zirve

Yurtdışından Gelen Paranın Vergisi

Üyelik
11 Tem 2020
Mesajlar
1
Konum
Istanbul
Herkese slm öncelikle. Yurtdısından 50.000-75.000 Euro arası bir param gelecek Türkiye deki şahsi hesabıma.

Sorun yasarmıyım bu miktarlar İçin ? Beyan etmeli miyim ? Varlık barışı da bitti nasıl bir yol izlemem gerekiyor ?

Bilgisi ve bu konuyu daha önce tecrübe etmiş arkadaşlardan bilgi rica ediyorum.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,925
Konum
İSTANBUL
Sayın Yasin
İyi günler. Sorunuzun cevabı aşağıdadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BAKIMINDAN:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

-6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

-11/1-a maddesinde ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetlerinin KDV den istisna olduğu,

-12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

hükme bağlanmıştır.

Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalara 17, 26, 30 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ve 60 No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.

26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümü uyarınca, hizmet ihracında KDV istisnasının uygulanabilmesi için şu dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur.

1- Hizmet Türkiye'de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

2-Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.

3-Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye'ye getirilmelidir.

4-Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

Buna göre, tarafınızdan yurtdışında yerleşik firmaların tanıştırılması şeklinde verilen müşteri bulma yani aracılık hizmetlerinden Türkiye'de yararlanılmadığından, söz konusu bu hizmetlerin yurt dışında yerleşik mal talep eden firmalar ile yurt dışında yerleşik tedarikçi firmaların tanıştırılması şeklinde Türkiye'den verilen müşteri bulmaya yönelik aracılık hizmetleri yurtdışında ifa edildiğinden ve bu hizmetten yurtdışında faydalanıldığından, söz onusu hizmet KDV' nin konusuna girmemekte olup, verginin konusuna girmeyen hizmetler bakımından KDV istisnası uygulanmayacağı tabiidir.

Yani bu hizmet için herhangi bir KDV hesaplanıp, beyan edilmeyecek.


GELİR VERGİSİ KANUNU;


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Mükellefler” başlıklı 3-1/1. maddesinde; Türkiye’de yerleşmiş olan gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun “Türkiye’de Yerleşme” başlıklı 4.maddesinde ise ;

“Aşağıda yazılı kimseler Türkiye’de yerleşmiş sayılır;

1.İkametgâhı Türkiye’de bulunanlar (İkametgâh, Kanunu Medeninin 19 uncu ve müteakip maddelerinde yazılı olan yerlerdir);

2.Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye’de oturma süresini kesmez.)”, hükmü yer almaktadır.

Yine aynı kanunun; 75. maddesinde; sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradı olduğu belirtilmiş olup, kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratların menkul sermaye iradı sayılacağı belirtilmiştir:

1.Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları ile konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil.);

2.İştirak hisselerinden doğan kazançlar (limited şirket ortaklarının, iş ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.)

Gelir Vergisi Kanununun “Gelirin Toplanması ve Beyan” başlıklı 85 inci maddesinde;

“Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur.Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar:

1.Mükellefin bunları Türkiye’de hesaplarına intikal ettirdiği yılda;

2.Türkiye’de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda;


elde edilmiş sayılır.

hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca yine anılan Kanunun 86-1/d maddesinde ise; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı (287 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılı için 2.600.- TL.) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi durumunda bu gelirlerin beyannameye dâhil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Türkiye’de tevkif yoluyla vergilendirilmeyen ve istisna uygulamasına konu olmayan yurt dışından elde edilen menkul sermaye iratlarının (faiz, kâr payı vb.) tamamının, 86 ncı maddenin yukarıda bahsi geçen hükmü gereğince 2.600.- TL’yi aşması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Son olarak belirtmek fayda olduğunu düşündüğüm, söz konusu Kanunun 123. maddesi hükmüne göre; tam mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergilerin, Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilmesi mümkün olup indirilecek miktarın gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla olması halinde, fazla olan tutar indirim konusu yapılamayacaktır.

Eğer size gönderilecek paradan yurtdışında vergi kesintisi yapılırsa onu burada indirim konusu olarak düşebilirsiniz.

Ayrıca vergi indiriminin yapılabilmesi için yabancı memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan şahsi bir vergi olması ve yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik edilmesi şarttı da bulunmaktadır.


SONUÇ;


Yurt dışında elde edilen gelirin vergilendirilmesi konusunun değerlendirilebilmesi için öncelikli olarak gelirin nasıl elde edildiği önem arz etmektedir.

Yani gelir şahsi mükellefiyet sonucu mu elde edilmektedir, yoksa bir tüzel kişilik aracılığı ile mi elde edilmektedir? Bu kriter vergilendirmenin esasını net olarak belirlemektedir.

Buna göre yurtdışında ki gelir şahsi faaliyet (mükellefiyet) sonucu elde ediliyor ise tam mükellefiyete tabi kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri gelirin tamamı üzerinden vergilendirilmeleri esası gereği, bu tür geliri olanların yurt içinde gelirleri varsa yurt içindeki gelirleri ile birleştirerek, Türkiye de gelirleri yoksa sadece yurt dışındaki gelirlerini beyan etmeleri gerekmektedir. Bu gelirlerin beyanı sırasında yurt dışında bu gelirler nedeniyle ödenen vergilerin (gerekli bürokratik işlemlerin yapılmasının ardından) indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yurt dışındaki gelir bir tüzel kişilik (şirket) aracılığı ile elde ediliyor ise, bu faaliyetten elde edilen kurum kazancı Türkiye’de elde edilmediğinden Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulması mümkün olmayacaktır.


