zirve

Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Merhaba;

Organizasyon işleri yapan bir firmamız var.
Konferans düzenliyor.
Çeşitli üniversitelerden profesörler çağırıyor konuşmacı olarak.Bunlara da önemli sayılabilecek tutarlarda ödemeler yapılıyor.
Ancak bu kişiler üniversitede sözleşmeli yada kadrolu oldukları için Bizim sigortalı olarak göstermemiz söz konusu olmuyor.
Gider pusulası da düzenliyemiyoruz.Meblağlar yüksek olduğu için, sınırı aşıyor.Adamların mükellefiyet açtırmasıne sebebiyet veriyor.Doğrumudur yanlışmıdır.?

Bu durumda bu ödenen ücretleri giderleştirmek için ne gibi bir yol izlemeliyiz.


Teşekkürler.
Kolay gelsin.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,569
Konum
İstanbul
Ynt: Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?

Sn ZİNDAN
biraz araştırdığımda aynı konu değil ama benzer bir konu üzerine yapılmış bir yorum buldum.Paylaşayım belki size biraz fikir verebilir.

***
Gelir vergisi Kanunu 223 ve 224 seri nolu tebliğlerine göre:
"Bilindiği üzere, genel olarak serbest meslek kazançlarının
vergilendirilmesine yönelik hükümler ve serbest meslek erbabının tutacağı defter ve düzenleyeceği belgeler konusunda 221 Seri No'lu
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde(1), münhasıran Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayılan faaliyetleri icra eden serbest meslek
erbabının defter tutma, belge düzenleme ve katma değer vergisi yükümlülüklerine ilişkin olarak da 223 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde(2) açıklamalarda bulunulmuştu.
2. Buna göre, 4369 sayılı Kanunla(3) 2007 yılında Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayılan faaliyetlerden elde edilen
hasılatın 19.000 liranın altında kalması halinde kazancın
tamamının gelir vergisinden istisna edilmesi nedeniyle Vergi Usul kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden bu mükelleflerin, hasılatları istisna tutarını aşıncaya kadar;
-Defter tasdik ettirme ve tutma,
-Belge düzenleme,
zorunlulukları kaldırılmıştı. Ancak Bakanlığımıza yapılan bazı başvurularda Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayılan faaliyetlerde bulunan mükelleflerin, vergiye tabi gelirlerinin tespiti sırasında gider olarak dikkate alınacak türden önemli bir harcamalarının bulunmadığı ileri sürülerek kayıt nizamı ve belge düzenine ilişkin bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda
vergi kanunlarının tanıdığı kolaylıklardan yararlanmak istedikleri ifade edilmektedir.
3. Bu görüşler değerlendirilerek, münhasıran Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerde bulunan ve
eserlerini sadece aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi veya kurumlara teslim eden serbest meslek erbabından isteyenlerin,
-Defter tasdik ettirme ve tutma,
-Belge düzenleme,
zorunlulukları Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden hasılat tutarına bağlı olmaksızın kaldırılmıştır. Aldığı eser ve hizmetleri bu kişiler
tarafından düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ile belgelemek zorunda
olan mükellefler ise harcamalarını bunlara gider pusulası imzalatmak
suretiyle tevsik edeceklerdir. Bu şekilde alınan belgeler serbest meslek erbabınca gerektiğinde ibraz edilmek üzere zamanaşımı süresince
saklanacaktır.
4. Kendi nam ve hesabına bir işyeri açmaksızın mutad meslek olarak Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunanların vergi levhası tasdik ettirme ve asma zorunlulukları bulunmamaktadır. Ayrıca, sayılan bu tür faaliyetleri ikametgahlarının belli bir bölümünde yapmakla birlikte müşterilerine burada satış veya
hizmet vermeyen mükellefler de vergi levhası asmayacaklardır.
5. Yukarıda belirtilen düzenlemelere paralel olarak, Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kişi ve kurumlara yapanların katma değer vergisi yükümlülükleri, hasılatlarına bağlı olmaksızın, 19 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde(4) açıklandığı şekilde, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca yerine getirilecektir."
Yine Maliye Bakanlığının
B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1-236-12183 sayılı ve 23.05.2006*3821 tarihli özelgesinde :
(Konu : İnternet sitesi üzerinden maç yorumları yapan kişilere bu işleri dolayısıyla ödenen tutarların telif hakları kapsamında olup olmadığı, yapılan ödemelerden Gelir Vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ve belge düzeni hk.)
Serbest meslek kazancından istisnanın uygulanabilmesi için devamlılık unsurunun olmaması gerektiği belirtilmektedir.
Bu durumda, eğer söz konusu işi devamlı olarak yapıyor ve bir yıl içinde belli aralıklarla birden fazla gider pusulası ile ücret alıyorsanız serbest meslek kazancı ile ilgili vergi mükellefiyetinizin tesis ettirilerek serbest meslek makbuzu kesmeniz gerekir. Eğer söz konusu işi arizi olarak yapıyorsanız yani yılda bir kere gider pusulası düzenleyerek ücret alıyorsanız bunda sınır 19 000 YTL dir. Eğer bu rakamın üzerinde gider pusulası ile bir defaya mahsus olmak üzere ücret alırsanız 19 000 YTL. nı aşan kısım için beyanname vermeniz gerekir.
AHMET KIZIL
******

Saygılar
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?

Merhaba ;

Konunuza benzer bulduğum aşağadaki özelge umarım işinize yarar.
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

TARİH : 14.09.2006 - 17424

SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-94/2-12969

KONU : Eğitim programlarının hazırlanmasında görev yapan öğretim üyeleri ve öğretmenlere yapılan ödemelerden yapılacak tevkifat Hk.

