Yapı Koop.Tasfiye Kurul Gündemi Örneği

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,720
Konum
İSTANBUL
TASFİYE HALİNDE
S.S. ÖZ ELBİRLİĞİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
21 EKİM 2006 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Tasfiye Halinde Öz Elbirliği Konut Yapı Kooperatifinin olağanüstü genel kurul toplantısını yapılmak üzere 21.10.2006 günü saat 14:00?da İş kuleleri sanat merkezi 4.Levent/İST. adresinde Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri Muammer ALEMDAROĞLU, Mithat GÜLER ve Hakan ÖZKAN gözetiminde toplanıldı.Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede:a-Toplantıya ait davetlerin 18.09.20006 tarihli Cumhuriyet gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 19.09.20006 tarihinde 994 ortağa Taksim/ PTT şubesinden taahhütlü mektup ile gönderildiği,b-Yönetim kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygun olduğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 992 ortaktan, 230 ortağın asaleten, 140 ortağın da vekaleten olmak üzere toplam 370 ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantı için yeterli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.Bakanlık temsilcisi: Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı, Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü 04.05.2004 tarih ve 4890 sayılı yazısı ekinde bildirilen bakanlık temsilcisi konuşma metnini genel kurula okudu.

GÜNDEM

1- Açılış saat 14:30?da Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Menteş tarafından yapıldı

2- Atatürk ve Şehitlerimiz için Saygı duruşunda bulunuldu.

3- Başkanlık Divan heyetinin teşekkülü için Divan Başkanlığına Azer Sönmez, Yazman üyeliklere Engin Önal ve Evren Erkul, Sayman üyeliklere de Serkan Günay, Hayrettin Kırçıl aday gösterildi. Yapılan oylama ile divan heyeti oybirliği ile kabul edildi. Divan Kurulu Heyetine ortaklar adına tutanakları imzalama yetkisi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

4-Tasfiye Halindeki Kooperatifin fesih ve tasfiyesi kararı sonrası gelişmelerle ilgili bilgi verilmesi ve görüşlerin alınması hususunda Tasfiye Kurulu Başkanı Yükşel ÖZERCAN Genel Kurulu bilgilendirdi.

5-Tasfiye Kurulu; açılış bilançosunu ve envanterini ayrı ayrı okudu ve Genel Kurulu bilgilendirdi. Okunan raporlar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı ve oylamaya sunuldu yapılan oylama ile raporlar ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

6-Kooperatif Mevcudunun Dağıtılması ve Alacak / Borçların Kapatılması ile İlgili olarak İzlenecek sürecin belirlenmesi hususunda Tasfiye Kurulu Başkanı Yüksel ÖZERCAN Genel Kurulu bilgilendirdi. Divana verilen iki önerge okundu.1. Önerge: Kooperatifin bağlı bulunduğu Doğa Başak Konut Yapı Kooperatifleri Birliği?nden olan ve bilançoda da iş avansları arasında yer verilen 13.07.2006 tarihi itibariyle 1.661.560-YTL?lik alacağın tahsiline yönelik her türlü yasal hukuki ve idari girişimlerin yapılması, kooperatifin tasfiye sürecinin hızlandırılmasını teminen, sözkonusu alacaklar ile ilgili olarak sulh olmak da dahil olmak üzere her türlü kararın alınarak ilgili tutarın giderleştirilmesi konusunda tasfiye kurulunun yetkilendirilmesi,2.Önerge:a-Kooperatif öz kaynakları arasında yer alan geçmiş yıllara ve cari döneme ait gelir-gider farklarının ortaklara konut tipleri ile orantılı olarak dağıtılması,b-Anapara ve/veya gecikme cezası borcu bulunan ortakların, sözkonusu borçlarının ana paralarından mahsup edilerek tasfiye edilmesi,c-Ortakların anapara alacakları ile geçmiş yıllara ve cari döneme ait gelir-gider farklarından hisselerine düşen paylar toplamının, vergi karşılıkları ayrılmak ve Tasfiye Kurulu?nca belirlenecek cüz-i düzeyde bir bölümü Tasfiye Kurulu?nca dağıtımına karar verilinceye değin ihtiyaten kooperatif bünyesinde muhafaza edilmek üzere koşuluyla, ilk etapta Kasım 2006 ayı içerisinde dağıtılması ve ayrıca gerçekleştirilecek dağıtıma ilişkin usulün belirlenmesi konusunda Tasfiye Kuruluna yetki verilmesi,Verilen önergeler müzakereye açıldı. Her iki önerge ayrı ayrı oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

7-Tasfiye işlemlerinin yürütülmesi, kooperatif mevcudunun dağıtılması ve sair bilcümle işleri yürütmek üzere gerekli evrakın imzalanmasında yetkili olarak kooperatifi tasfiye memurlarından Yüksel Özercan, Mahmut Tuncel Özdemir, Fatih Mehmet Yılmaz, Şahin Emre, Naciye Ayşe Kollu?dan herhangi ikisinin kooperatif unvanı altında müştereken atacakları iki imza ile temsil ve ilzam etmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

8-Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya saat 16:302da son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahalinde tarafımızca düzenlenerek okunup imza edildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı TemsilcileriMuammer ALEMDAROĞLU Mithat GÜLER Hakan ÖZKANDivan BaşkanlığıBaşkan Yazman Sayman

Azer Sönmez Engin Önal Evren Erkul Serkan Günay Hayrettin Kırçıl

ferhat
 
Üst