Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 42)

artcrimes

Silver Üye
Üyelik
28 May 2008
Mesajlar
58
Konum
Ankara
31 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28514 (4. Mükerrer)

Maliye Bakanlığından:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 42)

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun (1) “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

5897 sayılı Kanunun (2) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2013 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve
yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
517,00
361,00
203,00
153,00
56,00
1301 - 1600 cm³ e kadar
827,00
620,00
361,00
255,00
99,00
1601 - 1800 cm³ e kadar
1.457,00
1.141,00
672,00
410,00
160,00
1801 - 2000 cm³ e kadar
2.295,00
1.770,00
1.040,00
620,00
246,00
2001 - 2500 cm³ e kadar
3.443,00
2.500,00
1.562,00
934,00
371,00
2501 - 3000 cm³ e kadar
4.799,00
4.175,00
2.609,00
1.405,00
517,00
3001 - 3500 cm³ e kadar
7.308,00
6.576,00
3.962,00
1.979,00
727,00
3501 - 4000 cm³ e kadar
11.489,00
9.921,00
5.844,00
2.609,00
1.040,00
4001 cm³ ve yukarısı
18.803,00
14.100,00
8.351,00
3.755,00
1.457,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm³ e kadar
99,00
76,00
56,00
36,00
16,00
251 - 650 cm³ e kadar
203,00
153,00
99,00
56,00
36,00
651 - 1200 cm³ e kadar
517,00
308,00
153,00
99,00
56,00
1201 cm³ ve yukarısı
1.249,00
827,00
517,00
410,00
203,00


B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
620,00
410,00
203,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı
827,00
517,00
308,00
1901 cm³ ve yukarısı
1.249,00
827,00
517,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar
1.562,00
934,00
410,00
26 - 35 kişiye kadar
1.874,00
1.562,00
620,00
36 - 45 kişiye kadar
2.085,00
1.770,00
827,00
46 kişi ve yukarısı
2.500,00
2.085,00
1.249,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.'a kadar
558,00
371,00
183,00
1.501 - 3.500 kg'a kadar
1.124,00
653,00
371,00
3.501 - 5.000 kg'a kadar
1.687,00
1.405,00
558,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar
1.874,00
1.592,00
748,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar
2.250,00
1.874,00
1.124,00
20.001 kg ve yukarısı
2.815,00
2.250,00
1.309,00


C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş
4 - 5 yaş
6 - 10 yaş
11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar
10.443,00
8.351,00
6.263,00
5.010,00
1.151 - 1.800 kg.'a kadar
15.668,00
12.531,00
9.399,00
7.519,00
1.801 - 3.000 kg.'a kadar
20.891,00
16.713,00
12.531,00
10.026,00
3.001 - 5.000 kg.'a kadar
26.117,00
20.891,00
15.668,00
12.531,00
5.001 - 10.000 kg.'a kadar
31.341,00
25.072,00
18.803,00
15.040,00
10.001 - 20.000 kg.'a kadar
36.565,00
29.252,00
21.936,00
17.545,00
20.001 kg. ve yukarısı
41.789,00
33.429,00
25.072,00
20.057,00


5766 sayılı Kanunun (4) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.


——————————
(1) 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Üst