turkcell

Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?

Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Merhaba

limidet şirket aktifine kayıtlı bir işyeri, başka bir limidet şirkete kiraya verilmiştir. her ay düzenli olarak kira karşılığında fatura kesilmektedir.

Soru: Böyle bir durumda kira stopajından dolayı muhtasar beyanname verilirmi?
 
Üyelik
11 Nis 2009
Mesajlar
158
Ynt: Kiraya verilen işyerine fatura kesilirse muhtasar verilirmi?

hayır Kesilmez Bildiğim kadarıyla zaten fatura kesiliyor ki
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?

bende verilmez diye biliyordum. ama burda bir vergi dairesi bu yönde bir inceleme başlatmış. muhtasar vermesi gerekiyor diye.

ben verilip verilmeyeciğine dair bir yazı teblğ mükteza vs hiç bir şey bulamadım. elinde olan varsa cevap yazarsa memnun olurum.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
Ynt: Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?

kirayı ödeyen gerçek usulde vergi mükellefi ise kirayı elden eden bunu kdv li fatura ile belgelemek zorunda. dolayısı işletmenizin aktifine kayıtlı gayri menkulden olayı stopaj değil sadece kdv hesaplayacaksınız.
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?

kim dedi muhtasar verilir diye
şirket şirkete kiralarsa sadece fatura kesilir
eğer mükellef olmayan şahıstan kiralansa idi şahıs adına muhtasarla stopaj ödenir
yani kim hangi vergi dairesi ise saçmalamış veya yanlış anlamışsınız
 
Üyelik
26 Ocak 2009
Mesajlar
133
Ynt: Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?

Merhaba arkadaşlar,

Bildiğiniz üzere gayrimenkul sermaye iradı Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinde tarif edilmiştir.
Bu maddeye aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

(3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen fıkra) Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.


İşbu duruma göre bir Limited şirketin diğer bir limited şirkete kiraya verdiği işyerini elde etmiş olduğu geliri ticari kazanç olarak bildirecek ve Limited şirket olduğundan Kurumlar Vergisi hükümleri uygulanacaktır. Bu nedenle Gelir vergisi Kanunu Madde 94/5 deki hükümlere göre tevkifat kesilmeyecektir.
 
Üyelik
13 Nis 2006
Mesajlar
23
Ynt: Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?

T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

İl Defterdarlığı

Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

SAYI : B.07.4.DEF.0.06.11/GVK-11094

KONU : Dilekçeniz.

Sn: ?????..İLGİ : ?????. tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 01.05.2003 tarihi itibariyle ???..ili sınırları içeri sinde ??.. ada ?ve ? no?lu parseldeki arsayı 3.5 milyar lira bedel karşılığı kiraladığınızı, arsanın üzerine inşa edilmiş bulunan prefabrik binaları satın alarak 8 milyar bedel karşılığında kiraya verdiğinizi belirterek kiraladığınız arsanın stopaj kesintisine tabi olup olmadığı ve muhtasar beyanname verip vermeyeceğiniz ile defter tasdik ettirip ettirmeyeceğiniz hakkında Defterdarlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 37?nci maddesinin 1?inci fıkrasında; her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.

Ticari faaliyet, bir tür emek -sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin ?ticari faaliyet? olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak; bir faaliyetin ?ticari faaliyet? sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Bu itibarla, kiralama faaliyeti ticari bir organizasyon içinde yapıldığında ticari faaliyetin bir unsuru sayılması, ancak ticari organizasyonun şekli ve maddi unsurları ile açıkça belli olmadığı hallerde ise faaliyetin devamlılık ve kasıt niyeti ile yapıldığını belirleyen objektif ölçü alınan muamelelerde çokluk olup olmadığına bakılması gerekir.

Öte yandan, ilgi dilekçeniz ekinde yer alan belgelerden, ??? Vergi Dairesi ve ????..Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü ile yapılan yazışma neticesi alınan yazılardan; ????.. Merkez ????.Mah. 2033 ada 2 ve 3 no?lu parselde bulunan taşınmazı 01.05.2003 tarihinde 3.5 milyar bedel karşılığında kiraladığınız, ?????... Ltd. Şti. tarafından arsa üzerine inşa edilen 118 adet prefabrik binayı satın aldığınız ve alınan söz konusu prefabrik binaları da 08.05.2003 tarihinde ???????. Ltd. Şti.?ne 8 milyar bedelle kiraladığınız anlaşılmıştır

Buna göre iki kişi bir araya gelerek ???.?de bulunan bir arsayı kiralamanız, kiraladığınız arsa üzerindeki prefabrik binaları satın alarak bir şirkete kiraya vermeniz, söz konusu kiralama faaliyetini ticari bir organizasyon dahilinde yaptığınıza karine teşkil ettiğinden söz konusu faaliyetinizin ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesi ve elde ettiğiniz kazancın da ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 172?nci maddesinde, Ticaret ve sanat erbabının defter tutmaya mecbur oldukları hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 220?nci maddesinde de tasdike zorunlu defterler sayılmıştır.

