zirve

Kira stopajında hesaben ödeme

Kira stopajında hesaben ödeme

  • -Her ay

    Kullanılan: 0 0.0%
  • Toptan ödendiği zaman toplu olarak

    Kullanılan: 0 0.0%

  • Kullanılan toplam oy
    0
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Bir işyeri kiralaması yaptık 01.12.2009-30.11.2010 arası aylık net 1.500 tl ile anlaştık fakat ödemesini kira bitimi olan 30.11.2010 tarihinde yapılacağı sözleşmede belirtildi
Bu durumda hesaben ödeme yapılmış olur mu ve bu işyeri sahibi adına aylık stopaj beyan edip ödememiz gerekir mi
Benim görüşüm kiralama aylık olduğundan ve her ay bittiğinde sonuçta hesaben 1.500 tl borçlandığımız için yani borç tahakkuk ettiğinden stopajında her ay yapılması görüşündeyim
Sizce Nasıl stopaj beyan etmeliyiz
-Her ay
-Toptan ödendiği zaman toplu olarak mı
 
S

Serpil YAVUZ

Ziyaretçi
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

GMSİ tahsilat esasına dayanır. Kira ödemesi ne zaman yapılırsa,stopaj kesintiside o zaman yapılır.Kaldı ki,toplu ödeme yapılacağı sözleşmede zaten yazılı diyorsunuz.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

Apaçi arkadaşım . Hatada israr ediyorsunuz.


Üstelik bir de anket eklediniz. Diyelim ki çoğunluk sizin görüşünüzü doğru buldu., ki bu pek olası değil. Yani o zaman hatalı işlem mi doğru kabul edilecek? . Burda bizi okuyan genç meslektaşlara bak anket böyle diyor doğrusu budur mu diyeceksiniz?????????
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

Sayın apaçinin kafasını karıştıran "Hesaben" ifadesi..

Apaçiye göre " Kira ödemelerinde tevkifat nakden veya hesaben yapıldığı zaman olur" Cümlesindeki Hesaben ne anlama gelmektedir.

Nakten demek NAKİT KEŞ PARA DEMEK
Hesaben demek , Ödenmese dahi ticari defter kayıtlarında gider tahakkukunun yapılması..


2010 DA sözleşmede ödeneceği belirtilmişse, ya NAKTEN ödendiği zaman
veya ödenmese dahi HESABEN (Ödenmese dahi ticari defter kayıtlarında gider tahakkukunun yapılması) zaman Tevkifat yapılır.

Ayrıca bu konunun tekrar burda açılmasına hiçbir anlam da veremedim.PES
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

Hesaben demek BANKA HESABINA HAVALE DEMEK

ben bu konuda hatalı olduğumu kabul edebilirim ama söylediğiniz şey o kadar komikki

bu konuyu kiminle tartışıyorum
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

En iyisi kapatalım artık. Uzamasının anlamı yok. Herkes diyeceğini dedi. :)
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

DOĞRU SÖYLÜYORSUNUZ sayın ngüroy
ben eğer düşüncemde hatalı isem bunu biraz araştırıp fikrimden dönmesini bilirim
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

Vergi Tevkifatında Uyulacak Esaslar
Madde 96-
(2772 sayılı Kanunun 11'inci maddesiyle değişen madde) Vergi tevkifatı, 94'üncü madde kapsamına giren nakten veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder. Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır.
Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1987 2137 1986 3637 01/10/1987

