İLK YARDIM SERTİFİKASI

Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
91
İşletmelerde çalıştırılan her yirmi eleman için ilk yardımcı sertifikası almış bir eleman bulundurulması konusu ile ilgili yönetmelik varmış bilgisi olan var mı ?
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Sayın meraklı

Var

Yönetmelik aşağıdadır.
............................
İlkyardım Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığından, 22.05.2002 tarih 24762 sayılı Remi Gazete
Bazı Maddeler
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Bakan: Sağlık Bakanını,
c) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
d) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,
e) İlkyardım: Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,
f) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş: Bakanlıkça yeterliliği tespit edilerek onaylanmış kurum ve kuruluşları,
g) Merkez: İlkyardım eğitimi vermek amacıyla faaliyet gösteren ilkyardım eğitim kuruluşunu,
h) Müdür: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup ilkyardım eğitmeni sertifikası olan kişiyi, bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak Merkez açılacaksa, Merkez Müdürünün koşullarını taşıyan Müdür Yardımcısını,
i) Eğitimci Eğitmeni: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup, eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından verilen eğitimci eğitimi programına katılarak serfika almış kişiyi,
j) İlkyardım Eğitimcisi: Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek ilkyardım eğitmeni sertifikası almış sağlık personelini,
k) İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardımcı sertifikası almış kişiyi,

İlkyardımcı
Madde 16 — İlkyardımcı olmak isteyenler nüfus cüzdanı örneği ile Merkeze başvururlar.
Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir "İlkyardımcı"nın bulundurulması zorunludur.
Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her 10 personel için bir "İlkyardımcı"nın bulundurulması zorunludur.
Bu madde kapsamında bulunan işyerlerinde bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 3 yıl içerisinde ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.

İlkyardım Eğitim Süresi
Madde 18 — İlkyardım eğitim süresi; toplam beş iş gününden az on iş gününden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.
Merkezlerdeki teorik ve uygulamalı dersler haftanın günlerine dengeli olarak dağıtılır.
Sertifika
Madde 21 — Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça, ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır.
Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikalarının geçerlilik süresi sekiz yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre asgari on altı saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir.
İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimi, en az sekiz saat olacak şekilde düzenlenir.
Denetim
Madde 27 — 1475 sayılı İş Kanununa tabi işyerlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca teftiş ve denetlemeye yetkili memurlarca bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılacak denetimlerde Denetim Ekibi bulundurulmalı veya denetim sonuçları Müdürlüğe bildirilmelidir.
Müeyyideler
Madde 29 — Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir.
İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.
......................................................................................................

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 09 Aralık 2003 Tarih 25311 saylı Resmi Gazete

Bazı Maddeler
İlkyardım, Yangınla Mücadele ve Kişilerin Tahliyesi, Ciddi ve Yakın Tehlike
Madde 8 — İlkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile ilgili uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) İşveren;
1) İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır.
2) Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
b) İşveren, (a) bendinde belirtilen ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir.
...........................................................................
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
304
Sayın Arkadaşım

Hangi iş dalından bahsettiğini belirtmemişsin ama ben sana bununla ilgili kanun ve yönetmeliği aşağıya yazıyorum.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
09.12.2003 Salı Tarih ve 25311 (Asıl)


Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.
11/02/2004-25370 R.G. iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği

Ağır ve Tehkikeli İşler Yönetmeliği
16/06/2004-25494 R.G. ve 22/05/2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde ve EK 1 çizelgede belirtilen ağır ve tehlikeli işlerde uygulanır.


Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen ;

a) Risk değerlendirmesi: İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

b) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi: İşyerinde sağlık ve güvenlik konularında işçileri temsil etmeye yetkili kişiyi,

c) Önleme: Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için işyerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü,

d) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

ifade eder.
 

ece

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
53
Değerli arkadaşlar; bu konuda çelişkiye düşüyoruz Ağır ve tehlikeli işler sınıflamasını neye göre yapıyoruz?
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN RİSK GRUPLARI LİSTESİ
Tarih: 07.03.2005 Saat: 12:55
Konu: Tebliğ - Genelge
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE Ek1 e göremi?
 

ece

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
53
sayın odemirkol
benim sormak istediğim işyerimizi değerlendirirken;
ilkyardım yönetmeliğinde ağır ve tehlikeli işlerde 10/1 olacak şekilde ilkyardımcı diyor

Ağır ve tehlikeli işleri belirlemek için risk grubuna göremi değerlendiriyoruz
bu şekilde dediğinizde(siz 4.risk grubusunuz 10/1 lazım) personelden ssk bize ağır ve tehlikeli iş değil dedi onlar başka değerlendiriyor diyorlar.

