Bes (Bireysel Emeklilik)

Üyelik
18 Ocak 2014
Mesajlar
38
Konum
bursa
Kolay gelsin arkadaşlar.
01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecek BES hakkında yönetmelik yapınlandı mı?
Konu hakkında ana hatlarıyla bilgi verebilecek var mı?
 
Üyelik
22 Ağu 2016
Mesajlar
98
Konum
İstanbul
Kolay gelsin arkadaşlar.
01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecek BES hakkında yönetmelik yapınlandı mı?
Konu hakkında ana hatlarıyla bilgi verebilecek var mı?

Merhabalar,

25 Ağustos 2016 PERŞEMBE 29812 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 6740 Sayılı kanunu inceleyebilir, buradan da ulaşabilirsiniz.

MADDE 1- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “ÇALIŞANLARIN OTOMATİK OLARAK BİR EMEKLİLİK PLANINA DÂHİL EDİLMESİ”
EK MADDE 2- Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar, işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilir. İşveren, çalışanını ancak otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Müsteşarlıkça uygun görülen şirketlerden birinin sunacağı emeklilik planına dâhil edebilir. Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca emeklilik planına dâhil edilecek işyerleri ile çalışanları ve bu kapsamdaki uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir.
Çalışan katkı payı,
 Çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır.
 Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
 Bu tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, bu Kanun hükümleri uyarınca işveren tarafından şirkete aktarılır.
 İşveren bu madde uyarınca katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın 5 inci maddedeki hesaplama yöntemi uyarınca varsa birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.
 Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilir.
Çalışan,
 Emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir.
 Cayma hâlinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilir.
Şirket,
 Cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumludur.
 Cayma hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça belirlenen hâllerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir.
Bu madde kapsamında bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi hâlinde, yeni işyerinde bu madde kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır. Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması hâlinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir, talep etmezse bu madde kapsamındaki emeklilik sözleşmesi sonlandırılır. Çalışan bu yöndeki talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.
Devlet Katkısı,
Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden ek 1 inci maddedeki usul ve esaslara göre bu madde uyarınca ayrıca Devlet katkısı sağlanır.
 Çalışanın bu madde kapsamında cayma hakkını kullanmaması hâlinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, ek 1 inci maddedeki Devlet katkısı hak etme ve ödeme koşuluna tabi olmak kaydıyla, bin Türk lirası tutarında ilave Devlet katkısı sağlanır.
 Bakanlar Kurulu, bu tutarı yarısına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkilidir. Emeklilik hakkının kullanılması hâlinde, hesabında bulunan birikimi en az on yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde beşi karşılığı ek Devlet katkısı ödemesi yapılır.
 Bu madde hükmüne göre çalışan katkı payının takip ve tahsil sorumluluğu şirkete aittir.
 Müsteşarlık takip ve tahsil sorumluluğunun bu amaçla yetkilendirilecek bir kuruluşça yerine getirilmesine karar verebilir. Bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili diğer kamu kurumları, çalışan katkı payının takip ve tahsili ile Devlet katkısının hesaplanması için ihtiyaç duyulan verileri, Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslara göre emeklilik gözetim merkezi ile bu maddeye göre takip ve tahsil sorumluluğu ile yetkilendirilecek kuruluşa aktarır.
 Emeklilik gözetim merkezi ile bu maddeye göre yetkilendirilecek kuruluş, söz konusu verileri şirketler ile paylaşabilir. Bu verilerden kişisel nitelikte olanlar, veri sahibinin açık rızasının alınmasına gerek olmaksızın ilgili kuruluşlar arasında paylaşılabilir ve veri paylaşımı, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 Bu madde kapsamında sunulan emeklilik planları kapsamında şirketlerce 7 nci madde uyarınca fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yapılamaz.
 Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacaktır.
 İşverenler bu madde kapsamındaki yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir. İşverenin bu madde kapsamındaki yükümlülüklerine ve bu madde uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması hâlinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk lirası idari para cezası uygulanır.
 Bakan, belirleyeceği esaslar dâhilinde bu Kanun kapsamındaki Devlet katkısının ilgililerin hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde taahhüt olarak hesaplanmasına ve taahhüt edilen tutarların ödenmesine karar vermeye ve mevcut katılımcıların Devlet katkılarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
 Bakan, bu Kanun uyarınca kurulacak fonların içeriğini belirleyebilir ve fonlara sayı sınırı getirebilir. Bu Kanun uyarınca yapılacak bildirimler, Müsteşarlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde güvenli elektronik iletişim araçları ile de yapılabilir.

