resim

Gider Makbuzu- Gider Pusulası

Üyelik
26 Ağu 2005
Mesajlar
1
Gelir vergisi kanunu 94 e göre ilgililer stopaj yapmak zorunda Mesela bir Herhangi Dernek Binasını vergi ile ilsi olmayan birine boyatsa ve tamir etse veya ayni dernek yine vergi ile alakalı olmayan birinden herhangi Demirbaş veya mal yada hizmet alsa bu dernek 94 e göre vergi stopajı yapmalımı yapmamalımı Gider pusulası veya gider makbuzu kesse durum farkedermi.madde 94 kapsamı içinde veya dışında diyor dışında olanları söyleyebilirmisiniz gider makbuzu ilr gider pusulasını karşılaştırabilirmisiniz. Teşekkürler ederim
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Sayın mehmetyurtbay,
Gider pusulası ile gider makbuzunun karşılaştırılması yönünden bu yazı bir fikir verecektir.

V.U.K.
Gider Pusulası
Madde No 234
Kapsam
Birinci ve (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 nci maddesiyle değiştirilen ibare) ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle(*) defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:
1. (4369 sayılı Kanunun 82/1-b maddesiyle kaldırılmıştır.)(**)
2. (4369 sayılı Kanunun 82/1-b maddesiyle kaldırılmıştır.)(***)
3. Vergiden muaf esnafa;
Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 nci maddesiyle değiştirilen ibare) vergiden muaf esnaf(****) tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.

Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur.
(2365 sayılı Kanunun 37'nci maddesiyle eklenen fıkra) Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.


31 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25772
Dernekler Yönetmeliği

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu (EK- 13) düzenlerler.


Kolay gelsin.... :D
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
sayın mehmet bey.


gvk 94 mad.göre dernekler yine aynı maddede belirtilen ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

madde hükmünde vergiden(94/13) Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden ifadesine göre esnaf muaflığına girmeyen kişilere yaptırdığınız işler(hizmet) yada satın aldığınız mallar için herhangi bir stopaj yapma yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.

esnaf muaflığından yararlanlara derneğin(yada ilgili hükümdeki diğer kurum veya kuruluşların v.b. mad.94.bakınız..)yaptırdığı işler veya mal alımları için kesinti yapma yükümlülüğü vardır.bu durumda g.v.kanunu 9 maddesine göre değerlendirmede bulunmanız gereklidir.zira bumadde hükmüne girmeyen kişlerde mal alımı yada hizmet alımları için gelir vergisi kesintisi yapmanız söz konusu değildir.olayı bu acıdan değerlendirin.

celal elibüyük
smmm-ist
 
Üst