Emlak vergisi' nde ceza

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
3
emlak vergisi' nde vergi ziyaı cezası uygulaması devam ediyor mu? yoksa bildirim alınmaya başlandığı için sadece 2. dereceden uzulsuzluk cezası mı uygulanıyor?
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
emlak vergisi' nde ceza

Sayın orcuno

Emlak Vergisi beyana dayalı vergi olmaktan çıkarılmıştır. Yani beyan konusunda mükellefin insiyatifi kalmamıştır. Dolayısyla Emlak vergisinde vergi zıyaı söz konusu değildir.
Diğer taraftan beyanname verilmeyeceğine göre usulsüzlük de söz konusu değildir.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
304
emlak vergisi' nde ceza

1 Seri N0' lu Ek Emlak Vergisi Genel Tebliği
24.04.2003 Perşembe Tarih ve 25088 (Asıl)

Kapsam
4837 sayılı Kanunun(1) 2 nci maddesiyle bir defaya mahsus olmak üzere “Ek emlak vergisi” ihdas edilmiş bulunmaktadır. Bu verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

1. VERGİNİN KONUSU

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(2) 1 ve 12 nci maddelerinde belirtilen bina, arsa ve araziler ek emlak vergisine tabidir.

2. MÜKELLEF

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 3 ve 13 üncü maddelerine göre, bina ve arazi vergisinin mükellefi, bina, arsa ve arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Bina ve arazi vergisinin 2003 yılında mükellefi olanlar, ek emlak vergisinin de mükellefidirler

7. EK EMLAK VERGİSİ HAKKINDA UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİ

Ek emlak vergisi hakkında 4837 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.


MADDE 8. - 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir;

1. Bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere ithalatçıları veya imalatçıları tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir. Bu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutar, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. Ancak, tecil edilen verginin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla terkin edilememesi halinde bu vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü

Tarih :10-02-2005
Sayı : B.07.4.DEF.0.34.12.2-EMLK:50-12163

Konu : Emlak Vergisine uygulanan gecikme faizi

Sayın .....

İlgi : ........ (giriş) tarihli dilekçeniz.

Dilekçenizde, ....... Belediyesi sınırları içerisinde 3 adet eviniz olduğunu ve 1998 yılı genel beyan döneminde Emlak Vergisi Beyannamesi vererek vergilerinizi ödediğinizi ancak ilgili belediyece evlerden birine daimi muafiyet şerhi düşüldüğünden buna ilişkin Emlak Vergisini ödemediğiniz daha sonra sehven uygulandığı tespit edilen muafiyetin kaldırılıp ödenmeyen Emlak Vergisinin gecikme zammı ile birlikte tahsil edildiği belirtilerek konu hakkında bilgi verilmesi istenilmiştir.

Dilekçenizde bahsi geçen hususlarla ilgili olarak ....... Belediye Başkanlığından alınan ...... tarih ve ...... sayılı yazıda; ....... İlçesi, ......... Mahallesi, ...... Sokak, ...... ada, ...... parselde bulunan üç adet meskeninizden birine sehven daimi muafiyet şerhi konulduğundan Emlak Vergisinin tahakkuk ettirilemediği daha sonra muafiyetin sehven uygulandığının tespiti üzerine 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarına ait Emlak Vergisi ile 1999 ve 2003 yıllarına ilişkin Ek Emlak Vergisinin tarh ve tahakkuk ettirilerek 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 369 uncu maddesi dikkate alınarak cezasız ancak aynı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca gecikme faizi ile birlikte 30.11.2004 tarihinde tahsil edildiği belirtilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Yanılma” başlıklı 369 uncu maddesinde; Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzı hususunda, yetkili makamların görüş ve kanaatini değiştirmiş veya bu hükme ait bir içtihadın değişmiş olması halleri yanılma hali olarak belirlenmiş ve bu hallerde vergi cezası kesilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin 120 nci maddesinin 1 numaralı bendinde; “Hazine zararına olan vergi hatalarının düzeltilmesinde ortaya çıkan vergi farkı düzeltme fişine dayanılarak mükelleften vergi ihbarnamesi tebliğ edilmek suretiyle aranır.” şeklinde bir düzenleme yer almaktadır.

