zirve

Mükellef Olmadan Yurt Dışına Yapılan İşler İçin Ceza

Üyelik
27 Kas 2020
Mesajlar
2
Konum
İstanbul
Merhaba,

Öncelikle tüm vergi mükelleflerinden özür dilediğimi ve utandığımı belirteyim.

Tasarım alanında çalışıyorum. Son birkaç senedir yurtdışına bazı işler yaptım ve ödemeleri de kendi hesabıma yattı. Arada işsiz kalsam da genelde sgk'lıydım. Bu ödemelerle alakalı vergi vermedim. En son bankadan aradılar ve söz konusu ödemeler yüzünden bildirimde bulunacaklarını söylediler. Yani hakkımda inceleme başlatılması kesin gibi.

Şu ana kadar aldığım mebla toplam 20 bin dolar civarı. Elbet saptanacaktır. KDV, vergi zıyaı, hasılatın %10’u oranında özel usulsüzlük cezası ve gecikme faizi gibi şeyler hesaplanıyormuş. Yarısı kadar bir cezaya tekabül edebilir diye korkuyorum. Kafama takılanlar ise:

Bunlar dışında başka bir ceza ve yaptırım uygulanır mı? Ödemem gereken ceza için taksitlendirme/yapılandırma şansım var mıdır? İlerde aynı şeyleri yaşamamak adına açmam gereken şahıs firması için bu cezanın tamamen tahsil edilmesini beklemem mi gerekiyor? Yani bir engel teşkil eder mi?

Kendi düşen ağlamaz desturunun farkında olsam da sormak istedim.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,895
Konum
İSTANBUL
Sayin brokenfreelancer

GELİR VERGİSİ KANUNU;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Mükellefler” başlıklı 3-1/1. maddesinde; Türkiye’de yerleşmiş olan gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun “Türkiye’de Yerleşme” başlıklı 4.maddesinde ise ;

“Aşağıda yazılı kimseler Türkiye’de yerleşmiş sayılır;

1.İkametgâhı Türkiye’de bulunanlar (İkametgâh, Kanunu Medeninin 19 uncu ve müteakip maddelerinde yazılı olan yerlerdir);

2.Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye’de oturma süresini kesmez.)”, hükmü yer almaktadır.

Yine aynı kanunun; 75. maddesinde; sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradı olduğu belirtilmiş olup, kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratların menkul sermaye iradı sayılacağı belirtilmiştir:

1.Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları ile konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil.);

2.İştirak hisselerinden doğan kazançlar (limited şirket ortaklarının, iş ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.)

Gelir Vergisi Kanununun “Gelirin Toplanması ve Beyan” başlıklı 85 inci maddesinde;

“Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur.Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar:

1.Mükellefin bunları Türkiye’de hesaplarına intikal ettirdiği yılda;

2.Türkiye’de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda;

elde edilmiş sayılır.”

hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca yine anılan Kanunun 86-1/d maddesinde ise; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı (287 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2015 yılı için 1.500 TL.) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi durumunda bu gelirlerin beyannameye dâhil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Türkiye’de tevkif yoluyla vergilendirilmeyen ve istisna uygulamasına konu olmayan yurt dışından elde edilen menkul sermaye iratlarının (faiz, kâr payı vb.) tamamının, 86 ncı maddenin yukarıda bahsi geçen hükmü gereğince 1.500 TL’yi aşması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Son olarak belirtmek fayda olduğunu düşündüğümüz, söz konusu Kanunun 123. maddesi hükmüne göre; tam mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergilerin, Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilmesi mümkün olup indirilecek miktarın gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla olması halinde, fazla olan tutar indirim konusu yapılamayacaktır.

Ayrıca vergi indiriminin yapılabilmesi için yabancı memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan şahsi bir vergi olması ve yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik edilmesi şarttı da bulunmaktadır.KURUMLAR VERGİSİ KANUNU;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7. maddesindeki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde; Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az %50’sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kazançları dağıtılsın veya dağıtılmasın, iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren yıl itibarıyla dağıtılan kâr payı sayılır. Türkiye’de vergilendirilmiş kazancın iştirak tarafından sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen kâr paylarının vergilendirilmiş kısmı bu tutardan indirilir.

