zirve

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,993
Konum
İSTANBUL
YENİ EK-2 FORMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

22.04.2008 tarih ve 26855 no?lu Resmi Gazete?de yayınlanan 2 Seri No?lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ?i ile 1 Seri No?lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ?inde yapılan değişiklikle 2007 Yılına ait olarak verilecek Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form (EK-2) 2008/2.Geçici Vergi Döneminde Geçici Vergi Beyannamesi ekinde 14 Ağustos 2008 tarihine kadar vergi dairesine verilebilecektir.

Ayrıca, EK-2 Formunda küçük değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin en önemlisi, (EK-2) Form?unun en sonunda bulunan ve ?İlişkili Kişilerden (İştirakler Dahil) Temin Edilen Borçlara İlişkin Bilgiler? Tablosu iptal edilmiş ve bunun yerine ?Örtülü Sermaye Uygulamasına İlişkin Bilgiler? Tablosunun altına ilave bir satır açılarak bu satıra, ilgili hesap döneminde ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borçların en yüksek olduğu tarihteki toplam tutarın yazılması istenmiştir. Yeni EK-2 Formu ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

Transfer Fiyatlandırması ile ilgili YENİ EK:2 FORMU 3 ana bölümden oluşmaktadır.A- TRANSFER FİYATLANDIRMASI İLE İLGİLİ BÖLÜM

Transfer fiyatlandırması ile ilgili bölüm I-II ve III numaralı tablolardan oluşmaktadır.

I- Transfer Fiyatlandırması Kapsamındaki İlişkili Kişilere İlişkin Bilgiler Tablosu (İşlem Yapılan İlişkili Kişiler)

Bu tabloya, bu tablodan sonra gelen?II-numaralı İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler? tablosunda sayılan 19 adet işlemden en az bir veya birden fazlasının gerçekleşmiş olması halinde transfer fiyatlandırması kapsamındaki yurt içindeki ilişkili kişilerin adı, soyadı (unvanı) ve vergi kimlik/T.C.kimlik numaraları ile yurt dışındakilerin ayrıca bulundukları ülke adı yazılacaktır. Ancak, yurt dışındaki ilişkili kişinin bulunduğu ülke ile kanuni/iş merkezinin farklı olması halinde, işlemin yapıldığı ülke adı yazılacaktır.

II- İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler Tablosu

Bu tabloya, transfer fiyatlandırması kapsamındaki ilişkili kişilerle şirket arasında tabloda sayılan 19 adet işlemden en az bir veya birden fazlasının gerçekleşmiş olması halinde gerçekleşen işlemle ilgili bulunan satıra o işlem, alım veya satım olarak yazılacaktır.

İşlem bedellerine KDV ve ÖTV dahil edilmeyecek olup, iade, iskonto ve diğer indirimler düşüldükten sonra kalan net tutarlar yazılacaktır.

II Numaralı Tabloda Özellik Arzeden Satırlar:

4.Kiralamalar:

Bu satıra, hesap dönemi içerisinde ilişkili kişilerden yapılan kiralama (kiraya tutma) işlemine ait olarak ödenen (tahakkuk eden) kira bedeli alım sütununa, ilişkili kişilere kiraya verme işlemine ait olarak alınan (tahakkuk eden) kira bedeli satım sütununa yazılacaktır.

5.Diğer(Belirtiniz):

Bu satıra, ilgili hesap dönemi içerisinde ilişkili kişilerle gerçekleştirilen Demirbaş, Gayrimenkul gibi sabit kıymet alım ve satım tutarları yazılacaktır.

10.Ödünç Para/Kredi-Faiz:

1-) Bu satırı dikey olarak kesen alım sütunu?nun sol tarafına hesap dönemi içerisinde ilişkili kişilerle gerçekleştirilen ödünç para ve kredi işlemlerinde anaparaya ilişkin yıl sonu bakiyesi, sağ tarafına ise yıl içindeki toplam faiz tutarı yazılacaktır. Uygulamada, 331- Ortaklara Borçlar hesabına kaydedilen ve ortaklardan alınan borçlar için faiz hesaplanmamaktadır. Bu durum göz ardı edilerek cari hesaplar ödünç paranın bir unsuru kabul edildiğinden 10.satırı dikey olarak kesen alım sütunu?nun sol tarafına 331-Ortaklara Borçlar hesabının yıl sonu bakiyesi, sağ tarafına ise, varsa alınan bu borçlara mukabil verilen (ödenen) faiz tutarı yazılacaktır.

