zirve

Adi Ortaklıkta Araç Alım Satımı / Oto Galeri Faaliyetleri Hk.

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Adi ortaklık işletme defterinde araç alım satım işi (Oto galeri) yapılmak isteniyor.Buradaki uygulamalarda nasıl hareket edilecek arkadaşlar.?
-Alışlarda gider pusulası kullanılıyor mu? Stopaj uygulanıyor mu?
-Alışta ve satış da kdv oranları nasıl oluyor?
-Alışta ortaklık adına kayıt yaptırılamıyor? Sıkıntı doğurur mu?

Oto galeri müşterisi olanlar yardımcı olursa sevinirim.

Teşekkürler.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,895
Konum
İSTANBUL

Gerçek usulde vergilendirilenlerin işletmelerine kayıtlı araçların satışı için fatura düzenlemek ve fatura düzenlemek zorunda oldukları açıktır. Bu hallerde uygulanacak KDV oranları binek araçları için % 1 diğerleri için genel oran olan % 18 uygulanmalıdır. Arazi araçları, jipler, yarış arabaları binek otomobili kavramı içerisinde değerlendirilemeyecek genel KDV oranı uygulanacaktır.

Bununla birlikte ticari araçlarını satarak ticari faaliyetlerini sona erdirmek isteyen mükellefler ticari plakalı nakil vasıtalarından dolayı mükellefiyet terki için söz konusu vasıtaların satılması veya trafikten çekilmesi ile bunlara ilişkin satış faturası, noter satış senedi veya hurda belgesinin ilgili vergi dairesine ibrazı şarttır. Ancak çalınma şeklinde elden çıkması halinde yukarıdaki belgeler ile tevsik mümkün olmayacaktır. Zira çalınan aracın satışı da söz konusu olmayacağından fatura düzenlenemeyecek ve KDV hesaplanmayacaktır.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 42. maddesinde, aracın çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla araç sahibinin istemesi halinde, Savcılık veya Mahalli Zabıtadan aldığı çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçenin alınarak vergi kaydının kapatılacağı belirtilmiştir.

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 26.03.1999 tarihli ve 1999/173 numaralı kararında “Üretici firmanın açtığı kampanya sırasında bayii durumundaki işletmenin tüketicilerden aldığı eski beyaz eşya için gider pusulası düzenlenmesi gerekmemektedir. Çünkü, bunlar yasada belirtilen altın, mücevher gibi kıymetli eşya değildir.” Denmek suretiyle gider pusulasının kullanım alanını VUK’nun 234. maddesindeki dar anlamda yorumlamıştır. Maliye Bakanlığı’nın gider pusulasını vergiden muaf esnaf ve nihai tüketiciler için önemli bir belge haline getiren uygulamaları sözkonusu maddede yapacağı değişiklikle çıkabilecek olası ihtilafları ortadan kaldıracaktır.

İstanbul Defterdarlığı tarafından verilen 01/07/2005 tarihli ve 5107 sayılı mukteza da vergi mükellefi olmayan şahıstan alınan araç için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca noter satış sözleşmesinin tevsik edici bir belge olması nedeniyle gider pusulası düzenleme mecburiyeti bulunmadığı belirtilmiştir.

Büyük bir sektör olan ikinci el piyasasında mükellefiyet tesisi ve belge düzeni gibi mükellefin temel ödevlerini yerine getirmesi konusunda aksaklıkların giderilmesi vergisel açıdan çok yararlı olacaktır. Mükellefiyet tesisi ve işlemlerin tespiti açısından noterlerin bildirimde bulunması ve trafik tescil bürolarından bilgi alınması bu sektörde yaşanan kayıtdışılıkla mücadelede önemli rol oynayacaktır.

