Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
1,802
Konum
İstanbul
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı


Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 82

Konusu :Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

Tarihi : 02 /05/2012

Sayısı : GVK-82/2012-4/ Muhtasar Beyanname

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 94, 99 Kurumlar Vergisi Kanunu 15, 30 Vergi Usul Kanunu Mükerrer 257 nci maddesi


1. Giriş

Mükelleflerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince yaptıkları ödemeler ve tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri bildirdikleri Muhtasar Beyanname üzerinde yapılacak değişikliğe bağlı olarak, tevkifata tabi ödemelerin Muhtasar Beyanname ile bildirilmesine ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Tevkifata Tabi Ödemelerin Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 99 uncu maddesinde; "Muhtasar beyannamenin şekil, içerik ve ekleri ile üçer aylık verilen beyannamelerin dönemini aylık olarak belirlemeye ve tevkifat konuları itibarıyla ayrı ayrı beyanname verme mecburiyeti getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında, beyannamelerin şekil, içerik ve eklerinin Maliye Bakanlığınca belirleneceği ve mükelleflerin beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak bildirmek zorunda oldukları belirtilmiş olup, 15 inci maddesinin birinci fıkrasında da bu maddeye göre tevkifat yapmak zorunda olanlar sayılmış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine göre Maliye Bakanlığı'nın; "Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle İnternet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya" yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri uyarınca tevkifata tabi olan;

- Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakedişler,

- Zirai kazançlar,

- Serbest meslek kazançları,

- Gayrimenkul sermaye iratları

üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle, bu tevkifatlara ilişkin olarak ödeme yapılanın adı, soyadı (ünvanı), adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası; ödemenin türü, gayrisafi tutarı; kesilen vergi tutarı Muhtasar Beyannamenin ilgili bölümünde gösterilmekteydi.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları ile Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddeleriyle Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak, Muhtasar Beyanname üzerinde yapılan değişiklik sonucunda;

- Bu sirkülerin yayım tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakedişler, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları ve gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle,

- 1 Ağustos 2012 tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren tevkifata tabi menkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle

Muhtasar Beyannamenin ??Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)'' bölümünde, Ödeme Yapılanın Adı, Soyadı (Ünvanı), Adresi, T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, Ödemenin Tür Kodu, Gayrisafi Tutarı, Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Türü, Tarihi, Seri ve Sıra Numarası ve Kesilen Vergi Tutarı bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

Bu zorunluluğa uymayan, eksik veya yanıltıcı bilgi veren mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülmüş olan cezai müeyyidenin uygulanması cihetine gidilecektir.

Duyurulur.
Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

Müşteri bildirimi kalksın diyeler bakın bir filimiz daha oldu!
 
Üyelik
29 Kas 2010
Mesajlar
172
Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 82-Muhtasar beyannamesinde degisiklik

Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi


Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi


Tarih 02/05/2012
Sayı GVK-82/2012-4/ Muhtasar Beyanname
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi BaşkanlığıGelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 82

Konusu

:Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

Tarihi

: 02 /05/2012

Sayısı

: GVK-82/2012-4/ Muhtasar Beyanname

İlgili olduğu maddeler

: Gelir Vergisi Kanunu Madde 94, 99 Kurumlar Vergisi Kanunu 15, 30 Vergi Usul Kanunu Mükerrer 257 nci maddesi

1. Giriş

Mükelleflerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince yaptıkları ödemeler ve tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri bildirdikleri Muhtasar Beyanname üzerinde yapılacak değişikliğe bağlı olarak, tevkifata tabi ödemelerin Muhtasar Beyanname ile bildirilmesine ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Tevkifata Tabi Ödemelerin Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 99 uncu maddesinde; "Muhtasar beyannamenin şekil, içerik ve ekleri ile üçer aylık verilen beyannamelerin dönemini aylık olarak belirlemeye ve tevkifat konuları itibarıyla ayrı ayrı beyanname verme mecburiyeti getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında, beyannamelerin şekil, içerik ve eklerinin Maliye Bakanlığınca belirleneceği ve mükelleflerin beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak bildirmek zorunda oldukları belirtilmiş olup, 15 inci maddesinin birinci fıkrasında da bu maddeye göre tevkifat yapmak zorunda olanlar sayılmış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine göre Maliye Bakanlığı'nın; "Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle İnternet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya" yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri uyarınca tevkifata tabi olan;

- Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakedişler,

- Zirai kazançlar,

- Serbest meslek kazançları,

- Gayrimenkul sermaye iratları

üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle, bu tevkifatlara ilişkin olarak ödeme yapılanın adı, soyadı (ünvanı), adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası; ödemenin türü, gayrisafi tutarı; kesilen vergi tutarı Muhtasar Beyannamenin ilgili bölümünde gösterilmekteydi.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları ile Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddeleriyle Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak, Muhtasar Beyanname üzerinde yapılan değişiklik sonucunda;

- Bu sirkülerin yayım tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakedişler, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları ve gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle,

- 1 Ağustos 2012 tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren tevkifata tabi menkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle

Muhtasar Beyannamenin ??Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)'' bölümünde, Ödeme Yapılanın Adı, Soyadı (Ünvanı), Adresi, T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, Ödemenin Tür Kodu, Gayrisafi Tutarı, Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Türü, Tarihi, Seri ve Sıra Numarası ve Kesilen Vergi Tutarı bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

Bu zorunluluğa uymayan, eksik veya yanıltıcı bilgi veren mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülmüş olan cezai müeyyidenin uygulanması cihetine gidilecektir.

Duyurulur.
 
Üyelik
13 Nis 2012
Mesajlar
79
Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

biz zaten bunları bildiriyoruz.
niye sirküler çıktıki
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,910
Konum
istanbul
Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

Şimdi bişey yazıcaktım ama; Sn başkanımız denk gelirde okur falan, büyüklük bende kalsın.

Bu arada neden Temmuz veya Ekim ayında başlamıyor, tahmininiz var mı?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

Muhtemelen özellikle banka ve aracı kurumlara bilgi işlem sistemlerini yeni duruma uyarlamak için 3 ay süre tanımak istediler. Malum onların muhtasarı binlerce sayfa olacak artık.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

Esma Atasoy ' Alıntı:
biz zaten bunları bildiriyoruz.
niye sirküler çıktıki
Sirkileri iyi okumamışsınız. Artık kestiğiniz SM Makbuzlarını tek tek, kira mk tek tek gireceksiniz.
 
Üyelik
21 Haz 2010
Mesajlar
63
Konum
istanbul
Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

Belgenin türü kısmında --Kira Kontratı-- diye bir seçenek yok burda DİĞER i seçmek mi lazım .

Bi de artık tüm mükelleflerden her ay ödediği kiranın banka dekont bilgileri lazım olacak anladığım kadarıyla.
 

husok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
426
Konum
istanbul
Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

ismmmo vergi dairelerine verdigimiz bildirimlerin kaldırılmasını talep etmişti 15 gün önce, 2 gün önce de odanın sitesinde , vermeyi unutmayınız, aksi takdirde 1170 tl ceza kesilir diye uyarı koydular.. yorumsuz!!
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
221
Konum
Ankara
Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

cinnet geçirmek için bir sebebimiz daha oldu. yaşasın! ben bu arada şu hususu paylaşmak istiyorum. Şirket şehir dışında bir şantiyede hizmet sunmakta.bu işte çalışan personellerine ikamet etme amacıyla bir konut kiraladı ve kira ödemesine başladı. bu konut için ödenen kiradan stopaj kesintisi yapacağız ve beyannameyle bildireceğiz. yanlış yapmıyoruz değil mi?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

Kiralanan konut iktisadi işletmeye dahil değilse elbette GVK md.94 uyarınca tevkifat yapılacak. Yalnız burada dikkat çekmek istediğim nokta personel için ödediğiniz kiranın ücret olarak değerlendirilmesi ve brüte iblağ edilerek bordrolara dahil edilmesi gereğidir.
 

husok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
426
Konum
istanbul
Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

kiraya veren Limited şirket, bu yüzden stopaj ödememiz yok.. sadece kesilen kira faturası tutarı ve kdv sini ödüyoruz.. muhtasarın ödemelere ait bildirim kısmına birşey yazmaya gerek varmı???
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

Muhtasar beyannameye dahil edilmeyecek bir ödeme yaptığınız için böyle bir gereklilik bulunmamaktadır.
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
401
Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

