Ev İşlerinde 10 Günden Az Çalışanların Sigortalılığı

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,637
Konum
İSTANBUL
Ev hizmetlerinde çalışanlarınsigortalılığı, Kanunun 1/4/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ek 9 uncumaddesi ile bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan veçalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanançalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile aynı veya farklı gerçekkişi yanında 10 günden az çalışanlar şeklinde ikiye ayrılmıştır. Kanunun ek 9uncu maddesine tabi sigortalılar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendikapsamında sigortalı sayılacaktır.Kanunun 6 ncı maddesinin birincifıkrasının (b) bendi ile aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahilbu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimsekatılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar sigortalısayılmadıklarından, aynı evde oturan üçüncü derece dahil bu dereceye kadarhısımlar tarafından ev hizmeti işlerini yapanlar ek 9 uncu madde kapsamındasigortalı sayılmayacaktır. Ancak, üçüncü dereceye kadar olan akrabalar dışındanolup ev hizmeti nedeniyle işe alınan, aynı evde yaşayanlar ek 9 uncu maddekapsamında sigortalı sayılacaktır.Kanunun ek 9 uncu maddesinden evindesigortalı çalıştıran gerçek kişiler yararlanacak olup, tüzel kişilik adına bumadde kapsamında sigortalı çalıştırılması talepleri kabul edilmeyecektir.

Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar


Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında evhizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanlar iş kazası ve meslekhastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılacaktır. Bu şekilde sigortalıçalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyleişveren sayılmayacaklar, bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları her gün içinsigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranındaiş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceklerdir.
10 günden az sigortalı çalıştıranlardanişyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmetbelgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi istenmeyecektir.10 günden az çalışmanın tespitinde günlük7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 gün olarak kabul edilecektir. 10 günden azçalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği gibi ayın farklıgünleri de olabilecektir.

4.2 – Sigortalılık başlangıç tarihi ve bildirimi

4.2.1 – Kuruma doğrudan ya da internetyoluyla müracaat

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalıolarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az SigortalıÇalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” (Ek 2) ile yapılacaktır. Formçalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar, ay sonunun hafta sonu genel ve resmitatil günlerine denk gelmesi halinde ise bu günleri takip eden ilk iş günüsonuna kadar ünitelere verilecektir.“Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az SigortalıÇalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu”nda çalışan ve çalıştıran kişininimzası, kaç gün çalıştırıldığına dair bildirim ile e-posta adresleri ile ceptelefon numarası bilgileri bulunmakta olup, Formun bu şekilde doldurulmasıhalinde ayın diğer günleri için çalıştırılan kişinin değişmemesi halinde yeniFormun düzenlenmesi istenmeyecektir. 10 günden az çalışmanın takip eden aylardada devam etmesi ve bu durumun Formda belirtilmesi halinde her ay için ayrıcabildirim yapılması istenmeyecektir.Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalıolarak çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştıranlar yönünden internetaracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmınıseçerek bildirimde bulunabilecektir. Bu şekilde yapılan bildirim sonucundasigortalının cep telefonu numarasına Kanunun ek 9 uncu maddesinde sigortalıtescili yapıldığı, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasıprimini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceği hakkında bilgilendirmemesajı gönderilecektir.

4.2.2 – Primlerin ödenmesi

Kuruma “Ev Hizmetlerinde 10 Günden AzSigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile müracaat edenlerinçalıştıran ve sigortalılar yönünden tescili yapıldıktan sonra çalıştırankişiler % 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini bankaaracılığı ya da www.sgk.gov.tradresinin “e-sgk” menüsünden “Kart ile Prim Ödeme”, “Diğer Ödemeler”seçeneğinden kredi kartları veya banka kartları aracılığıyla Kuruma ödeyebileceklerdir.