Uzun oldu heralde umarım derdimi anlatabilmişimdir
Saygılar...
 
Üyelik
3 Haz 2005
Mesajlar
53
İlk yardım sertifikası olan kişilerin çalıştırılması zorunluluğu yoktur.

İşletmeniz vardiyalı çalışıyorsa her vardiyada vardiyada çalışan kişi sayısına göre sağlık meslek lisesi mezunun olması yeterlidir. İşletmemin vardiyalı çalışmasından dolayı söylüyorum. İşe alımlarda sağlık meslek lisesi mezunlarına öncelik tanıyın.(İş müfettişlerinin teftişi sonucundaki düşünceleridir.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
91
jhkj

Sayın Formdaşlar vardiyasız işyerlerinde böyle bir zorunluluk yok doğru mu anlıyorum.
 
Üyelik
3 Haz 2005
Mesajlar
53
Vardiyalı vardiyasız farketmez kişi sayısına göre ayarlama yapmak gerekir.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
6
bende bu konu ile ilgili araştırma içerisindeyim.bildiğim kadarıyla işyerinde işyerinin nevi ve ölçeğine göre ilk yardım sertifikası almış elemnların bulunması gerekiyor.ve bu ilk yardım sertifikasını sağlık memurluğu,acil tıp teknisyenliği,paramedik ve ebelik - hemşirelik bölümlerinden mezun olan (lise veya üniversite farketmiyor) sağlıkçı arkadaşların vereceği kurslar sonucunda bakanlığın açtığı yeterlilik sınavı sonucunda ya eğitimde başarılı olduğuna dair(ilk yardım bilgisine yeterli ölçüde sahip demek oluyor) bir sertifika ya da sınavda başarılı olamazsa katılımcı belgesi düzenleniyor.şimdilik işyerlerinin bunu yapmadığı takdirde bir cezai uygulamaya tabi olmadıklarını ama önümüzdeki yıllarda bunun para cezasına tabii olacağını biliyorum.ayrıca bu sertifikayı alan fabrika çalışanları 3 yıl sonra sınava tekrar tabi tutularak sertifikalarını yenilemeleri gerekmektedir.
 

ece

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
53
Değerli arkadaşlar;
sağlık müdürlüğünden onaylı olması gerekiyor sertifikaların..
Sağlık memuru arkadaşı işin niteliğinden dolayı çalıştıramam o yüzden çalışan kişiler arasından eğitime göndericez ama 10/1 e göremi yoksa 20/1 e göre ilkyardımcı gerektiğini risk grubuma göremi yoksa ne ye göre belirliycem....
Saygılar
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
6
22/05/2002 tarih ve 24762 sayılı ilyardım yönetmeliği birinci bölüm de yer alan amaç bölümünün 1.maddesi:Bu yönetmeliğin amacı;fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artması,ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine göre öğretilmesi,HER KAMU,ÖZEL KURUM VE KURULUŞUNDA ''PERSONEL SAYILARINA GÖRE'' İLK YARDIMCI BULUNDURULMASI,bu doğrultuda eğitimci eğitmeni,ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış,işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.
burada bence net bir şekilde kaç tane elemanın bu eğitimi almak zorunda olduğu belirtilmektedir.işyerinizin nevi benim bildiğim kadarı ile alınacak sertifikanın türünü etkiliyor.personelinize aldıracağınız bu eğitimde çeşitli gruplara ayrılıyor ve hangi grup sertifika alınması gerektiğini de işiniz nevi belirliyorçama dediğim gibi şu an için sertifika grubupları ile ilgili çok net bilgi veremeyeceğim.araştırmalarımın arasında muhtemelen yer alıyor fakat bilgiler işyerimde.pazartesi günü bununla ilgili daha net bir bilgi verebilirim isterseniz. [/u][/b]
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
6
22/05/2002 tarih ve 24762 sayılı ilyardım yönetmeliği birinci bölüm de yer alan amaç bölümünün 1.maddesi:Bu yönetmeliğin amacı;fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artması,ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine göre öğretilmesi,HER KAMU,ÖZEL KURUM VE KURULUŞUNDA ''PERSONEL SAYILARINA GÖRE'' İLK YARDIMCI BULUNDURULMASI,bu doğrultuda eğitimci eğitmeni,ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış,işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.
burada bence net bir şekilde kaç tane elemanın bu eğitimi almak zorunda olduğu belirtilmektedir.işyerinizin nevi benim bildiğim kadarı ile alınacak sertifikanın türünü etkiliyor.personelinize aldıracağınız bu eğitimde çeşitli gruplara ayrılıyor ve hangi grup sertifika alınması gerektiğini de işiniz nevi belirliyorçama dediğim gibi şu an için sertifika grubupları ile ilgili çok net bilgi veremeyeceğim.araştırmalarımın arasında muhtemelen yer alıyor fakat bilgiler işyerimde.pazartesi günü bununla ilgili daha net bir bilgi verebilirim isterseniz. [/u][/b]
 

ece

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
53
torunahu kusura bakmayın

bu konuda daha detaylı bilgi alabilirsem sevinirim...