Ayrıca, aynı Kanunun 3/2. Maddesinde; Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr payları, şirket kârının ilişkin bulunduğu takvim yılında elde edilmiş sayılır;

3.Kurumların İdare Meclisi Başkan ve üyelerine verilen kar payları;

…”,

-İstisnaları düzenleyen “Menkul Sermaye İratlarında” başlıklı 22. maddesinde;

“1.Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır.

2.Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.”,

SONUC

Yurt dışında elde edilen gelirin vergilendirilmesi konusunun değerlendirilebilmesi için öncelikli olarak gelirin nasıl elde edildiği önem arz etmektedir.

Yani gelir şahsi mükellefiyet sonucu mu elde edilmektedir, yoksa bir tüzel kişilik aracılığı ile mi elde edilmektedir? Bu kriter vergilendirmenin esasını net olarak belirlemektedir.

Buna göre yurtdışında ki gelir şahsi faaliyet (mükellefiyet) sonucu elde ediliyor ise tam mükellefiyete tabi kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri gelirin tamamı üzerinden vergilendirilmeleri esası gereği, bu tür geliri olanların yurt içinde gelirleri varsa yurt içindeki gelirleri ile birleştirerek, Türkiye de gelirleri yoksa sadece yurt dışındaki gelirlerini beyan etmeleri gerekmektedir. Bu gelirlerin beyanı sırasında yurt dışında bu gelirler nedeniyle ödenen vergilerin (gerekli bürokratik işlemlerin yapılmasının ardından) indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yurt dışındaki gelir bir tüzel kişilik (şirket) aracılığı ile elde ediliyor ise, bu faaliyetten elde edilen kurum kazancı Türkiye’de elde edilmediğinden Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulması mümkün olmayacaktır.

Ancak yurt dışında faaliyet gösteren şirket tarafından kâr dağıtımı yapılması halinde durum değişmektedir. Bu durumda kurum kazancından kâr payı olarak ödenen tutarların yurt dışından elde edilen menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi ve ödenen kâr payının brüt tutarının 2015 yılı için 1.500 TL’yi aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Yurt dışından elde edilen bu menkul sermaye iradının Türkiye’den elde edilen diğer gelirlerle birleştirilerek beyan edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ancak bu durumda da yine söz konusu gelirle ilgili olarak anılan ülkede ödemiş olan vergilerin ise, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından, gerekli prosedürün yerine getirilmesi halinde indirilmesi mümkündür.

Ancak burada unutulmaması gereken ve bize göre çok önemli olan konu ise (kişiler ve şirketler) söz konusu gelirin yurt dışında elde edilmiş olması Türkiye’de beyanı için yeterli değildir. Söz konusu gelirin Türkiye’de beyanı için, mükellef tarafından bu gelirlerin Türkiye hesaplarına intikal ettirilmiş olması gerekmektedir. Ya da Türkiye’de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunması halinde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda beyan edilmesi gerekir.

Yurt dışından gelir elde eden kişilerin yukarıda yapılan açıklamalara uygun olarak gelirlerini beyan etmeleri gerekmektedir.

Yukaridaki aciklamalar cervevesinde ;

1- ''Son birkaç senedir yurtdışına bazı işler yaptım''

bunlar hangi seneler ve o senelerde gelen kazanclari yazarmisiniz. Buna gore yaptiginiz islerde''DEVAMLILIK UNSURUNA '' ve '' ARIZI KAZANC '' unsurunu degerlendirecegim.

2- KDV, vergi zıyaı, hasılatın %10’u oranında özel usulsüzlük cezası ve gecikme faizi gibi şeyler hesaplanıyormuş. Yarısı kadar bir cezaya tekabül

1 sorunun cevabina gore bunu yazacagim. Zira Yurtdisina yapilan islerde, ozellikle hizmet ihraclarinda KDV'den istisnadir. vergi zıyaı, hasılatın %10’u oranında özel usulsüzlük cezası ve gecikme faizi gibi durumlari yine 1 sorunun cevabina gore yazacagim

3-Bunlar dışında başka bir ceza ve yaptırım uygulanır mı?