Piyasadaki uygulamalara baktığımızda ikinci el binek otomobil ticareti genellikle iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki komisyon karşılığı yapılmakta olup bu durumda araç, sahibi adına satılmaktadır. Bu hizmet karşılığında ise araç sahibinden veya aracı satın alanlardan bir komisyon alınmaktadır.
Diğer bir uygulama ise araç firma tarafından satın alınıp kendi adına kayıt ve tescil ettirildikten sonra satılmaktadır. Böyle bir durumda ise satıştan doğan kar veya zarar satıcı firmaya ait bulunmaktadır.Bilindiği üzere 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 1/1. maddesinde; Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV’ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Dolayısıyla;- İkinci el binek otomobil alım satımı ile uğraşan firmaların başkaları adına ve hesabına yaptıkları satışlar nedeniyle elde ettikleri komisyonlar, ticari nitelikteki aracılık hizmetinin karşılığı olacağından , KDV mevzuatı uyarınca genel oranda (% 18) KDV’ye tabi bulunmaktadır. - İkinci el binek otomobil alım satımı ile uğraşan firmaların araçları kendi adlarına tescil ettirdikten sonra satmaları halinde , bu satışları KDV Kanunu’nun 1/1. maddesine göre KDV’ye tabi olup, satış bedeli verginin matrahını oluşturmaktadır. KDV’nin bu matrah üzerinden hesaplanması ve beyan edilmesi gerekmektedir. KDV Kanunu'na ekli I sayılı listede Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunda yer alan kullanılmış binek otomobillerde KDV oranı %1'dir. 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Kanunu'nun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçların tesliminde %18 KDV oranı uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Kanunu'nun 30/b maddesine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen KDV'yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerini iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu etmeleri halinde % 1 KDV uygulayacağı belirtilmiştir.Diğer taraftan KDV Kanunu'nun 30/b maddesinde; “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV'nin indirim konusu yapılmayacağıhükme bağlanmıştır.Ayrıca 57 Seri No.lu KDV Sirküleri’nde de belirtildiği üzere;“KDV uygulaması bakımından binek otomobili kapsamına giren araçlar, 54 No.lu KDV Sirkülerinde yapılan açıklamalara göre belirlenecektir.Bu çerçevede, taksi işletmecisi, sürücü kursu ve otomobil kiralama şirketi gibi işletmelerin faaliyetleri ile ilgili satın aldıkları binek otomobilleri nedeniyle ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir. Bu mükelleflerin binek otomobilinin alış belgesinde gösterilen KDV, ait olduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla, ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde, bu araçların fiilen faaliyette kullanılmaya başlanılıp başlanılmadığına bakılmaksızın indirilebilecektir. Binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.”İlgili açıklamalar ve mevzuat hükümleri dikkate alındığında, aldıkları binek otomobillerin KDV'sini indirme hakkı bulunmayan mükelleflerin (oto galerileri) yapacakları ikinci el binek otomobil teslimleri % 1 (2007/13033 SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN GENEL KARARNAME İLE BU KARARNAMEDE 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14802, 2009/14812 SAYILI KARARNAMELER İLE YAPILAN EK VE DEĞİŞİKLİKLER DAHİL) oranında KDV'ye tabidir.Yapılan açıklamalar doğrultusunda otomobil galerilerinin;Satışlara aracılık nedeniyle komisyon vb. adı altında elde ettikleri gelirleri % 18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.Ancak ikinci el binek otomobillerinin satın alınıp işletme adına kayıt ve tescil ettirildikten sonra satışa konu edilmesi halinde ise bu satışların %1 oranında KDV’ye tabi olması gerekmektedir. Bu durumda otomobil galerisi tarafından alışta KDV ödenmiş ise indirim konusu yapılmayacak gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.


IV- SONUÇ

Büyük bir sektör olan ikinci el piyasasında mükellefiyet tesisi ve belge düzeni gibi mükellefin temel ödevlerini yerine getirmesi konusunda aksaklıkların giderilmesi vergisel açıdan çok yararlı olacaktır. Mükellefiyet tesisi ve işlemlerin tespiti açısından noterlerin bildirimde bulunması ve trafik tescil bürolarından bilgi alınması bu sektörde yaşanan kayıtdışılıkla mücadelede önemli rol oynayacaktır.

Kaynak:Barış BİRBİR
Vergi Denetmeni

Taylan şahin
smmm
 
Son düzenleme:
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
183
Konum
SAKARYA
Sn.Ferhat,
Hayırlı günler.
Aktardığınız yazıda "Arazi araçları, jipler, yarış arabaları binek otomobili kavramı içerisinde değerlendirilemeyecek genel KDV oranı uygulanacaktır."
Kısmı ile ilgili fikiri aşağıya aktardım.


