Süresinden Sonra Verilen Emlak Vergisi Bildiriminde Ceza Uygulaması.

Üyelik
29 Kas 2010
Mesajlar
172
Sayı

:

B.07.4.DEF.0.32.10.00-2010-02-3

12/10/2011

Konu

:

Süresinden Sonra Verilen Emlak Vergisi Bildiriminde Ceza Uygulaması.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 26/12/2002 tarihinde köy kıymet beyanı defterinde kayıtlı on farklı parsel numarasında yer alan taşınmazların veraset yoluyla intikal ettiği ve bu taşınmazlara ait emlak vergisi bildiriminin 2010 yılında verildiği belirtilerek usulsüzlük cezasının parsel başına ayrı ayrı kesilip kesilmeyeceği ile kesilecek usulsüzlük cezası tutarının 2010 yılında uygulanan tutar olup olmayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 33 üncü maddesinin (6) ncı fıkrasında, bir arazinin taksim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesi vergi değerini tadil eden sebep sayılmış;19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, arazi vergisi mükellefiyetinin vergi değerini tadil eden sebebin vuku bulduğu tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 23 üncü maddesinde, bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde, değişikliğin meydana geldiği bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde meydana gelmiş ise olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili belediyeye emlak vergisi bildirimi verileceği, elbirliği mülkiyette mükelleflerin müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi münferiden de bildirim verebilecekleri, paylı mülkiyet halinde ise bildirimin münferiden verileceği belirtilmiştir.

Buna göre, mükelleflerin aynı belediye sınırları içinde bulunan birden fazla arazisi, arazi vergisi bildiriminde birleştirilerek bildirilmekte, bir bildirimin yeterli olmaması durumunda yeteri kadar arazi vergisi bildirimi birbirine iliştirilmektedir. Birden fazla arazi için bildirimini süresinden sonra veren mükellefler sözü edilen taşınmazların tamamı için bildirim verme görevlerini yerine getirmiş olacağından bu durumda bir adet usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Ancak, birden fazla araziye ait bildirimlerin süresinden sonra değişik tarihlerde verilmesi halinde her bildirimin verildiği tarihte ayrı ayrı ceza kesilecektir.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352/II-4 üncü maddesine göre, vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç) durumunda ikinci derece usulsüzlük cezası kesileceği hüküm altına alınmış, konu ile ilgili olarak yayımlanan 12 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin (1.3.6.1.) inci bölümünde, usulsüzlük cezasının mükellefiyetin başladığı yıl için kesilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Elbirliği mülkiyette her bir iştirakçi ayrı bir mükellef olmaktadır. Bu nedenle, elbirliği mülkiyette iştirakçilerin emlak vergisi bildirimlerini süresinden sonra vermeleri halinde usulsüzlük cezasının her bir iştirakçi adına ayrı ayrı kesilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, 26/12/2002 tarihinde veraset yoluyla intikal eden 10 ayrı parsel arazi için arazi vergisi bildiriminin süresinde verilmeyip 2010 yılında verilmesi halinde her iştirakçi (mirasçı) adına ayrı ayrı, mükellefiyetin başladığı 2003 yılına ait birer adet ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
 
Üyelik
25 Haz 2013
Mesajlar
1
Konum
İstanbul
Ekim 2012 de toki daireme ait tapuyu halkbankasindan aldım. Tapu işlemleri sırasında hem halk bankası hem de Arnavutköy Belediyesi 2012/2 donemi emlak vergisi tahakkuk etmiş. Dekontlardan farkedince bankanın kestiğini geri aldık.
Burada kafama takılan iki durum var. Birincisi tapunun alındığı yıl olan 2012 (ekim)de benden vergi alınması kanuni midir?
İkincisi tapu işlemlerinin her aşamasında dikkatlice sorduğum halde kesinlikle eminim ki tapuyu aldıktan sonra belediyeye beyan vermeniz gerekiyor demeyen belediye çalışanları, Mayıs 2013 te vergi ödemeye gittiğimde beyan vermismiydiniz, vermediyseniz 72 tl ceza da ödeyeceksiniz diyebiliyor.benimle aynı tarihte tapu alan üst komşumda aynı durumdan mağdur. Daha onlarca tanıdığım da aynı durumdalar. Belediyeye şikayette bulundum. Dilekçe ile başvuru yap yarısını almazlar diyorlar. Bu vatandaş enayi mi, niye ödeyelim 36 lira. Başkan yardımcısı bile bu konuda benden az bilgiye sahipken bu vatandaşa reva mıdır? Toplu bir itiraz yapsak acaba işe yarar mı?
Cevap verebilenlerden şimdiden Allah razı olsun.
 
Üst