Sonucta adam oldurmediniz.:):) Baska ne cezasi

4-Ödemem gereken ceza için taksitlendirme/yapılandırma şansım var mıdır?

Bu her zaman var. Her sene af ve taksitlendirme cikiyor. (Gecmise bak her 5 senede bir var 4811, 5811, 6736, 7020, 7143, son yapilandirma 7256 )

5-İlerde aynı şeyleri yaşamamak adına açmam gereken şahıs firması için bu cezanın tamamen tahsil edilmesini beklemem mi gerekiyor? Yani bir engel teşkil eder mi?

Yok. Oyle bir engel yok
 
Üyelik
27 Kas 2020
Mesajlar
2
Konum
İstanbul
Sayin brokenfreelancer

GELİR VERGİSİ KANUNU;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Mükellefler” başlıklı 3-1/1. maddesinde; Türkiye’de yerleşmiş olan gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun “Türkiye’de Yerleşme” başlıklı 4.maddesinde ise ;

“Aşağıda yazılı kimseler Türkiye’de yerleşmiş sayılır;

1.İkametgâhı Türkiye’de bulunanlar (İkametgâh, Kanunu Medeninin 19 uncu ve müteakip maddelerinde yazılı olan yerlerdir);

2.Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye’de oturma süresini kesmez.)”, hükmü yer almaktadır.

Yine aynı kanunun; 75. maddesinde; sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradı olduğu belirtilmiş olup, kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratların menkul sermaye iradı sayılacağı belirtilmiştir:

1.Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları ile konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil.);

2.İştirak hisselerinden doğan kazançlar (limited şirket ortaklarının, iş ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.)

Gelir Vergisi Kanununun “Gelirin Toplanması ve Beyan” başlıklı 85 inci maddesinde;

“Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur.Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar:

1.Mükellefin bunları Türkiye’de hesaplarına intikal ettirdiği yılda;

2.Türkiye’de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda;

elde edilmiş sayılır.”

hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca yine anılan Kanunun 86-1/d maddesinde ise; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı (287 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2015 yılı için 1.500 TL.) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi durumunda bu gelirlerin beyannameye dâhil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Türkiye’de tevkif yoluyla vergilendirilmeyen ve istisna uygulamasına konu olmayan yurt dışından elde edilen menkul sermaye iratlarının (faiz, kâr payı vb.) tamamının, 86 ncı maddenin yukarıda bahsi geçen hükmü gereğince 1.500 TL’yi aşması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Son olarak belirtmek fayda olduğunu düşündüğümüz, söz konusu Kanunun 123. maddesi hükmüne göre; tam mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergilerin, Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilmesi mümkün olup indirilecek miktarın gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla olması halinde, fazla olan tutar indirim konusu yapılamayacaktır.

Ayrıca vergi indiriminin yapılabilmesi için yabancı memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan şahsi bir vergi olması ve yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik edilmesi şarttı da bulunmaktadır.KURUMLAR VERGİSİ KANUNU;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7. maddesindeki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde; Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az %50’sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kazançları dağıtılsın veya dağıtılmasın, iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren yıl itibarıyla dağıtılan kâr payı sayılır. Türkiye’de vergilendirilmiş kazancın iştirak tarafından sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen kâr paylarının vergilendirilmiş kısmı bu tutardan indirilir.

Ayrıca, aynı Kanunun 3/2. Maddesinde; Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr payları, şirket kârının ilişkin bulunduğu takvim yılında elde edilmiş sayılır;

3.Kurumların İdare Meclisi Başkan ve üyelerine verilen kar payları;

…”,

-İstisnaları düzenleyen “Menkul Sermaye İratlarında” başlıklı 22. maddesinde;

“1.Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır.

2.Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.”,

SONUC

Yurt dışında elde edilen gelirin vergilendirilmesi konusunun değerlendirilebilmesi için öncelikli olarak gelirin nasıl elde edildiği önem arz etmektedir.

Yani gelir şahsi mükellefiyet sonucu mu elde edilmektedir, yoksa bir tüzel kişilik aracılığı ile mi elde edilmektedir? Bu kriter vergilendirmenin esasını net olarak belirlemektedir.

