Merkezi Yabancı Ülke Olan Şirketin Türkiye' de Şube Açması Hk.

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,308
Konum
İstanbul
Merkezi Yabancı ülke olan bir şirketin, Türkiye' de şube açma prosedürü nasıl arkadaşlar.
Nelere dikkat etmeliyiz?
Ayrıca vergi uygulamaları kısaca nasıldır.?

Yardımcı olur musunuz?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,199
Konum
İSTANBUL
MERKEZİ YABANCI ÜLKEDE OLAN ŞİRKETLERİN
TÜRKİYE'DE "ŞUBE" AÇMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Apostil şerhi içeren ana sözleşmenin aslı ve Tercüme edilip noterde onaylatılmış (2 ADET)
2. Tercüme edilmiş ve noterden onaylı şirketin yetkili organlarınca alınmış şube açma kararı (4 ADET)
· Bu kararda yetkili TC uyruklu ise TC KİMLİK numarası, yabancı uyruklu ise VERGİ KİMLİK numarası yazılması gerekmektedir.· Bu kararda şubenin ünvanı, açık adresi, sermayesi ve şubenin yetkilisinin açıkça belirtilmiş olması şarttır.
3. Şube yetkilisi yabancı uyruklu tercüme edilmiş noter tasdikli pasaport sureti (1 ADET) · TC Uyruklu ise nüfus cüzdan sureti gerekmemektedir.
4. Tercüme edilmiş ve noterden onaylı şube vekiline verilmiş bulunan vekaletname (1 ADET)
5. Şube vekilinin şube ünvanına göre noterden çıkartılmış imza beyannamesi (2 ADET)
6. Şirketin nerede,ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin apostil şerhini içeren faaliyet belgesi aslı ve Tercüme edilip noterce onaylanmış 1 nüshası.NOT : Merkezin bulunduğu yabancı memlekette ticaret siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.
7. Eğer Şube Serbest Bölgede faaliyet gösterecekse Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden de izin alınması gerekir.
8. Eğer şube serbest bölgede kurulacak ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan ön izin yazısından noter onaylı suret (1 ADET)
9. Şube yetkilileri tarafından imzalanmış oda kayıt beyannamesi ve hükmi şahıs dilekçesi
10. Kuruluş bildirim formu (4 ADET)
BİLGİ:

 • Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye Şubelerinin unvan, Şubenin faaliyet konusunun değişmesi, adres değişikliği, şubenin adresinin başka bir ticaret sicili memurluğunun bulunduğu yere nakletmesi, sermayesinin artırılması, şubenin tasfiyeye girmesi ve şube yetkilisinin veya yetkililerinin değiştirilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izin alınır.
 • Şubelerin tasfiye işlemleri A.Ş hükümlerine tabidir. Bu durumda şubenin tasfiye kararında tasfiye memuruna verilecek vekaletname ve kararda tasfiye memurlarının adı soyadı, ikametgah adresi ve tasfiyenin yürütüleceği adresin açıkça belirtilmiş olması şarttır. YABANCI ŞİRKETİN TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇMASIYabancı Uyruklu Bir Şirketin Türkiye’de Şubesinin Tescili İçin Gerekli Belgeler
  30 Kasım 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketler Kanununa göre yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye İstanbul şubesinin kuruluşu için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.
  • Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
  • Türkiye vekili için düzenlenen noter onaylı 2 nüsha vekaletname sureti.
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izin yazısı.
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı 1 nüsha müzeyyel beyanname ve 2 nüsha ilanı.
  • Şube yetkilisi TC uyruklu ise fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti.
  • Şube temsilcisinin şube unvanı ile düzenlenen imza beyannamesi
  • Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı)
  • Oda kayıt beyannamesi (Daktilo ile doldurulmalı, şube temsilcilerinin resimleri bulunmalıdır)
  Hazine Müsteşarlığına Yapılacak Bildirim:
  Yukarıda Açıkladığımız Üzere, DYYKY’nin 5’nci Maddesine Göre, Yabancı Şubelerin Hazineye Yapacakları Bildirim Şirketlerin Bildirimlerinde Olduğu gibi;
  · Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-1) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu" çerçevesinde yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,
  · Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-2) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu" çerçevesinde, ödemeyi takip eden 1 ay içinde,
  · Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde,
  Genel Müdürlüğe bildirirler.

