zirve

Serbest Bölgeye Yapılan Hizmet Kdv'si

Üyelik
30 Ara 2005
Mesajlar
18
Otomotov sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışıyorum.Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaya ait aracın bakım faturasının kdv limi yoksa kdv sizmi kesilecek.12 nolu kdv kanununa baktığımda mal ve hizmetin serbest bölge içinde yapılması gerektiği söyleniyor.Cevaplarınız için teşekkürler.
 
S

SİBEL

Ziyaretçi
Hizmet faturanızı KDVli olarak kesmeniz gerekmektedir.
iyi çalışmalar
 
Üyelik
18 Ağu 2005
Mesajlar
306
Serbest Bölge; Türkiye sınırları içinde olmasına rağmen teşvik gereği yurtdışı gibi değerlendirilir. KDV açısından serbest bölgeye sunulan hizmet yurtdışı gibi değerlendirileceğinden, düzenlenen hizmet faturasında KDV olmamalıdır. (nakliye hizmetlerinde özellikli durum mevcuttur.)
Kurum açısından düşünüldüğünde; serbest bölgeden sağlanan kazançların istisna tutulması için siz hizmet verenin de serbest bölge içinde bulunması gerekir ki bu konumuz dışındadır.
Fatura keseceğiniz şirketten, serbest bölgede olduklarını gösterir ruhsatı isteyiniz ve tarihe dikkat ederek(5084 sayılı kanundaki değişiklikler) fatura üzerine bu ruhsatın tarih ve nosunu yazınız.

Ayrıca konuyla ilgili 39 ve 26 nolu KDV tebliğleri inceleyiniz. Ruhsatların 5084 ile belirlenen tarihten öncesine ve sonrasına dikkat ediniz.
 
Üyelik
27 Nis 2006
Mesajlar
71
serbest bölgeye verilen hizmetler kdv ye tabidir...sadece serbest bölgede verilen hizmetler kdv den istisnadır..

özelge

İlgide kayıtlı dilekçenizde …………….Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ………….. vergi kimlik numarasında işlem gördüğünüz, Temmuz-Aralık/2004 dönemlerine ait katma değer vergisi beyannamelerinizde, …………… Serbest Bölgesinde kurulu bulunan ……….. A.Ş’ne ………………tarihinde imzalanan sözleşme uyarınca yaptığınız idare binası inşaatı ile ilgili olarak yüklendiğiniz ve indirimle gideremediğiniz katma değer vergilerinin Temmuz dönemine ait olanının mahsuben iadesinin yapıldığı, ancak Aralık dönemine ilişkin olanının ise …………. tarih ve …………..sayılı yazıları ile reddedildiğinden bahisle, Aralık/2004 dönemine ait mahsup talebinizin yerine getirilmesi istenilmektedir.
Konuyla ilgili olarak yapılan yazışma sonucu adı geçen Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ………… tarih ve …………. sayılı yazının tetkikinden, şirketinizce ……….. Serbest Bölgesinde kurulu bulunan ……….. A.Ş’ne ……….. tarih ve …….. sayılı fatura karşılığında hizmet ifasında bulunarak, Aralık/2004 dönemine ilişkin vermiş olduğunuz katma değer vergisi beyannamesinde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1 1/1-a bendi çerçevesinde S.962.12 YTL iadesi gereken KDV beyan edildiği ve daha sonra ………….. tarih ve ……… sayılı dilekçe ile de KDV iade alacağınızın vergi borçlarınıza mahsup edilmesinin istenildiği,
Bunun üzerine yapılan değerlendirme sonucunda 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirlenen hizmet ihracında katma değer vergisi istisnası uygulanabilmesi için gerekli olan şartlardan olan hizmetten yurt dışında yararlanılması şartının gerçekleşmemesi dolayısıyla söz konusu talebinizin yerine getirilmesine yasal açıdan imkan bulunmadığının …….. tarih ve ………… sayılı yazıları ile tarafınıza bildirildiği,
Ancak daha önce aynı şirkete yapılan hizmet ifasına ilişkin iadesi talep edilen ve işlemleri tamamlanan Temmuz/2004 dönemi KDV iadesine ilişkin işlemlerin de sehven yapılmış olması nedeniyle, gerekli olan düzeltme işlemlerine başlanıldığı,
bildirilmiştir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 1/1-a maddesine göre, ihracat teslimleri ve yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiş, 12’nci maddesinde ise bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için; teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması gerektiği hükme bağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; “ Hizmet ihracatında katma değer vergisi istisnasının uygulanabilmesi için aşağıda belirtilen dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur.
1- Hizmet Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
2- Fatura ve benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki bir müşteri adına düzenlenmelidir.
3- Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
4- Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.
İstisnanın uygulanabilmesi için hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması gerekir. Diğer bir anlatımla, yurt dışındaki müşteri için verilen hizmetin bu müşterilerin, Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili olmaması gerekmektedir.” ifadesi yer almaktadır.
Diğer taraftan, 5084 sayılı Kanunla 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6’ncı maddesinde yapılan değişiklikle serbest bölgeler, gümrük bölgesi dışında sayılmış olmakla birlikte Türkiye sınırları içinde bulunan, yabancı ülke niteliği taşımayan yerler olarak tanımlanmıştır.

Bu itibarla, ……….. Serbest Bölgesinde kurulu bulunan ……… A.Ş’ne ………… tarihinde imzalanan sözleşme uyarınca yaptığınız idare binası inşaatı işi, istisna hükümlerinin uygulanabilmesi için aranan “ Hizmetten yurt dışında yararlanma” şartını sağlamadığından yaptığınız söz konusu hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi tutulması gerekeceğinden ……………… Vergi Dairesi Müdürlüğünce adınıza yürütülen işlemler Başkanlığımızca da yerinde bulunmuştur.
 

Benzer konular

Üst