2-) Yine 10.satırı dikey olarak kesen satım sütunu?nun sol tarafına hesap dönemi içerisinde ilişkili kişilere verilen ödünç para tutarı, sağ tarafına ise yıl içinde alınan toplam faiz tutarı yazılacaktır. Uygulamada, genellikle 131- Ortaklardan Alacaklar hesabına kaydedilen ve ortaklara ödenen paralar için faiz hesaplanmamaktadır. Ancak cari hesaplar ödünç paranın bir unsuru kabul edildiğinden 10.satırı dikey olarak kesen satım

sütunu?nun sol tarafına 131-Ortaklardan Alacaklar hesabının yıl sonu bakiyesi, sağ tarafına ise, varsa verilen bu paralara mukabil alınan faiz tutarı yazılacaktır.11.Gayri Nakdi Krediler:

1-) 11.satırı dikey olarak kesen alım sütunu?nun sol tarafına Gayri Nakdi Krediler dolayısıyla alınan teminat tutarı, sağ tarafına ise, bu işleme ilişkin verilen komisyon tutarı yazılacaktır.

2-) Yine 11.satırı dikey olarak kesen satım sütunu?nun sol tarafına Gayri Nakdi Krediler dolayısıyla verilen teminat tutarı, sağ tarafına ise, bu işleme ilişkin alınan komisyon tutarı yazılacaktır.

12.Mevduat/Repo-Faiz:

Mevduat veya repo işlemlerinde yatıran yönünden, 12. satırı dikey olarak kesen satım sütunu?nun sol tarafına mevduat veya repo tutarı, sağ tarafına ise, söz konusu mevduat/repo için alınan faiz yazılacaktır.

14.Menkul Kıymetler:

14.satır Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Eurobond veya bir başka menkul kıymetlerle ilgilidir. Menkul kıymetlerin alım veya satımına ilişkin işlemlerde alım işlemlerinde ana para alım sütunu?nun sol tarafına, faiz sağ tarafına, satım işlemlerinde ana para satım sütunu?nun sol tarafına alınan faiz ise sağ tarafına ayrı ayrı yazılacaktır.

15.Sigorta:

İlişkili kişi kapsamında verilen (ödenen) prim tutarı alım sütununa, ilişkili kişilerden alınan (tahsil edilen-tahakkuk eden) prim tutarı satım sütununa yazılacaktır.

17.İkramiye ve Benzeri Ödemeler:

Hesap dönemi içerisinde ilişkili kişilere verilen ikramiye, prim ve benzeri ödemelerin tutarı alım sütununa, ilişkili kişilerden alınan (tahsil edilen-tahakkuk eden) ikramiye, prim ve benzeri ödemelerin tutarı satım sütununa yazılacaktır.

Yapılan İşlemlerin Toplamı:

II- numaralı tablonun alım sütunu ve satım sütununun 10-11-12-13-14.satırları kendi içinde sol ve sağ olarak ikiye ayrılmıştır. Alım ve satım sütunlarının1-9,15-19, satır toplamları ile 10-14 satırların sol-sağ toplamlarının tamamı yapılan işlem toplamı olarak alım ve satım sütunlarının altına yazılacaktır.III- Transfer Fiyatlandırmasına Konu Olan İşlemlerde Kullanılan Yöntemler Tablosu

Bu tabloya, II-numaralı tabloda yani ?İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler? tablosunda alım ve satım olarak yazılan işlemlerin dikey toplamları ile bu tabloda seçilecek yöntemlerin karşısına yazılacak tutarların dikey toplamları birbirine eşit olacaktır.B-KURUMUN YURTDIŞI İŞTİRAKLERİ (KONTROLEDİLEN YABANCI KURUM) İLE İLGİLİ BÖLÜM

Tek tablo?dan oluşmaktadır. Kurumun yurtdışı iştirakleri varsa bu bölüm doldurulacaktır. Aksi takdirde doldurulmayacaktır.C- ÖRTÜLÜ SERMAYE İLE İLGİLİ BÖLÜM

I- Satır Açıklamaları

Örtülü sermaye ile ilgili bölüm tek tablo?dan oluşmaktadır.