Çalışanın işvereni aracılığıyla bir emeklilik planına dâhil olması, işveren tarafından şirket ve plan belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak kriterler, katkı paylarının yatırıma yönlendirileceği fonlar, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme, cayma hakkı, çalışanın işyerinin değişmesi hâlinde işverenin çalışanı bir emeklilik planına dâhil etmesi, işyeri değişikliğinde birikimin aktarılması, çalışma ilişkisi sona eren çalışanın talebi üzerine ilgili emeklilik planına ödeme yapması, ara verme, sistemden ayrılma, Devlet katkısının ödenmesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından belirlenir.”
MADDE 2- 4632 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kırk beş yaşını doldurmamış olan çalışanlar, ek 2 nci madde hükümleri çerçevesinde otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilir.”

MADDE 3- Bu Kanun 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Üyelik
18 Ocak 2014
Mesajlar
38
Konum
bursa
....

Bazı sorular var;
Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir. den kasıt iki ay zorunlu durulması mı gerekiyor yoksa sisteme dahil olmadan veya iki ay içinde çıkabilmek mi?
Diğeri 45 yaşından büyükler talepleri halinde sisteme eklenebiliyor mu?
Daha birçok soru var ama sanırım ek yönetmelikler çıkarırlar.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
9,134
Konum
İstanbul
İşçi özel emeklilik sistemine kayıtlıysa ve prim ödüyorsa bu zorunluluk kapsamına da dahil edilecek mi?
İşçim diyor ki mesela; ben zaten iki ayrı emeklilik sistemine prim yatırıyorum,buna da girersem üçüncü olacak girmek zorunda mıyım?
 
Üyelik
6 Nis 2016
Mesajlar
45
Konum
İstanbul
Nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama önceden başka bir emeklilik planı olan personelde zorunlu olarak sisteme dahil edilecek gibi kalmış aklımda.
İlgili tebliğ/uygulama esası/yönetmelik ne zaman yayınlanır acaba?
 
Üyelik
7 Eyl 2005
Mesajlar
191
Konum
Tekirdağ
Otomatik katılım dışında, bireysel emeklilik sisteminde (BES) sözleşmesi olan çalışanlar otomatik katılıma dahil olacak mıdır?
Evet, otomatik katılım sistemine dahil olma şartı taşıyan tüm çalışanlar sisteme dahil olacaktır.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,306
Konum
Manisa
Yine son dakika olayı :banghead: Bir an önce müsteşarlık gereğini yapsa da biz de ne yapacağımızı bilsek!
 
Üyelik
6 Nis 2016
Mesajlar
45
Konum
İstanbul
Az önce şöyle bir bilgi duydum, "otomatik katılım 01.01.2017 den sonra işe başlayan 46 yaş altı için geçerli olacak". elinde bu sekilde bir bilgi olan varmıdır?
 
Üyelik
11 Tem 2012
Mesajlar
15
Konum
istanbul
BES ile ilgili ilk etapta 100 kişi ve üzeri firmalardan ziyade 500-1000 kişilik firmalar ile başlayacağı yönünde, sistemin açıklarını ve işleyişlerini gördükten sonra sayıyı indirecekler.
 
Üyelik
6 Nis 2016
Mesajlar
45
Konum
İstanbul
BES ile ilgili ilk etapta 100 kişi ve üzeri firmalardan ziyade 500-1000 kişilik firmalar ile başlayacağı yönünde, sistemin açıklarını ve işleyişlerini gördükten sonra sayıyı indirecekler.

arzuhad, bilgi için teşekkür ederim, bu tür bilgileri nereden ediniyorsunuz. yayınlanması gereken uygulama esaslarının taslağına ihtiyacım var.
sizde buna benzer bir bilgi varmı?

