Hakediş Senet Stopaj Ödeme

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
1,980
Konum
İSTANBUL
Merhaba arkadaşlar, inşaat yaptıran bir vakıf 10/04/2017 tarihinde; inşaat firmasına 30/07/2017 vadeli bir senet vermiş. Bu şimdi elimize geçti. Muhtasar düzeltmesiyle stopajını ödeyeceğiz. Düzeltmeyi nisan ayına mı temmuz ayına mı vermeliyim?
 

ksimkesyan

Fenomen Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,768
Konum
İstanbul
Merhaba arkadaşlar, inşaat yaptıran bir vakıf 10/04/2017 tarihinde; inşaat firmasına 30/07/2017 vadeli bir senet vermiş. Bu şimdi elimize geçti. Muhtasar düzeltmesiyle stopajını ödeyeceğiz. Düzeltmeyi nisan ayına mı temmuz ayına mı vermeliyim?

Sayın mes_ar,

İnşaat işi yıllara sari mi?
 

ksimkesyan

Fenomen Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,768
Konum
İstanbul
Sevgili Aşkın,

Ben şimdi maddeleri buraya koyuyorum, anlayan anlar;:ıslık:


Gelir Vergisi
Madde 94 Vergi Tevkifatı
3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden,

Kurumlar Vergisi
Vergi kesintisi
Madde 15
(1) Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler; kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranında kesinti yapmak zorundadırlar:

a) Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri.

42 madde (43 ve 44 de parçalarıdır ama gerek yok );

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri:
Madde 42 – (Değişik: 24/12/1980 - 2361/30 md.)
Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar
işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir.(2)
Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarım işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde
veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannamaleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar.(3)

yasa maddelerinde tarih ve oranlar daha sonra değişikliğe uğradı tabi onlar ayrı. 2009/14594 sayılı B.K.K. ile oran % 3 oldu.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,584
Konum
İSTANBUL
:):alkış:

Sabah yazarım dedim ama yoğunluktan yazamamıştım şimdi çay içerken yazayım dedim. Öncelikle soruyu koplayarak cevap vereyim.

Sayın mes_ar'ın sorusu

Merhaba arkadaşlar, inşaat yaptıran bir vakıf 10/04/2017 tarihinde; inşaat firmasına 30/07/2017 vadeli bir senet vermiş. Bu şimdi elimize geçti. Muhtasar düzeltmesiyle stopajını ödeyeceğiz. Düzeltmeyi nisan ayına mı temmuz ayına mı vermeliyim?

Benim anladığım ve cevabım;

Bir vakıf var . Vakıf, işi bir inşaat firmasına yaptırmış . İnşaat firması işi bitirmiş hakedişi düzenlemiş ve alacağı oluşmuş Vakıf'da alacağını 10.04.2017 tarihinde 30.07.2017 tarihli bir senet ile ödemiş. Buraya kadar yanlış bir şey varsa Sayın mes_ar düzeltsin.

1- Hakediş düzenlendiğinde hakediş üzerinden zaten stopaj kesilmiştir. Bir daha ödeme aracı olan senetten neden stopaj kesilsin . Ödeme aracı olan senetten stopaj OLMAZ.

2-Eğer bu senet AVANS için verilmiş olsaydı o zaman STOPAJ kesilmesi doğru olurdu

Şimdi Sevgili dostum simkesyanın verdiği cevapla bir daha hem kendisini hem de formdaki arkadaşlarımızı aydınlatalım.

Sevgili dostum Kevork'tan alıntı

Kurumlar Vergisi
Vergi kesintisi
Madde 15
(1) Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler; kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranında kesinti yapmak zorundadırlar:

a) Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri.
kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranında kesinti yapmak zorundadırlar:

Sevgili dostum

Yıllara sari inşaat işlerinde önce hakediş yapılır, düzenlenir. İşte bu düzenlemenin adı HESABENDİR . Onun içinde hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranında kesinti yapmak zorundadırlar:

der kanun . Her bu Hakediş 'den önce bir ödeme olsaydı onun adı da AVANS olur o zamanda kurumlara avanslar da dahil olmak dediği için kanun %15 stopaj olur.