Özellikle Kira ödemelerinde Dekont olayında sorunlar yaşıyoruz. Ödemelerin Banka Yoluyla yapılması ve Yapılan ödeme ile ilgili Dekont un muhasebeye verilmesini söylemekteyiz hep. Ama kimisi kira ödemedim daha, kimisi Akrabam zaten kira ödemiyorum (Emsal Kira Üzr.Vergi Dairesi Kira Kont.istemekte). kimisi Bankamatik den yatırdım dekont yok diyor.. Kısacası yattı , yatmadı, dekont var yok. yoksa beyan etmiyecekmiyiz. Kira ödemesi yapılmayınca beyan da yapılmaması gerekiyor doğrusu ama biz emin olmadığımızdan daha sonra düzeltme uğraşmayalım diye yatırsın yatırmasın tamamını beyan etmekte ve tahakkuk ettirmekteydik. GV. 82 nolu sirküler ile yayınlanan yazıda Muhtasar beyannamede Ücret haricinde yapılan ödemeler ile ilgili ödeme dekont bilgilerinin girilmesi istenmekte.
_ Ödeme yapmış(Banka-PTT-Bankamatik) fakat belgesi mevcut değilse bilgi kısmını nasıl dolduracağız.

_ Ödeme yapmamış Beyan etmiyelimmi ? -- Beyan etmedik iki de bir müşteriye kirayı yatırdınmı diye sorup duracakmıyız. -- takibini nasıl yapacağız tek bir mükellef yok ki.. bu aylar geçtikçe çoğalacak tüm işimizi bırakıp bunun gibi şeyler le mi uğraşacağız.

_ bir muhasebeci arkadaş tüm mükelleflerine Gider Pusulası bastırtmış. Kira ödemelerini Gider Pusula sı ile yapacakmış. İşyeri kiralarının tutarı ne olursa olsun Banka aracılığı ile yapılması gerekmiyormu ? Gider Pusulasında işyeri sahibi imza etse ben belirtilen ayın kirasını aldım diye. bu Bankaya mı yatmış olacak değil. bu tip bi uygulama doğrumu? Kolaylık olması gerekir ken neden bu kadar zorluk çıkartılıyor.

_ Burada amaç Mükellefin Kira ödemesi nedeniyle Yapılan Vergi Kesintisinin beyanı değilmi ? keza öyle ise ödenip ödenmemesine takılmayıp tamamının beyanı daha doğru olmaz mıydı ?

_ Kötü niyetli bir mükellef olsa ben kirayı ödemedim , ödemediğim için sende beyan etme dese bizde ödeme yapılmadı diye hiç beyan yapmasak Maliye ye tahakkuk etmememizden dolayı vergi tahakkuk ve tahsili engellenmiş olmaz mı ?

_ 01.08.2012 den itibaren deniliyor. şimdi sistem müsait bize alışsınlar diye antremanmı yaptırılıyor.

_ Ama hiç mi hiç keyfim yokk... Mali Tatil olduğunu ne zaman hissedeceğiz.. Adli tatilde Adliye kapanıyor Nöbetçi Mahkeme bakıyor.. Biz nöbetçisini de istemiyoruz. Maliye - Sgk - de Tatile çıksın bizimle birlikte.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

Ben açıkçası bunların hiç birini dert etmedim, bunun takibi imkansız...Bilinçli müşteri lazım.
Eski usul devam ediyorum.
Arka sayfa bilgilerinde hepsine Diğer yazıyor, numarasına da yevmiye kaydındaki numarayı...
Ama ilerde nasıl bir yön bulacağız bilmiyorum.Umarım problem olmaz...
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,624
Konum
İstanbul
Araç kiralamada 41 kodunu seçersek adres no istiyor başka kod mu seçmemiz lazım ? Teşekkür ederim
 

husok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
426
Konum
istanbul
aslında bunu bizim bildirmemiz (kira ödemelerini) tamamen muhasebeciye yüklenmiş bir angaryadır.. sistemde yapılacak iki küçük hareket ile bu bilgilerin bankalardan alınıp (kira ödemesi) otomatik olarak muhtasar beyanına kendiliğinden eklenebilir tahakkuk sırasında, çok kolay.. zaten maliye bunları takip ediyor bankalar yoluyla.. neden işimizi kolaylaştırmıyorlar ki acaba?? siz neden dersiniz??
 
Üst