1. Gümrük tarife cetveline göre, taşıt araçları iki farklı gruba ayrılmaktadır. Birinci grup, insan taşımak üzere imal edilenler (87.02 ve 87.03 tarife pozisyonu), İkinci grup, yük taşımak üzere imal edilenler (87.04 tarife pozisyonu).
2. Binek otomobili ifadesi 87.03 tarife pozisyonundaki insan taşımak için imal edilmiş, hem insan hem de eşya taşıyabilen Doblo, Connect, Kango, Expres, Combi, Partner, Caddy, Transpoter, Starex gibi “çok amaçlı araçlar” ile sedan veya steyşın vagon binek otomobilleri, jip, 4x4 arazi taşıtı ve yarış arabası gibi araçları kapsamaktadır.
3. “Kullanılmış” deyimi ise, Türkiye’de kayıt ve tescil edilmiş yani plaka almış olan otomobilleri ifade etmekte olup, 4760 sayılı Özel tüketim Vergisi Kanununa göre, özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade edeceği hükme bağlanmıştır.
4. Otomobil, Karayolları Trafik Kanununa göre, sürücüsünden başka en çok yedi yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt, MTV kanununa göre, sürücüsü dahil sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. 8+1 olarak adlandırılan araçlar ÖTV uygulamasında otomobil, Karayolları Trafik Kanunu ve MTV uygulamasında minibüs olarak değerlendirilmektedir. 54 nolu KDV sirkülerine göre, sürücü dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 87.02 pozisyonunda yer almaktadır.
5. “Çok amaçlı araç” olarak tanınan Doblo, Connect, Kango, Expres, Combi, Partner, Caddy, Transpoter, Starex gibi (4+1) araçların 21.07.2005 tarihine kadar yük taşımak üzere imal edilmiş araç olarak sınıflandırıldığı, ancak Gümrük Müsteşarlığı’nın 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile bu araçların 21.7.2005 tarihinden itibaren binek otomobili sınıfına dahil edilmiştir. Bu araçların alımında ödenen KDV Kanun’un 30/b maddesine göre indirim konusu yapılamayacaktır. Tüm sıkıntı, bu tür “çok amaçlı” araçlarda yaşanmaktadır.
6. Tebliğle belirlenen yeni kriterlere göre, 1+1,1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örneğin, yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtları binek otomobil sınıfında değerlendirilmektedir.


ve yine aktardığınız yazıda "Zira çalınan aracın satışı da söz konusu olmayacağından fatura düzenlenemeyecek ve KDV hesaplanmayacaktır."kısmı içinde :Katma Değer Vergisi Kanun’un30’ uncu maddesinin c ve d fıkrasında yapılan açıklamalar neticesinde çalınan araçlarla ilgili daha önceden yüklenilip indirim konusu yapılan KDV nin düzeltilmesi gerekmektedir. Zira çalınan araçların zayi olması nedeniyle bu araçların alış belgelerinde gösterilen katma değer vergisi artık indirilemeyecek katma değer vergisi niteliği kazanmaktadır.
Eklentilerimin dikkate alınmasını öneririm.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,895
Konum
İSTANBUL
Sayın Yuksekkaya

Aktardığınız yazı için teşekkürler.Ayrıca ''Zira çalınan aracın satışı da söz konusu olmayacağından fatura düzenlenemeyecek ve KDV hesaplanmayacaktır."kısmı içinde :Katma Değer Vergisi Kanun’un30’ uncu maddesinin c ve d fıkrasında yapılan açıklamalar neticesinde çalınan araçlarla ilgili daha önceden yüklenilip indirim konusu yapılan KDV nin düzeltilmesi gerekmektedir.'' zaten anlatılmak istenende budur.Yinede uyarınız için teşekkürler.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ben derlediğim bilgilerden bu şekilde bir özet çıkardım;
Yanlış bir yer varsa düzeltin lütfen arkadaşlar.
Teşekkürler.

-Binek/Hususi/Faturalı Alışta
- Alımlarda %1 Kdv indirim konusu yapılmaz.
- Satımda %1 kdv hesaplanır ve ödenir.
- Alırken ve satarken fatura düzenlenir ve noter sözleşmesi bunlara ek yapılır.
- Faturalarda kdv iç yüzde yöntemi ile hesaplanır.Müşteri ile anlaşılıyorsa dış yüzde yöntemi ile de kdv karşı taraftan tahsil edilebilir.

-Binek/Hususi/Faturasız Alışta
- Alımda kdv indirimi yapılmaz.
- Satımda %1 kdv hesaplanır ve ödenir.
- Alırken stopajsız şekilde gider pusulası düzenlenir.Satılırken fatura düzenlenir.Noter sözleşmeleri bunlara ek yapılır.
- Faturalarda kdv iç yüzde yöntemi ile hesaplanır.Müşteri ile anlaşılıyorsa dış yüzde yöntemi ile de kdv karşı taraftan tahsil edilebilir.

