Çalışanların Sgk Kurumuna Bildirimi

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,683
Konum
İSTANBUL
Sevgili formdaşlarım


10.06.2014v tarihli Resmi Gazatede çıkan Tebliğli istinaden ekte fgönderdiğim formun doldurularak en geç
01.08.2014 tarihine kadar mükelleflerin bağlı olduğu SGK il Müdürlüklerine verilmesi gerekiyor


Bu bilgiler doldurulduktan sonra;

1-)Elden
2-)PTT
3-)Mail

Yoluyla gönderilebilecek.Aksi takdirde ; İdari para cezalarıMADDE 35 (1) Bu Tebliğ kapsamında belirtilen sigortalılık kontrolleri ve buna müteakip bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu idareleri ve bankalar ile diğer kuruluşlara, Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, bilgi ve belgeleri belirtilen şekilde ve sürede vermeyenlere aynı maddenin (i) bendindeki işledikleri fiillere göre işlem yapılır.

EK 1 FORM

5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASI İLE 100 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ’E İSTİNADEN KULLANILMASI ZORUNLU İŞVEREN/ÇALIŞAN FORMU
SIRA NO
T.C. KİMLİK NO
ADI - SOYADI
İŞLEM TARİHİ
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
AYLIK ÜCRET (BRÜT)
*AKTİF OLARAK ÇALIŞMAKTA OLAN İŞYERİ SAHİBİ / İŞYERİ ÇALIŞANI İLE İŞYERİ BİLGİLERİ
EĞİTİM BAŞLANGIÇ-BİTİŞ TARİHİ
(İlgili Kurumlarca doldurulacaktır)
SİGORTALILIK STATÜSÜ**
(İşyeri çalışanı, işyeri sahibi)
İŞYERİ ÜNVANI
İŞYERİ ADRESİ VE İLİ
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ


 
Üyelik
9 Eki 2013
Mesajlar
15
Konum
bursa
Saat ücretli ödeme yapan fabrikalarda çalışma saatine göre Brüt ücret değişmekte, bu formda bulunan (aylık brüt ücret) yere ne yazacağız...
Her ay değişiyor rakkam?
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,216
Konum
Manisa
Bu tabloyu işverenler vermeyecek ki!
Form ve bilgi verecekler;
Bankalar, Kamu İdaleleri, (Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) Diğer Kurum ve Kuruluşlar (Bağımsız spor federasyonları, Banka sandıkları, Basın İlan Kurumu, Borsa İstanbul, Kamu İhale Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türk Patent Enstitüsü, Yükseköğretim Kurulu)
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,683
Konum
İSTANBUL
Rietveld;365272]Bu işlemi sadece bankalar ve kamu idareleri yapacak.[/QUOTE]


10 Haziran 2014 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29026
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
BANKALAR VE KAMU İDARELERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN
SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE KURUM VE KURULUŞLARDAN
ALINACAK BİLGİ VE BELGELERE DAİR TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 100 üncü maddesi kapsamında, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden işlem yaptığı kişilerin kimlik bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının takip ve tahsili ve 5510 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen görevlerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak kaydıyla, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurumları, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde münferit ya da yapılacak protokollerle alınacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Bankalar: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşları,
c) Diğer kuruluşlar: Kanunun 100 üncü maddesinde sayılan döner sermayeli kuruluşlar ve tüzel kişiler ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşları,
ç) Durum tespiti: Sigortalılık niteliğini, tescil işlemlerini, sigorta olaylarını, asgari işçiliğin tespiti amacıyla yapılan denetim ve kontrolleri,
d) Elektronik ortam: Bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlarca internet ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına aktarılmasını sağlayan elektronik portalı,
e) İşveren: Sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
f) İşyeri: Sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurları ile birlikte işlerini yaptıkları yerler ile bu yerlerde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler ile bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçları,
g) İşyeri sahibi: Kanuna göre sigortalı olanların işlerini yaptıkları işyerlerinin sahibi veya kullanıcısı olan gerçek ya da tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
ğ) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve bu fıkrada belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarını,
h) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,
ı) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
i) Prime esas kazanç: Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenecek tutarı,
j) Sigorta primi: Sigortalılar için 5510 sayılı Kanunda, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda ve 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen prime esas kazançlar ve oranlar üzerinden alınacak tutarı,
k) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından kendi adına prim ödeyen ya da adına prim ödenmesi gereken kişiyi,
ifade eder.


Sayın Rietveld
Resmi Gazateden de anlaşılacağı gibi 4a kapsamındakilerden de bahsediyor
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,216
Konum
Manisa
Tebliğin devamında kimlerden nasıl bilgi istendiği tek tek sayılmış ve orada alıntı yaptıklarınız sayılmamıştır. Tanımlarda geçmesi kimlerin bilgisini istediklerine dairdir. Zaten tebliğin amacı sigortasız çalıştıranları/çalışanları ortaya çıkarmaktır. Hiç bir işverende ben sizortasız şunu şunu çalıştırıyorum demez.
 
Son düzenleme:
Üyelik
1 Nis 2011
Mesajlar
319
Konum
İstanbul
Arkadaşlar merhaba;
Bu formu nasıl dolduracağız anlamadım ben. :( yanında 3 çalışanı olan mükellefim var. her bir çalışan için mi dolduracağım ?
 
Üyelik
31 Mar 2006
Mesajlar
166
Konum
İSTANBUL
ilgili kurumlar işlem yaparken bu kişilerin sigortalılığını kontrol edecek ve bildirecek aksi halde ceza ile muhatap olacaklardır sonucuna ulaşılıyor gibi geldi bana

5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININ
UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ


(28/09/2008 Tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğde değişiklik yapan
Tebliğ, 21/04/2010 tarihli ve 27559 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır.)
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince bankalar ve
kamu idareleri ile diğer kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli
olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden işlem yaptığı
kişilerin kimlik bilgilerinin Kuruma bildirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası
kapsamında bankalar, kamu idareleri ve diğer kuruluşlar ile sigortalıları kapsar.



5510 8.madde 7. fıkra


Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
 

smmm-ankara-

Katkı Sunan Üye
Üyelik
7 Eyl 2012
Mesajlar
297
Konum
ankara
bu bildirimi yapan var mı ?

biz sgk danışma hattına sorduk, bize kamu kuruluşları ve bankalar için geçerli olduğunu söylediler.
 
Üst