resim

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,693
Konum
İSTANBUL

İŞVERENLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARINIZI OLUŞTURUNUZ
[HR][/HR]
İŞVERENLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARINIZI OLUŞTURUNUZ


18/01/2013 Tarihinde yayınlanan yönetmelik ile;

Ø İş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ,

Ø Bu kurulların oluşumu,

Ø Görev ve yetkileri,
Ø Çalışma usul ve esasları ,
Ø Birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlenmesi amaçlanmıştır.
6331 HANGİ MADDESİ İLE BU OLUŞUMA GEREK DUYULMUŞTUR?
6331 sayılı Kanunun 22 ve 30 maddeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ/ALT İŞVEREN İŞÇİLERİN KURULA DAHİL EDİLMESİNDE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Ø 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
6 aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
Ø Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı 50 ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. Alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
Ø Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur.
Ø Alt işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı 50 altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
Ø Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı 50 altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.
Ø Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.
İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.
AYNI İŞVERENE BAĞLI BİRDEN FAZLA İŞYERİ OLMASI HALİNDE

İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. Kurullar arasında koordinasyon ve bilgi alış verişi işverence sağlanır. İşveren, birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az 3 ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar.

KURULDA KİMLER GÖREV ALIR?

a) İşveren veya işveren vekili,

b) İş güvenliği uzmanı,
c) İşyeri hekimi,
ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.
KURUL KAPSAMINDA OLANLARA KONU İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMESİ ESASI NEDİR?İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır.

a) Kurulun görev ve yetkileri,

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
ç) İş hijyeninin temel ilkeleri,
d) İletişim teknikleri,
e) Acil durum önlemleri,
f) Meslek hastalıkları,
g) İşyerlerine ait özel riskler,
ğ) Risk değerlendirmesi.
Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur.
KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ NEDİR?
Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
d) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,
e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
g) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,
ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,
h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar.


KURUL ÇALIŞMA ESASLARI


a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.

b) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.

c) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.

ç) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.
d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.
e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.
f) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.
g) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.
Kurulca işyerinde ilân edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar.


Kurul, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenen süre dikkate alınmaksızın acilen toplanır. Toplantıda alınan karar çalışan ve çalışan temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir.


İŞVERENİN KURULA AİT GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşveren veya işveren vekili, kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlar.

İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurur.

KURUL ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Ø Kurullar, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar.

Ø Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle işyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadırlar.

Ø Kurullar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerine işyerlerinde yapacakları teftiş ve incelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür.
ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Ø Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.
Ø İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla işbirliği yaparlar.
Ø Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında çalışanlar çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler.
İDARİ PARA CEZASI26/1-i
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı)

2.156,00
30
26/1-n
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak)

1.078,00

Kaynak :VEDAT İLKİ

 
Üyelik
24 Nis 2013
Mesajlar
2
Konum
izmir
Özel Güvenlik Firmasında Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışıyorum. Bazı sıkıntılarımız var. Sabit gececiyim. Gece mesaisi 13 ( on üç ) saat. Fakat firma bunun 12 saatini öderim 13. saati ise ödemem diyor. Bu ay tam 252 saat çalışıyorum. Ay 30 çektiği için. 31 çekse idi 265 saat çalışacaktım. Çalışma saatlerimiz böyle olduğu halde 3 gün arka arkaya hatta 4 gün arka arkaya çalıştırılıyoruz ve bu da yetmez gibi izinli günlerde ek olarak mesailere çağrılıyoruz. Burada kimse bana hukuksuzluk yok demesin lütfen. Sadece yasanın bizi koruyan kısımlarını hukuksuzlukları bilelim ki hakkımızı hukukumuzu arayabilelim. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Mesajlarınızı bekliyorum.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Arkadaşım burda kişiye özel yorumlar yapılmıyor maalesef. Bu nedenle mail adresinize cevap istemeniz uygun değil.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Özel Güvenlik Firmasında Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışıyorum. Bazı sıkıntılarımız var. Sabit gececiyim. Gece mesaisi 13 ( on üç ) saat. Fakat firma bunun 12 saatini öderim 13. saati ise ödemem diyor. Bu ay tam 252 saat çalışıyorum. Ay 30 çektiği için. 31 çekse idi 265 saat çalışacaktım. Çalışma saatlerimiz böyle olduğu halde 3 gün arka arkaya hatta 4 gün arka arkaya çalıştırılıyoruz ve bu da yetmez gibi izinli günlerde ek olarak mesailere çağrılıyoruz. Burada kimse bana hukuksuzluk yok demesin lütfen. Sadece yasanın bizi koruyan kısımlarını hukuksuzlukları bilelim ki hakkımızı hukukumuzu arayabilelim. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Mesajlarınızı bekliyorum.
Merak etmeyiniz, burada hukuksuzluk yok ise yok/var ise de var denilir.

