zirve

İŞKUR HK.

Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
354
arkadaşlar bu iş kurumuna İAB forumnun verilmesi gerektiği hakkında elinizde kanun maddesi var mı veya hangi hallerde verilmesi gerekiyor..
 
Üyelik
12 Haz 2005
Mesajlar
142
sayın KONYALI,

10 HAZİRAN 2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI (YTL)

6-28-99/c İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 71,45 Bu durumdaki her İşçi İçin,

saygılar
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
635
Konum
bursa
melek81' Alıntı:
sayın KONYALI,

10 HAZİRAN 2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI (YTL)

6-28-99/c İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 71,45 Bu durumdaki her İşçi İçin,

saygılar

Çalışma Belgesiyle İAB Formu farklı şeylerdir.

http://www.alomaliye.com/issizlik_tebligi_4.htm

Kolay gelsin.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
24770 sayılı 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin 4 No’lu Tebliğin 4 üncü maddesine göre; İşveren hizmet akdi 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen haller dışında (örneğin: istifa, emeklilik, evlilik, işçinin hatası ve kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumları) sona eren sigortalı işsizler için İAB düzenlemek zorunda değildir.

kolay gelsin
 
Üyelik
20 Haz 2005
Mesajlar
5
İAB

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
Kanun Numarası : 4447
Kabul Tarihi : 25/8/1999
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:8/9/1999 Sayı: 23810
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 39, Sayfa:


Madde 51- Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşa-
ğıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi
içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri,
hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün si-
gortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan ön-
ceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsiz-
lik ödeneği almaya hak kazanırlar.
a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi veya
20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 16 ncı maddesi yada 13/6/1952
tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtilen bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona
erdirilmiş olmak,
b) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya
bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesinin (I),
(II) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü
maddesinin (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde
Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun
7 nci maddesi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı tarafın-
dan feshedilmiş olmak,
c) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın süresinin bitiminden önce
veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin
(I) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü mad-
desinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12 inci madde-
sinin birinci fıkrasına göre işveren tarafından feshedilmiş olmak,
d) Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle
işsiz kalmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 7 nci maddesinin (II) numaralı ben-
dinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle
sefer sonunda işsiz kalmak,
e) İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatıl-
ması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış
olmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (IV) numaralı bendin-
deki nedenlerle işsiz kalmak,
f) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlen-
mesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalmak,
g) (Ek: 24/8/2000 - KHK-617/38 md.) Yukarıdaki bentlerde belirtilen iş kanunları
kapsamına girmeyen sigortalılardan hizmet akitleri, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında yapılmış olan
toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu
hükümleri doğrultusunda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere paralel olarak
sona ermiş olmak. (2)
Ancak, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sı-
rasında grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış
olması ve sigortalının herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan gelir veya
aylık almaması gerekmektedir.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
91
ÇALIŞMA

Sayın Formdaşlar

Melek 81 Demişki 6-28-99/c İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek demiş bu konuda şu soruyu sormak istiyorum işçi 1 gün çalışmış olsa 2.gün işe gelmese bu 1 günlük çalıştığına dair çalışma belgesini vermek zorundamıyız yada bu çalışma belgesinde bir sınır varmı örnek deneme süresinden sonra gibi ben 1 gümlükte olda çalışma belgesi düzenliyorum gelmezse iade taahhütlü adresine postaya veriyorum
 

Benzer konular

Üst