Araçlarda Vergi Levhası

Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
17
Herkese Merhaba! Şirket kendi bünyesinde bulundurduğu araçlara vergi levhası tasdik ettirmek zorundamıdır yoksa şirket merkezindeki vergi levhasının fotokopisinin araçta bulunması yetrelimi, ayrıca taşımacılık hizmeti yapan firmalarda durum farklımıdır, Teşekkürler
 
Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
6
merhaba başta şirketin faaliyeti ve aracın ne amaçla kullandığını ve aracın bilgilerini yazarsan yardımcı olmaya çalışacağım.
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
354
şirkjetin kendi mal ve emtiasını taşımış olduğu araçlara vergi levhası tasdik ettirmesine gerek yoktur. Ancak nakliyecelik faaliyeti war ise o zaman vergi levhası tasdik etiirmek ve asmak zorundadır.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
91
VERGİ LEVHASI

Vergi Levhasının Asılacağı Yerler;
1-Merkeze
2-Şubeye
3-Satış Mağazasına
4-Taşıtlara

Vergi Levhasının Fotokopisinin Asılacağı Yerler
1-Banka Şubeleri
2-İnşaat Şantiyeleri
3-Mağazaların Kat ve Reyonları
4-Otellerde Her Katta
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
16
T.C

MALİYE BAKANLIĞI

İstanbul Defterdarlığı

Usul Gelir Müdürlüğü23.12.2003-015067

SAYI : B.07.4.DEF.0.34.20./ VUK-5-9540
KONU: Vergi levhasının fotokopilerinin araçlarda
bulundurulmasının mümkün olup olmadığı hk.İLGİ: tarih ve sayılı dilekçeniz.Dilekçenizde, şirket merkezinizde vergi levhanızın aslını bulundurduğunuzu belirterek, söz konusu nakliye araçlarınızda vergi levhanızın fotokopilerinin bulundurulmasının mümkün olup olmadığı hususu sorulmaktadır.

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5’nci maddesinde “Gelir Vergisi mükellefleri (Götürü usulde vergilendirilen mükellefler dahil) ile sermaye şirketlerinin her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına, iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan, 146 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; iş yerlerinde vergi levhasının bulundurulmasına dair esasları belirleyen 142 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan hususlara ek olarak, her katta birden fazla reyon bulunması halinde o kat için yalnızca bir adet vergi levhasının asılması, bir adet tasdikli vergi levhası bulunduran mükelleflerin bunun tasdiksiz fotokopilerini de kullanabilmeleri uygun görülmüştür, denilmiştir.

Bu duruma göre, taşımacılık faaliyetinde kullandığınız araçlarda, işyeri merkezinde asılan onaylı vergi levhasının fotokopisinin asılması yeterli olup ayrıca vergi levhasının tastik ettirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
29
Konum
AMASYA
sayın m-varol.
yazılanların hepsi de doğru.
siz konuyu sayın Konyalının cevabına göre ve konuya uyan durumunuza göre değerlendirin . açıklamaların hepsi de çok net.
iyi çalışmalar.
 
G

gurkan

Ziyaretçi
1 hafta önce nakliyecilik faaliyeti yapmayan şirket adına kayıtlı bulunan Ford Connect marka hususi aracımıza içinde bulunan eskiden kalma vergi levhasına tasdiksiz diye tutanak tuttular.

Eğer nakliyecilik faaliyeti yapılmayan şirket adına kayıtlı hususi araçlarda vergi levhası bulunmayacağına göre ceza asılsız olmuyor?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
447
Konum
ÇORUM
İş bilenin kılıç kuşananın olmalıdır.