?
Kadıköy / İSTANBUL


İLGİ: ? .09.2006 tarih ? sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin ? Vergi Dairesi?nin ? vergi numaralı mükellefi olduğunu, eğitim programları hazırladığınızı, bu programların öğrenciler tarafından eğitim amaçlı kullanıldığını, yeni geliştirilecek ve yeni müfredata göre güncellenecek programlarınızın bir proje dahilinde çalışılarak hazırlanıp tüm hakları firmanız adına tescil edildiğini, firmanızın bu proje çalışmaları dahilinde dışarıdan bağımsız olarak, bazı işleri üniversite öğretim üyelerine, Milli Eğitim Bakanlığına okullarında çalışmakta olan öğretmenlere vb. kişilere proje bazında bir tutar ödenerek yaptırıldığını belirtip arızı olarak yaptırılmakta olan proje danışmanlığı, içerik hazırlama ve seslendirme vb. işlere ait ödemeler üzerinden hangi oranda gelir vergisi tevkifatı yapmanız gerektiğini sormaktasınız.

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun ?Ücretin Tarifi? başlıklı 61. maddesinde;

"Ücret işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

?"

Hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun?un Serbest Meslek kazancının Tarifi? başlıklı 65. maddesinde;

"Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır."

Hükmü yer almaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun ?Arızi Kazançlar? başlıklı 82. maddesinde ise,

"Vergiye tabi arızi kazançlar şunlardır:

?

4. Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat.

?

Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticari, zirai veya mesleki bir faaliyette hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının (2004/8295 sayılı BKK ile 2005 takvim yılında uygulanmak üzere 13.000 YTL. 2005/9826 sayılı B.K.K. ile 2006 takvim yılında uygulanmak üzere) 14.000 YTL.lik kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

Bu maddede geçen ?hasılat? deyimi alınan para ve ayınlarla diğer suretlerle elde edilen ve para ile temsil edilebilen menfaatleri ifade eder.

Arızi kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tespit olunur.

?

2. Bu maddenin birinci fıkrasının (2), (3), (4) ve (5) numaralı bentlerinde yazılı işlerde elde edilen hasılattan tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderler indirilir.

?"

Hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, aynı Kanun?un 94. maddesinde;

"kimlerin ne şekilde tevkifat yapacakları sayılmak suretiyle belirtilmiş olup,"

Maddenin 2. bendinde de,

"yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);


18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden % 17,

Diğerlerinden % 22,
vergi tevkifatı yapılır"

Hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, şirketiniz tarafından hazırlanan ve tüm hakları (telif hakkı dahil) firmanız adına tescil edilen programların hazırlanmasında (proje danışmanlığı, içerik hazırlama, seslendirme vb. işlerde) görev alan öğretim üyeleri ve öğretmenlerin bu faaliyetlerini devamlılık arz edecek şekilde kendi nam ve hesaplarına yapmaları halinde elde edecekleri gelirin serbest meslek kazancı olarak değerlendirilerek, serbest meslek mükellefiyetlerinin tesisi ve serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerekecek olup, yapılan ödemeler üzerinden de Gelir Vergisi Kanunu?nun 94. maddesinin 2/b alt bendi gereğince % 22 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Ancak, söz konusu kişilerin bu faaliyetleri devamlılık arzetmeyecek şekilde arızi olarak (bir takvim yılında bir defadan fazla yapılmaması halinde) kendi nam ve hesaplarına yapmaları halinde ise, elde edecekleri gelirin arızi kazanç olarak değerlendirilmesi ve tarafınızca gider pusulası düzenlenerek yapılan ödemeler üzerinden de Gelir Vergisi Kanunu?nun 94. maddesinin 2/b alt bendi gereğince % 22 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, bu faaliyet kapsamında elde ettikleri gelirin 2005 yılında 13.000 YTL. 2006 yılında 14.000 YTL.yi aşan kısmının ise söz konusu kişilerce yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, ilgili kişilerin bahis konusu faaliyetlerini şirketinizin emir ve talimatları doğrultusunda bir hizmet sözleşmesine istinaden gerçekleştirmeleri durumunda ise bu kişilere yapılan ödemelerin ücretle ilgili hükümlere göre vergilendirileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.
Grup Müdür V.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?

Arkadaşlar ilginize teşekkürler.
Müşteriye mevzuatı anlatırken bunlar işime yarayacak.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?

Bu mukteza güzel olmuş. Ancak o tarihte fon da olduğu için %22 yazılmış. %20 geçerlidir.


Uygulamada ise bunun mümkün olmayacağı kanısındayım. Zaten konuşmacılar serbest meslek erbabı olsa böyle bir sorun olmaz ve makbuzlarını isteyince verirler.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?

nguroy ' Alıntı:
Bu mukteza güzel olmuş. Ancak o tarihte fon da olduğu için %22 yazılmış. %20 geçerlidir.


Merhaba ;

Sn nguroy ; fon o tarihte zaten kaldırılmış idi.

( 4842 sayılı Kanunun 37?nci maddesinin 3?üncü fıkrası ile, 3824 sayılı Kanunun gelir ve kurumlar vergilerinin % 10?u oranında ayrıca fon payı ödenmesini öngören 18 inci maddesi ile aynı Kanunun 19, 20, 21 ve 22?nci maddeleri 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. )

Evet,doğru söylüyorsunuz yine o tarihte oran % 22 idi. ( 01.01.2007 den itibaren % 20 )

Ama ilgilenen arkadaşların bunu zaten ıskalamayacaklarını tahmin ediyorum.
 
Üst