Yine aynı Kanunun 221?inci maddesinin 3?üncü bendinde de; Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; defter tasdik ettirmek zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, ticari organizasyon içinde yaptığınız kiralama faaliyetinden elde ettiğiniz kazancın ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerektiğinden tarafınıza Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu?nda ticari kazanç mükelleflerine ilişkin hükümler uygulanacağı tabiidir.

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 94?üncü maddesinin 1?inci fıkrasında, ?Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.? hükmü yer almıştır. Aynı maddenin 5-a bendinde, 70?inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden tevkifat yapılacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu ödemelere uygulanacak tevkifat oranı 2003 yılı için (99/13646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile) %20, 1.1.2004 tarihinden itibaren ise, (2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile) %22 olarak belirlenmiştir.

Buna göre kiraladığınız arsa için yaptığınız kira ödemeleri üzerinden ticari kazanç mükellefi olmanız nedeniyle gelir vergisi tevkifatı yapmanız gerekmektedir.

Aynı Kanunun 98?inci maddesinde de, 94?üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri; ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, arsa için yapılan kira ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler muhtasar beyanname ile ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

[color=red]Ancak, kiraladığınız arsa bir işletmenin aktifine kayıtlı olması durumunda ise kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacağı tabiidir.[/color]
Ayrıca, 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu 1.1.2004 tarihinden itibaren fon payı uygulamasına son verildiğinden bu tarihten sonra yapılan kira tevkifatlarından fon payı hesaplanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
13 Nis 2006
Mesajlar
23
Ynt: Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?

İlgili Kanun : Gelir Vergisi Kanunu
İlgili Madde : G.V.K. Mad. 37, 70
İlgili Birim : Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü
Özelge Tarihi : 26.09.2008
Özelge Sayısı : 176200-ÖZ/681-8086Şirketin aktifine kayıtlı aracın kiralanması karşılığı elde edilen gelirin kurum kazancı olarak vergilendirilmesi gerektiğinden şirkete yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacağı

İlgide kayıtlı dilekçenizde; ?????.. Vergi Dairesi Müdürlüğü?nün ?????? vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, 35 ???., 35 ??. ve 35 ???? plakalı araçlarla seyyar olarak toptan çerez satışı faaliyetinde bulunduğunuzu, söz konusu araçların çerez firmasınca tarafınıza ücretsiz olarak verildiğini belirterek, kira ödemeniz olmamasına rağmen bu kiralama işleminden dolayı stopaj yükümlülüğü doğup doğmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37?nci maddesinde; Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmış olup, aynı kanunun 70?inci maddesinde ise; Motorlu nakil ve cer vasıtaları ile her türlü motorlu araç, makine ve tesisatın sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ve kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu, söz konusu mallar ticari veya zirai bir işletmenin bilançosuna dahil bulunduğu takdirde bunların iratlarının ticari ve zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanacağı hükmü yer almıştır.
Anılan Kanununun 94?üncü maddesinde; ''Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.'' denilmiştir.
Aynı maddenin 5/a bendinde ise; ''70'inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden (2006/11449 sayılı BKK ile 1.1.2007 tarihinden geçerli olmak üzere) % 20'' oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Konu ile ilgili olarak bağlı bulunduğunuz ?????.. Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda alınan yazı ve eklerinden; 03.07.2007 tarihli işe başlama dilekçeniz ve 05.07.2007 tarihinde düzenlenen yoklama fişi ile 03.07.2007 tarihinde seyyar olarak kuruyemiş, lokum, şeker, şekerleme, su, gazoz, soda ve gazlı içeceklerin toptan satışı işine başladığınız, yanınızda 2 adet ücretli işçi çalıştırdığınız, 3 adet araç kiraladığınız ve muhtasar beyannamelerinizi 3?er aylık dönemler halinde vereceğinizi beyan ettiğiniz, işe başlama dilekçeniz ekinde verilen taşıt kira sözleşmelerinde 03.07.2007 tarihi itibariyle, 35 ???.. plakalı 2005 model Ford marka kamyoneti aylık 200,00.-YTL. bedelle, 35 ???? plakalı 2004 model Opel marka kamyoneti de aylık 150,00.-YTL. bedelle ????? Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.?nden, 35 ???? plakalı 2004 model Hyundaı marka kamyoneti ise aylık 100,00.-YTL. bedelle ????.. San. Tic. Ltd. Şti.?nden 1 yıllığına kiraladığınız anlaşılmıştır.
Ayrıca, 35 ???.. ve 35 ???? plakalı kamyonetlerin kiralandığı ????..San. ve Tic. Ltd. Şti.?nin bağlı bulunduğu ???? Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda alınan 21.01.2008 tarih ve ??..sayılı yazı ve eklerinden; söz konusu kamyonetlerin, araç ruhsatlarında adı geçen şirket adına kayıtlı olduğu ve alış faturalarının yevmiye defterine kaydedildiği,
-35 ???? plakalı kamyonetin kiralandığı ????? San. Tic. Ltd. Şti.?nin bağlı bulunduğu ????? Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda alınan 11.09.2008 tarih ve ????. sayılı yazıdan; söz konusu kamyonetin 10.08.2006 tarihinde Taşıtlar Hesabına alış kaydının yapıldığı anlaşılmıştır.
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; söz konusu şirketlerin aktiflerine kayıtlı olduğu anlaşılan 3 adet aracın kiralanması karşılığı elde edilen gelirlerin, kurum kazancı olarak vergilendirilmesi gerektiğinden, söz konusu şirketlerden kiraladığınız taşıtlar için yapacağınız kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-f maddesinde; Gelir Vergisi Kanununun 70?inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri, verginin konusunu teşkil eden işlemler kapsamında olduğu hükmüne yer verilmiş olup, ''Mükellef'' başlıklı 8/1-h maddesinde yer alan ''Gelir Vergisi Kanununun 70?inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler,'' hükmü ile de bu mal ve hakları kiraya verenler verginin mükellefi olarak belirlenmiştir.
Öte yandan, anılan kanunun 17/4-d maddesine istinaden iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Ancak diğer mal ve haklarla ilgili bir istisnaya yer verilmemiştir.
Bu itibarla, yukarıda yer alan kanun hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, ?????? San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ???????... San. Tic. Ltd. Şti.?nin aktifinde kayıtlı bulunan kamyonetlerin kiraya verilmesi işleminin Katma Değer Vergisi Kanununun genel hükümleri çerçevesinde ve genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?

yazılar ve müktezalardan bu konu net anlaşılıyor. cevaplarınız için teşekkür ederim. dediğiniz gibi vergi dairesinin yaptığı uygulama saçmalık. yine dediğiniz gibi yanlış anlaşılmada olabilir. kira faturası kesen benim mükellefim. fatura kesilen mükellefin muhasebecisi beni aradı ve böyle bir uygulama var dedi. bende fatura kesildiğinde muhtasar vermeye gerek yok dedim ama tatmin olmadı. sayın meslektaş eğer alomaliyeyi takip ediyorsa bu yanlış uygulamanın cevabını burdan alabilir.

iyi çalışmalar.
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?

bir anonim şirket aktifine kayıtlı işyerini kamu bankasına kiraya verirse kdv tevkifat uygulaması var mı?varsa kdv tevkifat oranı kaç?
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?

kdv genel tebliği 30f/1 md.'e göre her iki kurumda kdv mükellefi ise genel esaslara göre işlem görür tevkifat sözkonusu olmaz diye anladım sizce doğrumudur? ::)
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?

İşletmenin aktifine kayıtlı gayrimenkul veya gayrimenkul sayılan hakların kiralanması gmsi deği ticari kazançtır.
Bu nedenle bu kiralama hizmeti için mal sahibi aylık kira faturası keser ve kdv ekler. Artık bundan sonra gmsi stopajı söz konusu değidlir.
Stopaj gerçek kişilerden yapılan ve iş yeri olarak kullanılan kiralamalar için geçerlidir.
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?

sayın nguroy benim sorumdada belirttiğim üzere kdv tevkifatı durumunu soruyorum?biliyorum konunun yeri kdv bölümü ama konu konuyu açmışken burada sorayım dedim?
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?

