turkcell

Yıllık İzin Uygulaması

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,790
Konum
İSTANBUL
Yıllık İzin Uygulamasıİşçilerin, dinlenerek çalışma istemini, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumaları, motivasyonlarını ve iş verimliliğini artırmaları amacıyla yıllık ücretli izin kullandırılmaktadır. İşverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esasları 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesine göre belirlenmektedir.

İzin Süresinin Tespiti

4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden, İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere işyerindeki kıdemlerine ve yaşlarına göre yıllık ücretli izin verilmektedir.

Bir yıldan az süre için orantılı olarak yıllık ücretli izin hakkı doğmaz. Yani, yıllık ücretli izin hakkı için mutlaka bir yılın dolması gerekmekte olup, bir yıldan az süreler için kıst izin hakkının doğması söz konusu değildir.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

Az olamaz.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Bir işverenin İş Kanunu kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

Yıllık Ücretli İznin Uygulanması

Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.
Yıllık iznin işveren tarafından 14-20-26 gün sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.

Ancak, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en fazla üçe bölünebilir.

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemeleri halinde ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.

İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde İş Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen bildirim süresi ile 27 nci maddesi gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.

İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.

Toplu İzin

İşveren veya işveren vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir.

Toplu izin dönemleri, bu dönemlerde henüz yıllık ücretli izin hakkını kazanmayan işçileri de kapsayacak şekilde belirlenebilir.

Mevsimlik veya Kampanya İşlerinde

Nitelikleri yönünden bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinin yürütüldüğü işyerlerinde devamlı olarak çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlere ilişkin madde hükümleri uygulanmaz.

Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz.

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır.

Ücretin Ödenmesi

İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını izine başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır.

Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.

Kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlara; izin dönemine rastlayan çalışması gereken sürelere ilişkin ücretleri, yıllık izin ücreti olarak ödenir.


KAYNAK: Mehmet Fatih GELERİ
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,478
Ynt: Yıllık İzin Uygulaması

İşv. ve işçi anlaştıktan sonra yıllık izne mahsuben önceden de izin kullandırılabilir, buna engel yok. Hatta ben her 6 ayda bir 10 gün izin kullandıracağım derseniz (asgari 14 gün izinlerde. Daha fazla olanlarda buna orantılı şekilde) hiç kimse bir şey diyemez.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,753
Konum
ankara
Ynt: Yıllık İzin Uygulaması

"özür dilerim"(aslında bir nevi madde hükmünü sorguluyorum)
Sehven"işveren ve işcinin anlaşması halinde" yazmışım,anlaşmaması(yani anlaşma gibi bir durum olmaksızın)
Şöyle soralım,işcinin"6 aylık hizmet süresi"ne bağlı olarak,"bu izinin bir kısmını"yıllık izin olarak kullanması şeklinde ,böyle bir düzenleme yapılması(dolayısıyle sözkonusu işcilere böyle bir izin verilmesi) neden doğru olmaz ve mevcut hükümde,yıllık izini haketmek için neden bir yıllık kıdem süresi öngörülmüş (burada ölçü ne olabilir)
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,753
Konum
ankara
Ynt: Yıllık İzin Uygulaması

-Anayasa nın 50 ci maddesi ile "çalışanların dinlenme hakkı "güvence altına alınmıştır.
-İK.M-53 birinci fıkrası"...en az bir yıl çalışmış olan işcilere yıllık ücretli izin verilir"
- " " " ikinci " "yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez"
- " " 45 birinci fıkrası ",,,iş sözleşmelerine......ücretli izinlere .....................çalışan işcilerin bu kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz."
- " " 58 "...ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücreti işvereni tarafından geri alınabilir."
Yukarıda ifade olunan(nisbi emredici) hükümler dikkate alındığında,bu iznin ne kadar önemli olduğu,hatta işcinin kendisinin dahi bu hak dan feragat edemiyeceği,işverenin de bu iznin ücretini ödemesinden ziyade,işciye bu izni mutlak vermek(kullandırmak)zorunda olduğu,böylelikle dinlenmek suretiyle işcinin sağlığının korunması ve işgücünün yenilenmesi amaçlanmış ve sağlanmıştır.Bu izini hakedebilmek için aranan bir yıllık süre konusunun,araştırma sonucu edindiğim kanaat,"tıb"bi yönden değerlendirilerek,sözkonusu sürenin öngörülmüş olduğu yönündedir.
Bu konuda yapılmış, anlaşılır, açık,kurumsal ve akademik bir görüş ve tespite ulaşamadım.
 
Üst