Aktif Toplamı: Dönem başındaki bilançonun aktif toplamıdır. (açılış bilançosu yerine önceki yılın beyan edilen bilançosundan hareket edilirse herhangi bir hesaba gerek kalmadan aktif toplamı olduğu gibi yazılır)

Toplam Borçlar: Açılış bilançosu yerine önceki yılın beyan edilen bilançosundan hareket edilirse herhangi bir hesaba gerek kalmadan kısa ve uzun vadeli borçlar toplamı olduğu gibi yazılır.

Öz Sermaye Tutarı: Aktif toplamı ile borçlar arasındaki farktır. Bu hesaplama aynı zamanda önceki yılın beyan edilen bilançosunun öz sermayesini verir.

Toplam Faiz Giderleri: Hesap dönemi içinde ilişkili kişilerden temin edilen borç nedeniyle ilişkili kişilere verilen, gider veya maliyet olarak kaydedilen faiz giderlerinin toplamıdır.

Toplam Kur Farkı Giderleri: Hesap dönemi içinde ilişkili kişilerden temin edilen borç nedeniyle ilişkili kişilere verilen, gider veya maliyet olarak kaydedilen kur farkı giderlerinin toplamıdır.

Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı: ?II- Tablo Hakkında Genel Açıklamalar

24.04.2008 tarih ve TF-1/2008-1 sayılı Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkındaki sirkülerde ?Kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği hesap döneminde ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen bir borç bulunması halinde? bu bölümün doldurulması gerektiği açıklanmaktadır.

Dikkat edilecek olursa, 131 ve 331 Hesapların yıl sonu bakiyeleri Transfer Fiyatlandırması ile ilgili bölümde II- numaralı tablonun 10.satırında yazılmıştı.

Örtülü Sermaye ile ilgili V- numaralı tablonun en altına açılan yeni bir satıra ise, ?hesap döneminde ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borçların en yüksek olduğu tarihteki toplam tutarının? yazılması istenmektedir.

5520 Sayılı Kurumlar vergisi Kanunu?nun 12.Maddesinin 1 numaralı fıkra hükmüne göre örtülü sermaye; kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.Buna göre, işletmede kullanılan borçların örtülü sermaye sayılabilmesi için;

1- Bu borçların ortak veya ortakla ilişkili kişiden alınması ve

2- Belirlenen borç/öz sermaye oranını aşması koşullarına bağlanmıştır.

Burada asıl önemli nokta şudur. Örtülü sermaye uygulamasında kapsama giren borcun tümünün değil, sadece öz sermayenin üç katını aşan kısmının örtülü sermaye sayılması ve bu kısma ilişkin faiz, kur farkları ve benzeri giderlerin geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere gider olarak kabul edilmemesidir.

Bize göre V- Numaralı Örtülü Sermaye Tablosunun doldurulması, ortak veya ortakla ilişkili kişilerden alınan borçlara faiz, kur farkı gibi ödemeler yapılır ve bu ödemeler gider veya maliyet unsuru olarak kaydedilirse o zaman anlamlı olacaktır. Aksi halde sirkülerde açıklandığı gibi sadece ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen bir borcun bulunmasının yeterli görülmesi diğer asıl unsurların aranmamasının bize göre bir anlamı yoktur.


ferhat

Kaynak :İbrahim Güler
 

FATİH PESEN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ağu 2005
Mesajlar
805
Konum
İst
Ynt: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında

sirküye uymak gerekiyor

Transfer fiy.sirkü 1 de


7.örtülü sermaye uygulamasına iliskin bilgilerde ilk paragrafda "ortak veya ortaklarla iliskili kisilerden temin edilen bir borc bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır " yazıyor. o yüzden ben faiz ve kur olmasada dolduruyorum.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,993
Konum
İSTANBUL
Ynt: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında

FATİH PESEN ' Alıntı:
sirküye uymak gerekiyor

Transfer fiy.sirkü 1 de


7.örtülü sermaye uygulamasına iliskin bilgilerde ilk paragrafda "ortak veya ortaklarla iliskili kisilerden temin edilen bir borc bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır " yazıyor. o yüzden ben faiz ve kur olmasada dolduruyorum.

yaptığınız işlem doğru
 
Üst