128 Nolu GVK Genel Tebliği

4. ............

Anılan 94 ncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler aynı zamanda işyeri olarak kiraladıkları binalar için ödeyecekleri kira miktarının tamamı üzerinden % 25 nisbetinde vergi tevkif edeceklerdir. Ancak tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler yalnızca ticari, mesleki veya zirai faaliyetlerine ilişkin olarak kiraladıkları mal ve haklar için ödedikleri kira bedellerinden tevkifat yapacaklardır. Daha önce Gayrimenkul sermaye iratlarında İstisnalara ilişkin bölümünde açıklandığı üzere, aynı zamanda hem işyeri hem ikametgah olarak kiralanan gayrimenkuller vergi mevzuatımız açısından işyeri olarak kabul edildiğinden bu gayrimenkuller için ödenecek kiraların tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Yapılan ödemenin 1.1.1981 tarihinden önceki veya sonraki bir döneme ilişkin olması önemli olmayıp, 1.1.1981 tarihinden sonra ödeme yapılması tevkifat için yeterlidir. Anılan madde hükmü uyarınca tevkifat gerçek kişilerin gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin gelir vergilerine mahsuben yapılacağından, bu hükmün kurumlar vergisine tabi mükelleflerle bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu itibarla kurumların elde ettiği bu mahiyetteki iratlardan ödeme yapanlar tarafından tevkifat yapılmayacaktır. Diğer taraftan herhangi bir işletmenin aktifinde kayıtlı gayrimenkul veya hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelir, Gelir Vergisi Kanunu yönünden ticari kazanç olarak kabul edildiğinden, gayrimenkul sermaye iradı niteliğinde olmayan bu tür ödemelerden de söz konusu tevkifat yapılmayacaktır.
 
Üyelik
28 Eki 2013
Mesajlar
153
Konum
Tokat
Merhabalar. İnşaat faaliyetinde bulunan bir mükellefimiz yaptığı evlerin bir kısmını sattı bazılarını şahıslara kiraya verecek bu kira gelirine fatura düzenlemesi gerekir mi? yoksa sadece mart ayında gmsi olarak bildirmesi mi gerekir? teşekkürler
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Burada şu ayrıntıya dikkat etmek gerekir.
Daireler işletmenin bilançosunda,işletme defterinde ve/veya serbest meslek kazanç defterine kayıtlı mı ? değil mi ?
Önce buna bakmak gerekir.

İşletmenin bilançosunda,işletme defterinde ve/veya serbest meslek kazanç defterine kayıtlı daireler,
KDVK madde 1/3-f. Maddesi hükmüne göre GVK 70. madde sayılan mal ve hakların kiralama işlemlerinde katma değer vergisinin konusuna girmektedir.

Şahsi mülkiyete ait dairelerin kiralanması,
KDVK madde 17/4-b maddesi hükmüne göre,iktisadi işletmeye kayıtlı bulunmayan gayri menkullerin kiralanması katma değer vergisinden istisna edilmiştir.Yani şahsi mülkiyete ait dairenin (gayri menkulun) kiralanması katma değer vergisinin dışında tutulmuştur.

sorunuzun cevabı,
Daireler şirket kayıtlarında ise KDV hesaplanacak fatura düzenelenecek.
Şahsi mülkiyete ait daireler ise KDV hesaplanmayacak fatura düzenlenmeyecektir.
 

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
Konunun başındaki soruya cevap

Merhaba

limidet şirket aktifine kayıtlı bir işyeri, başka bir limidet şirkete kiraya verilmiştir. her ay düzenli olarak kira karşılığında fatura kesilmektedir.

Soru: Böyle bir durumda kira stopajından dolayı muhtasar beyanname verilirmi?

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde konu gayet net bir şekilde açıklanmış aslında.

"15.3.2.3. Diğer kurumlar vergisi mükelleflerine ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri
Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde sayılan kurumlar vergisi mükelleflerine (kooperatifler hariç) ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır. Bu kurumların elde ettikleri kira gelirleri ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.
Dernek veya vakıflara ait taşınmazların bir iktisadi işletme oluşturacak şekilde kiralanması halinde, oluşacak iktisadi işletme kurumlar vergisi mükellefi olduğundan elde edilen kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır."
 
Üst