Sayın Gürkan;
Vergi İdaresinde yol boyu kontrollerdeki sevgili ! memur arkadaşlar ne mevzuatı takip edebilmekte ne de kendince yorum yapabilmektedirler.Hemen hemen hepsi emekliliğine az bir süre kalmış veya emekliliği geçmiş kıdemli kişilerden oluşmaktadır bu nedenledir ki
örnek veriyorum yukarıda bahsettiğiniz aracınız gerek kayseriye gitsin ve gerekse bolu'ya veya kars'a gitsin her ilde farklı uygulamalarla karşılaşırsınız.Gelir idaresi bir an önce teknolojiyle iç içe pırlanta gibi boşta gezen üniversite mezunu gençleri kadrosuna dahil etmelidir veya belirli bir süre mali müşavirlik mesleğini icra etmiş ve devlete hizmet etmek isteyen meslek mensuplarından oluşması gerekir.
Bana göre yukarıdaki sorunuza göre cevabım işletme bünyesine kayıtlı (ruhsata işli olmak şartıyla) işletmenin ticari işlerinde kullandığı araçlarda vergi levhası aranılmaması şayet işletme esas işi dışında nakliye faaliyetiylede iştigal ediyorsa vergi levhası aranılır diye düşünüyorum.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Gürkan,

Bu tutanak müşterinizin bağlı bulunduğu vergi dairesine gelecek ve büyük ihtimalle gerekli incelemeler yapılmadan Ö.Usulsüzlük cezası kesilecektir.Vergi/Ceza İhbarnamesi kesildikten sonra vergi dairesi düzeltmeyede yanaşmayacaktır.

O nedenle vakit geçmemişse erken davranın bu tutanağın bir örneğinide ekleyeceğiniz dilekçe ile söz konusu aracın işletme işlerinde kullanıldığı nakliyecilik yapılmadığını bu nedenlerlede araç için vergi levhası tasdik ettirme gereği bulunmadığını bildiriniz.Sonuç alabileceğinizi tahmin ediyorum.
 
G

gurkan

Ziyaretçi
Vermiş olduğunuz cevaplar için teşekkür ederim.
Sayın M.Kemal Bey'in dediği gibi dilekçe ekinde Tunatakla vergi dairesine müracaaat etmeyi düşünüyorum.
Fakat hangi kanuna ve tebliğe dayanarak dilekçe yazmamız gerekir. Şirket işlerinde kullanılan hususu araçlara vergi levhası asılmayacağı hangi tebliğde vs. var. Vergi Dairesi Müdür şimdide araçta tasdikli fotokopisi olması gerekirdi diyor. Tamam Nakliyecilik işi yapılırsa tasdikli fotokopisinin asılacağını kabul ediyoruz dedik. Fakat nafile. Hususilerde de aynı şey vardır. diyor.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Gürkan,

Vergi levhasının taşıt işletmesi yapan işletmelerin taşıtlarına asılacağı diğerlerine asılmayacağı 142 ve 143 sıra numaralı tebliğlerde açıkca ve hatta sizin sorununuza yönelik bir açıklama ile düzenlenmiştir.Araçlarda fotokopi bulunmasına ait bir muktezayıda aşağıya alıyorum bu mukteza araç işletmeciliği yapanlara yöneliktir.V.D.Md.ne teessüflerimi iletin.

142 sıra numaralı tebliğin ilgili bölümü;
III-Vergi Levhalarının Asılacağı Yerler :
Vergi levhası asmak mecburiyetinde olan mükellefler bu tebliğin B/II bölümündeki bilgileri ihtiva eden levhaları iş yerlerinin;


a-Merkezlerinde,
b-Şubelerinde,
c-Satış mağazalarında,
d-Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
e-Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında,
İş sahipleri ile müşteriler tarafından kolayca okunup görülebilecek şekilde asacaklardır.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat ve reyon için birer levha asılacaktır.

Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her ortak için yukarıdaki esaslar dahilinde ayrı ayrı vergi levhası asılacaktır.
143 sıra numaralı tebliğin ilgili bölümü;

III-ERGİLERİN İLANI VE VERGİ LEVHASI:
Bu konudaki değişiklikler ve yeni ihdas edilen hükümler hakkında daha önce yayımlanan 142 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapıldığından, burada tekrarına gerek görülmemiştir.

Ancak, söz konusu Genel Tebliğde şekli ve ölçüleri belirtilen Vergi Levhasında, beyan olunan matrah ve tahakkuk eden verginin gösterilmesine ilişkin olarak, mükellefin birden fazla gelir unsurunun bulunması halinde her biri için beyan olunan vergiye tabi gelirler ile bunlara isabet eden vergi miktarlarının ayrı ayrı mı yoksa gelir unsurlarının toplamından oluşan matrah ile tahakkuk eden vergi tutarının tamamının mı gösterileceği hususunda bazı vergi dairelerinde tereddütlerin doğmuş olduğu öğrenilmiştir.

