Yeni Dönemde 4/a Sigortalıları İçin Prime Esas Kazançtan İstisna ...

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
[size=10pt]07.11.2008 Şevket TEZEL [email protected] Sözcü

Yeni Dönemde 4/a Sigortalıları İçin Prime Esas Kazançtan İstisna Olacak ve Olmayacak Ödemeler

Ayni yardımlar, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile SGK?ca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin yüzde 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları dışında ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime esas kazanca dâhil edilmesi gerekiyor.

Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar 5510 sayılı Kanun kapsamında hesaplanacak prime esas matrah hesabında dikkate alınmayacak.

Bu bakımdan, sigortalıların yakacak, temizlik, aydınlatma ve benzeri nitelikteki giderleri için yahut tahsil veya mesken yardımı gibi kanunda ismen sayılmayan nedenlerle yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı aydaki prime esas kazanca dâhil edilecek.

Öte yandan, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun?a istinaden ödenmekte olan ikramiyeler ile ilave tediyeler prime tabi tutulacağı gibi, 4857 sayılı Kanunun 61 inci maddesindeki ?Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primlerinin kesilmeyeceğini? amir bulunan istisnai hüküm üzerinde durulmaksızın hak kazanıldığı halde kullanılmayan yıllık izin süresi için ödenecek ücretlerden de kısa vadeli sigorta kolları primi kesilecek.

Yani yıllık ücretli izni kullandığında kesilmeyecek olan kısa vadeli sigorta prim kolları (İş Kazası, meslek hastalığı, hastalık) primleri, işçi yıllık iznini zamanında kullanmayıp, işveren de buna göz yumduğunda akdin feshinden sonra bu izin sürelerine ilişkin ücret ödenmesi gerekmektedir. İşte bu durumda ödenen ücretlerden de kısa vadeli sigorta kollarından prim kesilmesi gerekiyor.
 
Üst