  Yabancı Personel İstihdamında Dikkat Edilmesi Gereken HususlarTürk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şahıs ya da sermaye şirketi olarak ya da Borçlar Kanunu hükümlerine göre adi şirket kurmak mümkündür. Bu şirket özellikli olmayan doğrudan yabancı yatırımlar statüsünde hizmet verebilir. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 4’ncü maddesine göre, yabancı personelin çalışma başvuruları, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine, yurt içinde doğrudan Bakanlığa yapılabilir.
  5’nci maddeye göre, tüm başvuruların yazılı olarak Yönetmelikte belirlenen mercie dilekçe ile yapılması, yYönetmelik eki form ve belgelerin formun açıklama bölümünde belirtilen şekilde doldurulması ve yine form ekinde belirlenen tüm belgelerin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.
  Bakanlık tarafından, bu Yönetmelikte istenilen belgeler dışında istenilecek belgeler, ulusal mevzuat ve değişen sosyo - ekonomik konjonktüre göre belirlenir.
  Çalışma izinleri, Bakanlıkça yazılı olarak verilir. Çalışma izni verilen veya izni uzatılan yabancı mesleki hizmet sunucusuna verilecek ikamet izninde, ilgili meslek odasına geçici üyelik koşulu aranır.
  6’ncı maddeye göre, yabancılar, yurt dışından çalışma izni için başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler.
  28’nci maddeye göre, Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da; yabancının kendisi ile birlikte en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları koşulu ile Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre süreli çalışma izni verilebilir. 29’ncu madde uyarınca, az beş yıllık kanuni ve kesintisiz ikamet koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Bakanlığa süreli çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.
  Belli aşamadan sonra süresiz çalışma izni hakkına ulaşılır. 32’nc maddeye göre, yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Bakanlığa süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.
  Yabancı çalışanın bağımsız çalışma izni alması da söz konusu olabilir. 36’ncı maddeye göre, bağımsız çalışma izni; yabancıların, Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla verilebilir.
  37’nci maddeye göre, 7 nci maddesinde öngörülen, yabancının en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Bakanlığa bağımsız çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.
  40’ncı maddeye göre, bağımsız çalışma izninin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler, diğer belgelerle birlikte Bakanlığa iletilmesi istenebilir.
  41’nci maddeye göre, bağımsız çalışma izni verilmesi uygun bulunan yabancıya, bağımsız çalışabileceğine ilişkin "Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi" verilir.
  Bazı yabancı çalışanların çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır. Bunlar;
  · Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar, · Daimi ikametgahları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az, sportif faaliyetler amacıyla dört aydan az süre için geçici olarak Türkiye’ye gelen yabancılar,· Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında bir ayı aşmayan bir sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilenler,Muafiyet süreleri uzatılamaz. Ayrıca, son iki sıradakiler muafiyet hükümlerinden aynı yıl içinde sadece bir kez yararlanır.Bu maddede sayılan yabancılar, geliş amaçlarını, ne kadar süre ile ve nerede kalacaklarına ilişkin bilgileri, bulundukları yerin emniyet makamlarına bildirirler. Bu bildirimlerde şahsi başvuru zorunluluğu yoktur.
 
Üyelik
30 Tem 2008
Mesajlar
14
Konum
Kocaeli
bu faaliyet sirasinda en buyuk basagrisi yabancinin ikamet almasi.bankalar ikametgah olmadan kesinlikle hesap acmaya yanasmiyor.yabancilar sube yani polisi ziyarete gittiginizde ise sacma sapan bir uygulama cikiyor ortaya.en saglami bir avukat bulup butun isi ona yaptirmaktir.
 
Üyelik
8 Ocak 2013
Mesajlar
1
Konum
samsun
Merhabalar benim de bir kaç sorum olacak bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
İtalya'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de şube açması için gerekenler nelerdir? Şube açılışı için Sanayi ve ticaret bakanlığı izni ve ticaret sicil müdürlüğü tescili haricinde herhangi bir işlem gerekmekte midir? İzin ve başvuru süreci nasıl işler? Bu süreç ne kadar sürer? Kurulacak şubenin sermayesinin ne kadar olması gerekmektedir? En az kişi çalıştırılması gerekmektedir? Şubenin vergi durumu nasıl olacaktır? Vergi dairesine kayıt durumu nasıldır? Bu işlemler yaparken hangi masraflar/harçlar ödenir? Başvuru yaparken doldurulması gereken matbu formlar varsa bunlar nelerdir?
 
Üyelik
24 Kas 2005
Mesajlar
33
Konum
İSTANBUL
Üstadlardan yardım bekliyorum,
Konu kısacası şundan ibaret 2 türk ortak yurt dışında lojistik firması kuracak İstanbul' a da şube açmak istiyorlar
1.Soru Türk vatandaşı Bulgasristanda şirketi kurup burada şube açabilir m?
2.Soru Bu firma bulgaristan plakalı tırla İstanbuldan yüklediği malı avrupa birliği ülkelere götürebilir mi?C2 belgesi alması şart mı?Bulgaristan hükümetinden zaten ilgili belgeyi alıyor
3.Soru şube olarak buradan başka firmaların malını yüklemesi veyahut direk kendisinin ihracat yapmasında bir sakınca olur mu?
 
Son düzenleme:
Üyelik
24 Kas 2005
Mesajlar
33
Konum
İSTANBUL
Arkadaşlar soruya daraltarak cevap alamadığım için tekrar sormak istiyorum
Bulgaristanda kurulacak lojistik firması türkiyeye şube açacak C2 belgesine tabi mi değil mi?
 
Üst