KARAR METNİ
İŞYERİ SAHİBİNİN KİRA BEDELİNİ HUKUKEN TALEP EDEBİLİR HALE GELDİĞİ AN-
DA, KİRACININDA TEVKİFAT YAPIP MUHTASAR BEYANNAMESİNİ VERME YÜKÜMLÜLÜ-
ĞÜNÜN DOĞACAĞI HK.
<
Uyuşmazlık; Kepek imal etmek üzere kiraladığı işyeriyle ilgili muhta-
sar beyannamesini vermeyen mükellef adına re'sen salınan gelir (sto-
paj) vergisiyle kesilen kaçakcılık cezasına karşı açılan davayı kabul
ederek tarhiyatın kaldırılmasına karar veren Vergi Mahkemesi kararının
bozulması isteminden ibarettir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2772 sayılı kanunla değişik 96.mad-
desinde vergi tevkifatının 94.madde kapsamına giren nakten veya hesa-
ben yapılan ödemelere uygulanacağı, bu madde geçen hesaben ödeme deyi-
minin vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sa
hiplerine karşı borçlu durumda gösteren hertürlü kayıt ve işlemleri
ifade ettiği hükme bağlanmış olup, 70.maddede yazılı mal ve hakların
kiralanması karşılığı ödenecek kiranın kiralayan tarafından talep edi-
lebilir hale geldiği anda ödendiğinin kabulü ile bu tarihte vergi ke-
sintisinin yapılması gerekmektedir. Kiranın, kiralayan tarafından ta-
lep edilebilir hale gelmesi ise hukuki talep hakkının doğması ile müm-
kün bulunmaktadır.
Olayda da, 1.9.1984 tarihinde düzenlenen kira sözleşmesiyle, davacının
kepek imal etmek üzere işyerinin 500.000 liraya kiraladığı, kiranın
250.000 lirasının 15.1.1985, kalan 250.000 lirasının da 15.3.1985 tari
hinde ödeneceğinin kabul edildiği, davacının 3.1.1985 tarihinde işe
başlama dilekçesi vermesi üzerine bu konuda 19.2.1985 tarihi yoklama
fişi düzenlendiği, 15.8.1985 tarihinde işin terkedildiği hususunun 4.
10.1985 tarihli yoklama fişi ile tesbit edildiği, kiranın bir kısmı
karşılığı olarak verilecek olan 250.000 lira vadesinde ödenmemesi üze-
rine davacı aleyhine icra takibine geçildiği dosyadaki belgelerin ince
lenmesinden anlaşılmaktadır.
Bu durumda, yukarıda sözü edilen hükümler karşısında işyeri sahibinin
davacıdan kira bedelini hukuken talep edebilme hakkı, 15.1.1985 ve 15.
3.1985 tarihlerinde ve davacının da bu tarihlerde tevkifat yapıp muhta
sar beyannamesini verme yükümlülüğü doğacağından aksine Vergi Mahkeme-
since, kiranın tahsil edildiği yolunda bir tesbit yapılmadığı gerekçe-
siyle tarhiyatın terkin edilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesi kararı-
nın bozulmasına 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesi
nin 2.fıkrası uyarınca davanın reddine karar verildi.

BŞ/YÖ
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

APAÇİ ' Alıntı:
Hesaben demek BANKA HESABINA HAVALE DEMEK

ben bu konuda hatalı olduğumu kabul edebilirim ama söylediğiniz şey o kadar komikki

bu konuyu kiminle tartışıyorum

10 yılımı vergi dairesinde vergilendirme ve inceleme memuru olarak yaptım. Yazdıklarım deneyimlerimle sabittir.
Ben kiminle tartışıyorum.?
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1988 2198 1987 5739 31/05/1988