Buna göre yurtdışında ki gelir şahsi faaliyet (mükellefiyet) sonucu elde ediliyor ise tam mükellefiyete tabi kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri gelirin tamamı üzerinden vergilendirilmeleri esası gereği, bu tür geliri olanların yurt içinde gelirleri varsa yurt içindeki gelirleri ile birleştirerek, Türkiye de gelirleri yoksa sadece yurt dışındaki gelirlerini beyan etmeleri gerekmektedir. Bu gelirlerin beyanı sırasında yurt dışında bu gelirler nedeniyle ödenen vergilerin (gerekli bürokratik işlemlerin yapılmasının ardından) indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yurt dışındaki gelir bir tüzel kişilik (şirket) aracılığı ile elde ediliyor ise, bu faaliyetten elde edilen kurum kazancı Türkiye’de elde edilmediğinden Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulması mümkün olmayacaktır.

Ancak yurt dışında faaliyet gösteren şirket tarafından kâr dağıtımı yapılması halinde durum değişmektedir. Bu durumda kurum kazancından kâr payı olarak ödenen tutarların yurt dışından elde edilen menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi ve ödenen kâr payının brüt tutarının 2015 yılı için 1.500 TL’yi aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Yurt dışından elde edilen bu menkul sermaye iradının Türkiye’den elde edilen diğer gelirlerle birleştirilerek beyan edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ancak bu durumda da yine söz konusu gelirle ilgili olarak anılan ülkede ödemiş olan vergilerin ise, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından, gerekli prosedürün yerine getirilmesi halinde indirilmesi mümkündür.

Ancak burada unutulmaması gereken ve bize göre çok önemli olan konu ise (kişiler ve şirketler) söz konusu gelirin yurt dışında elde edilmiş olması Türkiye’de beyanı için yeterli değildir. Söz konusu gelirin Türkiye’de beyanı için, mükellef tarafından bu gelirlerin Türkiye hesaplarına intikal ettirilmiş olması gerekmektedir. Ya da Türkiye’de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunması halinde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda beyan edilmesi gerekir.

Yurt dışından gelir elde eden kişilerin yukarıda yapılan açıklamalara uygun olarak gelirlerini beyan etmeleri gerekmektedir.

Yukaridaki aciklamalar cervevesinde ;

1- ''Son birkaç senedir yurtdışına bazı işler yaptım''

bunlar hangi seneler ve o senelerde gelen kazanclari yazarmisiniz. Buna gore yaptiginiz islerde''DEVAMLILIK UNSURUNA '' ve '' ARIZI KAZANC '' unsurunu degerlendirecegim.

2- KDV, vergi zıyaı, hasılatın %10’u oranında özel usulsüzlük cezası ve gecikme faizi gibi şeyler hesaplanıyormuş. Yarısı kadar bir cezaya tekabül

1 sorunun cevabina gore bunu yazacagim. Zira Yurtdisina yapilan islerde, ozellikle hizmet ihraclarinda KDV'den istisnadir. vergi zıyaı, hasılatın %10’u oranında özel usulsüzlük cezası ve gecikme faizi gibi durumlari yine 1 sorunun cevabina gore yazacagim

3-Bunlar dışında başka bir ceza ve yaptırım uygulanır mı?

Sonucta adam oldurmediniz.:):) Baska ne cezasi

4-Ödemem gereken ceza için taksitlendirme/yapılandırma şansım var mıdır?

Bu her zaman var. Her sene af ve taksitlendirme cikiyor. (Gecmise bak her 5 senede bir var 4811, 5811, 6736, 7020, 7143, son yapilandirma 7256 )

5-İlerde aynı şeyleri yaşamamak adına açmam gereken şahıs firması için bu cezanın tamamen tahsil edilmesini beklemem mi gerekiyor? Yani bir engel teşkil eder mi?

Yok. Oyle bir engel yok

Değerli zamanınızı ayırdığınız ve ayrıntılı açıklamalarınız için çok teşekkürler!