4.3 – Çalıştırılan kişinin çalışma günsayısının 9 günü geçmesi

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalıçalıştıranlar 10 günden az süre ile çalıştırdıkları sigortalının iş kazası vemeslek hastalığı sigortası primini ödeyecektir. Gerçek kişinin ay içinde aynısigortalıyı çalıştırdığı gün sayısının 9 günü geçmesi halinde bunlar hakkında10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlere yönelik işlemler başlatılacaktır.

4.4 – Ev hizmetlerinde 10 günden azçalışanlarla ilgili uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası uygulaması

4.4.1 – Uzun vadeli sigorta kollarıyönünden sigortalılık ve primlerin ödenmesi

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10günden az sigortalı çalışanlar % 32,5 oranındaki uzun vadeli sigorta kollarıile genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemelerihalinde, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yardımlarındanda yararlanabilecektir.Uzun vadeli sigorta kolları ve genelsağlık sigortası tescilinde sigortalılardan herhangi bir müracaat alınmayacak,tescil ve tahakkuk kaydı Kurumca elektronik ortamda oluşturulacaktır. Sigortalılığınsona ermesinde de aynı şekilde işlem yapılacaktır. Sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarıve genel sağlık sigortası priminin kendileri tarafından ödenebilmesi için evhizmetlerinde aynı ya da farklı çalıştıran yanında en az 1 gün, en fazla 9 günsüre ile çalışması yeterli olacaktır.Uzun vadeli sigorta kolları ve genelsağlık sigortası priminin takip eden ayın sonuna kadar sigortalı tarafındanödenmesi gerekmekte olup, primin ödenmemesi halinde uzun vadeli sigorta kollarıve genel sağlık sigortası kaydı kapatılacak, primin ödenme hakkı düşecektir.Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescili aylık olarakyapılacak, takip eden ayda sigortalının ev hizmetlerinde ayda 10 günden azçalışmasının bulunmaması halinde uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlıksigortası tescili oluşturulmayacaktır.

4.4.2 – Genel sağlık sigortalılığı veyararlanma şartları

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışıp işkazası ve meslek hastalığı tescili oluşturulan sigortalının takip eden ayınsonuna kadar uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasıyönünden tescili oluşturulacak, sigortalının bu süreye ilişkin primleriniödemesi halinde bir aylık süre ile Kanunun 60 ıncı maddesinin birincifıkrasının (a) bendi kapsamında ayrıca genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.Sigortalının, Kanunun 60 ıncı maddesininbirinci fıkrasının (a) bendi ile kendi çalışması dolayısıyla (f) bendikapsamında aylık alması nedeniyle genel sağlık sigortalılığının bulunmasıhalinde ayrıca genel sağlık sigortası tescili oluşturulmayacaktır.Kanunun 60 ıncı maddesinin birincifıkrasının (b) bendi, (c) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)ve (10) numaralı alt bentleri ile (e) ve (g) bentleri kapsamında genel sağlıksigortalılığının bulunması halinde ise tescili bir aylık süre ileoluşturulabilecektir. Genel sağlık sigortası tescili yapılanların bir aylıksüre sonunda uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primiödememeleri halinde genel sağlık sigortalılıkları önceki kapsamdan dolayı devamettirilecektir. Bu kişilerden sadece iş kazası ve meslek hastalığısigortalılığına ilişkin tescili olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişikapsamında olması halinde bu statüleri devam edecektir. Ev hizmetlerinde 10günden az çalışması nedeniyle uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlıksigortası yönünden bir ay süre ile tescili yapılanların prim ödemeleriisteklerine bağlı olup, prim ödemeleri halinde Kanunun ek 9 uncu maddesikapsamından genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanacak, primödememeleri halinde ise Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamından öncekisigortalılık statüsü devam ettirilecektir.Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında evhizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için iş kazası ve meslek hastalığısigortası yanında uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primiödemeleri halinde genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilmesi içinsağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihte bu kapsamda tescilinin olması veprimi ödemesinin bulunması ile son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlıksigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekmektedir.

