Ne güzel taslak.Ba/Bs bildirimlerinde 2010 da yeni düzenleme.

Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
989
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ


Resmi Gazete No
Resmi Gazete Tarihi 0/0/0
Kapsam

Kapsam

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[2] ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmişti.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alışları ile mal ve hizmet satışlarının 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin bildirimlerinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

1- BİLDİRİMLERİN DÖNEMİ, VERİLME ZAMANI ve HADLERİ

1.1. Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Zamanı

Mükellefler 2010 yılı ve müteakip yıllarda bildirim formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip eden ayın birinci gününden itibaren 28 inci günü akşamı saat 24:00'e kadar onaylamakla yükümlüdürler. Buna göre, Ocak 2010 dönemi ve sonraki aylara ilişkin bildirim formları belirlenen bu süreler içerisinde onaylanmak suretiyle gönderilecektir.

Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak ilgili dönem Ba-Bs bildirim formları ile bildirilmesi gerekmektedir.

?1.2. Bildirimlere Dahil Edilecek Belgeler ve Hadler

1.2.1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir. Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

1.2.2. Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile Tablo II alanında bildirilecektir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Belirlenen hadlerin altında kalan alış ve satış bedellerinin bildirildiği, "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" (Tablo III) bölümü Ba-Bs bildirim formlarından çıkartılmıştır.

1.2.3. Bildirim verme yükümlülüğünde olan, ancak tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.

2- BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ

2.1. Bildirimlerin Elektronik Ortamda Verilme Zorunluluğu

2.1.1. Bilanço esasına göre defter tutan ve 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine[3] göre beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ba ve Bs bildirim formlarını da elektronik ortamda https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/ adresinden vermek zorundadırlar.

2.1.2. Bildirim formlarını elektronik ortamda veren mükelleflerin kağıt ortamında verdikleri (elden veya posta ile) bildirim formları hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

2.1.3. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken ayın 28 inci günü saat 24:00'ten önce tamamlanmalıdır.

2.1.4. Vergi dairesi değişen mükellefler, bildirim formlarını en son bağlı oldukları vergi dairesine göndereceklerdir.

2.2. Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar

Elektronik ortamdaki bildirim formları;

- Kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce gönderiliyorsa; formu düzenleyen kısmına mükellefe ilişkin bilgiler, formdaki yeminli mali müşavir kısmına ise, varsa yeminli mali müşavirlere ilişkin bilgiler yazılacaktır.

- Yeminli mali müşavirce gönderiliyorsa; formu gönderen bölümünde yeminli mali müşavirin bilgileri yer alacaktır. Formu düzenleyen bölümüne varsa serbest muhasebeci/ serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgiler, yoksa mükellefe ait bilgiler yazılacaktır.

- Serbest muhasebeci/ serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gönderiliyorsa; formu gönderen ve düzenleyen bölümlerine serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri yazılacaktır. Mükellefin yeminli mali müşaviri varsa yeminli mali müşavir bölümü de doldurulacaktır.

3- BİLDİRİMLERİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3.1. Genel Açıklamalar:

3.1.1. Bildirimler Türk Lirası (TL) olarak doldurulacak ve kuruş bilgileri gösterilmeyecektir.

Bir kişi veya kurumdan yapılan alış ve/veya satışlarda birden fazla belge olması halinde kuruş ihmali belge bazında değil, belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.

Diğer taraftan, birden fazla sayfadan oluşan (nakli yekûnlu) faturalar tek fatura olarak kabul edilecektir.

3.1.2. Bildirim formlarına, belirlenen haddi aşan ithalat ve ihracat işlemlerinin de yazılması gerekmektedir. İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde "1111111111", ihracat işlemlerinde ise "2222222222" olarak kodlanacaktır.

3.1.3. Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve/veya hizmet alımları, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek Ba bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.

Aynı şekilde, bir kişi veya kurumun birden fazla şubesine yapılan mal ve/veya hizmet satışları merkez ve şube bilgileri birleştirilerek, Bs bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.

3.1.4. Bir kişi veya kurumdan yapılan alışlarının kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan diğer satışlar ile birleştirilerek Bs bildirim formunda satış olarak gösterilecektir.

Aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılan satışlardan bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan diğer alışlar ile birleştirilerek Ba bildirim formunda alış olarak gösterilecektir.

3.1.5. Ba ve Bs bildirim formlarının Tablo II bölümlerinin doldurulması sırasında kullanılacak "ülke kodu" bilgileri Tebliğ ekinde yer almaktadır. (Ek:.....)

3.2. Düzeltme İşlemleri ve Düzeltmede Cezai İşlemler :

Mükellefler elektronik ortamda verdikleri bildirim formlarını onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bildirim formlarını yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler.

Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.

Düzeltme işlemlerinde, hatalı veya eksik olarak düzenlenmiş bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Dolayısıyla, düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış-satış bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.

