Yurtdışında Yapılan Harcamalar

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,720
Konum
İSTANBUL
Bu makalemizin konusunu Ticari faaliyet nedeniyle araştırmalar yapmak için yurtdışına çıkmak , bir takım harcamalar yapmak ve yurtdışında yaptığımız bu harcamalarla ilgili olarak Gelir ve Katma Değer Vergisi Kanunları çerçevesinde yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir


Gelir Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme:


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin; aynı fıkranın (4) numaralı bendinde de, işle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderlerinin, (Seyahat maksadının gerektirdiği süreyle sınırlı olmak şartıyla) safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi maksadıyla yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması gerekmekte olup, bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Bu çerçevede, yurtdışında yapmış olduğumuz yukarıda belirtilen şartları taşıyan genel gider niteliğindeki harcamalarımız ile seyahat maksadının gerektirdiği süreyle sınırlı olarak gerçekleştirilen işle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet harcamalarımızın ticari kazancımızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Vergi Usul Kanunu Yönünden

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmü bulunmaktadır.

Aynı Kanunun 229 uncu maddesinde ” Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”, 231 inci maddesinin 5 inci bendinde ise; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur Kanunun 232 nci maddesinde de ” Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;
3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5. Vergiden muaf esnafa.
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.
…” denilmektedir.

Öte yandan 253 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Yurt Dışında Faaliyette Bulunan Mükelleflere Yaptırılan İş ve Hizmetler Karşılığında Alınan Belgelerle İlgili İşlemler” başlıklı (B) bölümünde; “…Buna göre, yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükellefler, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgelerin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstereceklerdir. Ancak inceleme sırasında inceleme elemanınca lüzum görülmesi halinde, mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek zorundadırlar. açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan satın aldığımız hizmetlerin fatura veya hizmetin alındığı ülkede uygulanan vergi mevzuatı çerçevesinde geçerli bir belge ile tevsiki gerekmektedir.


Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden


3065 sayılı KDV Kanununun ;
-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,
-6 ncı maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının,
a) Malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını,
b) Hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade edeceği,
-30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği
hüküm altına alınmıştır.

Buna açıklamaya göre, ticari faaliyetimiz nedeniyle araştırmalar yapmak için gittiminiz ülkelerde aldığımız hizmetler (otel, yemek, ulaşım, danışmanlık ve avukatlık hizmetleri) yurtdışında alındığından ve hizmetlerden yurtdışında faydalanıldığından KDV’nin konusuna girmemekte olup, söz konusu hizmetler nedeniyle yabancı ülkelerde ödenen KDV ve benzeri dolaylı vergilerin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,546
Konum
İstanbul
Değerli üstadım bir de geçende gelirlerin yeni muktezalarında gördüm, yurtdışından kredi kartı ile döviz üzerinden birşey alıp sonrada vadesinde borcu kapatmaz isek yani sadece asgarisini ödersek kartın bir de kkdf ye ödeyecekmişiz

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 70903105-165.01.02[33]-E.E.42820

09.04.2017

Konu : Beyan ve Ödeme

.....................................................

İlgi: 19/10/2016 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, kredi kartı ile yurt dışında yaptığınız toplam 855.37 USD harcamaya ilişkin borcunuzun son ödeme tarihi olan 19/9/2016 tarihinden sonra 20/9/2016 tarihinde ödemeniz nedeniyle bankaca 128,31 USD tutarında kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) tahakkuk ettirildiği ve bu tutarı ödediğiniz belirtilerek söz konusu tutarın haksız olarak kesildiğinden bahisle tarafınıza iade edilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır) oranında fon kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Tebliğin 2 nci maddesine göre, fon kesintileri, Türk Lirası kredilerde tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden; dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde taksit tutarı içindeki anaparanın kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Yeni Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden; döviz ve altın kredilerinde kredinin kullanıldığı tarihte, kredinin anapara tutarı ve altın miktarı üzerinden hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır.

Konu hakkında ..................... hitaben yazılan 8/12/2014 tarihli ve 120408 sayılı yazımızda, yurt dışında kredi kartı ile döviz üzerinden yapılan harcamaların, nakit avans işlemlerinin ve taksitli alışverişlerin, banka hesaplarında döviz olarak takip edilip vadesinde kısmen veya tamamen ödenmediği durumlarda, bankalarca döviz kredilerine uygulanan ortalama faiz oranı uygulanıyor ise kredi kartı yoluyla döviz kredisi kullanıldığı kabul edilerek bu kapsamda KKDF hesaplanması; söz konusu nakit avans işlemleri ve harcamalara ilişkin tutarlar banka hesaplarında döviz olarak takip edilmekle birlikte, vadesinde kısmen veya tamamen ödenmediği durumlarda bankaca Türk Lirası kredilerine uygulanan ortalama faiz oranı uygulanıyor ise kredi kartı yoluyla dövize endeksli kredi kullanıldığı kabul edilerek bu kapsamda KKDF hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalara göre, kredi kartıyla döviz üzerinden yapılan harcamaların son ödeme tarihinde kısmen veya tamamen ödenmemesi durumunda ilgili banka tarafından;

Döviz kredilerine uygulanan ortalama faiz oranı uygulanıyorsa kredi kartı yoluyla döviz kredisi kullanıldığı kabul edilerek vadesinde ödenmeyen anapara tutarı üzerinden,
Türk Lirası kredilerine uygulanan ortalama faiz oranı uygulanıyor ise kredi kartı yoluyla dövize endeksli kredi kullanıldığı kabul edilerek taksit tutarı içindeki anaparanın kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden % 15 oranında KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,720
Konum
İSTANBUL
:):alkış: evet sayın day dream maalesef öyle bankalar % 15 KKDF kesintisi uyguluyorlar. nedeni de 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır) oranında fon kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. zira kredi kartı yoluyla dövize endeksli kredi kullanıldığı kabul ediliyor
 
Üst