Mali Tatil ?

Üyelik
26 Eyl 2005
Mesajlar
507
Adli tatilden sonra Mali tatil geliyor

'Adli Tatil' gibi 'Mali Tatil' öngören yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kısa sürede müzakere edilerek yasalaştırıldı. Yeni yasal düzenleme dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.
16 Mart 2007 00:56
Yazı boyutunu büyütmek için


'Adli Tatil' gibi 'Mali Tatil' öngören yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kısa sürede müzakere edilerek yasalaştırıldı. Buna göre, 1-20 Temmuz tarihleri arasında 'Mali Tatil'e girilecek. Yeni yasal düzenleme dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Yasaya göre, mali tatil süresince kanuni sürelerinde verilmesi gereken beyanname, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi ceza ve gecikme zamları, vergi ve cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanma amacıyla yapılacak başvuru ve bilgi verilmesine ilişkin süreler, tatilin bittiği günden itibaren 7 gün uzatılacak.

Ayrıca, belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt ve bildirim süreleri ile vergi işlemlerine ilişkin dava açma süreleri, mali tatil süresince işlemeyecek. Adli tatilin bitimi hafta sonu tatiline gelirse, işlemler tatilden sonraki ilk iş gününden itibaren yapılabilecek.
Yasa, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazının talep edilmemesini ve mükellefler hakkında inceleme yapılmamasını, mali tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde sürenin, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlamasını içeriyor.

Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmamasını öngören yasayla, beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi, uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren 3. günün mesai saatine kadar uzamış sayılacak. Mali tatil ilan edilen döneme rastlayan beyan, bildirim ve ödemelerin süresi, mali tatilin bitiminden 7 gün sonraya uzatılabilecek.

Aynı yasa, Maliye Bakanı'na 20 günü geçmemek üzere mali tatille ilgili değişiklik yapma yetkisi de tanıyor.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Mali Tatil ?

Daha önce de yazdım . Bu saçma sapan birşey. Sadece maliye memurlarına toplu izin kullandırmak amacını taşıyor.
Bize en ufak bir yararı olmaz.
 
Üyelik
20 Haz 2006
Mesajlar
40
Ynt: Mali Tatil ?

bir ayda zor bitirdiğimiz işleri 7 gün içine sığdırmaya çalışacaz tatil bunun neresinde serbest çalışan meslek mensuplarına soruyorum bir ay içinde hiç boş bi gününüz varmı yok tabiki peki bu bir ay içinde boş geçiremediğiniz bir gününüz yokken bu 30 gün içinde yaptığınız işlemleri nasıl 7 gün içine sığdıracaksınız dikkatinizi çekerim beyanname verilmesi ertesi aya sarkıtılmamış yani biz yine bu arada mükelleften evrek toplayacaz onları işleyecez beyannameleri hazırlayacaz ama vermek için tatilin bitmesini bekliyecez bana komik geldi açıkçası bu tatil sevgilerimle ???
 
N

NİSAN

Ziyaretçi
Ynt: Mali Tatil ?

hak vermemek elde değil.yine biz işlerimizi yoluna koyup,3/5 gün kaçarsak ne ala.
 
Üyelik
23 Ocak 2007
Mesajlar
23
Ynt: Mali Tatil ?

Mali tatil biter bitmez 3-4 gün içinde evraklarımızı toplayacağız, kayıtları gireceğiz, beyannameleri hazır hale getireceğiz ve tahakkuk ettireceğiz öyle mi? Hatta aynı tarihte muhtasar beyannameleri de hazır edeceğiz öyle mi? Bu mali tatili ilan ederken bu kadar bariz şeylerin çözümünü sunmadan nasıl bu yasayı geçirdiler? Temmuz ayında verilmesi gereken tüm beyanname, bildirge ve yükümlülükler en az 10 iş günü ertelenmeli. yoksa bu iş yarardan çok zarar getirecek.
 
Üyelik
23 Ocak 2007
Mesajlar
23
Ynt: Mali Tatil ?

beyanname tahakkukları süre uzatımı ile ilgili yasa geçtiğinde yani kdv tahakkuku 24, muhtasar 23 üne uzatıldığında durum ne olacak? Mali tatille ilgili cnbc-e de aynen şöyle diyor:

her yıl 1-20 Temmuz arasında tatil yapacak. Bu tarihler arasında verilmesi gereken vergi beyannameleri ve diğer bildirgeler, 20 gün süreyle ertelenecek.

Bu durumda 1-20 si arası verilmesi gereken beyannameler arasında kdv ve muhtasar olmayacak. Bundan bu anlaşılıyor.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: Mali Tatil ?

Merhaba,
Hangi tatilden bahsettiklerini anlamadım. Ayın 1 ile 20 si arasında zaten çok az sayıda mükelleflerin dışında beyanname verilmiyor. Herkesin vermek durumunda olduğu beyannameler ise zaten ayın 20 sinden sonra verildiği için değişen bir şey yok arkadaşlar.

Sayın Nizam Güroy'un tabiriyle "Sadece maliye memurlarına toplu izin kullandırmak amacını taşıyor."
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Mali Tatil ?

:D mi? :'( mi? ???
işimize yarayacak kısımlar;
(3) Ver­gi Usul Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re be­lir­li sü­re­ler­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken mu­ha­se­be ka­yıt sü­re­le­ri, bil­di­rim sü­re­le­ri ve ver­giy­le il­gi­li iş­lem­le­re iliş­kin da­va aç­ma sü­re­le­ri ma­lî ta­til sü­re­sin­ce iş­le­mez. Be­lir­ti­len sü­re­ler ma­lî ta­ti­lin bi­ti­min­den iti­ba­ren tek­rar iş­le­me­ye baş­lar.

