zirve

Vergide anayasaya aykırılık iddiaları

  • Konbuyu başlatan C.Gerçek
  • Başlangıç tarihi
C

C.Gerçek

Ziyaretçi
03.12.2009 | Bumin Doğrusöz

Anayasa Mahkemesi'nin 15 Ekim'de yaptığı toplantısında, vergi mevzuatında yer alan ve pek çok kişiyi ilgilendiren bazı hükümleri iptal ettiğini daha önce duyurmuştuk. Ancak bu iptal kararları, gerekçesinin yazım aşaması tamamlanmadığından, henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Ancak iptal kararlarının sabit olması dolayısıyla gerekçeli karar yayımlanmasa da yargı mercileri tarafından dikkate alınacağına, yerleşik içtihada göre, kesin gözüyle bakılabilir.
Gerekçeli kararın yayımı beklenen iptal kararları;
* Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yer alan ve 5479 sayılı kanunla değişik vergi tarifesinin son diliminde yer alan "40.000 YTL'den fazlasının 40.000 YTL'si için 9.190 YTL" ifadesinden sonra gelen "fazlası % 35 oranında" ibaresinin iptali.
* 5479 sayılı kanunla Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen ve yürürlükten kaldırılan yatırım indirimi istisnasında kazanılmış hakları düzenleyen geçici 69. maddede yer alan "(...) sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait (...)" ibaresinin iptali.
* 5479 sayılı kanunun yürürlük tarihlerine ilişkin 15. maddesinin yatırım indirimi istisnasını 1.1.2006 tarihinden itibaren kaldıran düzenlemesi.
* Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin 1. fıkrasının 1. paragrafının sonuna 5227 sayılı kanunla eklenen; "dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran % 0 olarak uygulanır" cümlesinin iptali.
* Vergi Usul Kanunu'nun 114. maddesinde yer alan ve idarenin matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurmasının zamanaşımını durduracağına ilişkin düzenlemenin iptali.
Ancak önümüzdeki günlerde başka kararlar da çıkacak. Çünkü mahkemenin gündeminde daha pek çok vergi düzenlemesi var. Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde görüşülmek için sıra bekleyen iptal davasına konu vergi düzenlemelerinin önemlilerini, halen hakkında cezalı tarhiyat yapılan veya vergi yargısında davası bulunan pek çok kişiyi yakından ilgilendireceği düşüncesi ile aşağıda bir liste olarak aktarıyorum.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı listesinde kayıt ve tescile tabi olarak vergiye tabi tutulan araçların satın alındıktan sonra beş yıl içinde vasfının değiştirilmesini (örneğin 87.04 pozisyonundaki yük taşımaya elverişli bir aracın satın alındıktan sonra koltuk ilave ettirilerek 87.03 pozisyonunda insan taşımaya mahsus araca dönüştürülmesini) vergiye tabi tutan düzenlemesi (Ankara 2. Vergi Mahkemesi'nin başvurusu)...
Vergi Usul Kanunu'nun idari komisyonlara seçileceklerde aranılacak özellikleri düzenleyen 87. maddesinde 5728 sayılı kanunla yapılan değişiklik (Bir grup milletvekilince açılan iptal davası)...
Vergi Usul Kanunu'nun 112. maddesinin idarece iadesi gereken paralara tecil faizi oranında faiz işletilmesini idarenin tasarrufuna ve üç aylık süre sonrasına bırakan 4 numaralı fıkra düzenlemesi (Aydın Bölge İdare Mahkemesi'nin başvurusu)...
Vergi Usul Kanunu'nun 367. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkralarındaki soruşturma ve kovuşturma yetkilerine ilişkin düzenleme (İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin başvurusu - Bu başvurunun ilk incelemesi bugün yapılacaktır)...
Vergi Usul Kanunu'nun "Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve Mükerrer 257. Maddesine Uymayanlar için Ceza" başlıklı mükerrer 355. maddesinin 4369 sayılı kanunla değişik 1. fıkrası (İstanbul 2. Vergi Mahkemesi'nin başvurusu)...
Vergi Usul Kanunu'nun 4108 sayılı kanunla değişik 353. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "(...) Maliye Bakanlığı'nca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin (...)" ibaresinin anayasaya aykırılığı (Bursa 2. Vergi Mahkemesi'nin başvurusu)...
Vergi Usul Kanunu'nun 4369 sayılı kanunla değişik tekerrür dolayısıyla ceza artırımını düzenleyen 339. maddesi (Zonguldak Vergi Mahkemesi'nin başvurusu)...
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı listesinde kayıt ve tescile tabi olarak vergiye tabi tutulan araçların satın alındıktan sonra beş yıl içinde vasfının değiştirilmesini (örneğin 87.04 pozisyonundaki yük taşımaya elverişli bir aracın satın alındıktan sonra koltuk ilave ettirilerek 87.03 pozisyonunda insan taşımaya mahsus araca dönüştürülmesini) vergiye tabi tutan düzenlemesi (md. 15/2b) (Ankara 2. Vergi Mahkemesi'nin başvurusu)...
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan malların, Başbakanlık Merkez Teşkilatı'na tesliminin Özel Tüketim Vergisi'nden (md. 7/3) ve Katma Değer Vergisi'nden istisna eden (md.17/4r) (Ana Muhalefet Partisi'nin ve Bucak İcra Hukuk Mahkemesi'nin başvuruları)...
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun "Ödeme Emri ne İtiraz" başlıklı 58. maddesinin "haksız çıkma zammını düzenleyen" 5. fıkrası (İstanbul 2. Vergi Mahkemesi'nin başvurusu)...
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 5766 Sayılı Kanun'un, bu kanunla 6183 sayılı kanunda yapılan değişiklikler ve eklenen hükümlerin, hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsil edilmemiş bulunan amme alacakları hakkında da uygulanacağını öngören geçici 1. maddesi (Bu hükmün iptali halinde en fazla etkilenecek düzenlemeler: Kanuni temsilcilerin sorumluluğu, limitet şirket ortaklarının sorumluluğu, yurtdışı çıkış yasağı uygulaması ve tecille ilgili düzenlemelerdir.)(Hatay 1. Vergi Mahkemesi'nin başvurusu)...
Varlık Barışı Hakkında 5811 Sayılı Kanun'un bu kanuna göre beyan edilecek değerler üzerinden ödenecek vergi oranlarını düzenleyen 3. maddesinin 3. fıkrasının ilk cümlesi (bir grup milletvekili tarafından açılan iptal davası)...
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5035 sayılı kanunla değişik 2. maddesinin arazi taşıtının tanımını yapan 7. fıkrası ile 5. maddesindeki 1 sayılı tarifede yer alan "arazi taşıtı" ibaresi (Ankara 1. Vergi Mahkemesi'nin başvurusu)...
Anayasa Mahkemesi'nin bu düzenlemelerin hangilerini anayasaya uygun, hangilerini anayasaya aykırı bulacağını bekleyip göreceğiz.
 
Üst