Gayrimenkul Satışında Kdv

gaf

Üyelik
3 Ara 2005
Mesajlar
7
iyi günler
sirketimin (2 yıl fazla )aktifine kayıtlı bir arsayı bir başka şirkete satmaktayım,
1- satış esnasında fatura kesip kdv ödüyecekmiyiz.
(kanun maddesini yazarsanız sevinirim)
2- satışı gerçekleşen arsadan elde etiğim karı vergilendirecekmiyim
saygılarımla
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Merhaba

-Satışın belgelendirilmesi için fatura kesmek gerekir,

-KDVK 17/r maddesi gereği bu satış KDV’den müstesnadır, Bu nedenle faturada KDV tahakkuk ettirilmez,

-Eğer satış geliri sermayeye ilave edilirse, KVK 8/12. maddesi gereği KV’den müstesnadır. Aksi halde KV’ne tabi olur.

Selamlar
 
K

Kemal

Ziyaretçi
Aktifte kayıtlı gayrimenkulün satışında KDV.

Merhaba,
Kurumların en az iki yıl süreyle (2x365=720 gün) aktife kayıtlı (fatura her şarta kesilir) gayrimenkulün satışı KDV. den istisnadır. bilgi için
Buradaki kazanç,Kurumlar V.K. 8 madde 12.bent te açıklanmıştır.En az iki tam yıl süreyle aktife olma şartı, ve bu kazancın satışı takip eden ikinci takvim yılı sonuna kadar kurum sermayesine eklenmesi şartı ile kurumlar vergisisinden istisna olacaktır.
 
Üyelik
2 Nis 2009
Mesajlar
6
Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

iyi günler ltd şirketimizin aktifinde bulunan bir fabrikayı satıyoruz kdv ve kurumlar yönünden nasıl olmalı fat kesilmelimi fabriki organize bölgesinde nasıl yaomalıyım satışı felan yardımınız için şimdiden teşekkürler
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

Merhaba

Aynı mantıkla şirketinizin aktifinde yer alan fabrika binasının kurumlar vergisi ve kdv yönünden istisnası vardır.

2 Yıl süre ile aktifinizde ise cins değişikliği yapılma tarihinden itibaren ( bildiğim kadarı ile ) k.v. de % 75 istisna kdv den istisna olacaktır.

Tarih : 25.03.2008
Sayı : B.07.1.GİB.4.16.16.01.KV.06.49/1236
Konu : Kurumların en az iki tam yıl süreyle
aktiflerinde yer alan taşınmazların
satışından elde edilen kazançlara ilişkin istisna


?? VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE


İlgi: a) 21.02.2008 tarih ve ?.. sayılı yazınız.
b) 20.12.2006 tarih ve ?.. sayılı özelgemiz.

