Kooperatife Kira Ödemesinde Kdv ve Stopaj Durumu

Üyelik
14 Nis 2007
Mesajlar
17
kooperatife ait olan bir işyeri kiraladık. kooperatif kurumlar vergisinden muaf. bu durumda tahsil ettiği yada tahakkuk eden kira karşılığında fatura kesip bizden (kiracıdan) kdv tahsil etmesi gerekir mi ? Biz yaptığımız kira ödemesinden stopaj kesintisi yapacakmıyız ? örneğin net 2000 ytl kira ödemesi yapılan bir durumda:

brüt :2040,82
kdv : 367,34
stopaj : 408,16
net : 2000,00 ytl mi olması gerekir ?

şimdiden teşekkürler...
 
S

Serpil YAVUZ

Ziyaretçi
Ynt: kooperatife kira ödemesinde kdv ve stopaj durumu

Vergi Tevkifatı
Madde 94-[1] Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar

5. a) 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden,%20

kiranın stopajını,muhtasar dosyası açtırıp ödemelisiniz.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,056
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: kooperatife kira ödemesinde kdv ve stopaj durumu

Merhaba ;

Söz konusu kooperatifin kurumlar vergisi mükellefi olup olmadığını bilmek gerekir diye düşünüyorum.

Özür dilerim muaf olduğunu tekrar okuduğumda gördüm
 
Üyelik
14 Nis 2007
Mesajlar
17
Ynt: kooperatife kira ödemesinde kdv ve stopaj durumu

merhabalar,

cevaplarınız için teşekkürler. stopaj ödenmesi gerektiği konusunda fikir birliği var, bende bu kanıdayım. ancak kdv açısından durum biraz karışık. kooperatifin iddiası "kurumlar vergisinden muaf olduğumuz için kdv ile ilgili bir işleme gerek yok" şeklinde. kooperatifin kira geliri amacının dışında bir gelir olduğundan, elde ettiği gelir ile ilgili fatura kesip kdv tahsil etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. sizce nasıl olmalı ?
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: kooperatife kira ödemesinde kdv ve stopaj durumu

Merhaba,

Önce Kooperatiflerin ne olduğunu inceleyelim.

1163 Sayılı Kooperatifler kanunu Madde 1.
Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir


Kooperatif sadece belirli br amaca yönelik kurulmalarının yanında sadece ortaklarına mal ve hizmet teslimi yapabilir.


Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 4 (Muafiyetler)
b) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13. maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri.


Yasa koyucu kooperatifin ortak dışı teslimlerinden sadece arsalarını kat karşılığı verenlere gerçekleştirdiği teslimi kurumlar vergisinden muaf tutmuştur.

KDV Madde 17 (İstisnalar)
k) (4369 sayılı Kanunun 60. maddesiyle eklenen ve 1.8.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bent) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve iş yeri teslimleri ile konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri.


Bunun yanında Kurumlar vergisi kanunu 2. maddesi hükümleri gereği kurumlar vergisine tabidirler.
Kooperatifin kuruluş amacı dışındaki faaliyetleri kurumlar vergisinden muaf olur mu. Bence Hayır. Kanunlarda kooperatiflerin her türlü faaliyetleri istisna dışı bırakılmamıştır.

Dediğiniz olayda kooperatifin üyeleri harici bir teslimi mevzubahistir. Buda kanunlardaki kooperatif tanımına uymamaktadır. Yapılan faaliyet ticari bir faaliyettir. Ve kurumlar vergisinden muaf tutulamaz.

Sizde yapılan işlemde stopaj uygulamadan kooperatifin size keseceği faturaya göre giderleştirmelisiniz.Saygılarımla
 
Üyelik
25 Eyl 2008
Mesajlar
239
Ynt: kooperatife kira ödemesinde kdv ve stopaj durumu

Değerli Büyüklerim

Burada kooperatifin hangi tür olduğunu bılmek gerekmez mi?

Toplu işyeri yapı kooperatifi mi ? Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif mi ? Konut Yapı Kooperatifi mi ?

Çeşidine göre işlemin farklılık gösterebileceğini düşünüyorum.