Bildirimlerin verilme zamanı içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup; verilme zamanından sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

4- DİĞER HUSUSLAR

4.1. Mükellefiyetin terki halinde, bildirim formları işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır. Bu bildirimler; kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensuplarınca verilecektir.

4.2. Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine, Vergi Usul Kanununun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir.

4.3. Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir.

Diğer taraftan, tasfiye sonunda bildirimler tasfiye kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından verilecektir.

4.4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun[4] 18 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilen birleşmelerde; birleşme tarihine kadar olan alış veya satışlar münfesih kurum veya kurumlar adına, birleşilen kurum tarafından takip eden ayın 28 inci günü akşamına kadar bildirilecektir.

4.5. Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca yapılan devirlerde; münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim formlarının, münfesih kurumun ünvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından devir tarihini takip eden ayın 28 inci günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

4.6. Nev'i değişikliği halinde; nev'i değiştiren şirket adına verilmesi gereken Ba-Bs bildirim formları yeni şirket tarafından terk tarihini takip eden ayın 28 inci günü akşamına kadar verilecektir.

4.7. Bilanço esasına göre defter tutmakta iken, işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır.

Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.

4.8. Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından, şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir.

4.9. Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Sigorta Şirketleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

4.10. Noterlerin, Kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Bs formu ile bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, noterlerde yaptırılan işlemlerin de Ba formu ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Noterler, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.

4.11. Herhangi bir mal ve hizmet alımına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya yansıtılan kur farkı gelirleri/giderleri de haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir.

4.12. Sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

4.13. Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.

4.14. Kurumlar vergisinden muaf olanlar, muafiyet şartlarının kazanıldığı tarihi takip eden aydan itibaren Form Ba-Bs bildiriminde bulunmayacaklardır.

4.15. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni merkezleri yurt dışında olup; münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükelleflerin bildirim formu verme yükümlülükleri bulunmamaktadır.

4.16. Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların Ba-Bs bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir. Ortaklık veya şirket adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilecektir.

5- BİLDİRİMLERİN VERİLMEMESİ DURUMUNDA CEZA UYGULAMASI

5.1. Bildirim formlarını bu Tebliğde belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

5.2. Bu Tebliğde belirtilen süreler geçtikten sonra verilen Ba ve Bs formlarının her ikisinin de birlikte verilmek zorunda olduğu göz önüne alındığında, bu formlar tek bir form olarak değerlendirilerek tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

6- YÜRÜRLÜK TARİHİ

Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar, Ocak 2010 dönemi ve sonraki aylık dönemlere ilişkin olarak verilecek bildirimler için uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Ne güzel taslak

Bu demek oluyor ki 28 kadar yetiştiremiyor isen mutlaka boş ver 10 gün daha kazan ve ertesi ayın 7-8 kadar işi bitir.
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
989
Ynt: Ne güzel taslak

Geçen sene asgari tarifenin gecikme nedeni olarak Ba-Bs den kaynaklı ücret değişikliği gösterilmişti, bu sene ki sebep ne ola ki? Yoksa taslaktan haberleri mi var?
 
M

manasse

Ziyaretçi
Ynt: Ne güzel taslak

şaka gibi.. haddin 8.000.-TL'den 5.000.-TL'ye çekilmesinin ve bildirim süresinin her dönem için 1 ile 28 arası olmasının gerekçesini çok merak ediyorum.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,515
Konum
İstanbul
Ynt: Ne güzel taslak

Padişahım çok yaşa..Ayın 27 sinden sonra 2-3 gün dinlenme günümüz vardı.Sayelerinde o günleri de doldurduk.Demek ki artık her Allah'ın günü,bişeyleri yetiştirme telaşı içinde olacaz.Bu kadar yoğunlukta ne kadar sağlıklı bir muhasebe yapılabilir?Turmob bu konuda ne diyor acaba..Muhasebecileri rahatlatacak nasıl bir çalışma içindeler çok merak ediyorum doğrusu.....
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
989
Ynt: Ne güzel taslak

Tahsin Bey , TURMOB "asgari tarifede yer alan Ba-Bs ücretine zam yaptırdım sizin için" der. Olur biter. Buna da alışırız nasılsa. Yalnız dikkat edilecek bir durum var, her ne kadar ben yaptım oldu anlayışı hakim olsa da daha taslak halindedir. Değişime açık.
 
Üyelik
22 Mar 2009
Mesajlar
132
BA/BS bildirimlerde 2010 da yeni düzenleme

BA ve BS formalarında değişiklik öngören tebliğin taslağı yayınlandı ve GİB bu konuda görüş istiyor.
önemli kısımlar şu şekilde,

her dönemin BA BS formaları bir sonraki ayın 1-28 i arasında verilecek (1 hafta erkene alındı yani)

bildirim sınırı 8.000 TL den 5.000 TL ye çekildi...

nasreddin hocanın köyüne timur bir fil getirmiş hani.. hikayenin sonunda köylüler filin gitmesini isterken bir de dişisi geliyordu.. ba bs' den o kadar şikayetçiydik ki sağolsunlar eskiyi aratacak bi uygulama getirmişler.
bir bildikleri var demekki.
 
