zirve

Yurtdışına Hizmet Faturası

Üyelik
16 Eki 2006
Mesajlar
451
Konum
izmir
ilk defa yurt dışına keseceğimiz hizmet faturasında,faturayı nasıl keseceğimizi kdv yi gösterip göstermeyeceğimizi ve herhangi bir madde yazmamız gerekip gerekmediği ile ilgili bilgi almak istiyorum.cevaplarınız için teşekkür ederim.
 
Üyelik
2 Mar 2006
Mesajlar
416
Yurt dışına yapılan hizmetlerde kdv hesaplamayacaksınız. bunuda aşagıda kdv kanun ilgili maddesi açıklıyor. ve bu kanun maddesıni faturaya yazma zorunluluğunuzda yoktur. ve bu hizmet için yüklen miş olduğunuz kdv kadar iade hakkınız bulunmaktadır.3065 KDV KANUNU
İKİNCİ KISIM
İstisnalar


BİRİNCİ BÖLÜM
İhracat İstisnası


Mal ve Hizmet İhracatı

Madde 11 - 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:

a)(4842 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 01.05.2003) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri,

b) Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satınalarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında Katma Değer Vergisi tahsil edilir. Ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen Katma Değer Vergisi iade olunur.

(4731 sayılı Kanunun 5/A maddesiyle eklenen fıkra) Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer vergisi, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilir.

(4731 sayılı Kanunun 5/A maddesiyle eklenen fıkra) Maliye Bakanlığı iadeden faydalanacak mal ve hizmetler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

c) (3297 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle eklenen bent) İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen (4842 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.05.2003)gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaran 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

(4842 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 01.05.2003)İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.

Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından bu Kanunun 32'inci maddesi hükmü uygulanmaz.

İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek katma değer vergisi, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan miktardan fazla olamaz.

İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma Değer Vergisi, ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı, mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.

2. (3297 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen bent) Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Katma Değer Vergisi tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarını; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin her biri için, bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki işlemler ve vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite yetkilidir.iyi çalışmalar
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Sn. Neslişah

Yurt dışına fatura kesilirken birçok incelik var.
Eğer hizmet faturası kesiyorsanız " Kısmi hizmet ihracı istisnası" vardır. Bu istisna ise karmaşık bir konudur. Uygulanabilmesi için hizmetin yurt içinde yapılması, faturanın yurt dışındaki bir kuruma kesilmesi, değerlendirmenin yurt dışında yapılması, ve hizmetten yurt dışında yararlanılması gerekmektedir.
Burda kdv iadesi söz konusu değildir. Bu hizmeti yaparken katlanmış olduğunuz KDV tutarını tahakkuk ettirip, ödersiniz. Ancak karınıza isabet eden kısım KDV den istisnadır.
 
Üyelik
16 Eki 2006
Mesajlar
451
Konum
izmir
hizmet türkiyede yapılıyor

biz yurt dışındaki yabancı bir firmanın türkiyedeki yetkili bayisi olarak firmamız kurmuş bulunmaktayız. firmamız, yurt dışındaki firmanın türkiyenin değişik yerlerine göndermiş bulunduğu makinaların montajını yapacağız ve faturayı yurt dışı firmasına keseceğiz.bu durumda yapmış bulunduğumuz hizmet işi türkiyede gerçekleşmiş bulunmakta.bu duruma göre yorum yaparsanız sevinirim.teşekkürler
 
Üyelik
2 Mar 2006
Mesajlar
416
Siz hizmeti; yurtdışındaki bir firma adına yapıyorsunuz ve hizmet ihracıda dolayısıyla, yurt dışındaki makinaları pazarlayan firma adına olduğundan ve banka hesabınıza bu hizmet karşılığında döviz girdisi söz konusu olduğu için sizin bu hizmeti yaparken katlanmış olduğunuz kdv kadarını iade almanız mümkündür.

zaten siz bu hizmet ihracı için kdvli maliyete katlanırken kdvsiz fatura keserek vergi ödemeniz olmaz ...

iyi çalışmalar
 
Üyelik
16 Eki 2006
Mesajlar
451
Konum
izmir
yani sayın mhmt79 biz yurt dışındaki firmaya fatura keserken faturayı hizmet bedeli olarak yazıp kdv yide ayrıca gösterecekmiyiz.bu konuda tecrübesiz olduğumuz için tereddütte kaldık.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Yurt dışına kestiğiniz faturada KDV göstermiyeceksiniz. Ancak yüklendiğiniz KDV tutarını 391 hesapla tahakkuk yapacaksınız. Karınız varsa kdv den muaf olacak.
 
