Türmob'a Dair Kanun Teklifi....!

Üyelik
27 Eki 2009
Mesajlar
30
Konum
Bursa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu?nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ve gerekçelerini Ek?te sunuyorum.

Gereğini arz ederim. 18 Mayıs 2012

Lütfü TÜRKKAN
Kocaeli Milletvekili

GENEL GEREKÇE

1 Haziran 1989 tarihli 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile odalar ve üst birlik kurulmuştur.

Tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde olan bu odalar ve üst birlik (TÜRMOB) yaklaşık 23 yıldan bu yana Türkiyemiz?deki devlete vergi toplama konusunda çok büyük katkı sağlayan bir meslek grubu haline gelmiştir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmak için;

- İktisat, işletme, hukuk, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakültelerden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu?nca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az Lisans seviyesinde mezun olmak,
- Staja başlama sınavını kazanmış olmak,
- En az üç yıl staj yapmış olmak,
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını kazanmış olmak,
-Nihayet, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını almış olmak,

Yeminli Mali Müşavir olmak için;

- En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak,
- Yeminli Mali Müşavirlik sınavını kazanmış olmak,
- Nihayet, Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatını almış olmak,
şartları aranır.

Bu meslek mensupları, görüldüğü gibi, hayli zahmetli ve ince elenmiş aşamalardan sonra ülkemizdeki; yerli, yabancı şirketlerde, özel ve tüzel kişiliklerde, kamuda; muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, defter tutmak, finansal tablolar hazırlamak, denetim yapmak, müşavirlik, danışmanlık yapmak, inceleme, tahlil, yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve tasdik işlerini yapmaktadırlar.

Ayrıca 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ülkemizde yeni uygulamaya geçecek olan Bağımsız Denetçilik yine, 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu?ndan yetki alacak olan bu meslek grubuna verilmiştir.

Yani, Bağımsız Denetçiler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Yeminli Mali Müşavirlerden (YMM) oluşacaktır.

Ülkemizde 75 ilde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olup, bu odalara mensup, ruhsat almış 83.927 kişi kayıtlıdır. Bunlardan 70.765 kişi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), 13.162 kişi Serbest Muhasebeci (SM)?dir.

Oysa, sadece 8 ilde Yeminli Mali Müşavirler Odası olup, bu odalara mensup, ruhsat almış toplam 3.996 kişi Yeminli Mali Müşavir (YMM)?dir.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği?ne (TÜRMOB) kayıtlı ve ruhsat almış toplam 87.923 kişi bulunmaktadır.

Bunlardan 83.927 kişi (%95,5) Mali Müşavirler Odalarına, 3.996 kişi (%4,5) Yeminli Mali Müşavirler Odalarına kayıtlıdır.

Ancak, üst birlik olan TÜRMOB?ta temsilde adalet bulunmamaktadır.

Görüldüğü gibi, hiçbir demokratik ülkede kabul edilmeyen ve uygulanmayan, 23 yıldan beri ülkemizde uygulanan bu antidemokratik maddelerdeki yönetim erki Yeminli Mali Müşavirlere tanınan bir imtiyazdır.

TÜRMOB üyesi olan %4,5?un (YMM), TÜRMOB Organlarındaki hakimiyeti gözler önüne serilmektedir. Yani, %95,5?luk kısım (SMMM) yönetimde ?Azınlık? durumuna düşmüştür. Ne yazık ki, bu tam 23 yıldır devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızın 2 nci Maddesi ?? Adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.? diyor.

4 ncü Maddesinde, bu maddeler değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez demektedir.

Devletimizin temel amaç ve görevlerinin sıralandığı 5 nci Maddesinde ise, ?? kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.? denilmektedir.

Egemenliğin tanımlandığı Madde 6?da ise, Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliği Anayasa?nın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette, hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa?dan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.? demektedir.

Madde 11?de ?Kanunlar, Anayasa?ya aykırı olamaz.? deniyor.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu?nun 35 nci Maddesi Birlik Yönetim Kurulu?nu tarif etmiştir. Buna göre;

?Birlik Yönetim Kurulu, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir iş yerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin Yeminli Mali Müşavir olması zorunludur. Üst üste iki seçim döneminde iki defa Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

Birlik Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Kanunun seçilmeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına sahiptirler.

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir genel sekreter ile bir muhasip seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ?en az beş yıl süreyle Yeminli Mali Müşavirlik yapmış olanlar? arasından seçilir. Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanın tevkil edeceği kişi Başkanlık yapar.

Birliğin hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa, yedeklerden sırasıyla en fazla oy alanlar getirilir. Yeni üye ilk toplantıya çağrılır.? denmektedir.

Çok açık ve net bir şekilde temsilde adaletin olmadığı görülmektedir. TÜRMOB üyesi bulunan %4,5 orana sahip (3.996 kişi) Yeminli Mali Müşavirlerin, %95,5 orana sahip (83.927 kişi) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere ezici bir tahakkümü vardır. Bu çağımız Türkiye?sinde ve modern dünyada kabul edilemez bir durumdur. Bu bağlamda, maddedeki değişiklikle Anayasamızın eşitlik ve temsilde adalet ilkelerine aykırılıklar giderilmiştir. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak için söz konusu maddenin değiştirilmesi gerekmektedir.

