Limited Şirket Devirinde Ortaklarda Borç Sorumluluğu

Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
4
ben bu günlerde limited şirket kurmak yada devralmak istiyorum.kuruluş maliyeti yaklaşık 1400 ytl tutuyormuş.tanıdığım muhasebeci nin defterini tuttuğu bir ltd. şirket te kapanacakmış. onlarda mu maliyeti düşürmek için devir etmeyi istiyorlar.İki tarafta 700 er ytl ödeyecek. masrafı ortak paylaşarak devir almayı istiyorum.muhasebeci şirketin temiz ve borçsuz olduğunu söylüyor.onlara inanıyorum fakat devirden sonra herhangi bir borç gelirse diye korkuyorum.muhasebecimin önerisiyle noterde devir sözleşmesine şöyle bir madde koysak: devir tarihinden önceki dönemlere ait her çeşit borç (resmi, özel ) eski ortaklara aittir, devir tarihinden sonraki her çeşit borç yeni ortaklara aittir .gibi bir madde koysak ben devir aldıktan sonra eski dönemlere ait gelebilecek olan her çeşit borçtan kendimi korumuş olurmuyum?yoksa bu madde bizi bağlamaz deyip her alacaklı alacaklarını benden isteyebilirmi?bu konu benim için çok önemli.net bir cevabı varmı?bu sorumun cevabına göre adım atacağım.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
AATUHK.'un 75 ve 76. maddelerinde gösterilmiştir. Anılan madde hükümlerine göre:

— Yapılan takip neticesinde borçlunun yeterli derecede haczi caiz mallarının bulunmadığı anlaşılırsa;

— Haczedilen malların satışı neticesinde elde edilen meblağ borcu tamamen karşılamağa yetmiyorsa; aciz vesikası düzenlenir.

İşte bu iki sebepten biri ile bir limited şirket hakkında aciz vesikası düzenlenmeden, şirket ortakları aleyhine takipte bulunmak mümkün değildir. Çünkü bu vesika, şirket aleyhine yapılan takibin semeresiz kaldığını (yani, amme alacağının tam olarak tahsil edilemediğini veya tahsil olanağının bulunmadığını), hukuken tespit eden belgedir.
— Limited şirket ortaklarının, şirketin ödenmeyen borçlarından dolayı şahsen takibi için, şirketin iflasının sonucunu beklemek şart değildir.
Ortakların doğrudan doğruya şahsen takip edilebilmesi için, tasfiyenin sonucunu beklemeye mahal yoktur.
— Limited şirketin borçlarından dolayı ortaklara müracaat edebilme şartlarının tahakkukundan önce hissesini devreden ortağın, şirketin devir tarihinden önceki borçlarından dolayı şahsen takibi mümkün değildir. (DŞ. 7. D. E. 1967/120 K. 1967/1829)

— Limited şirket ortaklığından ayrıldığım vergi dairesine bildiren ortak ayrılış tarihinde şirketin, borçlarını ödeyemeyecek durumda bulunduğunun tevsik edilememesi halinde, şirketin ödenmeyen borçlarından sorumlu tutulamaz (DŞ. 7. D. E. 1967/3042 K. 1969/914).
Bir limited şirkette diğer bir paydaşın hissesini devralan ortağın, o hissedarın devir anına kadar mevcut şirket borçlarından yükümlü bulunduğunu bilmesi, en az ticari muamelelerde bir tüccarın göstermesi lazım gelen basiret ve müddebbir davranış icaplarından sayılmak gerekir. Böyle bir davranışı göstermemiş olan şerik, bu davranışının sonucuna katlanmak zorundadır (DŞ. 7. D. E. 1967/127 K. 1967/1479)

Yukarıdaki kararlarda da görüldüğü gibi Danıştay’ımız, pek isabetli olarak, tahsil imkansızlığının ortaya çıktığı anda ortak olanların sorumlu olacağına hükmetmektedir. Bu konudaki görüşümüz doğrultusunda, tahsil imkansızlığının düzenlenecek aciz vesikası ile saptanacağı dikkate alınırsa, aciz vesikasının tanzim tarihindeki ortaklar, taahhüt ettikleri sermaye payı oranında sorumlu olacaklardır
Ancak, tahsil imkansızlığının ortaya çıkmasından önce payını devretmiş olan ortağın sorumluluktan kurtulabilmesi için pay devrinin Kanunda öngörülen usulde yapılması gerekir. Ticaret Kanunumuza göre, payın devrine ilişkin sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması ve bu sözleşmedeki imzaların noter tarafından tasdiki bir geçerlilik (= sıhhat) şartıdır.
 