KARAR METNİ
HİZMET ERBABINA ÖDEMEDE BULUNAN VERGİ SORUMLULARI TARAFINDAN VERGİ
TEVKİFATI YAPILARAK ERTESİ AYIN 20.GÜNÜ AKŞAMINA KADAR BİR MUHTASAR
BEYANNAME İLE VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİLMESİ İÇİN, İLGİLİ AY İÇİNDE HİZ-
MET ERBABINA 'NAKDEN" VEYA KENDİLERİNE İSTİHKAK SAHİBİNE KARŞI BORÇLU
DURUMDA GÖSTEREN BİR KAYIT VE İŞLEMDE BULUNMAK SURETİYLE "HESABEN"
ÖDEME YAPILMIŞ OLMASI GEREKTİĞİ HK.<
Uyuşmazlık; Sorumlu Kurum adına 1984 yılı Mart ayına ilişkin olarak
kesilen kaçakcılık cezasını değişiklikle onayan Vergi Mahkemesi kara-
rını Türk vergi sisteminde vergilerin tahsilinin çoğunlukla beyan esa-
sına bağlandığı, Vergi Usul Kanununun 341.maddesinde vergi kaybının
yükümlülerin veya sorumluların vergilendirme ile ilgili ödevlerini za-
manında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden vergi-
nin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesine
sebebiyet verilmesi olarak tanımlandığı, böylece vergi kanunları uya-
rınca mükellefler adına doğan vergi alacağının süresinde tahsilini sağ
lama amacı güdüldüğü, diğer bir deyişle vergi kanunlarının nihai amacı
nın vergilerin gerçeğe uygun ve sağlıklı bir biçimde zamanında tahsi-
lini sağlamak olduğu, buna göre beyan esasına bağlı bir verginin geçte
olsa yapılan beyan üzerinden hesaplanıp zamanında tahsili halinde bir
vergi kaybından söz edilemeyeceği gerekçesiyle bozarak tarhiyatın ter-
kinine hükmeden Danıştay Dördüncü Dairesi kararının düzeltilmesi iste-
minden ibarettir.
Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinde, ticaret şirketleri ve maddede
sayılan diğer gerçek ve tüzel kişilerin hizmet erbabına ödedikleri üc-
retlerden istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat
yapmaya mecbur oldukları belirtilmiş, "vergi tevkifatında uyulacak
esaslar" başlıklı 96.maddesinde, vergi tevkifatının 94.madde kapsamına
giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı ve bu maddede
geçen hesaben ödeme deyiminin vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratla-
rı ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her
türlü kayıt ve işlemleri ifade edeceğine değinilmiş, 97.maddesinde,
İşverenlerin hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden 94.madde gereğince
yaptıkları vergi tevkifatını Vergi Usul Kanununda yazılı ücret bordro-
sunda veya bordro yerine geçen diğer kayıtlarda göstermeye mecbur ol-
dukları ve 94.maddede yazılı ödemelerden yapılan vergi tevkifatının
vergi kesenin kayıt ve hesaplarında ayrıca gösterileceği kurala bağlan
mış ve 98.maddesinde de, 94.madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya
mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler ile bunlardan tev-
kif ettikleri vergileri ertesi ayın 20.günü akşamına kadar vergi dai-
resine bildirmeye mecbur oldukları hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükümlerin birlikte incelenmesinden anlaşılacağı üzere, hizmet erba
bına ödemede bulunan vergi sorumluları tarafından vergi tevkifatı ya-
pılarak ertesi ayın 20.günü akşamına kadar bir muhtasar beyanname ile
vergi dairesine bildirilmesi için, ilgili ay içinde hizmet erbabına
"nakden" veya kendilerini istihkak sahibine karşı borçlu durumda gös-
teren bir kayıt veya işlemde bulunulmak suretiyle "hesaben" ödeme ya-
pılmış olması gerekmektedir.
Uyuşmazlık konusu olayda ise, Sorumlu Kurumca 1984 yılı Mart ayına
ilişkin işçi ücretlerinin bu ay içerisinde nakden ödendiği veya Kurumu
hizmet erbabına karşı borçlu durumda gösteren bir kayıt veya işlem ya-
pıldığı yolunda İdarece bir saptamada bulunulmadığı gibi, Kurumca ib-
raz edilen belgelerden, söz konusu ücretlerin 12 Nisan 1984 günlü mah-
sup fişi ile kayıtlara intikal ettirildiği, başka bir anlatımla Kurumu
hizmet erbabına karşı borçlu durumda gösteren kayıt bu tarihte yapıl-
mak suretiyle hesaben ödemenin anılan günde gerçekleştirildiği anlaşıl
maktadır.

Bu itibarla, 1984 yılı Mart ayına ilişkin olmakla birlikte anılan yı-
lın Nisan ayı içerisinde ödenen işçi ücretlerinden yapılan tevkifata
ilişkin muhtasar beyannamenin Pazartesi gününe rastlayan 21 Mayıs 1984
gününde verilmiş olması ve tevkifat tutarının anılan günde Vergi Dai-
resi Müdürlüğüne gönderilmek üzere posta idaresine yatırılmış bulunma-
sı yönünden, Gelir Vergisi Kanununun 98.maddesinde öngörülen süre içe-
risinde gerçekleştirilen bu işlemler sebebiyle Vergi Usul Kanununun
341.maddesinde belirtilen anlamda bir vergi kaybından ve dolayısıyla
bu işlemler sebebiyle sorumlu adına ceza kesilmesi gereğinden söz et-
meye olanak bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle kararın düzeltilmesi isteminin reddine karar ve-
rildi.

(DAN-DER SAYI:72-73) (MT/YÖ)
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

Olayı kişiselleştirmeden tartışalım lütfen. ???
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

sayın basar03
özür dilerim yanlış bir ifadede bulundu isem
ama konumunuzdan dolayı değil ben hatalı bir söylemde bulunduğum için
isterse meslekte bir günlük biri olsa
yinede özür dilerim
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

sayın apaçi
danıştay kararında geçen hesaben ifadesi ni Banka hesaplarına değilde , ticari defter ve kayıtlardaki hesapalara intikali anlamında değerlendiyor sanırım.Ben sayın apaçiyi yanlış anladım.

