zirve

Şirket Mülkiyetindeki Gayrimenkulun Ayni Sermaye Olarak Konması

Üyelik
29 Kas 2006
Mesajlar
182
Merhaba,

Şirketin, aktifindeki binayı yeni kurulacak bir şirkete ayni sermaye olarak koyduğunu, bilirkişi raporuna göre de sermaye tutarının belirleneceğini düşünelim. Şirketin bu gayrimenkulu alış bedeli ile sermayeye tutarına konu olan bilirkişi raporu arasındaki olumlu fark için değer artış kazancı oluşur mu?

Sözgelimi,

Alım bedeli ve tarihi 2.000.000 YTL
Bilirkişi raporuna göre ayni sermaye tutarı 2.500.000 YTL

Aradaki fark için vergilendirme sözkonusu olur ise, gayrimenkul satış kazancı istisnası çerçevesinde vergiden istisna edilebilir mi? Yoksa bu istisnadan yararlanmanın tek yolu bir başkasına "satış"ın gerçekleşmesi mi?

Şimdiden teşekkürler,
Saygılar,
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: şirket mülkiyetindeki gayrimenkulun ayni sermaye olarak konması

Aş veya ltd aktifideki binayı ayni sermaye oalrak koyarsa bence mantıken iki olaya bakılır.

2 tam yıl aktifteyse bu satış gibi değil bölünme gibi sayılır ve vergilendirilmez (hem kdv hem gelir). (Burda bilirkişiye de gerek yok)

ama 2 yıl aktifte değilse satış gibidir kdv vardır. ama gelir vergisi yoktur çünkü bu devralanın değer artış kazancıdır. Devreden ise karşılığında hisse senedi alır ve bu senetleri satarsa değer artış kazancı doğar. (Bilirkişiye gerek var).
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: şirket mülkiyetindeki gayrimenkulun ayni sermaye olarak konması

Merhaba,

G.V. Mükerrer Madde 80.
6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70. maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak (5615 sayılı Kanunun 5. maddesiyle değiştirilen ve 1.1.2007 tarihinden geçerli olmak üzere 4.4.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) beş yıl içinde(3) elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.).

Bu maddede geçen ?elden çıkarma? deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder


Harçlar Kanunu Madde 123

5035 sayılı Kanunun 31. maddesiyle değiştirilen ve 2.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra)[2] Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile (5615 sayılı Kanunun 16. maddesiyle eklenen ve 4.4.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) ?Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kre­di ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­tif­le­ri (Bu ko­ope­ra­tif­ler­ ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak kre­di­ler için ve­ri­le­cek ke­fa­let­ler da­hil)? bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler (5766 sayılı Kanunun 11/ç maddesiyle değiştirilen ve 6.6.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır[3].


Şirket aktifinde 5 yıldan fazla süredir kayıtlıysa işlem değer artış kazanlarından muaftır. Ayrıca sermaye konulduğu için devir anında tapu harcındanda, muaf tutulmuştur.

Saygılarımla,
 
Üyelik
29 Kas 2006
Mesajlar
182
Ynt: şirket mülkiyetindeki gayrimenkulun ayni sermaye olarak konması

Sn Uzman,

Bilgisizliğimi mazur görün, ancak gayrimenkulun değer artış kazancı ile ilgili olarak "elden çıkarma" deyimi için verdiğiniz gelir vergisi kanun maddesinden atıf yapmak mantıksız gözükmemekle birlikte kurumlar vergisi mükelleflerinin bahsettiğiniz hükümlere tabi olduğunu düşünmeli miyiz?

Neticede bahsettiğimiz bir tüzel kişilik ve kurumlar vergisine tabi. Gelir vergisi kanununa göre değer artış kazancı sayılan bir hal, kurumlar vergisi mükelleflerini baplar mı?
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: şirket mülkiyetindeki gayrimenkulun ayni sermaye olarak konması

Merhaba,

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 6.
SAFÎ KURUM KAZANCI

Madde 6- (1) Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

(2) Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Ziraî faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetinden doğan kazançlarının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59. maddesinin son fıkra hükmü de dikkate alınır.

Saygılarımla,
 
Üyelik
29 Kas 2006
Mesajlar
182
Ynt: şirket mülkiyetindeki gayrimenkulun ayni sermaye olarak konması

Çok teşekkür ederim.

Sn Butterfly Effect'in üzerinde durduğu KDV meselesi ise işin başka bir boyutu. Sözkonusu işlemde değer artış kazancı olduğunu kabul ediyoruz. Peki KDV hususundaki düşünceleriniz?

Saygılar
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: şirket mülkiyetindeki gayrimenkulun ayni sermaye olarak konması

iki yılı aşmamışsa KDV kesin var, aşmışsa yok. Sonuçta teslim söz konusu. Tapu sicili değişiyor çünkü.
 
Üyelik
29 Kas 2006
Mesajlar
182
Ynt: şirket mülkiyetindeki gayrimenkulun ayni sermaye olarak konması

Sn Butterfly Effect,

KDV Kanunu?nun 17/4-c maddesi ile, Kurumlar Vergisi Kanunu?na göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin KDV?den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
Limited veya anonim şirketler, kısmi bölünme suretiyle bilânçolarında yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devredebilmektedirler.
Kurumlar Vergisi Kanunu?nda bu işlem kısmi bölünme olarak tanımlanmıştır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 19. maddesinin 3. fıkrasında ?Kısmî bölünme?,
?Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye'deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur.?
şeklinde tanımlanmıştır.
Bu açıklamalara göre, limited veya anonim şirketlerin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 19. maddesinin 3. fıkrasında belirlenen şartlar çerçevesinde bilânçolarında yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine koymaları işlemi KDV Kanunu?nun 17/4-c maddesine göre KDV?den istisna bulunmaktadır.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: şirket mülkiyetindeki gayrimenkulun ayni sermaye olarak konması

üstad, 17-4c ye sokmak için iki yıl şartı var ama.

2 yıl aşılmamısa KDV vardır gibi geliyor bana.

2 yıl aşılmamaışsa ayni sermaye koyan şirket yönünden satış hükmündedir. Çünkü, binanın tasarruf hakkı diğer şirkete devrediliyor.

Tasaruf hakkı değişimi ise KDV Kanunu?nun 1 ve 2. maddelerine göre teslimdir.
 
Üyelik
18 Şub 2009
Mesajlar
1
Ynt: şirket mülkiyetindeki gayrimenkulun ayni sermaye olarak konması

Afedersiniz.

acaba ayni sermayeyi koyan gerçek kişi olursa vergi durumu nasıl olur?
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,967
Konum
ADANA
Ayni sermaye olarak konan gayrı menkuller şirketin aktifinde kayıtlı olduğu için bu gayrı menkuller için ödenen aidatlar, emlak vergileri vs. gider yazılabilir.
 
Üst