Kanunun yürürlülük tarihi 01.01.2017 olduğundan ilk kesinti Ocak bordrolarında yapılır - dolayısıyla Subat basına kadar vakit olduğunu düşünüyordum.
Ancak dun akşam soyle bir sey duydum, ilk kesinti aralık bordrosundan yapılacak ve ilk odeme Ocak basında olacak diye. Bana pek mantıklı gelmedi, yürürlülükten once kesinti yapmak.
Bununla ilgili bilginiz varmı?
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,788
Konum
İstanbul
Sayı daha belli değil, bence işverenler beklemeli
Sigorta firmaları çok geliyor ve kaç çalışan olur ise olsun mutlaka yaptırılmalı gibi bir sunum yapıyorlar
Zaten pazarlama konusunda onlardan çok şey öğrenmemiz lazım :)
 
Üyelik
11 Tem 2012
Mesajlar
15
Konum
istanbul
Uygulamanın sizin belirttiğiniz gibi, Ocak Maaşından yapılan kesinti Şubat ayında Maaş ödemesinden sonra BES hesaplarına gönderilecek ama Tekliflerde bu kesintinin E-Bildirge gibi bir sonra ki ayın 23 ya da 25 inde gönderilmesi talebi bulunuyor. Kesinti tutarı 23-25 gün fonda değerlendirilmeyecek ama hiç değilse ertesi gün yatırıp sonradan hata olduğunda tekrar işlem yapmak zorunda kalmayacağız,

Yönetmelik yakında yayınlanacakmış ve detayları net bir şekilde öğrenebileceğiz. Firmalar yapın zorunlu diyor ama sayı değişikliği olabilir bu sebeple acele etmemek lazım.
 
Üyelik
6 Nis 2016
Mesajlar
45
Konum
İstanbul
Uygulamanın sizin belirttiğiniz gibi, Ocak Maaşından yapılan kesinti Şubat ayında Maaş ödemesinden sonra BES hesaplarına gönderilecek ama Tekliflerde bu kesintinin E-Bildirge gibi bir sonra ki ayın 23 ya da 25 inde gönderilmesi talebi bulunuyor. Kesinti tutarı 23-25 gün fonda değerlendirilmeyecek ama hiç değilse ertesi gün yatırıp sonradan hata olduğunda tekrar işlem yapmak zorunda kalmayacağız,

Yönetmelik yakında yayınlanacakmış ve detayları net bir şekilde öğrenebileceğiz. Firmalar yapın zorunlu diyor ama sayı değişikliği olabilir bu sebeple acele etmemek lazım.

Bilgi için çok teşekkür ederim, yakında derken acaba ne kadar yakında?
Ben yazılım sektorundeyim, derdim bir an once taslaga ulaşıp ona göre düzenleme yapabilmek. Bu sebeple sayı veya ödemenin ne zaman olacağından daha çok detaylarla ilgileniyorum.
Ancak ilk kesintinin ne zaman yapılacağı benim için çok önemli tabi termin açısından.
Tekrar teşekkürler.
 

Rietveld

Tanınmış Üye
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,399
Konum
Lüleburgaz
Bu yolun sonunda yaklaşık 13 milyon çalışan otomatik olarak BES'e dahil edilecek. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre 45 yaşın altındaki çalışanları kapsayan sistemin yılbaşında bin ve üzeri çalışanı olan işyerleri ile başlaması nisanda çalışan sayısı 250 ve üstü olanları içermesi ve temmuzda ise sayının 100'e inmesi bekleniyor.

2018'de ise 50 ve üstü çalışana sahip işyerlerinde çalışanlar sisteme dahil olacak.
 

erko10

Katkı Sunan Üye
Üyelik
20 May 2011
Mesajlar
194
Konum
istanbul
sigorta şirketleri ile yaptığımız görüşmelerde şuan 1000 çalışan üstü yerlerde uygulanacağı öngörülüyor. beklenti bu yönde... daha sonra sı kademeli olarak sayı düşürüleceği görüşü var. zira hem devlet hem sigorta şirketleri hem de firmalar açısından yeni bir sistem uygulamada Olabilicek Aksaklıklar da bu sayede görülmüş olunacak...
 
Üyelik
6 Nis 2016
Mesajlar
45
Konum
İstanbul
Merhabalar beklenen yönetmelik yayınlandımı acaba? bazı yerlerde burada konustugumuz sekilde detaylar veriliyor ama henuz yayınlanmış bir yönetmelik göremiyorum??
 
Üst