Ancak yurt dışında faaliyet gösteren şirket tarafından kâr dağıtımı yapılması halinde durum değişmektedir. Bu durumda kurum kazancından kâr payı olarak ödenen tutarların yurt dışından elde edilen menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi ve ödenen kâr payının brüt tutarının 2020 yılı için 2.600.- TL’yi aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Yurt dışından elde edilen bu menkul sermaye iradının Türkiye’den elde edilen diğer gelirlerle birleştirilerek beyan edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ancak bu durumda da yine söz konusu gelirle ilgili olarak anılan ülkede ödemiş olan vergilerin ise, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından, gerekli prosedürün yerine getirilmesi halinde indirilmesi mümkündür.

Ancak burada unutulmaması gereken çok önemli olan konu ise (kişiler ve şirketler) söz konusu gelirin yurt dışında elde edilmiş olması Türkiye’de beyanı için yeterli değildir. Söz konusu gelirin Türkiye’de beyanı için, mükellef tarafından bu gelirlerin Türkiye hesaplarına intikal ettirilmiş olması gerekmektedir. Ya da Türkiye’de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunması halinde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda beyan edilmesi gerekir.

Bana sorarsanız bu gelirinizi şirketinizle ilişkilendirin yukarıda yazdığım gibi KDV istisnasından yararlanın ve Yurt dışındaki gelir bir tüzel kişilik (şirket) aracılığı ile elde edildiği için bu faaliyetten elde edilen kurum kazancıda Türkiye’de elde edilmediğinden Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulması mümkün olmayacaktır.
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,693
Konum
İstanbul
Ferhat ağabey, merhaba

Kişi yurt dışındaki komisyon geliri nedeni ile 50.000 usd kazansa da, o parayı Türkiye'ye şahsi hesabına alması vergiye tabi değil mi ? Yoksa Türkiye'de bir şirket olursa mı vergiye tabi değil.

Yani Türkiye'de kurumlar vergisine tabi tutulamaz ama gelir vergisine tabi tutulur mu ?

Teşekkür ederim
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,925
Konum
İSTANBUL
Ferhat ağabey, merhaba

Kişi yurt dışındaki komisyon geliri nedeni ile 50.000 usd kazansa da, o parayı Türkiye'ye şahsi hesabına alması vergiye tabi değil mi ? Yoksa Türkiye'de bir şirket olursa mı vergiye tabi değil.

Yani Türkiye'de kurumlar vergisine tabi tutulamaz ama gelir vergisine tabi tutulur mu ?

Teşekkür ederim

Sevgili kardeşim Day-Dream

nasılsın, umarım iyisindir. Covid geçsin inşallah görüşürüz.

Gelelim konumuza

Kişi yurt dışındaki komisyon geliri nedeni ile 50.000 usd kazansa da, o parayı Türkiye'ye şahsi hesabına alması vergiye tabi değil mi ?

ŞAHISLAR YÖNÜNDEN

Bu paranın 2020 yılı için 2.200.-TL istisna vergi kalanın beyan edilip vergisinin ödenmesi gerekir. Ancak yurt dışında ödenen vergi mahsup edilecek. Orada ödenen verginin evraklarını da orada bulunan konsolosluktan, konsolosluk yoksa Türk menfaatlerini koruyan bir makamdan evrak alınacak

KURUMLAR YÖNÜNDEN

Kurumlar yönünden yapılan işlem yurtdışında olduğundan -yani her iki müşteride yurtdışında, dar mükellef bile değiller- Kurumlar Vergisine tabi değil bildiğin gibi hizmet ihracı olduğundan (60 nolu KDV sirküleri) KDV'de yok. Tevsik açısından yine yukarıda yazdığım gibi
Orada ödenen verginin evraklarını da orada bulunan konsolosluktan, konsolosluk yoksa Türk menfaatlerini koruyan bir makamdan evrak alınacak

Yani Türkiye'de kurumlar vergisine tabi tutulamaz ama gelir vergisine tabi tutulur mu ?

Bunun istisnası gelen para Kar Payı v.b olsaydı o zaman Gelir Vergisine tabi olurdu. Yada herhangi bir hizmet işinde belkide KDV 2' yi konuşurduk .Buradaki anahtar nokta gelen paranın ne olduğu ile ilgili
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,693
Konum
İstanbul
Ferhat abi inşallah, çok güzel olur. Tahsin abiler de gelir.

Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim.

Aslında konu; bu dönemde bazı kişiler yurt dışında maske satışına aracılık edip, komisyon kazandılar. Bu paralar da çok yüksek, şimdi Türkiye'ye sokmak istiyorlar ama ne şahıs ne de limited şirketleri var. Parayı komisyonu ödeyecek firma direk hesaplarına göndermeden önce şirket kurmazlar ise problem olabilir sanırım.

Yurt dışında bu para için vergi ödenmiş de değil, ticari kazanç kapsamında düşüneceğiz değil mi ?

Saygılarımla
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,925
Konum
İSTANBUL
Ferhat abi inşallah, çok güzel olur. Tahsin abiler de gelir.

Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim.

Aslında konu; bu dönemde bazı kişiler yurt dışında maske satışına aracılık edip, komisyon kazandılar. Bu paralar da çok yüksek, şimdi Türkiye'ye sokmak istiyorlar ama ne şahıs ne de limited şirketleri var. Parayı komisyonu ödeyecek firma direk hesaplarına göndermeden önce şirket kurmazlar ise problem olabilir sanırım.

Yurt dışında bu para için vergi ödenmiş de değil, ticari kazanç kapsamında düşüneceğiz değil mi ?

Saygılarımla

Evet bunlar yukarıda yazdığım gibi 2020 yılı için 2.200 .-tl istisnayı düşüp kalanı beyan edecekler.
 
Üst