zirve

Defter Beyan

Üyelik
28 Kas 2017
Mesajlar
9
Konum
Bursa
Ben 02.01.2018 tarihi itibariyle smmm faaliyetine başlayacağım buna göre defter-beyan sistemine hemen dahil olacakmıyım.
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,650
Konum
İstanbul
Sayın aturgut sizin sorunun cevabı

Defter-Beyan Sisteminin uygulanmaya başlanmasından sonra mükellefiyet tesis ettiren ve söz konusu Sistemi kullanmak zorunda olan mükellefler, kendileri veya yukarıda belirtildiği şekilde aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler aracılığıyla işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü mesai saati sonuna kadar gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapacaklardır. Söz konusu başvuru işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş gününün sonuna (saat 23.59’a) kadar*www.defterbeyan.gov.tr*adresi üzerinden de yapılabilecektir.
 

tancam

Üyeliği Durduruldu
Üyeliği Durduruldu
Üyelik
23 Ara 2016
Mesajlar
332
Konum
istanbul
DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR?
Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesini sağlayan sisteme Defter-Beyan Sistemi denir.

17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 486 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile yeni bir kavram gelmiştir. Bu kavramın adı Defter-Beyan Sistemidir.

DEFTER BEYAN SİSTEMİNİ KİMLER KULLANACAK
- Serbest Meslek Erbapları

- İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar

- Basit Usule tabi olanlar

SİSTEME BAŞVURU NASIL YAPILACAKTIR?
Sisteme başvuracak olan kişiler Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) https://www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR?
Basit usule tabi mükellefler, kendileri veya bağlı oldukları meslek odaları veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler aracılığıyla başvuracaklardır.

İŞLETME HESABI ESASINA TABİ VEYA SERBEST MESLEK MÜKELLEFLERİ NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR?
İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ise ya doğrudan kendileri yada Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler aracılığıyla başvuracaklardır.

SİSTEM UYGULAMAYA GEÇTİKTEN SONRA MÜKELLEFİYET TESİS ETTİRENLER NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR?
Sistem uygulamaya geçtikten sonra mükellefiyet tesis ettirenler işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü mesai saati sonuna kadar gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapacaklardır. Ya da https://www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden de yedinci iş gününün sonuna kadar saat 23:59’a kadar yapılabilir.

SİSTEME GİRMEK İÇİN ŞİFRE NASIL ALINACAKTIR?
Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir.

Şifrenin vergi dairesine başvurularak talep edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından muhataba müracaat anında sistemden üretilecek şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.

SİSTEME NASIL GİRİŞ YAPILACAKTIR?
www.defterbeyan.gov.tr adresine girildikten sonra kullanıcı kodu, TC Kimlik numarası ve şifre bilgileri kullanılarak giriş yapılacaktır.

HALİ HAZIRDA VAR OLAN KULLANICI KODU VE ŞİFRE İLE DE SİSTEME GİRİŞ YAPILABİLECEK MİDİR?
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vergi dairelerinden elektronik beyanname gönderebilmek için temin edilen kullanıcı kodu ve şifre bilgisi ile Sisteme giriş yapılabilecektir.

KDV’NİN SON GÜNÜNE KADAR SİSTEME FATURA İŞLEYEBİLMEK MÜMKÜN MÜ?
Sisteme dahil olanlar kayıtlarını ait oldukları aya ait KDV Beyannamesinin verilmesi gereken son güne kadar (son gün dahil) girebileceklerdir.

Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir.

Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.

KAYITLARIN YANLIŞ ATILMASI DURUMUNDA DÜZELTME KAYDI ATILABİLECEK Mİ?
Defter beyan sistemine kayıtlar yanlış girildiği takdirde tebliğ ile kayıt zamanına ilişkin olarak belirlenen süreler zarfında yanlış kayıt iptal edilip tekrar girilebilecektir.

Ancak dikkat edilirse burada tebliğ ile belirlenen sürelerden bahsedilmektedir. Söz konusu kayıtlar ait oldukları aya ait KDV Beyannamesinin verilmesi gereken son gününe kadar güncellenebilecektir. Ay atlaması olayından sonra geriye dönük kayıt düzeltmesi şimdilik mümkün görülmüyor.

SİSTEM ÜZERİNDEN HANGİ DEFTERLER TUTULABİLECEKTİR?
Sistem üzerinden işletme defteri, çiftçi işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri, amortisman defteri, envanter defteri, damga vergisi defteri, ambar defteri ile bitim işleri defteri elektronik ortamda tutulabilecektir.

AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARI SİSTEME DAHİL EDİP SİSTEM ÜZERİNDEN AMORTİSMAN AYRILABİLECEK Mİ?
Mükellefler, üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ile bunların amortismanlarını, Sistem üzerinden tutacakları envanter defterinde, amortisman defterinde veya amortisman listesinde gösterebilecektir.

AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ OTOMATİK OLARAK MI YAPILACAK?
Defterlerin açılış onayı Başkanlık tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı 213 sayılı Kanunda öngörülen tasdik hükmündedir.

Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.

SİSTEMDEKİ DEFTER VE KAYITLARIN MUHAFAZASINI KİMLER YAPACAKTIR?
Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa aittir.

DEFTER VE KAYITLARI VERGİ DAİRESİNCE İSTENENLER NE YAPACAK?
Mükellef, ibrazı talep edilen bilgilerin mahiyetini ibraz talep yazısının bir örneği ile birlikte ibraz süresinin sonundan en geç 10 gün önce gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi aracılığıyla Başkanlığa bildirecektir.

FATURA, SEVK İRSALİYESİ VEYA SERBEST MESLEK MAKBUZU DA SİSTEM ÜZERİNDEN DÜZENLENEBİLECEK MİDİR?
Mükellefler tarafından fatura ve fatura yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi ve benzer diğer vesikalar, özel mevzuatlarında yer alan düzenlemelere uygun olarak, Defter-Beyan Sistemi üzerinden veya bu Sistem vasıtasıyla elektronik ortamda düzenlenebilecektir. Ancak bu zorunlu değildir.

MÜKELLEFLER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR İLE ANLAŞMAKSIZIN KENDİLERİ BU SİSTEMİ KULLANABİLİRLER Mİ?
a) Beyannamelerini Meslek Mensuplarına İmzalatmak Zorunda Olan Mükelleflerden

- Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilenlerin kendileri veya meslek mensupları tarafından,

- Diğerleri için meslek mensupları tarafından,

b) Beyannamelerini Meslek Mensuplarına İmzalatmak Zorunda Olmayan Mükelleflerden

- Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilenlerin kendileri veya meslek mensupları ya da basit usule tabi olan mükellefler açısından bağlı oldukları meslek odaları tarafından,

- Diğerleri için meslek mensupları ya da basit usule tabi olan mükellefler açısından bağlı oldukları meslek odaları tarafından,

yapılabilecektir.

Görüldüğü üzere serbest muhasebeci mali müşavir olmaksızın da beyannameler kendisine şifre ve parola verilen mükellefler tarafından da verilebilecektir.

SİSTEM NE ZAMAN KULLANILACAKTIR?
Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

SİSTEME BAŞVURU TARİHİ NE ZAMANDIR?
31/12/2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31/1/2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30/6/2018 tarihine kadar yapılabilecektir.
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,650
Konum
İstanbul
Sistem son günü şişer evrak fln girilmez, o yüzden dikkat etmek erken girmek lazım
 
Üyelik
9 Eki 2007
Mesajlar
17
Konum
ısparta
Hayırlısıyla bizde başvuruyu yaptık. FAKAT: Ön izlemeyi yazdır dedim sonra başvur sekmesini tıkladım, başvuru ekranı kapandı.
Başvuruyu yapmış mı oldum şimdi?
 
Son düzenleme:

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
1,957
Konum
İSTANBUL
Hayırlısıyla bizde başvuruyu yaptık. FAKAT: Ön izlemeyi yazdır dedim sonra başvur sekmesini tıkladım, başvuru ekranı kapandı.
Başvuruyu yapmış mı oldum şimdi?
Evet başvuru yapmış oldunuz, ben de aynı şekilde yaptım. Ama dilekçenin çıktısını, başvur sekmesini tıkladıktan sonra aldım.
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,215
Konum
İSTANBUL
Hayırlısıyla bizde başvuruyu yaptık. FAKAT: Ön izlemeyi yazdır dedim sonra başvur sekmesini tıkladım, başvuru ekranı kapandı.
Başvuruyu yapmış mı oldum şimdi?

Sisteme tekrar giriş yapın güncelleme yazısını görüyorsanız başvuruyu yapmışsınız demektir.
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,215
Konum
İSTANBUL
son başvuru ne zaman arkadaşlar 31.12.2017 mi? ocak sonu mu?

Gelir vergisi mükellefi olan meslek mensuplarımız kendileri için ve Serbest meslek erbabı müşterileri için aşağıda belirttiğimiz esaslara göre 31/12/2017 tarihine kadar Defter Beyan Sistemine başvuru yapması gereklidir.

Ancak; Defter Beyan Sistemi Uygulamasının yeni başlaması nedeni ile 2018 yılı için son başvuru tarihi 31/01/2018 olarak belirlenmiştir. (Bkz. VUK 486 Gn.Tb. Geçici Madde-1)
 
Üyelik
18 Nis 2013
Mesajlar
94
Konum
İzmir
bende selin hanımın sorusuna paralel, o geçici maddeye aklım takıldı, işletme hesabı esasına göre olan mükellefler için 31/12/2017 mi

kısaca gelir vergisi mükellefi olan serbest meslek, işletme hesabı esasına tabi mükellef için 31/01/2018 mi
 
Üst