Muhtasar beyannamesinde diğer dönem seçilebilir mi?

Üyelik
31 Mar 2007
Mesajlar
243
Muhtasar beyannamenin bilindiği üzere,aylık veya 3 aylık oluşu genelde kullanılan dönemlerdir.

Birde bunun diğer seçeneği varki bu pek fazla kullanılmadığı için bilinmez.

Benim diğer seçeneği ile muhtasar beyanname vermem gerekiyor.Ama bdp deki bütün dönemler aylık yada 3 aylık dönem şeklinde açılmış.Diğer seçeneğiyle kira stopajından kaynaklanan muhtasar beyanını nasıl veririm?
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
9,078
Konum
İstanbul
Ynt: Muhtasar beyannamede dönem

Selamlar
Bdp'de belirtilen aylık veya 3 aylık dışındaki beyanlar bildiğim kadarıyla daireye elden veriliyor.Ama "diğer " şartını biraz açarsanız daha faydalı yorumlar gelebilir.
Saygılar
 
Üyelik
31 Mar 2007
Mesajlar
243
Ynt: Muhtasar beyannamesinde diğer dönem seçilebilir mi?

tabiki konuyu açayım.Burada bir dernek sözkonusu.Derneğin faaliyette bulunduğu adreste başka bir şirkette faaliyet gösterıyor.Bu şirket tarafından ödenen kiranın stopajı muhtasarla bildiriliyor.Derneğin kira ödemesi gerçekten yok.
Maliyenin görüşü emsal bedel üzerinden kiranın hesaplanıp stopajlarının ödenmesi yönünde.Ama danıştay dördüncü dairenin vermiş olduğu kararlarda ise:ödeme yoksa muhtasar beyannamenin verilmeyeceği yönünde
( karar tarihi 03.12.1998 esas no: 1997/4444 --karar no: 1998/4757 )

Biz muhtasar beyanları 2011 de hiç vermedik.çünkü hakikaten tahakkuk etmesi gereken bir ödemesi yok.Şu anda yapılmış bir tespitte yok.
Ancak maliye tespit yapıpta sıkıştırırsa bizde kira kontratını atıyorum.yıllık ödeme yapacak 2011/12.ay içinde diye. kira kontratını ona göre düzenleyip diğer seçeneğiylede veriririz gibi düşündük. Bu nedenle araştırma yapıyorum.


ama danıştayın kararının bulunması bizim için olumlu diye düşünüyorum.bu nedenle fikirlerinizi almak istedim.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: Muhtasar beyannamesinde diğer dönem seçilebilir mi?

Eğer 10ve daha az (sıfır da) çalışan var ise ve muhtasar için 3 aylık olarak vd kaydettirdi iseniz 3 aylık döneminde değilse aylık seçerek ilgili dönemde beyan edersiniz. Muhtasar B. özelliği beyan edilecek bilgi yok ise beyan vermeyede gerek yoktur.
 
Üyelik
31 Mar 2007
Mesajlar
243
Ynt: Muhtasar beyannamesinde diğer dönem seçilebilir mi?

g705 ' Alıntı:
Eğer 10ve daha az (sıfır da) çalışan var ise ve muhtasar için 3 aylık olarak vd kaydettirdi iseniz 3 aylık döneminde değilse aylık seçerek ilgili dönemde beyan edersiniz. Muhtasar B. özelliği beyan edilecek bilgi yok ise beyan vermeyede gerek yoktur.

Hakikaten sorumu tam olarak okuyupta mı cevap verdiniz?
ne işçisi ...?
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,069
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Muhtasar beyannamesinde diğer dönem seçilebilir mi?

Merhaba ;

Sn Seray ,durumunuza uygun olduğunu düşündüğüm iki özelgeyi paylaşmak istedim.

T.C.
VAN VALİLİĞİ
Defterdarlık Van Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü

TARİH : 21.05.2010
SAYI : B.07.4.DEF.0.65.10.00-GVK 94/5-2
KONU : Derneğe bedelsiz olarak kiraya verilen büro için stopaj beyannamesi verilmesi hk.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, ... Odası tarafından kendi mülkiyetlerinde bulunan dairenin bir odasının büro olarak Derneğinize bedelsiz olarak tahsis edildiği ve bu tahsis için herhangi bir kira ödemesi yapılmadığı belirtilerek Derneğinizin muhtasar beyanname verme yükümlülüğünün olup olmadığı konusunda görüşümüzün bildirilmesi istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde, aynı maddede bentler halinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu; 73 üncü maddesinde, kiraya verilen mal ve hakların kira bedellerinin emsal kira bedelinden düşük olamayacağı, bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedelinin, bu mal ve hakların kirası sayılacağı, bina ve arazilerinemsal kira bedelinin yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse, Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin % 5'i olacağı; 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1/d) bendi ile bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı (273 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2010 yılı için 1.090 TL) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları gerektiği hükmü yer almış olup aynı fıkranın (5/a) bendinde ise 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yine aynı Kanunun 96 ncı maddesinde, vergi tevkifatının 94 üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı, bu maddede geçen hesaben ödeme deyiminin vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade edeceği, Kanunun 98 inci maddesinde ise 94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi gereğince tevkifat yapılabilmesi için nakden veya hesaben bir ödemenin bulunması gerekmektedir. Buna göre, söz konusu gayrimenkulün Derneğinizin kullanımına tahsis edilmesi karşılığında nakden veya hesaben bir ödeme yapılmaması halinde Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılması söz konusu olmayacaktır. Öte yandan, vergi uygulamaları bakımından dernek olarak kabul edilen ... Odası tarafından bedel karşılığı gerçekleştirilen kiralama faaliyetinin hacim ve ehemmiyet bakımından ticari metot ve usulleri gerektiren bir organizasyon dahilinde yapılması halinde, bu kiralama faaliyeti nedeniyle anılan Odaya ait bir iktisadi işletme oluşacağından, bu iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekecektir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

TARİH : 12.12.2005
SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-94/5
KONU : Ödenmeyen kiralar için tevkifat yapılıp yapılmayacağı Hk.

İLGİ: ? 2005 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, derneğinizin faaliyetlerini sürdürdüğü işyerinin mülkiyeti derneğiniz üyelerinden birine ait olduğu ve söz konusu kişiye gayrimenkul için nakden veya hesaben bir ödeme yapılmadığı belirtilerek ödemediğiniz kiralar için gelir vergisi tevkifatı yapıp yapmayacağınızı sormaktasınız.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun ?Vergi Tevkifatı? başlıklı 94. maddesinde;

"Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar"

denilmek suretiyle, tevkifat yapacaklar sayılmış olup, maddenin alt bendinde de hangi hallerde ve hangi oranda tevkifat yapılacağı maddeler halinde sıralanmıştır.

Konuyla ilgili hükümlerin yer aldığı sözü edilen maddenin 5/a numaralı bendinde

"(2003/6577 sayılı Kararla değişen oran) 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerin % 22oranında tevkifat yapılacağı"

belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 96. maddesinde,

"Vergi tevkifatı, 94. madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder"

hükmü yer almıştır.

Yine aynı Kanun?un 98. maddesinin birinci bendinde;

"94. madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri (5035 sayılı Kanunun 48/4-e maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik: 01.01.2004; Yürürlük: 02.01.2004) ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır."

denilmektedir.

Öte yandan, söz konusu Kanunun 73. maddesinde kiraya verilen mal ve hakların kira bedellerinin emsal kira bedelinden düşük olamayacağı, bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedelinin, yetkili özel mercilere takdir edilmiş kirası, bu suretle takdir edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu?na göre belirlenen vergi değerinin % 5?i olacağı belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre; derneğiniz söz konusu yer için nakden veya hesaben bir kira ödemesi yapmadığından, tevkifat söz konusu olmayacaktır. Ancak söz konusu daireyi derneğinizin kullanımına bırakan ve derneğiniz üyesi olan gayrimenkul sahibinin, bu gayrimenkulün yıllık emsal kira bedelini tespit ederek söz konusu tutarı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmesi gerekmektedir.

Ayrıca derneğinizce tevkifata tabi herhangi bir ödemenin veya tahakkukun bulunmadığı aylar için muhtasar beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.
Ancak muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gereken ücret ve diğer tevkifata tabi gelirlerin bulunması halinde muhtasar beyanname verileceği açıktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.
 
Üyelik
31 Mar 2007
Mesajlar
243
Ynt: Muhtasar beyannamesinde diğer dönem seçilebilir mi?

sn g705,

işe başlama formunda muhtasarla ilgili olarak;aylık,üç aylık ve diğer seçeneğide mevcuttur.muhtasar beyan tercihini mükellef isterse diğer seçeneğiyle yapabiliyor..Bu durumda olan mükellefler mevcut.


2.bir konu ise işçi ile ilgili bir soru sormadım ben.sorunum yukarıda detaylı yazılıdır.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
9,078
Konum
İstanbul
Ynt: Muhtasar beyannamesinde diğer dönem seçilebilir mi?