- Binekdışı(Diğer)/Ticari/Faturalı Alış
- Alımda %18 Kdv İndirim konusu yapılmaz.
- Satımda %18 kdv hesaplanır ve ödenir.
- Alırken ve satarken fatura düzenlenir.Noter satış sözleşmesi bu faturalara eklenir.
- Faturalarda kdv iç yüzde yöntemi ile hesaplanır.Müşteri ile anlaşılıyorsa dış yüzde yöntemi ile de kdv karşı taraftan tahsil edilebilir.

- Binekdışı(Diğer)/Ticari/Faturasız Alış
- Alımda kdv indirim konusu yapılmaz.
- Satımda %18 kdv hesaplanır ve ödenir.
- Alırken stopajsız şekilde gider pusulası düzenlenir.Satılırken fatura düzenlenir.Noter sözleşmeleri bunlara ek yapılır.
- Faturalarda kdv iç yüzde yöntemi ile hesaplanır.Müşteri ile anlaşılıyorsa dış yüzde yöntemi ile de kdv karşı taraftan tahsil edilebilir.
 

aşkınbulduk

Tanınmış Üye
Üyelik
20 Ara 2008
Mesajlar
2,381
Konum
istanbul
Binekdışı(Diğer)/Ticari/Faturalı Alış
- Alımda %18 Kdv İndirim konusu yapılmaz.
- Satımda %18 kdv hesaplanır ve ödenir.
- Alırken ve satarken fatura düzenlenir.Noter satış sözleşmesi bu faturalara eklenir.
- Faturalarda kdv iç yüzde yöntemi ile hesaplanır.Müşteri ile anlaşılıyorsa dış yüzde yöntemi ile de kdv karşı taraftan tahsil edilebilir.
burda ilk madde hatalı değilmi ?
 

asli275

Katkı Sunan Üye
Üyelik
15 Ağu 2014
Mesajlar
168
Konum
izmir
ben derlediğim bilgilerden bu şekilde bir özet çıkardım;
yanlış bir yer varsa düzeltin lütfen arkadaşlar.
Teşekkürler.

-binek/hususi/faturalı alışta
- alımlarda %1 kdv indirim konusu yapılmaz.
- satımda %1 kdv hesaplanır ve ödenir.
- alırken ve satarken fatura düzenlenir ve noter sözleşmesi bunlara ek yapılır.
- faturalarda kdv iç yüzde yöntemi ile hesaplanır.müşteri ile anlaşılıyorsa dış yüzde yöntemi ile de kdv karşı taraftan tahsil edilebilir.

-binek/hususi/faturasız alışta
- alımda kdv indirimi yapılmaz.
- satımda %1 kdv hesaplanır ve ödenir.
- alırken stopajsız şekilde gider pusulası düzenlenir.satılırken fatura düzenlenir.noter sözleşmeleri bunlara ek yapılır.
- faturalarda kdv iç yüzde yöntemi ile hesaplanır.müşteri ile anlaşılıyorsa dış yüzde yöntemi ile de kdv karşı taraftan tahsil edilebilir.

- binekdışı(diğer)/ticari/faturalı alış
- alımda %18 kdv indirim konusu yapılmaz.
- satımda %18 kdv hesaplanır ve ödenir.
- alırken ve satarken fatura düzenlenir.noter satış sözleşmesi bu faturalara eklenir.
- faturalarda kdv iç yüzde yöntemi ile hesaplanır.müşteri ile anlaşılıyorsa dış yüzde yöntemi ile de kdv karşı taraftan tahsil edilebilir.

- binekdışı(diğer)/ticari/faturasız alış
- alımda kdv indirim konusu yapılmaz.
- satımda %18 kdv hesaplanır ve ödenir.
- alırken stopajsız şekilde gider pusulası düzenlenir.satılırken fatura düzenlenir.noter sözleşmeleri bunlara ek yapılır.
- faturalarda kdv iç yüzde yöntemi ile hesaplanır.müşteri ile anlaşılıyorsa dış yüzde yöntemi ile de kdv karşı taraftan tahsil edilebilir.

gelericiler için mi yazdınız bunu ?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Binekdışı(Diğer)/Ticari/Faturalı Alış
- Alımda %18 Kdv İndirim konusu yapılmaz.
- Satımda %18 kdv hesaplanır ve ödenir.
- Alırken ve satarken fatura düzenlenir.Noter satış sözleşmesi bu faturalara eklenir.
- Faturalarda kdv iç yüzde yöntemi ile hesaplanır.Müşteri ile anlaşılıyorsa dış yüzde yöntemi ile de kdv karşı taraftan tahsil edilebilir.
burda ilk madde hatalı değilmi ?

Bana da mantıklı gelmiyor, ancak okuduğum özelgelerden, makalelerden bunu çıkarmıştım.
 
Üst