Sayın mes_ar'a sor bu olay benim dediğim gibidir. Mes_ar olayı anlatsın


Sakın bana Hakedişler 2 ayda bir, 6 ayda hazırlanırsa geyiği yapma . Zira her iki tarafta tacir olduğundan hayatın olağan akışı içinde hakedişler aylık düzenlenir ki işi yapan kendini çevirebilsin


SONUÇ : Eğer hakediş düzenlenirken stopaj yapılmış ise ödeme aracı üzerinden stopaj olmaz .Eğer hakediş üzerinden stopaj düzenlenmemiş ise hakedişin düzenlendiği tarihte stopaj hesaplanıp ilgili ayda beyan edilir. 
Son düzenleme:

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,584
Konum
İSTANBUL
İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi Kesintisi Beyan ZamanıGenel olarak yapılan ödemelerde, stopaj kesintisinin sadece ödeme nakden yapıldığı zaman mı, yoksa hesaben yapıldığı durumda da mı beyan edileceği tartışma konusu oluşturuyor.

Öncelikle, yıllara sari inşaat işlerinden neden stopaj kesintisi yapıldığını irdelemekte ve kesintinin mantığını anlamakta fayda var. Bilindiği üzere; inşaatlar, yapılan işin büyüklüğü nedeniyle hızlıca bitmiyor. Takvim yılının aşılması bu tür işlerin vergilendirilmesi yönünden büyük sorun teşkil ediyor. Vergi adaleti açısından, uzun zaman bir sektörden vergi alınmaması Devlet tarafından kabul edilemeyeceği gibi, işin sona ermesine mutakıp yüklü vergi alınması da inşaat firmasını zor duruma düşürebilecektir. Bu sebeple, vergilendirmedeki gecikmeyi bir nebze de olsa telafi etmek ve müteahhidin esas vergilendirme dönemindeki yükünü azaltmak amacıyla, yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde vergi kesintisi (stopaj) esası uygulanıyor.


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Maddesinde “42.inci Madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapılması hüküm altına alınmış durumda.


Aynı Kanunun 42.inci Maddesinde ise “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir. hükmü yer alıyor.


Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde önemli nokta, takvim yılı atlamasıdır. Ekim ayında başlanan ve kanun kapsamında inşaat işi olarak nitelendirilen bir iş, eğer aynı yılın Aralık ayında biterse vergi kesintisi yapılmayacaktır. Fakat Ekim ayında başlayan iş, bir sonraki yılın herhangi bir ayında bitiyorsa vergi kesintisi yapılması gerekir (Vergi kesintisi oranı, 2006/11449 sayılı BKK ile 01.01.2007 tarihinden itibaren %3 olarak uygulanmaktadır).


Esas konumuz olan stopaj ödemesinin ne zaman beyan edileceğine geri dönecek olursak, karşımıza “hesaben ödeme kavramı çıkıyor.


Hesaben ödeme ile ilgili olarak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 96.ıncı Maddesi“Bu Madde'de geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemi ifade eder. Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır.hükmü yer alıyor.


Bu hüküm çerçevesinde görüleceği üzere, vergi kesintisinin sadece nakden ödemelerde değil, hesaben yapılan ödemelerde de yapılması gerekmektedir. Bunun anlamı, ödeyenlerin müteahhidin düzenlediği hakediş faturasını kayıtlarına almış olmasının, stopaj kesintisi için yeterli olacağıdır...


Buna göre; nakdi ödeme sonraki aylarda yapılacak olsa bile, vergi kesintisinin hak ediş faturalarının kayıtlara alındığı tarih itibarıyla yapılması gerekir.