Vergi Levhasının şekli ve ölçüleri göz önüne alınarak daha ayrıntılı bilgilere yer verilmesi imkanı bulunmadığından, sadece beyan olunan toplam matrahın ve tahakkuk eden verginin söz konusu levhada gösterilmesi yeterli bulunmaktadır.

Bununla beraber, Gelir Vergisi Kanunu gereğince, aile reisi beyanına dayanılarak tarh olunan gelir vergisinden, eşlerin ve çocukların adlarının hizasında her birinin hissesine isabet eden miktarın vergi dairelerince asılacak ilan cetvellerinde ayrı ayrı gösterilmesi, keza aile reisi beyanı ile ilgili olarak eşlerden birinin veya her ikisinin işyeri bulunması nedeniyle Vergi Levhası asma mecburiyeti ortaya çıktığında, bu levhalarda sadece işyeri ile ilgili eşin kendi gelirinden doğan matrah ve buna isabet eden verginin gösterilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 142 sıra numaralı Genel Tebliğin "B - III/e" bölümünde açıklanan Taşıt İşletmelerinin taşıtlarına da vergi levhası asması yükümlülüğünün, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarına da teşmili suretiyle uygulamanın yanlış yürütüldüğü Bakanlığımıza intikal eden müracaatlardan anlaşılmaktadır.
Taşıt işletmesi deyimi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, yapılan kontroller sırasında düzenlenen tutanaklara göre işlem yapılmadan önce, ilgili vergi dairesince mükellefin faaliyet konusunun araştırılması ve bu araştırma sonunda faaliyetin Taşıt İşletmeciliği olmadığının tespiti halinde, mükellef adına ceza uygulanmaması gerekmektedir.
Ayrıca gezici olarak veya pazar takibi suretiyle bir iş yeri açmaksızın faaliyet gösteren mükelleflerin vergi levhası asma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Mükelleflerin iş merkezleri dışında muhtelif şube, satış mağazası, kat ve reyonların bulunması halinde, her biri için vergi levhası asılmasının zorunlu olduğu 142 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Ancak, levhaların her yıl tasdiki zorunluluğu da dikkate alındığında, çok şubeli firmalar için her levhanın ayrı ayrı tasdik ettirilmesinin yaratacağı güçlük nedeniyle merkez için tasdik ettirilen levhanın baskı suretiyle matbaada çoğaltılan örneklerinin kullanılması uygun görülmüştür.
Mukteza örneği;
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü

TARİH : 23.12.2003
SAYI : B.07.4.DEF.0.34.20./VUK-5-9540
KONU : Vergi levhasının fotokopilerinin araçlarda bulundurulmasının mümkün olup olmadığı hk.

...
İLGİ: ... tarih ve ... sayılı dilekçeniz.

Dilekçenizde, şirket merkezinizde vergi levhanızın aslını bulundurduğunuzu belirterek, söz konusu nakliye araçlarınızda vergi levhanızın fotokopilerinin bulundurulmasının mümkün olup olmadığı hususu sorulmaktadır.

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde


"Gelir Vergisi mükellefleri (Götürü usulde vergilendirilen mükellefler dahil) ile sermaye şirketlerinin her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına, iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar."
hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan, 146 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; iş yerlerinde vergi levhasının bulundurulmasına dair esasları belirleyen 142 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan hususlara ek olarak, her katta birden fazla reyon bulunması halinde o kat için yalnızca bir adet vergi levhasının asılması, bir adet tasdikli vergi levhası bulunduran mükelleflerin bunun tasdiksiz fotokopilerini de kullanabilmeleri uygun görülmüştür, denilmiştir.

Bu duruma göre, taşımacılık faaliyetinde kullandığınız araçlarda, işyeri merkezinde asılan onaylı vergi levhasının fotokopisinin asılması yeterli olup ayrıca vergi levhasının tastik ettirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
G

gurkan

Ziyaretçi
Sayın M.Kemal bey;

Vermiş olduğunuz bilgi için çok çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım.
 
Üst