4.5 – Ev hizmetinde 10 günden az süre ilesigortalılığı bulunanların diğer statülerdeki sigortalılığı

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süreile çalışan sigortalıların ay içinde Kanunun 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (a) bendi kapsamında 30 gün sigortalılığının bulunması halinde uzunvadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yönünden ayrıca tescil vetahakkuk kaydı oluşturulmayacaktır. Sigortalının Kanunun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 30 günden az sigortalı çalışmasıhalinde ev hizmetlerindeki çalışması ile ilgili olarak uzun vadeli sigortakolları ve genel sağlık sigortası yönünden yapılacak tescil kalan süre içinoluşturulacaktır.Kanunun 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı olanlar ile yaşlılık, emekliaylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alanların ev hizmetlerinde 10 gündenaz çalışmaları halinde iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden tescilkaydı bu Tebliğin “4.2- Sigortalılık başlangıç tarihi ve bildirimi” başlıklıbölümde belirtilen şekilde oluşturulur. Kanunun 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (c) bendi kapsamında olanların tescil kaydı oluşturulmaz.Kanunun 50 nci maddesine göre 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalıolanların ek 9 uncu maddesi kapsamında uzun vadeli sigorta kolları ve genelsağlık sigortası primini ödemeleri halinde prim ödedikleri aya ait isteğe bağlısigortalılığı durdurulur. İsteğe bağlı sigortalılığı durdurulanların Kanunun ek9 uncu maddesine tabi sigortalılığının sona erdiği tarihten itibaren 12 ayiçerisinde prim ödemesinin bulunması halinde isteğe bağlı sigortalılığı zorunlusigortalılığın sona erdiği tarihten bir gün sonra başlatılacaktır. 12 ayiçerisinde prim ödemesi olmayanların isteğe bağlı sigortalılıkları ise talepetmeleri halinde başlatılacaktır.Ay içerisinde 30 günden az çalışan veyaKanunun 80 inci maddesi uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplamçalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normalçalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalılardan aynı zamanda ek9 uncu madde kapsamında haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortasıprimi ödenenler, aynı ay içerisinde 30 günden az kalan süreleri için Kanunun 51inci maddesi üçüncü fıkrası kapsamında isteğe bağlı sigortaya prim ödeyebileceklerdir.Bu şekilde primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme günsayısına otuz günü geçmemek üzere eklenecek ve eklenen bu süreler, 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarakkabul edilecektir.Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddelerinetabi sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi olanların ev hizmetlerinde 10günden az çalışmaları halinde uzun vade ve genel sağlık sigortası tescilioluşturulmaz, ek 9 uncu madde kapsamında 10 günden az çalışmaları nedeniyle busigortalılıkları durdurulmaz.

4.6 – İş kazası ve meslek hastalığısigortasından yararlanma şartları ve bildirim

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden azçalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası dışında hastalık veanalık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.İş kazası ve meslek hastalığısigortasından yararlanmak için sigortalının iş kazasının olduğu tarihten en azon gün önce tescil edilmiş olması ve sigortalılığının sona ermemiş olması işkazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesiveya sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin hertürlü borçların ödenmiş olması şarttır.Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ileçalıştırılacak sigortalılara ilişkin iş kazası ve meslek hastalığı bildirimiKuruma doğrudan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan İş Kazasıve Meslek Hastalığı Bildirim Formunu düzenleyerek ya da www.turkiye.gov.tradresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmınıseçerek “İş kazası bildirimi” menüsünden yapılacaktır.