Konuyla ilgili kısa bir örnek verecek olursak;


Kasım 2014'te başlayan ve Şubat 2016'da bitecek olan inşaat işi için müteahhit firma Ocak 2015 döneminde hakedişlere ilişkin fatura düzenlemiştir. İşi yaptıran firma, ödemeyi Mart 2015 döneminde yapacaktır. Karışıklık, kesilecek olan stopajın, hakediş faturasının kayıtlara alındığı Ocak 2015 dönemi muhtasar beyannamesinde mi yoksa, ödemenin yapıldığı Mart 2015 dönemi beyannamesinde mi yapılacağına ilişkin olup, yukarıda açıkladığımız şekilde hakedişlere ilişkin faturanın kayıtlara alındığı dönem muhtasar beyannamesinde kesintinin gösterilip ödenmesi gerekmektedir.


Konuyu, inşaat işi başlamadan önce yapılan avans ödemeleri yönünden de ele almak gerekir. Müteahhitler işe başlamadan önce malzeme tedarik etmek veya inşaatla ilgili giderlerini karşılamak amacıyla avans almaktadırlar. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü Maddesinde “Avans olarak ödenenler dahil denmiştir. Buna göre, ödeme avans niteliğinde de olsa vergi kesintisi yapılması gerekir.


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15.inci Maddesinde Gelir Vergisi Kanununa benzer bir hüküm yer alıyor... Anılan hükümde “Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler; Gelir Vergisi Kanunu¢nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan avanslarda dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları hakediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapmak zorundadırlar denmektedir.


Buna göre, avansın ödendiğini gösteren veya kayıtlara alındığını gösteren (hangisi önce olursa) bir işlem veya belgenin bulunması durumunda, işlemin veya belgenin tarihi itibarıyla muhtasar beyannamede beyan edilip ödenmesi gerekir.


Görüleceği üzere, hakedişlere istinaden hesaben yapılan kayıtlar veya hakedişlere istinaden gelen faturalarla, iş başında yapılan avans ödemeleri arasında herhangi bir fark bulunmadığı gibi,, vergisel açıdan da bir farklılık söz konusu değildir. 
Son düzenleme:

ksimkesyan

Fenomen Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,768
Konum
İstanbul
Sevgili Ferhat,

Nakden yada Hesaben denen cümle "ÖDEME" anlamındadır, "kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden" bu cümlenin içinden eğer bana "HAKEDİŞ HESABEN" dir dersen hakedişi nasıl "ÖDEME KAYDI" haline getireceğini anlatmalısın. Şimdiden söyleyeyim ki hiçbir açıklamanı kabul etmem. Hakediş üzerinde stopaj bilgisi yazmak da yasanın öngördüğü şekli taşımıyor. Yasanın hükmü, işi yapanın para veya para olarak yani ödeme anlamı taşıyacak tüm tahsilatları üzerinden hareket etmeyi öngörüyor, tartışmasız. İşi yapanın kar zararına geçmeyen (170 / 350 hesaplara ) alım/satım belgelerini de kaale almıyor, vergi ve usul yasalarında yer almayan hakedişeri mi esas alacak. O sadece bir hasap tablosu.

Alıntıladığın yazı sadece bir görüş, oda yazarın kendi görüşü, Faturanın kesilmesini hesaben ödeme olarak algılamak bana göre aşırıya kaçmış. İşi yapanın tasarrufuna imkan verecek bir "ZENGİNLEŞME" olmadıkça nakden yada hesaben ödemeden bahsedemeyiz. Bana sağlam bir örnek bul yeniden konuşalım.
 
Üyelik
27 Eyl 2017
Mesajlar
71
Konum
istanbul
arkadaşlar merhaba, aydınlatıcı olabilmesi hasabiyle, konu ile ilgili bir özelgeyi paylaşmak istiyorum.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)


Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-24-02]-571

16/05/2012

Konu

:

Döviz cinsinden yapılan hakediş ödemelerinin vergi kanunları karşısındaki durumu.Hakediş raporları, istihkakları ödeyenleri işi üstlenen firmaya karşı borçlu durumda gösteren bir işlem olduğundan, hakediş raporlarının onaylandığı tarihte hesaben ödemenin gerçekleştiği kabul edilmektedir.