Üyelik
14 Şub 2006
Mesajlar
145
Merhaba,
Neslişah

Aşağıdaki muktezanın size yararı olacağını düşünüyorum. Sizin konunuz özellikli bir durum. Hizmet ihracının 4 şartı var. Bunlar aşağıda yazıyor. Sizde ilk 3 maddede sorun yok, fakat son madde olan "Hizmetten yurtdışında yararlanılmalıdır." maddesi sizin durumunuzu biraz çıkmaza sokuyor. Durumunuzu buna göre değerlendirip, verdiğiniz hizmet, hizmet ihracına giriyorsa, faturada KDV belirtmeyeceksiniz. Eğer, hizmet ihracı şartları taşınmıyorsa (4 maddede ki şartın tamamını taşımanız gerekir) faturada KDV belirtmeniz gerekir.

Montajını yaptığınız makinalar Türkiye' de kullanılıyorsa; KDV hesaplanmalı, Yok, eğer montajdan sonra bu makinalar tekrar yurtdışına gönderiliyorsa, bu durumda hizmetten yurtdışında yararlanılmış olacaktır, bu montaj hizmeti, hizmet ihracı olur.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

TARİH: 15.08.2006

SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.12.6730KONU :Yurt dışında mukim sigorta şirketine

Türkiye’de verilecek muhtelif hizmetler

Karşılığı alınan komisyonların KDV’ne tabi olup olmadığı

........................................... AŞ.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1.maddesine göre Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabi tutulmuş, 4. maddesinde hizmet teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlanmış ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği belirtilmiştir. Kanunun 6/b maddesine göre hizmet ifalarında işlemin (hizmetin) Türkiye’de yapılmış sayılması için hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması gerekmektedir.Diğer taraftan Kanunun 11/1-a maddesiyle ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri vergiden istisna edilmiştir.Kanunun 12/2. maddeleri uyarınca da bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için,- Hizmetler yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

- Hizmetten yurtdışında faydalanılmalıdır.Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalar 17, 26 ve 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.Hizmet ihracında katma değer vergisi istisnasının uygulanabilmesi için 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (k) bölümünde yer alan aşağıdaki dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur.1 – Hizmet Türkiye’de yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

2– Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.

3 – Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.

4 – Hizmetten yurtdışında yararlanılmalıdır.şeklinde açıklanmıştır.Ayrıca 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “Hizmet İhracı” başlıklı (A) bölümünde;...............yurt dışındaki firmaların Türkiye’den ithal edecekleri mal ve hizmetlerle ilgili olarak bu firmalara aracılık hizmeti verenlerin, söz konusu hizmetler karşılığında aldıkları komisyonlar, ihraç edilen mal ve hizmetler yurt dışında tüketildiğinden, hizmet ihracı istisnası kapsamında mütalaa edilecektir. Bu istisnanın uygulanmasında 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (k) bölümünde yer alan diğer şartların aranılacağı tabiidir”.şeklinde açıklanmıştır.Buna göre, Türkiye’de geçici süre için bulunanlara yurt içinde sağlık hizmeti verilmesi halinde hizmetten Türkiye’de yararlanılacağından bu hizmetler karşılığı alınan bedellere KDV uygulanacaktır. Aynı şekilde yurt dışında yerleşik sigorta şirketinin, Türkiye’de mukim sağlık kuruluşları ile anlaşma yapmak suretiyle bu kuruluşlarca Türkiye’de verilen tedavi hizmetlerinden Türkiye’de yararlanılacağından tedavi bedelinin yurt dışında mukim sigorta şirketine fatura edilmesinde de KDV hesaplanacaktır. Ancak bu hizmetler karşılığında sigorta şirketinden alınan ve tedavi masrafları olarak kullanılanlar dışında kalan bir tutar bulunması yani yapılan aracılık hizmeti karşılığında yurt dışında mukim sigorta şirketinden komisyon veya benzeri adlarla herhangi bir bedel tahsil edilmesi halinde ise yabancı sigorta şirketine verilen hizmet bedeli olarak hizmetten yurt dışında faydalanılacağından yapılan işlem KDV’ne tabi olmayacaktır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
2 Mar 2006
Mesajlar
416
sayın mesut smm
sayın neslısah faturayı kdv lı olarak yurt dışındaki firmaya kestiği zaman çifte vergilendirme söz konusu olmayacakmı? yurt dışındaki firma neden gereksiz yere bu ülkenin vergisine katlansın? ve buna istinaden kendi ülkesindede aynı sekilde vergilendirme sözkonusu olup gereksiz yere neden vergi ödesin bunu anlamadım.

benim kanımca bu sahıs yurt dışında ki firmaya kesecegi faturada kdv hesaplamamalı.
 