ilkyardım yönetmeliğinde bence net bişey yok20/1 veağır ve tehlikeli işlerde 10/1 şeklinde bir açıklama var..

cezai yaptırımı ne olur??

teşekkürlerr...
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
6
Kapsam
Madde 2- (Değ:R.G: 18.3.2004/25406) Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.


kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1 ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.
mekanik cihazların yoğun bulunduğu,yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her 10 personel için 1 ilkyardımcı nın bulundurulması zorunludur.


Müeyyideler
Madde 29- Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir.
İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.


MADDE 179 - Aşağıdaki mevaddı ihtiva eylemek üzere işçilerin sıhhatini korumak için İktisat ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletleri tarafından müştereken bir nizamname yapılır.

1 - İş mahallerinin ve bunlara ait ikametgâh ve saire gibi müştemilâtın haiz olması lâzımgelen sıhhi vasıf ve şartlar.

2 - İş mahallerinde kullanılan alât ve edevat, makineler ve iptidai maddeler yüzünden zuhuru melhuz kaza, sâri veya mesleki hastalıkların zuhurunda mani tedabir ve vesait.

Kadınlarla 12 den 16 yaşına kadar çocukların istihdamı memnu olan sıhhate mugayir ve muhataralı işlerin neden ibaret olduğu iş kanununda tasrih edilecektir.


MADDE 295 - 179 ncu maddede zikredilen nizamname ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve İktisat Vekaletlerince müştereken tesbit edilen tedbirlere riayet etmeyen iş sahipleri beş yüz liraya kadar ağır cezayı nakdi ile cezalandırılır, bu yüzden şahsi veya umumi zarar hasıl olduğu takdirde ahkâmı umumiye mucibince takibatı kanuniyle ifa edilir.


umarım size yardımcı olabilmişimdir.saygılar..
 

ece

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
53
teşekkür ederim....

cezai yaptırımı derken;
bu konuda denetlenmiyoruz anlamında söylemiştim...

işyerinin ölçeğine göre demişsiniz böyle bilgi nerde var sadece kişi sayısı ve ağır, tehlikeli olma durumuna göre diye biliyorum...

Saygılar...
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
6
işyerinin ölçeği ve nevi ile ilgili 2 mesaj önce bahsettiğim şeyler iş güvenliği ile ilgili şeylerdeymiş.ikisini aynı anda takip etmeye çalıştığım ve size mail atarkende bilgisayarım yanımda olmadığı için aklımda kalan kadarıyla yazmıştım.biraz karıştırmış yani. :shock: ama bir öncekimailimler tamamen doğrudur.
denetleme konusuna gelince,ilerki tarihlerde denetimin olma durumu var elbette.sonuçta bir denetim söz konusu olmazsa cezai uygulama da olamaz diye düşünüyorum.
saygılar..
 

ece

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
53
iş güvenliği ile bende çok yakınnen ilgiliyim, özellikle ilgilendiğiniz bir konu var mı?
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
6
açıkcası daha çok yeni bir araştırma benimkisi.çok fazla bilgi sahibi olduğum söylenemez.ama şunu sorabilirim:iş güvenliği kursları var bildiğim kadarıyla,bu kurslara katılım mecburiyeti var mı?yani bir iş yeri sahibi çalışanlarını göndermek zorunda mı?ve iş güvenliği ile ilgili bildiğiniz linkler var ise bana göndermenizi rica ediyorum.şimdiden teşekkür ederim..
saygılar...
 

ece

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
53
sanayiden sayılan 50 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunda. bu uzmanlık çalışma yıllarına göre ve alıcakları eğime göre A-B-C olarak sınıflandırılmıştır. işyerinin risk grubuna göre ve çalışan sayısına göre A,Bveya C sınıfı iş güvenliği uzmanı bir veya daha fazla çalıştıma zorunluluğu bulunmaktadır.
eğitimler ÇASGEM de verilmektedir. (www.casgem.gov.tr).
İşyeri yollamak zorunda değil kişisel olarak da başvuru yapılabiliyor.ben kişisel olarak başvurdum ve b sınıfı uzmanlık sertifikası aldım.
yukarda verdiğim adreste 4857'iş kanunu madde 82e istinaden yayınlanan yönetmelikte bulunmakta eğitim şartları ve başvurular burada detaylı anlatılmaktadır.

konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa yardımcı olabilirim
İYİ çalışmalar.
 
Üst