turkcell

İş Akdinin Feshinde İşçiler Arasında Küfürleşmenin Haklı Neden Olması

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Av. Ali YÜKSEL
Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/11947 E. ve 08.10.2007 tarihli kararında işyerinde işçiler arasında yaşanan küfürleşmenin iş akdinin feshi noktasında haklı neden teşkil etmesine dair değerlendirmelerde bulunmuştur. Bahse konu karar işyerinde yaşanan küfürleşmelerin hangi hallerde işveren açısından iş akdinin feshi noktasında haklı/geçerli neden taşıyacağını açıkça ortaya koymaktadır.

İncelememize konu kararda davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir. Davalı işveren, davacının işyerinde kavga çıkarması ve diğer çalışanlara hakaret etmesi nedeni ile iş sözleşmesinin İş Kanunun 25.maddesi uyarınca feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece davacının savunmasının alınmadan iş sözleşmesinin feshedildiği gerekçesi ile davacının işe iade isteğinin kabulüne karar verilmiştir. Yüksek mahkeme Yargıtay ise yerel mahkemenin kararını bozmuştur. Yargıtay, kararında davacı işçinin iş akdinin işyerinde bulunan bir diğer mesai arkadaşı ile karşılıklı küfürleşmesi nedeni ile tazminatsız olarak feshedildiğini belirtmiştir. Yargıtay, yazılı bir fesih bildirimi olmasa bile sunulan tutanak ve tanık anlatımlarından küfürleşme olayının sabit olduğunu bu sebeple de yazılı fesih bildirimine gerek bulunmadığını, hatta işten çıkış bildirgesinde işten çıkışın işveren feshi (17. madde) olarak gösterilmesinin bile önem arz etmediğini vurgulamıştır. Yargıtay iş akdinin sona erme şekli ile ilgili olarak hâkimin hukuki değerlendirme yapma noktasında olduğunu, dolayısıyla işten ayrılma bildirgesindeki ibarenin iş akdinin fesih şekli noktasında mutlak bir anlam ifade etmediğini belirtmiştir. Ayrıca Yargıtay işverenin işçiden savunma almamış olmasını da yapılan feshin İş Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca haklı nedenle yapılmış olmasından ötürü eksiklik olarak değerlendirmemiştir.
...
Yazının Tamamı
 
Üst