Üyelik
14 Şub 2006
Mesajlar
145
Sn. mehmet79

Yukarıdaki muktezayı okursanız, hizmetten Türkiye' de faydalanılıyorsa, yurtdışı firmaya da fatura kesmiş olsanız, KDV hesaplanıyor.
 
Üyelik
2 Mar 2006
Mesajlar
416
sn. mesut bey
tebliği okudum ayrıntı ve örneklerinide okudum; sadece bu teblige göre düşündüğünüzde haklısınız , tebliğin örnek açıklamalarıda açık fakat ; çelişki çifte vergilendirme sözkonusu.

bence burada süreç içerisinde bu yurtdışına kesilen fatura kdvsiz olarak kesilecek ve yüklenilen kdv sini iade isteme sürecinde vergi dairesiyle mahkemelik olunacak ve kararda mükellef lehine sonuçlanacak kanısındayım.. fakat bu mahkeme süreci danıştayın nihai kararında son bulacak olduğu için uzun bir süreç olması kaçınılmazdır.

tesekkürler. iyi çalışmalar
 
Üyelik
23 Haz 2009
Mesajlar
1
Ynt: Yurtdışına Hizmet Faturası

Merhaba,

Hazır açık konu var iken buradan devam etmek istedim.
Öğrenmek istediğim bir iki nokta var Yurtdışına Hizmet Faturası ile ilgili.

Durumum şöyle:

Yurtdışında yabancı bir firmaya bir teknoloji danışmanlığı hizmeti verdim.
Hizmeti alan yabancı firma yurtdışında faaliyet gösteriyor.
Benden aldığı hizmeti de yurtdışında kullanıyor.
Hizmet ile ilgili fatura kesmem gerekiyor.
Ancak bir tüzel kişilik değilim.
Yine bilişim teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ve Ltd. Şti. olan bir arkadaşımdan fatura kesmesini talep ettim.

Bana şöyle bir bilgi verdi:

Yurtdışındaki firma Türkçe faturayı dikkate almıyor.
Türkiye'de kesilen faturalar yurtdışında resmi bir belge niteliğinde olmadığından, onlara İnglizce hazırlayacağın fatura formatında bir belge gönderebilirsin ve hesabına yatırırlar dedi.
Ancak bu durumda ben kazandığım meblağın gelir vergisini vermemiş ve dolayısıyla gelir vergisi kaçağı durumuna düşeceğimi düşündüm.

Nitekim bunu bir mali müşavire de danışdım mutlaka resmi türkçe fatura kesmen gerekir yoksa olmaz dedi.
Faturada verdiğin hizmete ait KDV göstermeyeceksin ancak kesilen faturadaki meblağa karşılık gelen kurumlar vergisi kısmını da faturayı kesen arkadaşına ödeyeceksin dedi.

Konu hakkında çok bilgisiz olduğumdan dolayı bazı sorular var aklımda. Yardımcı olursanız sevinirim.

1- Faturayı Türkçe kesmek bir sorun olur mu yoksa yabancı dilde hazırlanmış bir resmi fatura mı gerekir?
2- Resmi olmayan ama fatura formatında bir belge hazırlayıp yurtdışı firmaya bunu göndermem yasal mıdır değil midir? Yurtdışında bu ne derece ciddiye alınır?
3- Bu hizmet ile ilgili faturayı illaki bilişim sektöründe faaliyette bulunan bir firmaya mı kestirmem gerekir yoksa örneğin Yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren bir firmadan bu danışmanlık hizmetinin faturasını kestirmemin bir sakıncası olur mu?

Ve varsa diğer dikkat etmem gereken konuları iletirseniz çok memnun olurum.

Şimdiden teşekkür ederim.
 
Üyelik
16 Eyl 2009
Mesajlar
1
Ynt: Yurtdışına Hizmet Faturası

Merhaba,

Yurtdışına kesilecek olan KDV ile ilgili değişik kişilerden aldığım yorumlarla kafam oldukça karıştı. Yardımcı olabilirseniz gerçekten çok memnun olurum.

