zirve

Yazar Kasa Amortismanı

Üyelik
29 Eyl 2006
Mesajlar
355
selamlar..
bir mükellef yeni yazar kasa satın aldı..kdv dahil fiyatı 598 ytl.
bunun amortismanını %100 üzerinden bir dafada mı ayıracağız?3. dönem geçici vergi itibariyle rakam ne yapılır?
 
Üyelik
30 Ara 2005
Mesajlar
27
V.U.K.’nun 313. ve 269. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde amortismana tabi iktisadi kıymetleri şu şekilde detaylı olarak sayılabilir:- gayrimenkuller

- gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı

- tesisat ve makineler

- gemiler ve diğer taşıtlar

- gayrimaddi haklar

- alet, edevat, mefruşat

- demirbaş eşya

- sinema filmleri
2.2- Amortisman YöntemleriVergi Usul Kanunu’nda açıklanmış amortisman yöntemleri, normal amortisman yöntemi ve azalan bakiyeler usulüyle (hızlandırılmış) amortisman yöntemi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.5024 sayılı Kanunla [3] Vergi Usul Kanununun 315. ve mükerrer 315. maddeleri değiştirilmiştir. V.U.K.’nun 315. maddesinde Normal Amortismanlar, mükerrer 315. maddesinde ise Azalan Bakiyeler Usulü ile Amortismanlar düzenlenmiştir. V.U.K.’nun 315. maddesinde Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin (A.T.İ.K.) amortisman oranlarının, faydalı ömürleri de dikkate alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı’nca belirleneceği açıklanmıştır. Bu hükme istinaden Maliye Bakanlığı 333 ve 339 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerini [4] yayımlayarak yeni dönemde uygulanacak amortisman oranlarını açıklamış bulunmaktadır.V.U.K. 315. maddesine göre normal amortisman yönteminde ayrılacak amortisman tutarı, A.T.İ.K.’in ilgili genel tebliğlerde tespit edilen faydalı ömrü ve normal amortisman oranı dikkate alınmak suretiyle her yıl eşit tutarlarda olacaktır.Azalan bakiyeler usulüne göre (hızlandırılmış) amortisman yönteminde ; her yıl üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunacak ve enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tabi iktisadi kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanlarının toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilecektir. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanacak ve de bu sürenin son yılına devreden bakiye değerin, o yıl içinde tamamen yok edilmesi gerekecektir. Bu usulde uygulanacak amortisman oranı normal amortisman oranının iki katıdır.5228 sayılı kanunun [5] 59. maddesi ile V.U.K.’nun mükerrer 315/2. maddesi düzenlenmiş ve azalan bakiyeler usulünde amortisman oranının % 50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katı olacağı düzenlenmiştir.2.3- Amortisman Yöntemini Seçim SerbestliğiV.U.K.’nun 320. maddesine göre mükellefler, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük teşkil eden kıymetler için normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman yöntemlerinden yalnız birisini uygulayabilirler ve A.T.İ.K.’lerine uygulayacakları amortisman yöntemini diledikleri şekilde belirleme hakkına sahiptirler.Ancak, bir iktisadi kıymet için normal amortisman yöntemine göre amortisman ayrılmasına başlandıktan sonra bu yöntemden dönülemez. Dolayısıyla bu cümlenin karşıt anlamı da, azalan bakiyeler yönteminden normal amortisman yöntemine geçilebileceğidir.Sonuç olarak Normal Amortisman yöntemini seçtiyseniz oran %20 olacak ve 5 yıl içinde itfa edebileceksiniz.

Şöyle ki:
1.yıl için 598*%20= 119,6
2. 119,6
3. 119,6
4. 119,6
5. 119,6
..............
598 ytl
 
Üyelik
30 May 2006
Mesajlar
251
gurdal67' Alıntı:
selamlar..
bir mükellef yeni yazar kasa satın aldı..kdv dahil fiyatı 598 ytl.
bunun amortismanını %100 üzerinden bir dafada mı ayıracağız?3. dönem geçici vergi itibariyle rakam ne yapılır?

sayın arkadaşım,
VUK 337 seri nolu Genel Tebliğ 2.2 başlıklı bölümü inceleyin.
 
Üyelik
30 Ara 2005
Mesajlar
27
2. Amortismanlar

2.1. Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman

5024 sayılı Kanunla(2) Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde, normal amortisman usulünde amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınarak amortisman ayrılacağı, mükerrer 315 inci maddesinde de azalan bakiyeler usulünde amortisman oranının normal amortisman oranının iki katı olduğu yönünde değişiklik yapılmıştır.

5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle yapılan bu ibare değişikliği ile azalan bakiyeler usulüyle amortisman ayırmada üst sınır getirilmiş ve azalan bakiyeler usulüyle amortisman ayrılırken her halükarda amortisman oranının % 50’yi geçemeyeceği belirtilmiştir.

2.2. Ödeme Kaydedici Cihazlarda Amortisman

5228 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun(3) 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan hüküm, “1. Mükellefler kullanmak üzere satın aldıkları ödeme kaydedici cihazlar için %100’e kadar amortisman oranı seçebilirler.” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklikle, kanuni bir yükümlülük olan ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin getireceği maddi külfeti azaltmaya yönelik olarak mükelleflere, kullanmak üzere aldıkları ödeme kaydedici cihazlar için %100’e kadar amortisman oranı seçebilme imkanı tanınmıştır.

Kullanmak üzere ödeme kaydedici cihaz alan mükellefler, cihazlarının Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre tespit edilen değerinin %100’ünü cihazın aktife girdiği hesap döneminde amortisman olarak ayırabilecekler ancak, 3100 sayılı Kanunun anılan fıkrasının 5228 sayılı Kanunla değişmeden önceki hükmüne göre işlem yapamayacaklar yani fatura bedelinin % 40’ını vergiye tabi kazançtan indiremeyeceklerdir.


Bu açıklamalar ile önceki yapmış olduğum açıklamayı düzeltiyorum.
 
Üyelik
29 Eyl 2006
Mesajlar
355
o halde eylül 2006 da alınan bir yazar kasayı %100 oranı ile 3. dönemde bir defada mı amortisman yoluyla mı "giderlerştireceğiz"?yani tamamını...
 
Üyelik
27 Ağu 2005
Mesajlar
127
Faturayı kayıtlara aldığınız tarihte direkt olarak gider hesaplarına alarak gider yazabilirsiniz.
 

Benzer konular

Üst