Müdürlüğünüz ?. vergi numarasında kayıtlı ?.. Ltd. Şti.?ne hitaben Başkanlığımızca verilen 20.12.2006 tarih ve 2236 sayılı özelgemizle ilgili 21.02.2008 tarih ve ? sayılı yazınızın incelenmesinden; adı geçen şirketin ? Organize Sanayi Bölgesi ?. adresindeki imalathane ve idare binası inşaatının 04.11.2004 tarihinde bitirilerek aynı tarih itibariyle kullanılmaya başlandığının ?. Vergi Dairesi Müdürlüğünce düzenlenen 26.11.2004 tarihli yoklama fişi ile tespit edildiğinden bahisle;
-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 5/1-e bendinde yer alan ?en az iki tam yıl süreyle aktifte yer alma? şartının uygulanmasında söz konusu yoklama fişi ile yapılan tespitin iki yıllık sürenin başlangıcı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,
-01.01.2006 tarihi itibariyle 252-Binalar hesabına alınarak aktifleştirilen imalathane ve idare binasının satışı dolayısıyla istisnadan faydalanabilmesi için fiilen kullanılmaya başlandığı 04.11.2004 tarihi itibariyle aynı hesaba alınmış olması gerekip gerekmediği,
-Mükellef kurumun düzenlemiş olduğu 04.12.2006 tarih ve ? nolu faturada arsa bedelinin 550.000,00-YTL fabrika binası ve müştemilatının da 1.650.000,00-YTL olmak üzere ayrı ayrı gösterilmiş olmasının belgenin içeriği bakımından çelişki yaratıp yaratmayacağı,
hususlarında bilgi talep edildiği anlaşılmıştır.
Başkanlığımıza ait 20.12.2006 tarih ve 2236 sayılı özelgemizin son sayfasında,
?Öte yandan; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1'inci maddesine göre, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusunu oluşturmaktadır.
Aynı Kanunun "Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar" başlıklı 17'nci maddesinin 4 numaralı fıkrasına 5281 sayılı Kanunun 33'üncü maddesiyle eklenen ve 01.01.2005 tarihinden geçerli olan (r) bendinde, "Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.
İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapanların, bu amaçla ellerinde bulundurdukları gayrimenkul ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır. Bu şekilde teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır." hükmü
1/3
yer almaktadır.?denildikten sonra yine aynı sayfada ?Diğer taraftan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3'üncü maddesinin (B) bendinde; "Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.
Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. ..." hükmüne yer verilmiştir.
Dolayısıyla, gayrimenkulün tapuda cins tashihi yapılmamış olması da söz konusu istisnanın şartlarını etkilemeyecektir. Ancak, tapu sicilinde gayrimenkulün cins tashihinin yapılmamış olması durumunda, binanın bittiği ve fiilen kullanıldığının tevsik edilmesi ve tevsik edildiği tarihten sonra da iki tam yıl geçmesi gerekmektedir. Tevsik işlemi duruma göre, fiilen işletme tarafından iki yıldan fazla süreyle sahip olunduğu yapı inşaatı ruhsatı veya vergi dairesi tespiti yahut da resmi kurum kayıtlarından birisi ile yapılabilir.? ifadelerine yer verilmiştir.
21.02.2008 tarih ve ?. sayılı yazınızın birinci sayfasının son paragrafında, ?. Vergi Dairesi Müdürlüğünce düzenlenen 26.11.2004 tarih ve ? nolu yoklama fişi ile mükellef kurumun 04.11.2004 tarihi itibariyle imalathane için adres değişikliğinin yapılarak aynı tarih itibariyle özelgemizde konu edilen binanın kullanılmaya başlandığının tespit edildiği, ayrıca söz konusu binanın 01.01.2006 tarihinde 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabından 252-Binalar Hesabına alındığı, ancak binalar ve arsanın 04.12.2006 tarihinde satıldığı belirtilmiştir.
Adı geçen şirketin İlimiz ?. Vergi Dairesi Müdürlüğü?ne 06.02.2007 tarihinde verdiği 2 Nolu Harç Beyannamesinin incelenmesinden, ?.. Organize Sanayi Bölgesi ?? adresindeki fabrika ve idari binaya ait inşaatın 04.11.2004 tarihinde bitirildiği; aynı tarih itibariyle de üretime başlandığı ilgili şirket tarafından ibraz edilen 10.11.2004 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin tetkikinden anlaşılmıştır.
Ayrıca, anılan şirket tarafından Başkanlığımıza verilen 17.03.2008 tarihli dilekçede, daha evvel görüş talebinde bulundukları 29.11.2006 tarihli dilekçelerinde fabrika binasının fiilen kullanım tarihinin sehven 18.05.2005 olarak yazıldığı belirtilerek anılan tarihin ? adresindeki şirket merkezinin terk edilerek ?. Organize Sanayi Bölgesi ?.. adresine nakledildiği tarih olduğu, şirket merkezinin nakledildiği adresteki üretim faaliyetine ise 04.11.2004 tarihinden itibaren 45 işçi ile birlikte fiilen tam kapasite ile başlandığı ve bu durumun ?. Vergi Dairesi Müdürlüğünce tanzim edilen 26.11.2004 tarih ve ?.. nolu yoklama fişinin yanı sıra Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.11.2004 tarih ve ?. sayılı nüshasının ?.?ncü sayfasında yayımlanan ortaklar kurulu kararı ve ?. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü?nün 12.03.2008 tarih ve ? sayılı yazısı ile teyit edildiği bildirilmiştir.
Yukarıda belirtilen yeni bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, idari ve fabrika binası yapımının 04.11.2004 tarihinde tamamlandığı ve işyeri olarak kullanıldığının gerek ? Vergi Dairesi Müdürlüğünce yapılan 26.11.2004 tarih ve ? nolu yoklama fişiyle tespit edilmiş olması, gerekse 10.11.2004 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve ?. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü?nün 12.03.2008 tarih ve ? sayılı yazısı ile teyit edilmiş olması nedenleriyle, 04.11.2004 tarihinin söz konusu binaların aktife alınması gerektiği tarih olarak kabul edilmesi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının uygulanmasında iki yıllık sürenin hesabında bu tarihin esas alınması gerekmekte olup, gerekli muhasebe kaydının 01.01.2006 tarihinde yapılmış olması istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.
Ayrıca, 29.03.2002 tarihinde iktisap edilen ? m2?lik arsanın ? m2?sine inşa edilerek tamamlanan idari ve fabrika binalarının satışıyla ilgili 04.12.2006 tarihinde düzenlenen faturada arsa ve bina satış değerini ayrıda gösterse arsanın mütemmim cüzü olan binanın satışı olarak değerlendirip (arsa + bina) toplam satış bedelinden elde edilen kazancın %75?lik kısmının 5 yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir hesaba nakledilmesinde veya işletmeden çekilmesi halinde (bu kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiden dolayı cezalı vergi tarhiyatı yapılacağı tabiidir.
Bilgilerinizi rica ederim.
 
