Şirket Ünvanı Ve Amaç Konu Örtüşmesi Ve Amaç Konu Devamındaki Şablon

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
arkadaşlar,

e ticaret ltd.şti kurmak üzere ana sözleşme hazırlıyorum.

şirketin ünvanı ÖRNEK elektronik pazarlama sanayi ve ticaret limited şirketi olarak kurulacak.

1- sizce aşağıdaki amaç ve konu gözetilerek ünvandan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşarmıyız.

2-amaç konunun devamı niteliğinde olan "şirket bu amaç ve konularıyla aşağıdaki işlemleri yapar; diyoruz. burada birbirinden farklı örnekler var. aşağıdaki şablon sizce uygunmudur ? şirket e ticaret şirketi olarak kurulacaktır.

uzun zamandan beri şirket kurmadım. desteklerinizi bekliyorum.

AMAÇ VE KONU:
Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a. Şirket yürürlükteki her türlü mevzuata uymak kaydı ile internet üzerinde her türlü mal ve hizmetin alım-satımını yapmak, dağıtmak, tanıtmak ve pazarlamak ve bu amaçla internet sitesinde veya sitelerinde ilan almak, vermek ithalat ve ihracatını yapmak ve alım satıma aracılık etmek ve bu ürünlerin imalatını yapmak,
b. İnternet dahil olmak üzere her türlü ticari, sinai, fikri ürün ve hizmetlerin kurumsal ve bireysel müşterilere toptan ve perakende satışı, tanıtımı ve pazarlanması için elektronik ortamda mağazalar ve alışveriş merkezleri oluşturulması, elektronik ortamda, telefon ve sair mesafeli satış yöntemleri ile ticaret yapılması ve ödeme sistemleri oluşturulmasına dair projelendirme ve uygulama hizmetlerinin gerçek ve tüzel kişilere sunulması, tanıtımı, pazarlaması ve satışını yapmak,
c. Fiziki malların ve hizmetlerin satışı için çevrim içi çok kategorili açık Pazar oluşturmak,
d. E-ticaret için entegre ürün ve hizmet çözümleri geliştirmek ve pazarlamak,
e. Her türlü market mağaza ekipman ve aksesuarlarının imalatı, toptan ve perakende alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,
f. Her türlü ahşap, metal ve çelik raf ve ekipmanların imalatı, toptan ve perakende alımı, satımı, pazarlaması ithalat ve ihracatını yapmak,
g. Her türlü büro ve ev mobilyalarına yönelik malzemelerin ve aksesuarların imalat, toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,
h. Her türlü endüstriyel soğutma ve mutfak ekipmanların imalatı, alım satımı, pazarlaması ve ithalat ve ihracatını yapmak,


Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.
3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.
4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.
5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.
6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.
8. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
9. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.
10. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.
11. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.
12. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.
13. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.
14. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.
15. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.
16. Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
17. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,301
Konum
İstanbul
........................
Gayesi ile kurulmuştur.
Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü taşınır, taşınmaz gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, patent, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslar kısmen ya da tamamen kiralayabilir, devredebilir, acentelik, mümessillik, bayilik distribütörlük verebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir.

Bu da benim kullandığımdır. Buradan senin metninde olmayanları alıp ekleyebilirsin.
 
Üst