" bu maddede geçen hesaben ödeme deyiminin vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratla-
rı ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her
türlü kayıt ve işlemleri " ifade edeceğine değinilmiş

Yukarıdaki danıştay kararınından şu doğru sonuç çıkıyor,

Kira ödemesi veya ücret ödemesi , ister aylık olsun ister toplu olsun sadece fiilen gerçekten ödeme varsa ve ödeme zamanında tevkifat yapılır ve ödenir.

ancak;
Fiilen ödemenin yapılmadığı durumlarda, sırf dönemsellik esası gereği gider tahakkuku yaparsanız..
ki bu apaçinin bahsettiği "hesaben" ifadesi yani hesaplara geçirirseniz O zaman tevkifat yapmak ve ödemek zorundasınız.

Çünkü burada ödemediğiniz bir gideri tahakkuk yaparak giderleşiyorsa, gerçekten bir ödeme yoksa bile tevkifatı da yapılıp stopaj ödenecektir.

Sayın apaçi bu anlamda düşünüyorsa kendilerine katılıyorum.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

Nakdi ödeme var ise stopaj yapılır, onun haricinde alacak doğmuş ise, kayıtlarınızda kirayı gider olarak intikal ettirmişseniz veya alacak hesaben doğmuş ise, kiraya veren tarafında istenebilecek bir duruma geldi ise veya kiracı tarafından kayıtlarda alacak doğrulmuş ise vb... hesaben ödeme gerçekleşmiş olur stopaj yapılır diye düşünüyorum.
 
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
80
Konum
Mersin
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

APAÇİ ' Alıntı:
Bir işyeri kiralaması yaptık 01.12.2009-30.11.2010 arası aylık net 1.500 tl ile anlaştık fakat ödemesini kira bitimi olan 30.11.2010 tarihinde yapılacağı sözleşmede belirtildi
Bu durumda hesaben ödeme yapılmış olur mu ve bu işyeri sahibi adına aylık stopaj beyan edip ödememiz gerekir mi
Benim görüşüm kiralama aylık olduğundan ve her ay bittiğinde sonuçta hesaben 1.500 tl borçlandığımız için yani borç tahakkuk ettiğinden stopajında her ay yapılması görüşündeyim
Sizce Nasıl stopaj beyan etmeliyiz
-Her ay
-Toptan ödendiği zaman toplu olarak mı
sayın apaçi sizin de iyi bildiğiniz üzere

sistem
ödeme tevkifat denkleminde işliyor.
tevfikat tutmak demek.
(hani türk filmlerinde polis''sizi kanun namına tevkif ediyorum'' der ya..tutukluyorum yani...
tutmak. ing.stop etmek stopaj..
soru bir

neyi ödüyorsunuz ki neyi tutuyorsunuz..

saygılar...
 
Üyelik
20 Mar 2009
Mesajlar
197
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

Ogün Güneş ' Alıntı:
Nakdi ödeme var ise stopaj yapılır, onun haricinde alacak doğmuş ise, kayıtlarınızda kirayı gider olarak intikal ettirmişseniz veya alacak hesaben doğmuş ise, kiraya veren tarafında istenebilecek bir duruma geldi ise veya kiracı tarafından kayıtlarda alacak doğrulmuş ise vb... hesaben ödeme gerçekleşmiş olur stopaj yapılır diye düşünüyorum.

katılıyorum ""
 
S

Serpil YAVUZ

Ziyaretçi
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

tevfikat tutmak demek.

(hani türk filmlerinde polis''sizi kanun namına tevkif ediyorum'' der ya..tutukluyorum yani...
tutmak. ing.stop etmek stopaj..
soru bir

neyi ödüyorsunuz ki neyi tutuyorsunuz..

Güzel ifade etmişsiniz. :)
 
S

stajyer2007

Ziyaretçi
Ynt: Kira stopajında hesaben ödeme

Serpil YAVUZ ' Alıntı:
tevfikat tutmak demek.

(hani türk filmlerinde polis''sizi kanun namına tevkif ediyorum'' der ya..tutukluyorum yani...
tutmak. ing.stop etmek stopaj..
soru bir

neyi ödüyorsunuz ki neyi tutuyorsunuz..

Güzel ifade etmişsiniz. :)
anlatım dili çok güzel ;D ;D ;D
 

Benzer konular

Üst