Yeni TTK'da Para ve Hapis Cezası Gerektiren Suçlar

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
160
64/1 Ticari defterlerini tutmayan, ticari defterlerinde ticari işleri ile ilgili iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini, bunların neticelerini ortaya koymayanlara, uzman kişilerce yapılacak incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir vermeyen defterlere, 4.000,00 TL İDARİ
64/2 Ticari işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamayanlara, 4.000,00 TL İDARİ
64/3 Defterlerin açılış onaylarını kullanılmaya başlamadan önce noterde onaylatmayanlara, yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterlerinin kapanış onaylarını izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırmayanlara, 4.000,00 TL İDARİ
65 Defterler ve gerekli diğer kayıtları Türkçe tutmayanlara, kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtmeyenlere, defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapmayanlara, bir yazım veya kaydın önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi durumunda ve kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeleri yapanlara, muhasebenin tutuluş biçimi ve bu konuda uygulanan yöntemlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmaması durumunda, 4.000,00 TL İDARİ
66 Her tacirin, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarmazsa, açılıştan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenlemezse, 4.000,00 TL İDARİ
86 Saklanması zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü veya başkaca bir veri taşıyıcısı aracılığıyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin okunabilmesi için gerekli olan yardımcı araçları kullanıma hazır bulundurmayan; icap ettiği takdirde belgeleri, giderleri kendisine ait olmak üzere bastırmayan ve yardımcı araçlara ihtiyaç duyulmadan okunabilen kopyalarını sunmayanlara, 4.000,00 TL İDARİ
88 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymaması ve uygulamaması durumunda, 4.000,00 TL İDARİ
199/1 Bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler. Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklaması yapılır. Hukuki işlemlerde edimler ve karşı edimler, önlemlerde, önlemin sebebi ve şirket yönünden yarar ve zararları belirtilir. Zarar denkleştirilmişse, bunun faaliyet yılı içinde fiilen nasıl gerçekleştiği veya şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı tanındığı ayrıca bildirilir. 199.maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymayanlara, İKİ YÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI ADLİ
199/4 Hâkim şirketin her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanından; bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile üç aylık hesap sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri; yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir rapor hazırlattırıp yönetim kuruluna sunmasını ve bunun sonuç kısmının yıllık rapor ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir. Bağlı şirketler, red için yoruma yer bırakmayacak açıklıkta bir haklı sebebin varlığını ispat edemedikleri takdirde, bu raporun hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hâkim şirketin bu işle görevlendirilen uzmanlarına vermekle yükümlüdürler. İstemde bulunan yönetim kurulu üyesi, bunu bir üçüncü kişinin yararlanması amacıyla yapmışsa bunun sonuçlarından sorumlu olur.199.maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymayanlara, İKİ YÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI ADLİ
562/4 Bu Kanun hükümlerine göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri, denetime tabi tutulan gerçek veya tüzel kişiye ait olup olmadığına bakılmaksızın, 210 uncu maddenin birinci fıkrasına göre denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeyenler veya eksik verenler ya da bu denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde ÜÇ YÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI ADLİ
349 "Kurucular tarafından kuruluşa ilişkin beyannamede;
a) Kuruculara tanınan menfaatleri gerekçeleri ile birlikte belirtmeyenlere,
b) Kuruluşta ayni sermaye konuluyor ve bir ayın ve işletme devralınıyorsa ve bu tür sermayenin ve devralmanın gerekliliğine ve bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ve yararına ilişkin belgeli, gerekçeli ve kesin bir açıklamaya yer verilmiyorsa,
c) Şirket tarafından iktisap edilen menkul kıymetlerle, bunların iktisap fiyatları, söz konusu menkul kıymetleri çıkaranların son üç yıllık, gereğinde konsolide finansal tablolarının değerlemelerine ve çözümlenmelerine ilişkin bilgiler, şirketin yüklendiği önemli taahhütler, makina ve benzerleri malların ve herhangi bir aktif değerin alımına ilişkin bağlantılar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle karşılaştırılarak beyan edilmiyorsa,
d) Kimlerin halka arz amacıyla ne miktarda pay taahhüt ettiği, pay taahhüdünde bulunanların birbirleri ile olan ilişkileri; bunlar bir şirketler topluluğuna dâhil bulunuyorlarsa, topluluk ile ilişkileri, kuruluşu inceleyen işlem denetçisine ve diğer hizmet verenlere ödenen ücretler, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak beyan edilmiyorsa,
" ÜÇ YÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI ADLİ
358 Pay sahiplerinin sermaye taahhüdünü yerine getirmemesi ve şirketin serbest yedekleri ile karının geçmiş yıllar zararını karşılamaması durumlarında pay sahiplerine şirketten borç para verilemez. Bu kurala aykırı hareket ederek pay sahibine borç verenlere, ÜÇ YÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI ADLİ
395/2 Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınlarının şirketten borçlanması durumunda ve bu kişiler için şirket tarafından kefalet, garanti ve teminat verilmesi, sorumluluk alınması ile bunların borçlarının devralınması durumunda, ÜÇ YÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI ADLİ
562/6 Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması ÜÇ YÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI ADLİ
562/7 Görevi dolayısıyla incelemesine sunulan defter ve belgeleri inceleyenlerin, elde ettikleri veya verilen bilgilerden öğrendikleri iş ve işletme sırlarını açıklayanlara TÜRK CEZA KANUNU'NUN 239.MADDESİ GEREĞİ CEZALANDIRILIR. HAPİS
549 Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde bunlara katılanlar ile ticari defterlere kasıtlı olarak gereçeğe aykırı kayıt yapanlar, 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI HAPİS
550 Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterenler ile sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilen ve buna onay verenlere, 3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI HAPİS
551 Ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı gösterenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar DOKSAN GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI ADLİ
552 Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her türlü yoldan çağrıda bulunularak para toplayanlara, ALTI AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI HAPİS
562/12 1524 üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyelerine YÜZ GÜNDEN ÜÇYÜZ GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI ADLİ
562/12 1524 üncü maddede uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayanlara YÜZ GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI ADLİ

Bu Kanunda tanımlanan kabahatlerden birinin idari yaptırım kararı verilinceye kadar birden çok işlenmesi hâlinde, ilgili gerçek veya tüzel kişiye bir idari para cezası verilir ve ilgili hükme göre verilecek ceza iki kat artırılır. Ancak, bu kabahatin işlenmesi suretiyle bir menfaat temin edilmesi veya zarara sebebiyet verilmesi hâlinde verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaat veya zararın üç katından az olamaz.?
 
Üst