Buna göre, tevkifatın; hakediş bedellerinin hesaben ödendiği tarih itibariyle yapılması gerekmektedir. Ayrıca, hakediş ödemelerinin döviz cinsinden yapılması halinde tevkifatın matrahı , hesaben ödemenin yapıldığı tarihteki döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanan TL karşılığı tutarı olacaktır.
 

ksimkesyan

Fenomen Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,768
Konum
İstanbul
Sayın ERDAL SAYLIK,

Bu açıklama biraz Devet İhalaeleri kökenli duruyor, hakediş raporları ancak kamu kurumlarında benzer işleme tabi tutulur. Hakediş raporu düzenlenir, kontrole gider, onaylanır ve ödemesi yapılır. Ancak eksik kısım bu işle ilgili işin başlangıcında yapılan avans ödemesi varsa, avansın hakedişe isbet eden kısmı düşülür ve ödeme böyle gerçekleştirilir. Bu nedenle yapılan açıklama bana göre çok tutarlı ve uygun değil. Özelgenin gerekçesi ve tamamını okuyup daha sonra yeniden yazarım. Gözden kaçan önemli bir nota ise "Hesaben" kavramında bahsettiğim kaydi zenginleşmenin meydana gelmemesidir. Yani tasarruf edilebilir bir işlemin meydana gelmemiş olmasıdır. Kısaca hakediş bakkala verip ekmek alabileceğiniz bir olanak sağlamıyor.
 

aşkınbulduk

Tanınmış Üye
Üyelik
20 Ara 2008
Mesajlar
2,491
Konum
istanbul
Sevgili dostum Kevork

Ben Ferhat üstadın. Aşkının ofiste çay içerken cevabımıda yazayım dedim.

Sayın Erdal Saylık'ın örnek verdiği özelgeden alıntı

Hakediş raporları, istihkakları ödeyenleri işi üstlenen firmaya karşı borçlu durumda gösteren bir işlem olduğundan, hakediş raporlarının onaylandığı tarihte hesaben ödemenin gerçekleştiği kabul edilmektedir.

Özelgedeki bu cümleye karşılık senin cevabın

Bu açıklama biraz Devet İhalaeleri kökenli duruyor, hakediş raporları ancak kamu kurumlarında benzer işleme tabi tutulur.

Sevgili dostum özelge hakediş raporu düzenlendiği anda hesaben ödeme gerçekleşmiştir diyor. Sen bu iş devlet kökenli duruyor diyorsun allah aşkına böyle açıklama olur mu ?

Hakediş raporlarında devlet , özel ayrımı mı var ? Varda bizmi bilmiyoruz.?

Senden yaptığım ikinci alıntı

Nakden yada Hesaben denen cümle "ÖDEME" anlamındadır, "kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden" bu cümlenin içinden eğer bana "HAKEDİŞ HESABEN" dir dersen hakedişi nasıl "ÖDEME KAYDI" haline getireceğini anlatmalısın. Nakden yada Hesaben denen cümle "ÖDEME" anlamındadır, bu cümleyi ya anlamamışsın yada işine geldiği gibi yorumluyorsun. Ben anlatayım

Nakden demek nakit olarak ödeme anlamında hesaben demek tahakkuk etmek demek örneğin satış faturasını kayda aldığında hesaben ödeme gerçekleşmiş demektir. Bunu bankadan ödersen nakden anlamındadır.

yada bunu hukuk dilinde anlatayım.;

İki firma alacak davasında olduğunu farz edelim firmalardan biri alacağımı alamadım derse bunun anlamı kesmiş olduğu fatura karşı tarafın defterindedir ve firma hesaben alacaklıdır. Bu firmanın fatura bedeli bankadan veya çekle ödenirse buda nakden olmuş olur. Eğer nakden olan ödemeyi ispatlayamazsan hesaben firmaya halen borçlusun demektir.

