, 24 Haziran Salı günü TBMM Genel Kurulu?nda görüşülmeye başlanacak. Genel Kurul?da temel yasa olarak görüşülecek olan tasarının karşı çıkılan ancak daha sonra üzerinde anlaşma sağlanan maddeleri hakkında hazırlanan 93 önerge, muhalefetin de katılımıyla oluşturulan ?Mutabakat Komisyonu?nda? ele alındı.

İktidar ve muhalefet, Türk Ticaret Kanunu?nun, Meclis Genel Kurul?undan sorunsuz geçmesi konusunda uzlaştı. Tasarının Genel Kurul?a inmeden önce, iktidar ve muhalefet partili milletvekillerinden oluşan ?Mutabakat Komisyonu? oluşturuldu. Meclis?te Grubu bulunan siyasi partilerden ve Adalet Komisyonu üyelerinden birer temsilcinin katıldığı uzlaşı komisyonunda yaklaşık 93 önergede de mutabık kalındı.

Türk Ticaret Kanunu?nun bazı maddeleri ve özellikle muhalefetin karşı çıktığı maddeler yeniden ele alındı. Değişikliğe gidilen maddeler muhalefet ve iktidarın ortak önergeleriyle düzenlendi. Genel Kurul?da zaman kaybı yaşanmaması için, tasarının üzerinde uzlaşma sağlanamayan maddeleri üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

Türk Ticaret Kanunu?nun, Genel Kurul?da görüşmeleri 24 Haziran Salı günü başlayacak. Temel yasa olarak görüşülecek kanun tasarısının bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

ANKA
 
Üyelik
24 Ocak 2008
Mesajlar
172
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

İnşallah bu sefer tamam.
Yıllardır bir türlü görüşülemeyip ertelene ertelene bugünlere gelen tasarının yasalaştığında mesleğimize de çok önemli katkıları olacağını düşünüyoruz.
 
Üyelik
24 Ocak 2008
Mesajlar
172
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

Ogün Bey,
Ses seda yok. Muhalefetle iktidar uzlaşamadı mı acaba?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

İktidarın yeterliğ çoğunluğu var. isterse çıkarır.
 
Üyelik
24 Ocak 2008
Mesajlar
172
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

Gerçekten istiyor mu?
ülkenin gündemi ıvır zıvırla doldu Avrupa birliği süreci ile beraber; yeni TTK'da güme gitti gibime geliyor.
 
Üyelik
24 Ocak 2008
Mesajlar
172
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

Son haberde "Türk Ticaret Kanunu?nun, Genel Kurul?da görüşmeleri 24 Haziran Salı günü başlayacak. Temel yasa olarak görüşülecek kanun tasarısının bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor. " demişlerdi.

Var mı bir gelişme? Haberi olan var mı?
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

AKP kapatılırsa unut, kapatılmaz ise belki çıkar.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

Sanırım kapatma davası sonucuna kadar ertelerler, nasıl olsa Basel de ertelendi, kimsenin gündeminde ekonomi yok.
 
Üyelik
24 Ocak 2008
Mesajlar
172
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

parlamentodan haberler;
Bütün yönleriyle Türk Ticaret Kanunu
İktidar, 1535 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı?nı tatile girmeden önce haziran ayında Meclis?ten çıkarmayı planlıyor. AKP Grup Yönetimi?nin eğilimi, haziranda yetiştirilemezse Meclis?i temmuz ayında TTK için fazla mesai yaptırmak yönünde
 

stajer66

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
347
Konum
Ankara
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

Bügün Temmuz 29 Hiç ses soluk yok ! Bu iş yatar bence
 
Üyelik
24 Ocak 2008
Mesajlar
172
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

parlemento tatil oldu. kapatma davası sonuçlanınca artık TTK gündeme gelir diye bekliyorduk. Oysa mebusan 2 ay tatil yapmak için fırsat kollarmış. dün 2 saatte tüm grupların temsilcileri tatil konusunda uzlaşıverdi. TTK 01 ekim'de açılacak yeni yasama yılında büyük ihtimalle meclisin ilk birkaç kanunundan biri olacak. Ancak yürürülüğün 2009'da başlaması mümkün görünmüyor. inşallah 2010'da başlayacak. Milletvekillerimizin sözlerinde durmayıp 1-2 hafta fazla tatil uğruna gündemlerinden vazgeçmeleri, Türk ticari hayatının ve meslek camiasının en az 1 senesine malolmuştur.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

2008 için gündeme gelmesi çok zor. Önce ramazan ayı sonra bütçe görüşmeleri vs var. Ama olmaz olmaz demeyin 2 gündede çıkabilir, malum "...edenler, etmeyenler..." şip şak çıkabilir. (Sonrada çıkan kanunda atlanan/yanlış yapılan yerlerini yamama kanunu çıkar.)
 
Üyelik
24 Ocak 2008
Mesajlar
172
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

AKP'nin planına göre yeni TTK taslağının 28 Ekim-06 Kasım arası yasalaşacağı öngörülmektedir. Bu 2010'da yürürlüğe girmesi anlamına gelir.
 
Üst