İrsaliyeli Faturada Saat Yazımı

Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Slm Kolay Gelsin
Dün firmamıza maliye den arkadaş geldi bir tebligat için bu arada masanın üzerindeki irsaliyeli fatura gördü ve bundan sonra irsaliyeli faturalarda saat olması mecburdur eğer yok ise o fatura hiç kesilmemiş sayılır dedi
Söyledikleri doğrumudur ben yanlış diye biliyorum çünkü vuk a göre zorunlu değil diye biliyorum
Teşekkürler
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: İrsaliyeli Faturada Saat Yazımı

Saat yazılması zorunludur. İdare şekil şartı tam olmadığı için ceza kesmektedir. Hatırladığım bu tip bir cezayı kaldıran mahkeme kararı vardı. Ama siz en iyisi saat bilgisini de yazın.
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: İrsaliyeli Faturada Saat Yazımı

Evet doğru imiş ilgili tebliğ aşağıda12 Eylül 1991 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 20989

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:211)

Bakanlığımıza yapılan başvurular gözönüne alınarak, mükelleflerin faaliyetlerini aksatmadan yürütmelerini sağlamak ve uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257'nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak bu Tebliğ ile; fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından "irsaliyeli fatura" adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esası getirilmektedir.

Sattıkları mallar dolayısıyla Vergi Usul Kanununun 231 nci maddesinin 5 numaralı bendinin mükelleflere tanıdığı, malın tesliminden itibaren faturanın on gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde, aşağıda sıralanan esaslara uygun olarak "irsaliyeli fatura" düzenleyebileceklerdir.

a) Bu usulü seçen mükellefler, o takvim yılı sona ermeden fatura veya sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenleyemezler.

b) "İrsaliyeli Fatura" uygulamasını seçen mükelleflerden mal satın alan mükelleflerin, bu malları taşımaları veya taşıttırmaları esnasında "irsaliyeli fatura" bulunması halinde, bunların "sevk irsaliyesi" düzenleme yükümlülükleri yoktur.

c) Örneği ekte yer alan "irsaliyeli fatura", mükellefler tarafından anlaşmalı matbaalarda fatura ölçülerinde bastırılacaktır. "İrsaliyeli Fatura"larını anlaşmalı matbaalarda bastırılması ve kullanılmasında "Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik" ve "164 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" hükümlerine uyulacaktır. Bununla birlikte, "irsaliyeli fatura"nın altında, "Bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz." ifadesine yer verilecektir.

d) Malı satan mükellefler "İrsaliyeli Fatura" yı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. En az üç nüsha düzenlenmeyen"irsaliyeli fatura"lar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

"İrsaliyeli Fatura"nın iki nüshası mutlaka malı taşıyan araçta bulundurulacak, yoklama ve denetimlerde "irsaliyeli fatura"nın iki nüshası da ibraz edilecektir. Denetim elemanları, kendilerine ibraz edilen "irsaliyeli fatura"nın bir nüshasına adını, soyadını ve ünvanını yazdıktan sonra tarih belirterek mühürleyip imzalayacak ve ilgiliye iade edecekler, diğer nüshasını da Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesine gönderilmek üzere Defterdarlıklara tevdi edeceklerdir.

e) "İrsaliyeli fatura" da; faturayı düzenleyenin adı, ticari ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, malın nev'i, miktarı, fıyatı ve tutarı ile nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, faturanın seri ve müteselsil sıra numarası,düzenleme tarihi ve saati ile anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgilere yer verilecektir. Bu bilgilerin eksik olması halinde "irsaliyeli fatura" hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

f) İşlerinin gereği "irsaliyeli fatura" uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, "irsaliyeli fatura" uygulamasına geçecekleri hesap döneminden önce anlaşmalı matbaalara "irsaliyeli fatura"yı bastırmaları gerekmektedir. "İrsaliyeli fatura" uygulamasından hesap dönemi itibariyle yararlanılacak; bu uygulamadan ancak hesap dönemi sonunda vazgeçilebilecektir. Bu uygulamayı seçen mükellefler, alıcıya teslim etmek üzere yaptıkları mal satışlarını, sadece "irsaliyeli fatura" ile belgelendirebileceklerdir. Bu mükelleflerin ayrı ayrı fatura veya irsaliye düzenleme yetkileri yoktur. Ayrı ayrı fatura veya sevk irsaliyesi düzenlenmesi halinde bu belgeler hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

"İrsaliyeli fatura" uygulamasına hesap dönemi içinde geçilemez, kesinlikle hesap dönemi başında geçilmesi gerekir. Yeni işe başlayanlar işe başlama tarihinden itibaren bu usulü seçebilirler; daha sonra hesap dönemi içinde usulün değiştirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu durumdaki mükellefler hem "irsaliyeli fatura", hem de ayrı ayrı fatura ve irsaliye düzenleyemezler.

g) "İrsaliyeli fatura" düzenleme usulünü seçen mükelleflerin daha önce notere tasdik ettirdikleri veya anlaşmalı matbaalara bastırdıkları kullanılmamış sevk irsaliyeleri ve faturalar mükelleflerce bağlı oldukları vergi dairelerine götürülecek ve vergi dairelerince bu belgeler iptal edilecektir.

Bu Tebliğle yapılan düzenlemeler dışında, fatura ve sevk irsaliyesine ilişkin olarak daha önce yapılan düzenlemeler yürürlükte olup, uygulanmasına devam olunacaktır.

Tebliğ Olunur.
 

FUNDA

Katkı Sunan Üye
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
280
Konum
İstanbul
Ynt: İrsaliyeli Faturada Saat Yazımı

Saat yazma zorunluluğu bir tek irsaliyeli faturalar için midir??
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: İrsaliyeli Faturada Saat Yazımı

Sadece irsaliyeli faturada saat yazılır bunun dışında fatura ve sevk irsaliyesinde saat yazma mecburiyeti yoktur sevk irsaliyesinde zaten fatura da bulunması gereken huhslar olur faturadada saat yoktur mecbur değil aşağıda bir özelge

Tarih: 16/01/1997

Sayı: B.07.0.GEL.0.29/2922-230-834/1867


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 16.01.l997
SAYI : B.07.0.GEL.0.29/2922-230-834/1867
KONU : Sevk irsaliyesinde bulunması
gereken bilgiler hk.

.............................

İLGİ: 6.12.1996 günlü dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiş olup, gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendinde açıklandığı gibi, emtianın sevki sırasında, fatura bulunsun veya bulunmasın mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir. Sevk irsaliyesinin malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alacının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesinin düzenlemesi veya taşıtta bulundurulması şarttır.

Sevk irsaliyesi hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, Vergi Usul Kanununun 230 ve 231 nci madde hükümleri uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Bu hükme göre, sevk irsaliyelerinde yukarıda sözü edilen maddede yeralan bilgilerin bulunması zorunludur.

Ancak, sevk irsaliyesinin merkezde bilgisayarla düzenleniyor olması ve düzenleme tarihinden sonra emtianın sevk edilecek olması halinde, irsaliyelere tanzim tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihi sütununun da ilave edilmesi ve sevk tarihinin fiili sevk sırasında doldurulması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, yükleme yapılan herbir kamyon üzerindeki mal ve sevk irsaliyeleri için icmal bir liste niteliğinde bilgisayarda hazırlanmış olan kamyon yükleme planının sevk irsaliye bilgilerini doğrulayan bir belge olarak kabulü mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Üst