(4) Mah­ke­me ka­ra­rı ve­ya Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lık­la­rı­nın ta­le­bi üze­ri­ne ya da Ver­gi Usul Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ya­pı­lan ara­ma­lı in­ce­le­me­ler ha­riç ol­mak üze­re, ma­lî ta­til sü­re­sin­ce in­ce­le­me ama­cıy­la def­ter ve bel­ge­le­rin ib­ra­zı ta­lep edi­le­mez, mü­kel­le­fin iş­ye­rin­de in­ce­le­me­ye baş­la­nıl­maz.

(5) Ta­til sü­re­sin­ce, ver­gi ve ce­za ih­bar­na­me­le­ri ile mah­sup ta­lep­le­ri­ne yö­ne­lik olan­lar ha­riç, bil­gi is­te­me ta­lep­le­ri mü­kel­lef­le­re, ver­gi ve ce­za so­rum­lu­la­rı­na bil­di­ril­mez. An­cak ta­til sü­re­si için­de ger­çek­le­şen teb­li­gat iş­lem­le­rin­de sü­re, ma­lî ta­ti­lin son gü­nün­den iti­ba­ren iş­le­me­ye baş­lar.
...
MAD­DE 2- (1) Ma­lî ta­til ilan edi­len dö­ne­me rast­la­yan ta­rih­ler­de ...Sen­di­ka­lar Ka­nu­nu,...İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu ve ...İş Ka­nu­nu­na gö­re işverenlerce ya­pıl­ma­sı ge­re­ken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan be­yan, bil­di­rim ve öde­me­ler; ... 1 in­ci mad­de­de be­lir­ti­len sü­re­ler kadar er­te­le­nir
5604 Sayılı Kanun
 
Üyelik
13 Mar 2006
Mesajlar
150
Ynt: Mali Tatil ?

sayın nizam bey haklı maliye memurlarına tatilden başka bişey değil.seçim önünde çıkartılan yasa.asıl muhasebecileri düşünen yok.mali tatilmiş miş güya...
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: Mali Tatil ?

Yasa eğer "Haziran ayına ait beyan ve bildirimler Temmuz ayına ait beyan ve bildirimlerle birleştirilerek Temmuz ayına ait beyannamelerin bildirim süresinde verilir ve ödenir" şeklinde çıkmış olsaydı gerçekten mali tatil olacaktı.
 
Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
1,007
Konum
bursa
Ynt: Mali Tatil ?

Kesinlike Tamer Başkan'a katılıyorum.. Bir imza dilekçesi vb. kampanya falan yapılsa aslında.. Odalarımız bu konuda pasif kalıyor..
 
Üyelik
8 Mar 2006
Mesajlar
48
Konum
İzmir
Ynt: Mali Tatil ?

Bu sabah tesadüfen vergi dairesindeydim ve memurların hepsi göbek atıyordu, hepsinin ağzı kulaklarındaydı..bense somurtuyordum..bu tatilin kime yaradığı belli... :mad:
 
Üyelik
31 Ocak 2006
Mesajlar
731
Ynt: Mali Tatil ?

kanun eğer bu şekliyle uygulanacaksa bir anlamı yok.
biz zaten her ay mali tatil yapıyoruz sayılır. zaten kdv muhtasar verilme süresi genelde uzuyor, 23-24 ünde veriyoruz. bu kanuna göre de 27 sinde vereceğiz.
tabi oda şimdilik, cumhurbaşkanı kdv ve muhtasardaki verilme günlerinin değiştirildiği kanunu onaylarsa, verilme süresi son günleri, mali tatile rastlamadığı için 23-24 ünde vereceğiz ki, biz zaten şimdiye kadar her ay mali tatil yapıyormuşuzda haberimiz yokmuş, anlamı çıkıyor.
 
Üyelik
21 Tem 2005
Mesajlar
365
Ynt: Mali Tatil ?

Bu Mali Tatil 1-2 yıldır konuşuluyor..Merak ettiğim bu 1-2 yıl içerisinde Türmob ne yaptı...Hiç mi fikirleri sorulmadı veya hiçmi fikir beyan edilmedi..Burda Türmob'un pasif kaldığına inanıyorum...
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,231
Konum
İstanbul
Ynt: Mali Tatil ?

Sayın nguroy'un fikrine tamamen katılıyorum.Tamamen mali sektördeki devlet memurlarına tatil yaptırmak amacıyla çıkan bir kanun.Bizler için hiçbir faydası olmaz.Daha da kötü yapar durumumuzu.

Ayrıca şahsi fikrim, bu tür uzun süreli tatillere karşıyım.
Adli tatil, mali tatil... heryanımız tatil oldu.Çocuklarımız kar yağsın diye bakar oldu, okullar tatil olsun diye.Bayram tatilleri, dini tatiller, vs..vs....
 
Üyelik
1 Ocak 2006
Mesajlar
208
Ynt: Mali Tatil ?

İyi güzel hoşta. Aci bir gerçek vardır. Arkadaşlar sadece adı ile kalacak " MALİ TATİL"
Uygulama ise malüm " ÇOK ÇALIŞMAM LAZIM ÇOK "
 
Üst