1-sabit gece vardiyası düzenlenemez,uygulanamaz.Postalar hafta da bir,en azından iki haftalık nöbetleşme esası-yani 15 günde bir uygulanabilir.
2-gece dönemine rastlayan,gece çalışma süresi 7.5 saat dir.Gece de bunun üzeri yapılan çalışmalar fazla çalışma niteliğindedir,dolayısıyle ücreti ayrıca ödenmelidir.Bu nokta da, haftalık çalışma süresinin 45 saati aşıp-aşmadığına bakılmaz.
3-çalışma süresi 13 saat ise ara dinlenme süresi 2 saat olmalı ki ,günük fiili süre (11 saat) aşılmamış olsun.Tam bu noktada hafta da 4 günx11 saat=44 saat demektir.4x12 ise=48 saat demektir.48-45=f.çalışma 3 saat dir,bu 3 saat de f.çalışma demektir.(13x4=52 diyemeyiz,zira ara dinlenme süresi fiili iş süresinden sayılmaz)2 nci şıkda ki nokta dışında,f.çalışmanın varlığı,haftalık çalışma süresine bağlıdır.Bir başka yönden, ara dinlenme süresi içinde işci çalışmışsa(yani sizin ara dinelenme süreniz 2 saat değil 1 saat ise bu bir saat içinde çalıştırılmış olduğunuz için bu 1 saatin de ayrıca ücreti ödenmelidir.
4-peşpeşe çalıştırıldığınız bu 3 günlük çalışma süreleri arasında işe çağrılamazsınız,çünkü postalar halinde çalışmada her bir posta arasında 11 saat dinlenme süresi olmalıdır,ancak haftanın bu 3 günü dışında diğer ifadeyle posta çalışması dışındaki günlerde çalıştırılmanız mümkün,çalışılması halinde haftalık 45 saat aşılmış olacağından, (bu çalışmalar f.çalışma olduğundan) bunlarında ücretleri ödenmelidir.
 
Üyelik
17 Şub 2013
Mesajlar
61
Konum
adana
Asıl işverenin üretim yapan fabrikasında taşeronluk yapan A firmasının aynı fabrika içerisinde faaliyet gösteren 2 ayrı iş yeri (ayrı ihale, ayrı ssk numarasıyla kayıtlı) var. toplamda 61, işyeri bazında 26 ve 35 kişiden oluşmaktadır.
a- bu işyerleri için ayrı ayrı işsağlığı ve güvenliği kurulu mu oluşturmalı?
b- toplam da 50 kişiyi geçtiği için bir tane mi işsağlığı ve güvenliği kurulu mu oluşturmalı?
c- hiç mi oluşturulmamalı mı?
d- asıl işverenle osgb ve diğer 50 kişi üzerinde işçi çalıştıran taşeronlarla oluşturulan işsağlığı ve güvenliği kuruluna temsilci mi verilmelidir?
şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım
 
Üst