Bu açıklamalar çerçevesinde yukarıda yazdıklarımdan anlaşılaşacağı üzere, vergi kesintisinin sadece nakden ödemelerde değil, hesaben yapılan ödemelerde de yapılması gerekmektedir. Bunun anlamı, ödeyenlerin müteahhidin düzenlediği hakediş faturasını kayıtlarına almış olmasının, stopaj kesintisi için yeterli olacağıdır...

Saygılarımla

DR.FERHAT SUCU


4 KASIM 2017 KADIKÖYDE BULUŞUYORUZ.

 
Son düzenleme:

ksimkesyan

Fenomen Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,768
Konum
İstanbul
Sevgili Ferhat,

Hem hakediş, hem fatura her ikiside karşı tarafın "BORÇLANMA" 'sını gösteriyor, yani nekadar ödemesi gerektiğini "ÖDEME" yi değil, sen eğer "Fatura Hesaben ödemedir" diyorsan artık söyleyecek sözüm olmaz, Faturayı "AKTİF" kaydına alıyorsun demektir ki, sorduğum kayıt örneği de buydu, hem fatura kes hemde borçlan!

Bu arada "ZENGİNLEŞME" açıklamamı da es geçmişsin ki bu hakiki AKTİF kaydıdır.

Gelelim özelge'ye,

Bak özelgenin durumuna, sadece ilk bölümünü buraya alıyorum; (gerekirse tamamını da ulaştırırım)

Sayı:
B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-24-02]-571
Tarih: 16/05/2012
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)
Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-24-02]-571 16/05/2012
Konu : Döviz cinsinden yapılan hakediş ödemelerinin vergi
kanunları karşısındaki durumu.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ arasında imzalanan "Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi İçinde Yapılacak Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Protokol" kapsamında yapılacak ada içi ve ada dışı doğalgaz altyapı tesisatının bedelinin, yüklenici olarak şirketinizin yaptıracağı ihale bedeli üzerinden ödeneceği, tanzim edilen hakedişlerin müşavir onayından sonra kesinleşeceği ve idarenin ve belediyenin oluruyla yükleniciye aylık olarak hesaptan ödeneceğinin hüküm altına alındığı; bu kapsamda şirketiniz tarafından söz konusu işlerin 8.494.036 USD bedel ile alt yüklenici firmaya ihale edildiği ve bu şekilde belirlenen hakediş tutarının alt yükleniciye fatura tarihindeki kur esas alınarak TL olarak ödendiği, şirketinizce düzenlenen hakediş belgelerinin onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderildiği, ancak, adı geçen Belediyenin hakediş belgesinin USD olarak değil alt yükleniciye ödenen TL tutarı üzerinden düzenlenmesi gerektiği iddiasıyla hakediş raporunu imzalamadığı belirtilerek, konunun kurumlar vergisi stopaj matrahı, KDV matrahı ve kurumlar vergisine esas alınması gereken gelir yönünden değerlendirilmesi talep edilmiştir.

mesele hakkındaki yazdıkları yorumlarda hakedişin neden önem arzettiği konusunu bu olayda hakedişin aslında FATURA niteliğinde olduğunu (devamında da ödeme için hangi işlemlerin varolduğunu ) anlatmiicam.4 kasım günü çayları AŞKIN ısmarlarken devamını konuşuruz.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,584
Konum
İSTANBUL
Sevgili dostum Kevork

Özelgeye dikkat ettinmi ? Ne diyor. USD ile düzenlenmiş ve imzalanmamış bir sözleşme TL ödense Kurumlar vb. olursa diye firma sonucunu sormuş. Yine bu özelgeye göre sana anlatayım.

*****tanzim edilen hakedişlerin müşavir onayından sonra kesinleşeceği

Bu cümleden bile benim haklılığım öne çıkıyor. Yani idare diyor ki senin hakedişin müşavir onayından sonra kesinlik kazanır diyor. ŞART koşuyor. Zira oda biliyor ki hakediş düzenlenip fatura kesildiği anda işletme HESABEN alacaklı duruma geçiyor.