Buna göre Hazine zararına olan sözkonusu vergi hatasının düzeltme fişine dayanılarak mükellefe vergi ihbarnamesi tebliğ edilmek suretiyle aranılması olayda ikmalen tarhiyat yapılmış olduğunu göstermektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesi hükmüne göre de, ikmalen, re’sen ve idarece yapılan tarhiyatlara, tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar geçen süreler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplanması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesinde hükme bağlanan gecikme faizi vergi cezası olmadığından, verginin ait olduğu dönemin normal vade tarihinden verginin kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için gecikme faizi aranılması icap etmektedir.

Bu itibarla, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarına ait olup sehven tahsil edilmeyen Emlak ve Ek Emlak Vergisinin gecikme faizi ile birlikte tahsili yönündeki ....... Belediye Başkanlığı uygulamasında Kanuna aykırı herhangi bir durum görülmemiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
23 Haz 2005
Mesajlar
20
emlak vergisi' nde ceza

Günaydın,
Emlak vergisi ile ilgili benim de bir sorum olacak;
Emlak vergisinde tek eve sahip, başka geliri olmayan emeklilere indirimli emlak vergisi uygulanıyor hala değil mi? (Vergi oranı 0)
2 gün önce bir mükellefimi emlak vergi dairesinden arayıp evin tapusuna şerh koyulacağını,2004 yılı emlak vergisi tutarı olan 200 ytl yi hemen ödemeleri gerektiğini söylemişler.Oysa ben emeklilik işlemlerini yaptırmıştım.Mükellefim (aslında annem :) ) muafiyetlerinden bahsedince kalktı o uygulama demişler.Baktım ama bu konuda bir değişiklik de göremedim..
İyi çalışmalar dilerim.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
3
emlak vergisi' nde indirim

Slm,

Öncelikle gecikmeli cevap için özür dilerim. Ofisi taşıdığımız için 3 gündür maillerime bakamadım.

Emlak Vergisi' ndeki indirimli bina vergisi uygulamaları aynen devam ediyor. Hiç bir değişiklik olmadı. Aksine özürlülerin de bu indirimden yararlanmaları için çalışmalar yapılıyor. Eğer annenizi evi 200 m² den küçük ise ve bu evde sürekli ikamet ediyorsa eskiden olduğu gibi bu indirimden yararlanabilir.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
emlak vergisi' nde ceza

Sayın orcuna,

Gerekli cevap verilmiş, ancak toparlamak gerekirse, Emlak vergisinde vergi ziyaı cezası kalkmıştır.Yerine bildirim gelmiştir.Bildirim vermemenin cezasıda 213 sayılı kanunun 352/II-4.maddesi gereği II.derece usulsüzlük cezasıdır.

Emlak vergisi hakkında 213 sayılı yasanın uygulanması hususu bu kanunun 1.maddesien göre gerekli olmamakla birlikte EVK.nun 37.maddesinde ayrıca düzenlenmiştir.Vergi ziyaı cezası uygulanmamasının nedeni ise EVK.nun 32.maddesindeki düzenlemedir.Buradaki düzenleme ile bildirim verilmediğinde Emlak vergisinin zamanında tahakkuk etmemesi veya eksik tahakkuk etmesi olasılığı kalmadığından 213 sayılı kanunun 341.maddesi gereği vergi zıyaı da oluşmamaktadır.
 
Üyelik
14 Ara 2008
Mesajlar
13
Ynt: emlak vergisi' nde ceza

Merhaba,
Bilgisi olan arkadaşlara bir sorum olacak.
2008 yılında bir adet arsa aldık arsanın yüz ölçümü 3000 m2 2008 yılı vergisiden muaf. sonraki yıllar sırası ile 2009 yılında 36.000 TL 2010 yılında 38.880 TL 2011 yılında 42.300 TL vergi ödemesi yapıldı
son olarak 2012 yılı için 300 m2 üzerinden 45.350 TL vergi tahakkuk etmiş durumda.
Arsa nın 2012 raiç değeri= 2.519 TL

2011 yılında bu arsada ruhsat çalışması yapıldı ve Tapuda yapılan işlemler yol terkleri vs.. İl encümenden kabul işleri sonrası Arsa Son hali 3275 m2 oldu.