4.7 – Ev hizmetlerinde 10 günden azçalışanların prim oranları ve tutarları

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10günden az sigortalı olanları çalıştıranlar;Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenenprime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslekhastalığı sigortası primi ödeyecektir.Uzun vade ve genel sağlık sigortası primiödemek isteyen sigortalılar % 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi,% 12,5’i genel sağlık sigortası primi olmak üzere Kanunun 82 nci maddesine görebelirlenen prime esas kazanç günlük kazanç alt sınırının 30 katı üzerinden %32,5 oranında prim ödeyeceklerdir.Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10günden az sigortalı olanları çalıştıranlar;
1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasındagünlük asgari ücret üzerinden 40,05 x % 2 = 0,80 Krş,
1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasındagünlük asgari ücret üzerinden 42,45 x % 2 = 0,85 Krş
iş kazası ve meslek hastalığı sigortasıprimi ödeyecektir.
Uzun vade ve genel sağlık sigortası primiödemek isteyen sigortalılar;
1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasındaaylık 1.201,50 x % 32,5 = 390,49 TL,
1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasındaaylık 1.273,50 x % 32,5 = 413,89 TL
prim ödeyeceklerdir.
Prime esas kazançlar yürürlükteki asgariücrete göre belirleneceğinden asgari ücretteki artışlara göre ödenecek primtutarları değişecektir.

5 – DİĞER DÜZENLEMELER

5.1 – Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamındaaynı ayda 10 günden az ve 10 gün ve daha fazla süre ile çalışma


Sigortalılar aynı ay içinde birden fazlagerçek kişi yanında ay içinde 10 günden az ve/veya 10 gün ve daha fazla süreile çalışabilecektir.

5.2 – Ev hizmetlerinde çalışan yabancı uyruklular

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10gün ve daha fazla süre ile yabancı uyruklu sigortalılardaçalıştırılabilecektir. Yabancıların Ülkemizde çalıştırılması çalışma izninebağlı olduğundan gerçek kişi işverenler “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha FazlaSigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaatlarındasigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyeceklerdir.Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ileyabancı uyruklu sigortalı çalıştırılamayacak, bu şekilde çalıştırıldığı tespitedilen yabancı uyruklular hakkında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içindeçalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.

5.3 – 1/4/2015 tarihinden önce evhizmetlerinde sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında yapılacak işlemler

1/4/2015 tarihinden önce ev hizmetlerinde10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler işyeri dosyasınıkapattıktan sonra Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında buTebliğin “3- Ev Hizmetlerinde İşveren Yanında 10 Gün ve Daha Fazla Süre ileÇalışanların Sigortalılığı, Bildirimi, Tescili ve Primlerin Ödenmesi” başlıklıbölümde belirtilen usul ve esaslara göre müracaat edebileceklerdir.İşverenlerin Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında yapacakları müracaatlardaönceki işyeri tesciline esas iş kolu kodunun “9700” olması gerekmektedir. Buşekilde müracaat eden gerçek kişi işverenler, bu Tebliğin 3.4.10 no’lubölümünde belirtilen kanunlarda öngörülen şartları sağlamış olmaları kaydıylasigorta primi teşviklerinden yararlanabileceklerdir. Ancak, 4447sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddelerinde öngörülenteşvikten yararlanma yönünden, sigortalının “9700” iş kolu kodundaki işyerindenKuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesi ile yapılan bildirimdeki iştençıkış tarihi ile Kanunun ek 9 uncu maddesine istinaden bu Tebliğ eki “EvHizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”debelirtilen işe başlama tarihi arasında boşluk olmaması gerekmektedir. Kanununek 9 uncu maddesine müracaat etmeyen işverenler hakkında mevcut uygulamadoğrultusunda işlem yapılmaya devam edilecektir.

5.4 – Sigortalıların kendilerini
bildirmesi

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamındakisigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihtenitibaren en geç bir ay içinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yeralan “Sigortalı Bildirim Belgesi” ile doğrudan veya internet ya da benzeriortamda Kuruma bildirebilirler. Kurumca, sigortalının ilgili işveren tarafındanbildirilmediğinin ya da bildirildiği halde sigortalı bildirimi arasında farklılıkbulunduğunun tespiti halinde, durum, taahhütlü bir yazıyla sigortalıya,gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılıkgiderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır. Sigortalınınkendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez.

5.5 – Belgelerin Kuruma doğrudan verilmesihalinde esas alınan tarih

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamındasigortalı çalıştıranların, adi posta, kargo veya Kuruma doğrudan yapılanbaşvuru ve bildirimlerinde başvuru veya bildirimin Kurumun gelen evrakkayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi,PTT-Alo Post veya PTT-Kargo ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuruveya bildirimin postaya verildiği tarih; başvuru veya bildirim tarihi olarakkabul edilecektir.