Görüldüğü kadarıyla ilk sorumu detaylandırmam gerekiyor, cevaplandırmaya çalışayım:

2017 yılında 4500 dolar olarak tek ödeme, tasarım hizmeti karşılığı, bir şirketten türkiye'deki şahsi hesabıma yattı.
2018 yılında toplam 8350 dolar ve 5 farklı tasarım işi için aldığım bedeller var, bir tane şirket ve farklı şahıslardan olmak üzere.
2019 yılında sadece iki tane tasarım işi yapmıştım, toplam 2000 dolar.
2020 yılında ise toplam 5000 dolar olacak şekilde 5 ödeme aldım. 3 farklı kaynaktan.

Zaten kafama takılan şeylerden biri de bunların arizi kazanç olarak ele alınıp alınamayacağı.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,895
Konum
İSTANBUL
Değerli zamanınızı ayırdığınız ve ayrıntılı açıklamalarınız için çok teşekkürler!

Görüldüğü kadarıyla ilk sorumu detaylandırmam gerekiyor, cevaplandırmaya çalışayım:

2017 yılında 4500 dolar olarak tek ödeme, tasarım hizmeti karşılığı, bir şirketten türkiye'deki şahsi hesabıma yattı.
2018 yılında toplam 8350 dolar ve 5 farklı tasarım işi için aldığım bedeller var, bir tane şirket ve farklı şahıslardan olmak üzere.
2019 yılında sadece iki tane tasarım işi yapmıştım, toplam 2000 dolar.
2020 yılında ise toplam 5000 dolar olacak şekilde 5 ödeme aldım. 3 farklı kaynaktan.

Zaten kafama takılan şeylerden biri de bunların arizi kazanç olarak ele alınıp alınamayacağı.

Vergiye Tabi Arızi Kazançlar​

Arızi kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır :

1. Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.

2. Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.

3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil).

4. Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.

5. Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil).

6. Dar mükellefiyete tâbi olanların 45 inci maddede yazılı işleri arızî olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.

Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 10 milyar liralık (305 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılı için 33.000 TL.; 310 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılı için 40.000) kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

Bu maddede geçen “hâsılat” deyimi alınan para ve ayınlarla diğer suretlerle elde edilen ve para ile temsil edilebilen menfaatleri ifade eder.

Arızî kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tespit olunur:

1. Bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yazılı işlerde satış bedelinden maliyet bedeli ve satış dolayısıyla yapılan giderler indirilir.

2. Bu maddenin birinci fıkrasının (2), (3), (4) ve (5) numaralı bentlerinde yazılı işlerde elde edilen hâsılattan tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderler indirilir.

3. Bu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yazılı işlerde, 45 inci madde hükümleri uygulanır.

Yıllar itibariyle Arızı Kazanç İstisna Tutarları (2012-2019)​

Tablo: Yıllar İtibariyle Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarları (G.V.K. Madde 82)

Yılı​
Uygulanan Tutar​
Yasal Dayanağı​
2020
2019
2018​
40.000 TL
33.000 TL
27.000 TL​
310 Seri No.lu GVK Genel Tebliği
305 Seri No’lu GVK Genel Tebliği
302 Seri No.lu GVK Genel Tebliği​
2017​
24.000 TL​
296 Seri No.lu Genel Tebliği​
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,895
Konum
İSTANBUL
Hesaplamalari atladik

2017 dolar kuru 3.7719*4.500.-usd 16.973.55.-tl yapiyor . Istisnanin tutari 24.000.- tl altinda kaldigi icin beyani olmaz.
2018 dolar kuru 5.2810*8.350.-usd 44.096.35.-tl yapiyor. Istisnanin tutari 27.000.- tl burada beyan vermeniz gerekirdi.
2019 dolar kuru 5.9400*2.000.-usd 11.880.00.-tl yapiyor Istisnanin tutari 33.000.- tl altinda kaldigi icin beyani olmaz.
2020 yilindaki Aralik ayinin son gunu kuruna bakip hesaplama yapmak gerekir. Oda aciklaninca bu sekilde hesaplama yapmak gerekir.

2018 yili icin 44.096.35.-tl'den istisna tutari 27.000.-tl dusup tabi varsa yukaridaki giderlerde dusulup beyan edilmesi gerekirdi.
 
Üst