Yurtdışında faliyet gösteren yabancı bir firma bana independent contractor olarak çalışmamı teklif ederek bir brut maas teklifinde bulundu.
Bu durumda yurtdışındaki firmaya buradan bir hizmet bedeli faturası göndererek taahhüt etmiş oldukları miktarı döviz cinsinden temin edeceğim. Burada, yurtdışında üretılecek bır urunun Turkıye'de satılmasından sorumlu olacagım.

Bu kapsamda, yurtdısına kesecegım fatırada KDV olmalı mı yoksa olmamalı mı. Konu ile ilgili yardımcı olabilriseniz çok memnun olurum.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yurtdışına Hizmet Faturası

Siizn örneğinizde hizmetten yurt içinde yararlnama var sanırım. Olmalı kdv.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: YurtdıÅ?ına Hizmet Faturası

nızam bey bende bu konu hakkında bır soru sorabılır mıyım ? Irtıbat burolarının yaptıgı hızmette aynı sey degıl mıdır? Fırma burada ırtıbat burosu kursa ve beyefendıyı bordrolu ıstıhdam etse olur mu?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,895
Konum
İSTANBUL
Ynt: Yurtdışına Hizmet Faturası

neslisah ' Alıntı:
ilk defa yurt dışına keseceğimiz hizmet faturasında,faturayı nasıl keseceğimizi kdv yi gösterip göstermeyeceğimizi ve herhangi bir madde yazmamız gerekip gerekmediği ile ilgili bilgi almak istiyorum.cevaplarınız için teşekkür ederim.

Sayın Formdaş

8.8.2009 KDV bölümünde sorunuzun cevabı ile ilgili bir makalem arama motorundan arayıp bulabilirseniz belki o yazı size yardımcı olur

yoksa tekrar formda görüşürüz.


ferhat
 
Üyelik
6 Ağu 2009
Mesajlar
4
Ynt: Yurtdışına Hizmet Faturası

Benimde benzer bir sorum var arkadaşlar.
Mükellefim olan bir dış ticaret firması var bu firma anasözleşmesi gereği, her türlü malın ve hizmetin ihracatını,ithalatını,alımını satımını ve danışmanlık hizmetlerini yapabiliyor.Ancak lojistik firması değil ve c2 belgesi de yok.Şimdi bir bağlantı bulmuş Türkiyeden bu firma yurtdışna (italya) kumaş ihrac edicek ama direk c2 belgesine sahip bir lojistik firmasını değilde geliyor bizim firmayı buluyor ve diyorki;Gel ben ürünü İtalyaya fatura ediyim sende bunu dışarıya çıkarıcak bağlantıları yap ve hizmetini yurtdışındaki benim fatura ettiğim firmaya fatura et ve paranı onlardan al benimle muhattap olma.Şimdi bu durumda sorumlarım:
1.Benim mükellefim olan bu firma bu faturayı kesebilirmi bir engel varmı, keserse nasıl keser?
2.C2 belgesine sahip olan ve malı yurtdışına çıkarıcak olan firmayla ne benim mukelefimin nede diğer müşterinin bir sözleşmesi yok bu bir sorun teşkil edermi.(Direk mal bedelini değilde hizmeti fatura etmem)
3.Bu faturadan doğacak bir kdv iadesi ve mahsup işllemi olmalımıdr neden ve nasıl?
Malı direk yurtdışına benim mükellefim gönderse süreçte bir poblem yok ancak aracı gibi olduğu için kafamı kurcalayan şeyleri sormak istedim.
Bilgisi olan arkadaşlar yanıtlarsa sevinirim.Teşekkürler
 

emansur

Tanınmış Üye
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1,493
Konum
İstanbul
Ynt: Yurtdışına Hizmet Faturası

eyucel ' Alıntı:
Konu hakkında çok bilgisiz olduğumdan dolayı bazı sorular var aklımda. Yardımcı olursanız sevinirim.

1- Faturayı Türkçe kesmek bir sorun olur mu yoksa yabancı dilde hazırlanmış bir resmi fatura mı gerekir?
2- Resmi olmayan ama fatura formatında bir belge hazırlayıp yurtdışı firmaya bunu göndermem yasal mıdır değil midir? Yurtdışında bu ne derece ciddiye alınır?
3- Bu hizmet ile ilgili faturayı illaki bilişim sektöründe faaliyette bulunan bir firmaya mı kestirmem gerekir yoksa örneğin Yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren bir firmadan bu danışmanlık hizmetinin faturasını kestirmemin bir sakıncası olur mu?

proforma fatura bu tür işler için gerekli değilmidir?
 
Üst