Saygılarımla
 
Üyelik
14 Nis 2007
Mesajlar
17
Ynt: kooperatife kira ödemesinde kdv ve stopaj durumu

syn uzman,

görüşlerinizle bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve stopaj yapılmasını gerektiren ve fatura kesilmesi icabeden bir işlem. katkılarınız için teşekkür ederim.
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: kooperatife kira ödemesinde kdv ve stopaj durumu

Merhaba,

Sayın ertans

Stopaj yok

Kooperatif size fatura kesecek faturaya kdv uygulayacak. Kooperatif bu gelirini kurumlar vergisi beyannamesiyle direk olarak vergi dairesine ödeyecek.

Siz kooperatiften stopaj kesintisi yapmayacaksınız. Kira bedeli + KDV 'yi direkt ödeyeceksiniz.

ve faturayı giderlerinize işleyeceksiniz.

Saygılarımla,
 
Üyelik
25 Eyl 2008
Mesajlar
239
Ynt: kooperatife kira ödemesinde kdv ve stopaj durumu

Değerli Büyüklerim

Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinde kiracılara fatura kesilirken kdv + stopaj rakamı tahsil ediliyor eğer kiracı gerçek kişi ise benim bildiğim kadarıyla

Saygılarımla
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: kooperatife kira ödemesinde kdv ve stopaj durumu

Merhaba,

Stopaj Tahsil edilmez. Düşülür.

Faturanın dökümünü yazabilirmisiniz.

Saygılarımla,
 
Üyelik
14 Nis 2007
Mesajlar
17
Ynt: kooperatife kira ödemesinde kdv ve stopaj durumu

değerli arkadaşlar,

istanbul defterdarlığından alınan bir mukteza örneğine ulaştım. özellikli bir soruya konuyu açarak tüm yönleriyle cevap verilmiş. buyrun;

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı

Katma Değer Vergisi Gelir
Müdürlüğü

TARİH : 06.03.2003

SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.1176

KONU : Üst birliği olmayan kooperatifin işyerini

kiraya vermesi halinde ne şekilde vergilendirileceği.


?????..KOOPERATİFİ

İlgide kayıtlı dilekçenizde; faaliyette bulunduğunuz bölgede bir üst birliğiniz olmadığı, devrolan tüketim kooperatifinin faaliyetlerinin devam etmediği, kooperatif olarak gelirinizin kooperatif bünyesindeki işyerinden alınan kiralardan oluştuğu, kira geliri haricinde kooperatifinizin bir geliri olmadığı belirtilerek;

1- Kiraları tahsil ederken iş yerlerine fatura kesildiği, kesilen faturada hem stopaj hem KDV uygulaması mı yapılacağı,

2- Aylık toplanan kiralardan kooperatif giderlerini düştükten sonra kalan kısmı bankaya faize yatırdığınızı dolayısıyla kira geliri ile birlikte faiz geliri oluştuğu belirtilerek Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi karşısındaki durumunuzun ne olacağı hususlarında Defterdarlığımızdan görüş sorulmaktadır.

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 7. maddesinin 16. bendinde; esas mukavelelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, idare meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi, ihtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması ve münhasıran ortaklar ile iş görülmesine dair hükümler bulunması şartı ile kooperatiflerin (4369 sayılı Kanunun 81/D-7 maddesiyle değişen ibare) (29.07.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) (Esas mukavelelerinde yukarıdaki şartlar mevcut olmakla beraber fiilen bu kayıt ve şartlara uymayan kooperatifler ile faaliyete geçen üst kuruluşlara girmeyen kooperatifler muafiyetten faydalanamaz) kurumlar vergisinden muaf tutulacakları hükme bağlanmıştır.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu?nun 93. maddesinin 4. bendinde kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatifler merkez birlikleri faaliyete geçen üst kuruluşlara girmedikleri takdirde kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanamayacakları hükme bağlanmıştır.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu?nun kooperatif kuruluşların hiyerarşik düzenlemesine ilişkin hükümlerinde Bölge birliği kavramına yer verilmemiş olup örgütlenmenin Kooperatif, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği şeklinde olması öngörülmüştür.

