Banka Faiz Gelirinin Beyanı

Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
34
Merhaba,

26.08.2005 günü bağlı olduğumuz vergi dairesinden aranıp 2000 yılı banka faizi gelirimizin 2000 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilmediğini öğrendim.

Biz bu geliri beyan etmeyi gerçekten unutmuşuz,

Şimdi sorum şu;

1)Vergi dairesi neden bunu üzerinden 5 yıl geçtikten sonra öğrenebiliyor.Bence bunu daha erken öğrenme şansı vardı ama memur arkadaşlar baktıkları dosyalarda titiz çalışma yapmıyorlar.
Evet biz gelirimizi beyan etmeyi unutarak bir hata işledik ama vergi dairesi çalışanları neden görevlerini aksatarak yapıyorlar.

2)2000 yılına ait bu fazi gelirini bilançoda göstermem imkansız çünkü kayıtlar defterlere işlenmiş durumda ve o yıl kullandığım programı artık kullanmıyorum.Tek şansım Bilançoda elimle düzeltme yapmak oda bana doğru gelmiyor.
Ben sadece beyanname sütunlarında bunu belirterek ek beyan vermeyi düşünüyorum.Sizce nasıl olmalı?

3)2000 yılı faiz gelirimizi ek beyan halinde vereceğiz 371 ve 376 talep etmelimiyiz,ayrıca o dönem kurumlar vergisi oranı nedir?

Saygılarımla,
 
Üyelik
26 Tem 2005
Mesajlar
258
sayın analiz

asagıdaki link kurumlar vergisi oranında yardımcı olur umarım

http://www.erdikler.com.tr/kvoranlar.asp

vergi dairesinin telefon actıgını söylüyorsunuz fakat asagıdaki kanun metni(376) yazılı ceza ihbarnamesi geldigi hallerde geçerli oluyor 371 ise kendiniz tarafından eksik beyanı kabul ettiniz zaman geçerli oluyorMadde 376 - (Değişik: 4/12/1985 - 3239/31 md.)
Re'sen veya ikmalen tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösteri-
len indirimlerden artakalan kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tari-
hinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine müracaatla vadesinde veya
6183 sayılı Kanunda zikredilen neviden teminat göstererek vadenin bitmesinden
itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:
1. Kaçakçılık, ağır kusur veya kusur dolayısıyla kesilen cezanın birinci de-
fada yarısı;
2. Müteakiben kesilen cezaların üçte biri;
3. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının üçte biri;
İndirilir.
Mükellef veya sorumlu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezası farkını
yukarda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden
faydalandırılmaz.
Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları
hakkında da uygulanır.
Madde 371 - (Değişik birinci fıkra: 30/12/1980 - 2365/90 md.) Beyana dayanan
vergilerde kaçakçılık (338, 346 ve 347 nci maddelerde yazılı şekilde yapılanlar
dahil) ağır kusur ve kusur mahiyetindeki kanuna aykırı hareketlerini ilgili ma-
kamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere aşağıda yazılı kayıt
ve şartlarla kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları kesilmez.
1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından
her hangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edil-
mek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe
veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.)
2. (Değişik: 1/5/1981 - 2455/4 md.) Haber verme dilekçesinin yetkili memur-
lar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı ve-
ya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılığa te-
şebbüs halinde bu suçun tespit edildiği günden evvel) verilmiş ve resmi kayıtla-
ra geçirilmiş olması;
3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilek-
çesinin verildiği tarihten başlıyarak 15 gün içinde tevdi olunması;
4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber ver-
me tarihinden başlıyarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi;
5. Değişik: 4/12/1985 - 3239/30 md.) Mükellefçe haber verilen ve ödeme süre-
si geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sa-
yılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı
oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde
ödenmesi.


saygılarımla
taner ozturk
 
Üyelik
8 Tem 2005
Mesajlar
57
Sayın Analiz,

Memur görevini yapmış, zaman aşımı süresinde durumu tespit etmiş,

hatta size iyilik yapıp 371 den faydalanabilmeniz için tebliğgat çıkarmadan size haber vermiş,
sakın M.Kemal Ekici duymasın :))

cevabım geçmi oldu bilmiyorum ama...
direkt memur ile görüşün eğer tebliğgat gelmedi ise 371 talep ederek Ek Beyanname vereceksiniz.
çıkan cezalarınızıda 15 gün içerisinde ödemeyi ihmal etmeyin,
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
34
Sayın KIZILKAN

Cevap geç oldu;

V.U.K. 371. Maddesinden yararlanamıyoruz çünkü beyan etmeyi unuttuğumuz bu geliri biz farketmedik vergi dairesi farketti.Dolayısı ile mu maddeden istifade edemeden ek kurumlar vergisi beyanımız verdik.

Kesilen cezaya V.U.K. 376 istedik ve ceza indirimi yapıldı.

İlginiz için teşekkür ederim.

Saygılar,
 
Üst