Üyelik
30 Haz 2010
Mesajlar
38
Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

burada şirketin faaliyet konusunu da göz ardı etmemek lazım.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

O zatende bir de burada asıl Osb lerde devir yasağı var tapunuza bakmanız lazım şerhli mi ? Şerhsiz mi ?
 
Üyelik
24 Eyl 2010
Mesajlar
18
Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

Sayın arkadaşlar,

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 5/4/e fıkrasında belirtilen kısmı iyi okumakta fayda var.

Gayrimenkul alım satımı işi ile uğraşmıyan firmalar için Kdv muafiyeti mevcut olup, Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 5/4/e fıkrasında belirtilen kısmı iyi okumakta fayda var.

e. Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı.

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.

Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibari değeriyle elde edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi esas alınır.

Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır.

Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

Saygılarmla,
S.Genç
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

Arkadaşlar

Limited şirket A.ş. den aldığı gayrimenkul faturasındaki kdv yi indirebilir mi?

Teşekkür ederim
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

Ustad
küçücük Limited şirket aslında ortağın parası ile faaliyet konusu ile alakası olmayacak sekilde ev alırsa böylece tapudada elden ödeme yaparak kasadaki şişkinliği indirip birde üzerine yaklaşık 100000 tl lik KDV yi indirebilirse bu biraz yanlış degilmidir?
Saygılarımla
 
Üyelik
26 May 2010
Mesajlar
661
Konum
MERKEZ
Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

Gayrimenkul alışlarında ödenen kdv'nin indiriminin yapılmaması konusunda bir düzenleme yok.

Gayrimenkul alımını şirket için bir yatırım olarak düşünebilirsiniz.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

Peki ustad tapudaki bedelin icindemidir kdv yoksa fatura tapu bedeli+kdv midir?
 
Üyelik
18 Şub 2009
Mesajlar
8
Kurumların en az iki yıl süreyle (2x365=720 gün) aktife kayıtlı (fatura her şarta kesilir) gayrimenkulün satışı KDV. den istisnadır

2008 ylında aldığımız bir gayrimenkulu (işyeri) elden çıkaracağız. Biz alırken satış bedeli + kdv şeklinde aldığımız şirket fatura etti. Dolayısıyla burada biz KDV den fayda sağlamış olduk. Şimdi elden çıkarırken 2 yılı doldurduğumuz için bu durumda bile kdvden muaf oluyor muyuz ?
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

Gayrimenkul satış kazancı istisnası konusunda tereddütlerim var ama KDV konusunda sıkıntı olmayacağını dusunuyorum
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

2 yıldan fazla süredir gayrimenkul, şirket aktifinde kayıtlı olsa dahi; eğerki, tapuda şirket adına kayıtlı değilse satış anında KDV istisnasından yararlanamazsınız. Yani şirket aktifinizde kayıtlı vede 2 yıldan uzun bir süredir aktifinizde bulunmasına rağmen, tapuda taşınmaz, şirket adına tescilli değilse, satış işlemi genel oranda KDV ye tabidir. (%18)

iştigal konularınız arasında gayrimenkul alım-satım ticareti, kiralama, menkul kıymet alım-satım ticareti gibi faaliyet
konuları varsa gayrimenkul satış kazancı istisnasından da yararlanamazsınız. ( alış veriş merkezi biraz kapalı kalmış, o yüzden faaliyet konusu ne ile iştigal edildiğinde istisnadan yararlanılamaz, onu açtım)

Gayrimenkul satışı sırasında bu gibi verileri iyi tespit edin. Önemli bir konu çünkü.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

Evet gayrimenkul satış vaadi olmayacak tapudan yapılan islemlerde geçerli bu durum
maliye KDV istisnası ile satış kazancı istisnasını birbirinden ayırdı yani satış KDV siz olabilirde satış kazancı istisnası olur mu o noktaya bakalim bence
 
Üst