Üyelik
22 Mar 2009
Mesajlar
132
Ynt: BA/BS bildirimlerde 2010 da yeni düzenleme

başka bir başlıkta işlenmiş. ama kendi açtığım başlığı silemedim.
 
Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
266
Konum
İZMİR
Ynt: Ne güzel taslak.Ba/Bs bildirimlerinde 2010 da yeni düzenleme.

Bildirimlerin verilme zamanı içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup; verilme zamanından sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Yani düzeltmelerde uygulanan cezasız 10 günlük süre kalkmış mı oluyor?
 
Üyelik
22 Mar 2009
Mesajlar
132
Ynt: Ne güzel taslak.Ba/Bs bildirimlerinde 2010 da yeni düzenleme.

burada kendi kendimize hayıflanacağımıza, aynı sitemleri edip duracağımza bir görüş oluşturmak ve bunu bildirmek daha mantıklı. bu bir taslak arkadaşlar, aksi yönde bir düşünceniz varsa ve bunu sağlam temellere dayandırabiliyorsanız mail atın.
GİB ne demiş en sonunda, "Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan sistemlerin geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz."

5000 TL sınırına itirazınız eğer ki bunun ekonomik yönden anlamlı olmadığı şeklinde ise itirazınızı ve görüşünüzü iletin derim ben, tek argümanımız "işler yetişmiyo, 5000 TL sınır cok az" olur ise biz ciddiye alınmayan bir meslek grubu olur kalırız.
 
Üyelik
9 Eyl 2009
Mesajlar
93
Konum
kocaeli
Ynt: Ne güzel taslak.Ba/Bs bildirimlerinde 2010 da yeni düzenleme.

Kdv'lerden sonra hemen ba bs leri yapıyordum... Ama şimdi zorunlu hale geldi bunu yapmam... En çok 5000 limiti sıktı canımı...
 
M

manasse

Ziyaretçi
Ynt: Ne güzel taslak.Ba/Bs bildirimlerinde 2010 da yeni düzenleme.

"5.2. Bu Tebliğde belirtilen süreler geçtikten sonra verilen Ba ve Bs formlarının her ikisinin de birlikte verilmek zorunda olduğu göz önüne alındığında, bu formlar tek bir form olarak değerlendirilerek tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir"

en azından bu hüküm iyi olmuş. Unutulan formlar artık tek bir form olarak ceza uygulaması kapsamına alınmış. Bu da demek oluyorki ceza 1/2 oranında düşmüş.
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
989
Ynt: Ne güzel taslak.Ba/Bs bildirimlerinde 2010 da yeni düzenleme.

Dikkat edilecek nokta şu; bu daha taslak halinde, değiştirmek en azından bunun için çabalamak elimizde. Mail adresi de verilmiş vb.... Sonra yakınmak bir anlam ifade etmez.
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Ne güzel taslak.Ba/Bs bildirimlerinde 2010 da yeni düzenleme.

Tek iyi tarafı diğer tarafının (TB-III) kalkmış olması.
 
Üyelik
9 Eyl 2009
Mesajlar
93
Konum
kocaeli
Ynt: Ne güzel taslak.Ba/Bs bildirimlerinde 2010 da yeni düzenleme.

Teselli olunacak bir yeri var en azından...:) Yok demeyiz..
 
S

SMMM FATİH

Ziyaretçi
Ynt: Ne güzel taslak.Ba/Bs bildirimlerinde 2010 da yeni düzenleme.

Bu tebliğ yayınlandı mı???????
 
M

manasse

Ziyaretçi
Ynt: Ne güzel taslak.Ba/Bs bildirimlerinde 2010 da yeni düzenleme.

SMMM FATİH ' Alıntı:
Bu tebliğ yayınlandı mı???????

Daha değil. Taslak halinde şuanda.

Keşke bu bildirimleri KDV beyannamesiyle birleştirselerdi daha iyi olurdu bence. Geç gelen faturalara çok dikkat etmek gerek. Mutabakat zamanımızda kısıtlandı.
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Ynt: Ne güzel taslak.Ba/Bs bildirimlerinde 2010 da yeni düzenleme.

Arkadaşlar bir çoğumuz kdv veyanı ile birlikte veya bir kaç gün sonra ba ve bs leri gönderiyorduk. bence tablo 3 ün kaldırılması 8.000 tl nin 5.000 TL ye düşmesini bastırmış. en azından fişlerin derdinde olmayacağız. açıkçası gayet de iyi olmuş.
 
Üst