Evin Bir Bölümünün Şirkete Kiraya Verilmesi Hk.

Üyelik
3 Kas 2013
Mesajlar
31
Konum
Ankara
Merhaba arkadaşlar

Evin bir bölümü iş yeri olarak kullansam (kira sözleşmesi ile) elektrik su vb. gideri düşebilir miyim?
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
70
Konum
Ankara
Tarih27/04/2007
SayıB.07.1.GİB.0.40/4038-38550
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayı :B.07.1.GİB.0.40/4038-38550Konu : 27.04.2007
........... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
İlgi :14/02/2007 tarihli ve B.07.1.GİB.4..38.15.01/GV-20-342/409 sayılı yazınız.İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan, .......... Odasına'e hitaben verilen 07/02/2007 tarihli ve B.07.1.GİB.4.38.15.01/GV-20-342/322 sayılı özelge incelenmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37 nci maddesinde: "Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır." hükmüne yer verilmiştir.Yine aynı Kanunun 40 ncı maddesinde safi kazancın tespitinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, anılan maddenin 1 numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilebilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan indirilebilmesi için giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderin keyfi olmaması, yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması gerekir.Ayrıca, bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması (fatura, fatura yerine geçen vesikalar gibi ) ve yasal kayıtlarda izlenmesi gerekmektedir.Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde işyeri: " Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir." şeklinde açıklanmıştır.Bu nedenle, ikametgah olarak kullanılan konutunu aynı zamanda işyeri olarak kullanan ticari kazanç sahibi mükellefler, hem işyeri hem ikametgah olarak kullanılan yere ait ticari kazancın elde edilmesiyle ilgisi bulunan giderlerini, faaliyette bulunulan işe ait olduğu ve işle ilgili olarak kullanıldığını ispat etmeleri halinde ticari kazancın tespitinde gider olarak indirebileceklerdir.Bilgi edinilmesini, söz konusu özelgenin yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ve adı geçene de bilgi verilmesini rica ederim.


Tarih29/11/2010
SayıB.07.4.35.16.01-176300-115
Kapsam
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
:​
.4.35.16.01-176300-115
29/11/2010​
Konu
:​
İkametgah olarak kullanılan konutun aynı zamanda işyeri olarak kullanılması durumunda kira giderinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi ve tevkifatı hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirket ortaklarının ikametgah olarak kullandıkları konutun yarısının iş yeri (yazıhane-homeofis) olarak kullanıldığı belirtilmiş olup, söz konusu konuta ait kira ödemesinin yarısının şirketin gideri olarak kabul edilip edilemeyeceği ile kira stopajının ödenen kira bedelinin yarısı üzerinden hesaplanıp hesaplanamacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.​
Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde ise; safi kazancın tespit edilmesi sırasında indirilecek giderler sayılmış olup, maddenin (1) numaralı bendi ile ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerli olup, bir giderin safı kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş olması, kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında bir illiyet bağının bulunması, kazancın elde edilmesine yönelik olması, bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması ve yasal kayıtlarda izlenmesi, karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve maliyete dahil edilecek giderlerden olmaması gerekir.Anılan bent hükmü uyarınca, yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması gerekmekte olup, bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün değildir.Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında vergi kesintisi yapmaya mecbur olanlar sayılmış olup, aynı maddenin (5/a) bendinde 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, gelir vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.Konu ile ilgili olarak 128 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin X-a. Bölümünde "...Aynı zamanda hem işyeri hem ikametgah olarak kiralanan gayrimenkuller vergi mevzuatımız açısından işyeri olarak kabul edildiğinden bu gayrimenkuller için ödenecek kiraların tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır..." açıklamaları bulunmaktadır.Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde işyeri: "Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette işyeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir." şeklinde açıklanmıştır.Bu nedenle, hem işyeri hem de ikametgah olarak kullanılan yere ait kira giderinin, söz konusu giderin kurum kazancının elde edilmesiyle doğrudan ve açık illiyet bağının bulunması, faaliyette bulunulan işe ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığının ispat edilmesi şartıyla, işle ilgili gerçek gider tutarı dikkate alınarak, kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilecektir.Diğer taraftan, söz konusu gayrimenkul için ödenen net kira bedelinden brüte gidilerek, ödenecek brüt kira bedelinin tamamı üzerinden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,910
Konum
istanbul
Saolasın iyi akşamlar. Bende öyle biliyorum. Ancak geçenlerde okuduğum bir yazıda da öyle bahsediyordu
 
Üst