Bu gün Bakırköy Belediyesine gittim 2008 yılında almış olduğumuz arsanın terk ve kabul tevi işlemleri sonrası 3.000 m2 den 3275 m2 ye çıktığını bildiridim bana beyan vermem gerektiği söylendi. Beyan doldurdum ve içeri verdim. 2 saat sonra bana bir Vergi Ziyaı Cezası getirildi. Ceza Tutarı Emlak Vergisinin 1/2 tutarı kadar. Yani 3275 m2 ye göre 2012 için tahakkuk eden emlak vergisi 49.498 TL nin yarısı kadar 24.749 TL

ilgili memura bunun gerekçesini sordum oda bana Beyannamenin zamanında verilmemesinden doğan ceza dedi..

Bende kendisine iyi tamam fakat ben 3.000 m2 için size beyanda bulundum şuan arsa tapum revize oldu ve 275 m2 arttı bu kısmı için güncelleme yaptırıyorum dedimsede razı edemedim. Yok diyor arsanız 1 m2 dahi artacak olsa bunu zamanında bildirmeseniz o yıl tahakkuk eden vergisinin yarısı kadar ceza keseriz diyor. Anca bunu hiç VUK 344 e göre dayandırarak kesiyor. fakat bu madde içinde böyle birşey bulamadım.

Şuan belediyeye ilgili gerekçenin bildirilmesi için dilekçe verdim gelecek cevaba göre dava açmaya hazırlanıyorum...

Bu hususta bana yardımınız olursa çok sevinirim.

sonuçta 2008 yılında 3.000 m2 için emlak beyanı vermişim arsamdaki revizeden dolayı 275 m2 artık olmuş. bunun beyanından sorumluyumdur diye düşünüyorum. Geç bildirim yapmış samda 275 m2 den doğacak vergi farkı üzerinden Vergi Ziyaı cezası uygularsın.
Ben bunu böyle biliyorum. aksini gösteren bir belge bulgu varsa lütfen yardımcı olunuz..
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Emlak vergisi' nde ceza

Tapu sicilinde ilgili gayrimenkulle ilgili değişiklik kaydı hangi tarihte yapılmış ise değişikliğin o yıl içersinde emlak vergisine esas oluşturmak üzere belediyeye bildirilmesi gerekir.
Sizin durumunuzda başka bir durum yoksa ve tescil tarihi netse cezaya itira edebilrisiniz.
 
Üyelik
14 Ara 2008
Mesajlar
13
Ynt: Emlak vergisi' nde ceza

Kusura bakmayın sanırım izahta eksikliklerim oldu. şu şekilde anlatırsam daha iyi olacak sanırım.


3000 M2 lik tapu ilk alım 05.11.2008 de yapıldı. bunun beyanı 30.12.2008 de verildi ve ilerleyen yıllarda 3000 m2 üzerinden vergiler tahakkuk etti 2012 ye kadar. Daha sonra Yoldan Terk ve ihdas işlemi sonucu 08.09.2011 Tarihinde yeni tapumuz çıktı Arsa Yüzölçümü artarak 3275 m2 oldu bunun beyanıda 08.12.2011 de yapılması gerekiyor du ancak unutmuşuz. yıl sonuna kadarda beyan etsek cezai işlem yapılmayacaktı ancak biz beyanı 05.01.2012 de verebildik.

burada bizim düşüncemiz aradaki farka yani 275 m2 lik farktan doğan vergiye vergi ziyaı uygulaması gerektiğiydi fakat belediyedeki memur hayır dedi 3275 m2 üzerinden doğan vergiye vergi ziyaı uygulanır dedi. 2012 için tahakkuk eden verginin yarısı kadar bize vergi ziyaı cezası kesti. bunula ilgili yönetmelik ve kanun maddesini istedik ancak cevap vermediler. git uzlaşma yap yada dava aç dendi.

bu adamın neye dayanarak bunu kestiğini çok merak ediyorum .

nguroy ' Alıntı:
Tapu sicilinde ilgili gayrimenkulle ilgili değişiklik kaydı hangi tarihte yapılmış ise değişikliğin o yıl içersinde emlak vergisine esas oluşturmak üzere belediyeye bildirilmesi gerekir.
Sizin durumunuzda başka bir durum yoksa ve tescil tarihi netse cezaya itira edebilrisiniz.
 
Üst