FERHAT SUCU
S.M.M.M
FOCUS BAĞIMSIZ
DENETİM MALİ MÜŞ.LTD.ŞTİ
VERGİ BÖLÜMÜ MÜDÜRÜ 
Son düzenleme:

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,205
Konum
Manisa
1. Elden bildirim alıp almadıklarını bilmiyorum ama SGK henüz int. başvuruları için sistemi hazırlamamış görünüyor.
2. Ayrıca "... acele posta servisi,PTT-Alo Post veya PTT-Kargo ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuru veya bildirimin postaya verildiği tarih..." tebliğin bu kısmı kanuna aykırı. Ama biz yaptık oldu derlerse de birşey diyemeyiz.
 
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
Arkadaşlar bu olayı e-devlet üzerinden yapan var mı ? Ben bugün yaptım bir tane sadece çalışan işçinin tc numarasını ve çalıştığı günü soruyor. Bu kişi 8 gün çalıştığı için 8 günlük kayıt oluşturdum 8 tane. Yani geldiği her gün için ayrı ayrı kayıt oluşturdum. Birde bu bildirimi her ay tekrar yapacak mıyız yoksa sonraki aylar otomatik olarak 8 gün şeklinde devam edecek mi ? Doğru mu yaptım bilmiyorum. Alo 170 hattını aradım kimsenin bilgisi yok yine kaldık kendi başımıza.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,205
Konum
Manisa
Tek bir işverende tek bir çalışan var ise 8 ayrı bildirim yapmamalı idiniz. Sadece bir adet bildirim yeterli idi.
Her ay Ek-2 verilip verilmeyeceği ise; "...10 günden az çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun Formda belirtilmesi halinde her ay için ayrıca bildirim yapılması istenmeyecektir..."
Not; Cep telefonuna sms geldi mi?
 
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
Tek bir işyerinde çalışan tek bir kişi bu ancak sadece bir kez giriş yaparsam o gün çalışmış gibi olacak. Çünkü bana kaç gün çalışacağını sormuyor. Sadece çalışanın tc nosu ve çalışılan tarih diye 2 yer var onları dolduruyorum. Sistem nerden bilecek kaç gün çalıştığını. O yüzden bana 8 gün için ayrı ayrı giriş yapılacak gibi geldi.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,205
Konum
Manisa
Ek-1 ve Ek-2 incelediniz mi? Orada ayrıntılı bilgiler yazılacak. Şu an SGK sistemini tam oluşturmadığından ön başvuru gibi olabilir. Eğer Ek-2 doldurup kuruma gönderirseniz sorunuz ortadan kalkacaktır.
Ayrıca SMS soruma cevap alabilir miyim?
 
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
İster form gönderin isterseniz edevlet üzerinden yapın dediği için form göndermeye gerek olmadığını düşündüm ben. SMS olayını bilemiyorum kendim için değil bir müşterimiz adına yaptım sormadım sms geldimi diye.
 
Üyelik
11 Mar 2015
Mesajlar
1
Konum
İSTANBUL
Bu gün Esenyurt Sosyal Güvenlik Merkezinde Sigortalı Tescil Servisiyle görüştüm.E devlet üzerinden yapılan girişlerin sistem tam oturmadığı için geçerli olmadığını.Ay sonuna Kadar Ek-2 formuyla müracaat edilmesi gerektiğini söylediler.Bende E devlet üzerinden yapmıştım.Bu günde Ek-2 Formu verdim.
 
Üyelik
30 Nis 2015
Mesajlar
9
Konum
İzmir
Ben de nisan ayında e devletten 8 günlük giriş yapmış, mayıs geldi tekrar giriş yapayım dedim ama nisan ayının girişlerinin kaydını bulamadım. E devlet ile sgk arasında bağlantı sorunu var gibi.

E devletten giriş yapıp da başarılı olan var mı içinizde?
 
Üst