Üyelik
21 Mar 2007
Mesajlar
1
Ynt: Limited Şirket Devirinde Ortaklarda Borç Sorumluluğu

1997 yılında bir limited şirketin kuruluşunda müdür olan ve 1999 yılında hissesini devreden ortağın başına gelenler için yorum yapabilir misiniz.?
Ortak 1999 yılında ayrıldıktan sonra,2002 yılında denetmenler sahte fatura şüphesi ile şirketin defter ve belgelerini talep ediyorlar. Yeni ortaklar aldırış etmiyor ve denetmenler evrak ve belgelerin gelmemesini de değerlendirerek yüklü miktarda cezalar yazıyorlar.
İnceleme için talep ettikleri belge ve defterler 1997-1999 arası üç yıl,yani eski ortağın müdür ve ortak olduğu yıllar.
Yeni ortaklar kesilen vergi cezalarını da ödemiyor,uzlaşmaya falan gitmiyor,dava açmıyorlar ve vergi dairesi yeni ortaklardan bu parayı alamayacığını anlayınca, eski ortağın yakasına yapışıyor ve yurtdışına çıkış yasağı koyuyor.
Bu şirketin 1997-1999 yıllarında defterini de ben tutmuştum ve denemenlerin raporlarında bahsi geçen faturaları inandırıcı bulmadığım için muhasebe kaydını yapmamıştım.
Ama defterler incelemeye getirilmediği için hiç bir şey fark etmedi, şimdi eski ortak nahak yere 300 milyara yakın vergi,ceza,faizi ödemesi için sıkıştırılıyor.
Bu işin çözümü var mı?,eski ortağı haksız borç yükünden kurtarabilir miyiz.?
Teşekkür ederim.
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
354
Ynt: Limited Şirket Devirinde Ortaklarda Borç Sorumluluğu

DANIŞTAY YEDİNCİ DAİRE

Tarih : 27.06.2001
Esas No : 2000/3801
Karar No : 2001/2476


LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI HİSSE DEVRİNDEN SONRAKİ DÖNEMLERE AİT VERGİ BORCUNDAN SORUMLU TUTULAMAZ


Limited şirketteki hissesinin tamamını noter tasdikli hisse devir sözleşmesi ile devrettiği ve bu durumun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi?nde yayımlanarak tescil ve ilan edildiği hususlarının taraflar arasında ihtilafsız bulunması karşısında, şirketle hiçbir hukuki bağı kalmayan davacı, hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borçlarından sorumlu tutulamaz.

İstemin Özeti: (...) Akaryakıt Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi?nden tahsil imkanı kalmayan kamu alacağının, kanuni temsilci sıfatıyla davacıdan tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrini; olayda, davacının limited şirketteki hissesinin tamamını noter tasdikli (...) tarihli hisse devir sözleşmesi ile devrettiği ve bu durumun (...) tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi?nde yayımlanarak tescil ve ilan edildiği hususlarının taraflar arasında ihtilafsız bulunması karşısında, şirketle hiçbir hukuki bağı kalmayan davacının, hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borçlarından sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle iptal eden Vergi Mahkemesi Kararı?nın; yapılan işlemin yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine oy birliği ile karar verildi.
 
Üyelik
24 May 2009
Mesajlar
1
Ynt: Limited Şirket Devirinde Ortaklarda Borç Sorumluluğu

merhaba limited şirketlerde devirden sonra önceki borçlardan tüm hissedarlarmı yoksa sadece şirket müdürü olan hissedarlarmı sorumludur
 
Üyelik
15 Haz 2011
Mesajlar
4
Ynt: Limited Şirket Devirinde Ortaklarda Borç Sorumluluğu

merhaba,

ben bi maden şirketine %1 olarak ortak giricem sadece görüntü olsun diye bnm açımdan olumsuz bi etkisi olurmu olursa ne olur
 
Üst