Gider Pusulası

Üyelik
11 Kas 2008
Mesajlar
557
Konum
ANTALYA
fabrikamızda bir bölgesi için bir proje çizdirdik. çizdirdiğimiz kimse bir mühendir ama vergi mükellefi olmayan gerçek kimse. bu kimseye gider pusulası düzenlemek istiyorum. gelir vergisi oranı nedir?
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: gider pusulası

Proje çizen kişi yılda bir bu işi yapıyor ise belki, ancak devamlı bu işi yapıyorsa vergi mükellefi olması ve belgesini kesmesi gerekir. (Yapılan projeye imza atabilmesi için oda ve vergi kaydı olması gerektiğini düşünmekteyim.)
 
Üyelik
11 Kas 2008
Mesajlar
557
Konum
ANTALYA
Ynt: Gider Pusulası

yapan kişi emekli biri. çok nadiren bu işi yapmakta olan serbest biri. herhangi bir kayııtı yok. bu yapmış olduğumuz ödemeyi belgelemek için gider pusulası düzenlememiz gerek. fakat gelir vergisi tevkifatı olup olmadığı hususunda kararsızım.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,302
Konum
İstanbul
Ynt: Gider Pusulası

Sayın Batlı,sorular soruları getiriyor.Şöyle ki;Sayın Turko'ya katılmamak elde değil.Çizdireceğiniz proje sanıyorum resmi işlerde kullanılacak.Haliyle projeyi çizen kişinin kayıtlı,belgeli,kaşeli vs.vs gibi yetkiler almış olması gerekmezmi.Eğer projedeki yetki kaşe veya imzası,projeyi vereceğiniz kurum tarafından önemli ise bu kişi (yani projeyi çizen) zaten kayıtlıdır,iş karşılığı makbuzu kendisi düzenler. Diğer türlü yapılacak projeyi kimin çizdiği önemli değilse,sadece elde proje çizimi olması yeterli ise o zaman söylediğiniz gibi gider pusulası düzenlersiniz.Vergi oranı da hizmet işlerin de %10.. Saygılar.
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası

batlı ' Alıntı:
fabrikamızda bir bölgesi için bir proje çizdirdik. çizdirdiğimiz kimse bir mühendir ama vergi mükellefi olmayan gerçek kimse. bu kimseye gider pusulası düzenlemek istiyorum. gelir vergisi oranı nedir?

Arızi bir hizmet de olsa Proje çizimi ile ilgili verilecek Serbest Meslek kazancında tevkifat oranı %20 dir.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Gider Pusulası

İşin özüne bakarsanız bu bir serbest meslek faaliyeti olduğu için %20 kesmek risksiz olur.
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)TARİH: 15.05.2006

SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.01.3854

KONU : Şirket ortağı tarafından arızi olarak yapılan

serbest meslek faaliyetinin gelir ve KDV

karşısındaki durumu........................................... ŞTİ.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 65.maddesinde; ?Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.? hükmü yer almıştır. Kanunun 66. maddesinde ise serbest meslek erbabının tanımı yapılmış olup, serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görevde devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmemektedir.

Aynı Kanun?un ?Arızi kazançlar? başlıklı 82.maddesinde ?vergiye tabi arızi kazançlar şunlardır? denilmiş olup; 4.bendinde de; ?Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat?ın da arızi kazanç olduğu hükmü mevcuttur.

?

Bir takvim yılında ., ., ., 4 numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının (2005/9826 sayılı Kararın 8.maddesiyle değişen tutar) (1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere) 14.000 YTL?lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.Bu maddede geçen ?hasılat? deyimi alınan para ve ayınlarla diğer suretlerle elde edilen ve para ile temsil edilebilen menfaatleri ifade eder.Arızi kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tespit olunur.

1-?.

2- Bu maddenin birinci fıkrasının ., ., (4) , . , numaralı bentlerinde yazılı işlerde elde edilen hasılattan tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderler indirilir.

??hükmü yer almaktadır.Öte yandan aynı Kanun?un 94.maddesinde; kimlerin ne şekilde tevkifat yapacakları sayılmak suretiyle belirtilmiş olup; maddenin 2.bendinde de; ?yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

a) 18.madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden % 17,

b) diğerlerinden % 22,

vergi tevkifatı yapılır? hükmü mevcuttur.Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar 19.02.1999 tarih ve 23616 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 221 seri no?lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.Diğer taraftan, şirket ortağına yaptırılacak proje çizimi ve onaylatılması işi nedeniyle yapılacak ödemelerin emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük bedel olmaması gerekmekte olup aksi takdirde Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 17.maddesindeki Örtülü Kazanç hükümlerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirket ortağınız tarafından ifa edilecek serbest meslek (mimarlık) faaliyetinin devamlılık arzetmemesi kaydıyla elde edilecek kazancın arızi serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu faaliyet nedeniyle yapılacak ödemeler gider pusulası ile belgelendirilecek olup, nakden ve hesaben yapılacak ödemelerin gayri safi tutarı üzerinden Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesi ile 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca %22 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilecek gelirin (01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2005/9826 sayılı B.K.K. ile) 14.000 YTL.yi istisnayı aşması halinde aşan kısmın tamamının yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1.maddesine göre serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.Öte yandan, Bakanlık Makamından alınan 16.11.95 tarih 63706 sayılı yazıda;? Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 18 inci madde metninde yer alan eser kapsamına giren çalışmalarla ilgili olarak, aynı yılda veya birbirini takip eden yıllarda bir defaya mahsus olmak üzere eser meydana getirmesi arızi serbest meslek faaliyeti, aynı yılda yada birbirini takip eden yıllarda, birden fazla eser meydana getirmesi durumunda ise, bu faaliyet süreklilik içerdiğinden mutat meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.? denilmektedir.Buna göre, şirketiniz ortağınca şirketinize yapılacak, proje çizimi ve onaylatılması işi devamlılık arz etmemesi halinde katma değer vergisine tabi olmayacaktır.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(Özelge de %22 , Güncel hali %20)
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası

221 seri nolu GVK genel Tebliği
3.2. Tevkifat Uygulaması
15. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar belirtilmiş, aynı fıkranın 2 numaralı bendinde yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır. Tevkifat oranı; 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işlerinde %10, diğerlerinde % 20 olarak belirlenmiştir(3). Tevkifat uygulamasında serbest meslek kazancının devamlı veya arızi nitelikte olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. [/b] [/b]
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Gider Pusulası

Boşuna kafa karışıklığı yapmayalım tevkifat %20 dir. Zaten özelge de söylemiş. Bu esas itibarıyla bir serbest meslek kazancıdır. Bu nedenle oran %20 dir.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,302
Konum
İstanbul
Ynt: Gider Pusulası

Peki arkadaşlar spor salonlarında dışarıdan çağırılan öğretmen veya antrenörlere yapılan ödemelerde bazen "ders ücreti" altında gider pusulası ile ödeniyor.Bunlarda oran %10 diye biliyorum. Bu durumda %20 mi olmalı?
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası

GVK 94/13-d ye göre esnaf muaflığından yararlananlardan alınan hizmetler için yapılan ödemlerden %10 tevkifat yapılıyor. Antrenör esnaf muaflığından yararlanamazsa, ona yapılan ödemelerden de %20 tevkifat yapılmalı diye düşünüyorum.
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Ynt: Gider Pusulası

gelir idaresince gider pusulasına bir çeki düzen verilmeli. vergiden muaf esnaf haricindekilerden alınan hizmetlerin haddi hesabı yok. bu durumda hepimizin çok değişik problemeri çıkmaktadır.
 
Üst