*****ve idarenin ve belediyenin oluruyla yükleniciye aylık olarak hesaptan ödeneceğinin hüküm altına alındığı;

Bu cümlede de sen bunu aylık yap ki işletme kendini çevirebilsin. diyor. Daha önce tartıştığımız konu.bu kapsamda şirketiniz tarafından söz konusu işlerin 8.494.036 USD bedel ile alt yüklenici firmaya ihale edildiği ve bu şekilde belirlenen hakediş tutarının alt yükleniciye fatura tarihindeki kur esas alınarak TL olarak ödendiği,

*****İşte özet ve sonuç kısmı alt yükleniciye fatura tarihindeki kur esas alınarak TL olarak ödendiği,

Neden FATURA tarihi neden ÖDEME tarihi değil. Çünkü hakediş fatura tarihinde HESABEN GERÇEKLEŞTİĞİ İÇİN
 

ksimkesyan

Fenomen Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,768
Konum
İstanbul
Sevgili Ferhat,

"Hem hakediş, hem fatura her ikiside karşı tarafın "BORÇLANMA" 'sını gösteriyor, yani nekadar ödemesi gerektiğini "ÖDEME" yi değil, sen eğer "Fatura Hesaben ödemedir" diyorsan artık söyleyecek sözüm olmaz, Faturayı "AKTİF" kaydına alıyorsun demektir ki, sorduğum kayıt örneği de buydu, hem fatura kes hemde borçlan!

Bu arada "ZENGİNLEŞME" açıklamamı da es geçmişsin ki bu hakiki AKTİF kaydıdır.
"

kısmını yine es geçmişsin.

Bunu es geçersen şu sorun olur; Hakedişi hesaben ödeme kabul edersen, o zaman "TAHSİL ETMEDİĞİN HALDE" Kurum Stopajı yapmış olursun bu ise KAR/ZARAR oluşmadan Yıllara Sari İnşaat İşleri'nin ruhuna aykırı olarak üstelik karı değil FATURANIN tamamının vergilendirilimiş olması anlamına gelir, bu kez tahsilat gerçekleşmeden stopaj ise işin ruhuna tamamen aykırı olur.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,584
Konum
İSTANBUL
Sevgili dostum

Hakedişi hesaben ödeme kabul edersen, o zaman "TAHSİL ETMEDİĞİN HALDE" Kurum Stopajı yapmış olursun bu ise KAR/ZARAR oluşmadan Yıllara Sari İnşaat İşleri'nin ruhuna aykırı olarak üstelik karı değil FATURANIN tamamının vergilendirilimiş olması anlamına gelir, bu kez tahsilat gerçekleşmeden stopaj ise işin ruhuna tamamen aykırı olur.​


  • Zaten biz fatura kestiğimizde FATURANIN tamamının vergilendirilimiş olması anlamına gelir, güzel dostum fatura kestiğimizde ödeme olmazsa bile KDV'yi ve Geçici Vergisini hesaplamıyormuyuz senin bu dediğine bakarsak ''bu kez tahsilat gerçekleşmeden stopaj ise işin ruhuna tamamen aykırı olur.'' o zaman KDV ve Geçici Vergide ödemememiz lazım


Neden anlamak istemediğini anlamıyorum. ?Son sözüm başkada konuyu uzatmak istemiyorum.

 
Son düzenleme:

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
1,980
Konum
İSTANBUL
Değerli üstatlar cevaplarınız için teşekkürler. Aydınlatıcı olması için yapılan işlemden bahsetmek istiyorum: Vakıf bir firmaya yıllara sari inşaat yaptırıyor. Sürekli avans ödemesi şeklinde ödeme yapıyor, hakedişler sonradan kesiliyor. Vakıf yaptığı her ödemeden brütün %3 oranında stopaj beyan ederek ödüyor ve bu ödenen stopajları ödeyeceği miktardan mahsup etmek üzere karşı tarafa beyan ediyor. İnşaat firmasının kestiği hakediş raporlarında stopaj bulunmuyor. 2,500 tl. lik senet nisan ayında firmaya veriliyor fakat bu durum muhasebeye eylül ayında intikal ediyor ve nisan a düzeltme verilerek stopaj ödeniyor.
 
Üst