Madde 2: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu?nun 38 nci maddesi Birlik Disiplin Kurulunu tarif etmiştir. Buna göre;

?Birlik Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir iş yerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Asıl üyelerin üçünün Yeminli Mali Müşavir olması mecburidir. Genel Kurulda bu sayıda Yeminli Mali Müşavir yoksa bulunanlarla yetinilir. Disiplin Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.
Birlik Disiplin Kurulu, Oda Disiplin Kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermekle görevlidir.

Birlik Disiplin Kurulunun itirazların reddine ait kararları Maliye Bakanlığı?nın tasdiki ile kesinleşir.
Birlik Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylamada eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.? denmektedir.

Bu maddede TÜRMOB?ta, üye sayısı bakımından çoğunluk olan %95,5 orana sahip (83.927 kişi) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yönetimde azınlık durumunda olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, maddedeki değişiklikle Anayasamızın eşitlik ve temsilde adalet ilkelerine aykırılıklar giderilmiştir. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak için söz konusu maddenin değiştirilmesi gerekmektedir.

Madde 3: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu?nun 39 ncu maddesi Birlik Denetleme Kurulu?nu tarif etmiştir. Buna göre;

?Birlik Denetleme Kurulu, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir iş yerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyelerinden en az birinin Yeminli Mali Müşavir olması zorunludur. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

Denetleme Kurulu, birliğin işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir. Denetçiler Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.? denmektedir.
Bu maddede TÜRMOB?a üye olan ve çoğunluğu oluşturan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler korunmamış ve azınlık durumuna düşmüştür.

Şu an itibariyle TÜRMOB Denetleme Kurulunda iki YMM ve bir SMMM görev yapmaktadır. Bu bağlamda, maddedeki değişiklikle Anayasamızın eşitlik ve temsilde adalet ilkelerine aykırılıklar giderilmiştir. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak için söz konusu maddenin değiştirilmesi gerekmektedir.

Madde 4: Yürürlülük maddesidir.
Madde 5: Yürütme maddesidir.

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde 1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu?nun 35 nci maddesi (Birlik Yönetim Kurulu) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Birlik Yönetim Kurulu dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur.

Bu üyeler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarına ve Yeminli Mali Müşavirler Odalarına sadece kayıtlı bulunan üyeler arasından olup, Birlik Genel Kurulu üyeleri içinden üç yıl için seçilir. Birlik Yönetim Kuruluna seçilen asıl ve yedek üyelerin sekizi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (sekiz kişiden en az biri Serbest Muhasebeci olabilir), biri Yeminli Mali Müşavirden oluşur.

Yönetim Kurulu kendi arasından bir genel başkan, bir genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter ile bir genel sayman seçer. Üst üste iki seçim döneminde iki defa Birlik Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

Birliğin hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu genel başkanıdır. Genel başkanın bulunmadığı hallerde genel başkan yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa yedeklerden sırasıyla en fazla oy alanlar getirilir. Yeni üye ilk toplantıya çağrılır.

Birlik Yönetim Kurulu genel başkanı ve üyeleri, Kanunun seçilmeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına sahiptirler.

Madde 2: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu?nun 38 nci maddesi (Birlik Disiplin Kurulu) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Birlik Disiplin Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Bu üyeler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarına ve Yeminli Mali Müşavirler Odalarına sadece kayıtlı bulunan üyeler arasından olup, Birlik Genel Kurulu üyeleri içinden üç yıl için seçilir.

Birlik Disiplin Kuruluna seçilen asıl ve yedek üyelerin dördü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (dört kişiden en az biri Serbest Muhasebeci olabilir), biri Yeminli Mali Müşavirden oluşur.

Disiplin Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

Birlik Disiplin Kurulu, Oda Disiplin Kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermekle görevlidir.

Birlik Disiplin Kurulunun itirazların reddine ait kararları Maliye Bakanlığı?nın tasdiki ile kesinleşir.

Birlik Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Başkanın bulunmadığı hallerde, başkan yardımcısı başkanlık eder.

Madde 3: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu?nun 39 ncu maddesi (Birlik Denetleme Kurulu) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Birlik Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Bu üyeler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarına ve Yeminli Mali Müşavirler Odalarına sadece kayıtlı bulunan üyeler arasından olup, Birlik Genel Kurulu üyeleri içinden üç yıl için seçilir.

Birlik Denetleme Kuruluna seçilen asıl ve yedek üyelerin ikisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, biri Yeminli Mali Müşavirden oluşur.Birlik Denetleme Kurulu kendi arasından bir başkan seçer.

Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

Birlik Denetleme Kurulu, birliğin işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir. Birlik Denetleme Kurulu üyeleri, Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

Madde 4: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5: Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Üyelik
27 Eki 2009
Mesajlar
30
Konum
Bursa
Ynt: Türmob'a Dair Kanun Teklifi....!

Bu tasarıyı ve teklifi hazırlayan Sayın S.M.M.M. Şakir SÜLOĞLU'na emeğinden dolayı teşekkür ediyorum.

Tasarının hali hazırda grup başkanlığında olduğu ve ön değerlendirmeden geçtiği ifade edildi.

Hayırlısı bakalım, süreç nasıl devam edecek hep birlikte göreceğiz.
 
Üst