Bu nedenle kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için kuruldukları il merkezlerinde varsa faaliyette bulunan birliklere, birliklerin ise kooperatifler merkez birliklerine üye olmaları gerekmektedir.

Ancak dilekçeniz ekinde yer alan ??. Valiliği ??..Müdürlüğünden alınan ?. tarih ??.. sayılı yazıda ?İlimiz sınırları dahilinde kurulmuş ve faaliyet gösteren İşletme Kooperatifleri Birliğinin mevcut olmadığı tespit edilmiştir? denilmiştir.

Bu durumda kooperatifin üye olacağı merkez birlik kurulmadığından kooperatifiniz kurumlar vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.

Ancak kooperatifin sahibi bulunduğu gayrimenkulleri kooperatifin ortağı olmayan kişilere kiraya vermesi işlemi, KVK-7/16 hükmü gereğince Muaflık Şartlarından ?münhasıran ortaklarla iş görülmesi? şartını ihlal anlamına geleceğinden kiralama işleminin yapıldığı tarihten itibaren kurumlar vergisi mükellefiyeti doğacağı tabiidir.

Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 94. maddesinde kimlerin tevkifat yapacakları açıklanmış olup, söz konusu maddenin 5. bendinin (a) fıkrasında 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında nakden veya hesaben yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanun?un 70. maddesinde de gayrimenkul sermaye iradının tarifi yapılmıştır. Buna göre aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilmiş ve gayrimenkul sermaye iratları maddeler halinde sıralanmıştır.

Maddenin son paragrafında, yukarıda yazılı mallar ve haklar ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticari ve zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır denilmiştir.

Öte yandan geliri sadece tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul kira gelirlerinden ibaret bulunan kooperatiflerin bu gelirlerini kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri söz konusu olmadığından geçici vergi de ödemeyeceklerdir.

Diğer taraftan kooperatife kira ödemesinde bulunan kişilerin, tevkifat yapma mecburiyetlerinin bulunmaması halinde de kooperatiflerin tevkifata tabi tutulmamış bu gelirlerini kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edecekleri tabiidir.

Gayrimenkul kira gelirleri dışında gelir elde eden kooperatifler kurumlar vergisi beyannamesi vermek zorunda olduklarından; gayrimenkul kira gelirlerini de bu beyannameye dahil edeceklerdir. Ancak, gayrimenkul kira gelirleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu?nun 94.maddesinin (A) fıkrasının 6/c bendi uyarınca tevkif yoluyla ödenen gelir vergisi, Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 44.maddesi gereğince beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

Ticari işletmeye dahil olma ifadesinden ise; kurumlar ve bilanço esasına tabi olan işletmelerde bilançonun aktifinde kayıtlı mal ve hakların anlaşılması gerekmektedir.

Bu hükümlere göre, ????.kooperatifi?nden işyeri olarak kiralanan gayrimenkuller için kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu?nun 94.maddesinde sayılanlar tarafından kiralanması halinde gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu?nun 94/8.maddesinde (4369 sayılı Kanunun 48.maddesiyle 29.07.1998 tarihinden geçerli olmak üzere değişen hüküm) mevduat faizlerinden tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre kooperatifin gayrimenkullerini üçüncü kişilere kiraya vermesi nedeniyle, muafiyet şartlarını ihlal etmiş olduğundan kurumlar vergisi mükellefiyeti doğmaktadır. Bu nedenle de kooperatifin bankalarda bulunan mevduatlarına yürütülen faizlerden gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu?nun 75.maddesinin ikinci fıkrasının 2.bendinde, ?İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited şirket ortaklarının, iş ortaklarının ortakları ve komanditerlerin kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan karların ortaklara kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii kazanç dağıtımı sayılmaz.)?ın menkul sermaye iradı sayılacağı? hükmü yer almaktadır.

Yine aynı Kanunun ?Beyanname Verilmeyen Haller? başlıklı 86.maddesinin 1.bendine göre ?Tam mükellefiyette vergiye tabi gelirin (yabancı memleketlerde elde edilenler hariç) sadece;
.........................

c) 75.maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratları ile tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı 103.maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşmayan menkul sermaye iratlarından ve vergi alacağı dahil kurumlardan elde edilen kar paylarından ibaret ise yıllık beyanname verilmeyeceği? hükme bağlanmıştır.

Buna göre, kooperatifin bankada biriken gelirlerini üyelerine dağıtması durumunda dağıtılacak bu tutarlar Gelir Vergisi Kanunu?nun 75/2.maddesine göre üyeler tarafından elde edilmiş menkul sermaye iradı olarak değerlendirileceğinden üyeler tarafından elde edilen kar paylarının vergi alacağı dahil olmak üzere ilgili yıl için belirlenen 103.maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşması halinde gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca menkul sermaye iradı dışında ortaklara ödenen tutar, ortakların kooperatife koymuş olduğu ortaklık payı olduğundan tevkifat matrahına dahil edilmeyecektir.

3065 sayılı KDV Kanunu?nun 1/1 maddesinde ticari,sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin 1/3-f maddesinde Gelir Vergisi Kanunu?nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğu, 17/4-d maddesinde ise sadece iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinden istisna olacağı hükme bağlanmıştır.

Kanunun 4/1. maddesinde; Hizmetin teslim ve teslim sayılan halleri ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin ise, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı kanunun 20. maddesinin 1. fıkrasında teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu ve aynı maddenin 2. fıkrasında bedel deyiminin malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği belirtilmektedir.

Buna göre, kooperatifiniz tarafından kiraya verilen işyerleri için hizmetin ifa edildiği vergilendirme dönemleri itibariyle kiracılara düzenlenen faturalarda kira bedeli üzerinden (Gelir vergisi tevkifatı ve fon kesintisi dahil edilerek) katma değer vergisi hesaplanarak beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
25 Eyl 2008
Mesajlar
239
Ynt: kooperatife kira ödemesinde kdv ve stopaj durumu

Değerli Büyüklerim

Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kira gelirinde stopaj şu şekilde uyguluyoruz. Lütfen hatamız varsa düzeltin

Fatura dökümüde şu şekilde oluyor

kira 250

stopaj 50

Net Kira 200

%18 kdv 45 ( brüt uzerınden)

ödenecek 245

stopajı 193 hesapta biriktiriyoruz sonra mahsup ediyoruz yani bizim adımıza muhtasar beyannamesinde kestiğimiz firma yatırıyor

Sonuçta ne kadar kdv li fatura kessekte kooperatiften yer kiralamanın maliyetinde + stopajı da hesap etmeleri gerektiğini belirtiyoruz işyeri kiralayanlara

Saygılarımla
 
Üyelik
25 Eyl 2008
Mesajlar
239
Ynt: kooperatife kira ödemesinde kdv ve stopaj durumu

Değerli Büyüklerim

Ben bu kooperatifin bs sini yaparken kdv hariç tutar 200 ytl yi mi dikkate alıcam ? Hangi tutarı dikkate alıcam yardımcı olursanız çok memnun olurum

Kira 250
%20 Stopaj 50
Net Kira 200
Kdv (%18) 45
Toplam: 245

Saygılarımla
 
Üyelik
14 Nis 2007
Mesajlar
17
Ynt: kooperatife kira ödemesinde kdv ve stopaj durumu

sevgili Evren ve değerli arkadaşlar,

kira gelirleriniz ile ilgili yaptığınız işlemler bence doğru. şu zamana kadar konu ile ilgili yaptığım araştırmalardan stopajın her halukarda kesilmesi gerektiği sonucuna vardım. KDV konusunda ise; eğer kooperatifin KDV mükellefiyeti varsa tahsil etmesi gerektiği, eğer mükellefiyeti yoksa kiralayanın KDV2 ödemesi gerektiği sonucu çıkıyor. Kooperatif olarak sizin başka gelirlerinizden dolayı (gayrimenkul kira geliri dışında) kurumlar vergisi mükellefiyetiniz varsa, elde ettiğiniz geliri kurumlar vergisi beyannamenizde gelir olarak aktarmanız ve kiracıların yapmış olduğu stopaj kesintilerini sizin de takip ettiğiniz gibi 193 hesapta takip edip kurumlar vergisinden düşmenizin doğru olduğu düşüncesindeyim.

saygılarımla,
 
Üyelik
25 Eyl 2008
Mesajlar
239
Ynt: kooperatife kira ödemesinde kdv ve stopaj durumu

Değerli Büyüklerim

Ortakdışı işlem görmesi nedeniyle kurumlar vergisi mükkelefi oalan Konut Yapı Kooperatifimizde kooperatifin aktifinde yeralan G.Menkulleri kiraya veriyoruz. Yukarıda da yazıldığı gibi bu Gayrımenkuller ( Konut+ Az sayıda işyeri) için stopajlı ve kdv li fatura kesmeliyiz fakat konuttaki kiracılara stopajlı fatura kesip kurumlar vergisinden mahsup edebilir miyiz? Çünkü bildiğimiz kadarıyla gerçek kişiler için bu stopajı ödeme zorunluluğu yok. Nasıl bir yol izlememiz gerektiğini belirtirseniz çok memnun olurum. Ayrıca artık aidatlar içinde mi fatura kesmemiz gerekli ?


Saygılarımla
 
Üyelik
25 Eyl 2008
Mesajlar
239
Ynt: Kooperatife Kira Ödemesinde Kdv ve Stopaj Durumu

Değerli Büyüklerim

Bildiğiniz üzere kurumlar vergisi ve kdv mükellefiyeti olmayan kooperatif fatura kesemiyor. Burada iade işlemi olduğunda ne yapmamız gerekli iade faturası kesemiyoruz. Faturayı iptal edip 2 tarafta düzeltme mi vermeli ?

Saygılarımla
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Kooperatife Kira Ödemesinde Kdv ve Stopaj Durumu

merhaba,

Size fatura kesen firma gider pusulası düzenlemeli, bu gider pusulasında KDV uygulanacak, stopaj uygulanmayacak.

Saygılarımla,
 
Üyelik
25 Eyl 2008
Mesajlar
239
Ynt: Kooperatife Kira Ödemesinde Kdv ve Stopaj Durumu

Değerli büyüklerim

Kooperatif henüz tapularını dağıtamadığı ortaklarına ait işyerlerinin emlak vergilerini ortaklardan kredi kartı ile tahsil edip ödüyor. Aracı hesap kullanıp ne gelire ne gidere sokmuyor fakat kdv beyannamesinde kredi kartı ile tahsil edilen tutarda bu tutarlarda gözüküyor tabiki ama kdv nin matrahında yok ne yapmam gerekli ? Kredi kartı ile tahsilat yapabilir mi ?

Saygılarımla

Cevaplarınız için şimdiden çok Teşekkür ederim
 
Üyelik
7 Ocak 2009
Mesajlar
70
Ynt: Kooperatife Kira Ödemesinde Kdv ve Stopaj Durumu

1 nolo kurumlar vergisi genel tebliğinin 15.3.2.1 bölümündeki açıklamalara dikkat edilerek kooperatifin türünün öneminin bulunmadığı fatura düzenlense kdv olsa bile stopaj olacaktır.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Kooperatife Kira Ödemesinde Kdv ve Stopaj Durumu

Evren1981 ' Alıntı:
Değerli büyüklerim

Kooperatif henüz tapularını dağıtamadığı ortaklarına ait işyerlerinin emlak vergilerini ortaklardan kredi kartı ile tahsil edip ödüyor. Aracı hesap kullanıp ne gelire ne gidere sokmuyor fakat kdv beyannamesinde kredi kartı ile tahsil edilen tutarda bu tutarlarda gözüküyor tabiki ama kdv nin matrahında yok ne yapmam gerekli ? Kredi kartı ile tahsilat yapabilir mi ?

Saygılarımla

Cevaplarınız için şimdiden çok Teşekkür ederim
Kooperatif ortak aidatlarını kredi kartı ile tahsil edebilir.Vergi dairesinden sorulduğu takdirde açıklamasını yaparsınız. Çok sıkıntı olmaz

Konu ile ilgili Kemal Özmenin Yapı Kooperatiflerinde Muhasebe ve Vergileme kitabından faydalanabilirsiniz. Yani yapılan iş aslında ortaklardan senet almaktan çok farklı değil
 
Üst