Selamlar.
Açıklamanızdan okuduğum ve anladığım kadarıyla sizin muhtasarı "diğer" başlığıyla vermenizi gerektirecek bir durum yok.Kirayı ödesenizde ödemesenizde sizin durumunuz mal ve hakların kiralanması hususuna girer,en azından ben öyle düşünüyorum.Beyanname verme durumunda da normal beyan kısmından aylık veya 3 aylık seçeneklerinden birine tabi olacaksınız.Burada asıl mesele beyanın türünden ziyade beyan verilmeli mi,kira ödemediğimiz nasıl ispatlanabilir,daire tespit yaparsa nasıl savunma yaparız kısmıdır.Şu bir gerçekki kira tevkifatını doğuran herhangi bir işlem yoksa beyanname verilmesine gerek yoktur.genel olarak beyanname demek burada da hatalı olur.Zira beyan sadece kira stopajından ibaret değildir.Başka kesintiler de olması durumunda beyanname zaten verilecektir.Sizin burada yapmanız gereken beyanname vermeyi gerektiren herhangi bir kesintinizin olmadığı ve bu sebeple 2011 yılının geçmiş aylarında beyanname verilmediği yönünde dilekçe yazıp durumun yoklama ile tespit edilmesini sağlamak veya dairenin tespti etmesini beklemektir.Şu aşamada asıl sorun sizin mal sahibinizin kim olduğudur.Blunduğunuz yerde başka bir şirketin olması ve kiranın bu şirket tarafından beyan ediliyor olması sizin adınızdan bir mazeret sayılmayacaktır.Bu durum benim kafamda sanki o şirketin pelerini altına saklanıp gül gibi geçinip gidelim intibası uyandırdı.
Neticede belki şunları yapabilirsiniz.
1- Kira ödemiyoruz ve başka kesinti yoktur bu nedenle muhtasar mükellefiyeti açılmamıştır (bilgi mahiyetinde) şeklinde bir yazı yazıp yoklama ile durum tespiti yaptırmak
2- 2011/10.ayından itibaren kira ödemeye başladığınız açıklamasıyla muhtasar mükellefiyeti açtırmak.Yeni kontratla kira tevkifatına başlamak.
3- Bu arada muhtasar mükellefiyetniz açık mı onuda bilmiyoruz.Açıksa beyan verilmediği gerekçesi ile takdire bile gidebilirsiniz.Umalım ki muhtasar mükellefiyeti açık olmasın.2011 yılında vermedik diyorsunuz ama 2010 yılında verdinizmi bu kısmı da açık değil..
4- Eğer kontrat yapılacaksa mal sahibiniz kim olacak.Bu da ayrı bir konu.Zaten bir kiracı var.Kiracı mı kiraya verecek (kontratta özel madde yoksa) yoksa mal sahibi sizinle 2.bir kontratmı yapacak.?

Bunlar tabi teknik teferruatlar.Ne yapacağınızı siz daha iyi bilirsiniz muhakkak..Ama bana göre beyan verilecekse "diğer" şeklinde verilmemeli.Diğer seçeneği sanıyorum özel hesap dönemi vb.hususlarda geçerlidir.Ama tam emin değilim.
Saygılar.


Not:son 3 mesajdan önce yazılmıştır.
 
Üyelik
31 Mar 2007
Mesajlar
243
Ynt: Muhtasar beyannamesinde diğer dönem seçilebilir mi?

Aslında burdaki gerçek olay,olmayan bir kiradan dolayı muhtasar mükellefiyeti açılmalımı açılmamalı mı?idi.
(2011/3.ayda kurulan bir dernek mevcut.şirketin boş odasını kullanıyor.Kirası,işçisi,muhasebesi kesintiyi gerektiren hiçbirşeyi yok)

2 farklı düşünce var.
1.vergi dairesi emsal bedelden açılmalı diyor.
2.danıştay kira ödemesi yoksa muhtasar beyan verilmez.diye net kararı var.
bunun üzerine yorum almak istemiştim ama konu bayağı farklılaştı.teşekkür ediyorum yinede düşüncelerini paylaşan insanlara.

Sn muhasebe özelgeler için teşekkür ediyorum.2.gönderdiğiniz özelge bizim durumumuzun aynısıdır.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
9,078
Konum
İstanbul
Ynt: Muhtasar beyannamesinde diğer dönem seçilebilir mi?

Selamlar
Sorununuzun yanıt bulmasına sevindim.Bu yorumlar sonucunda uygulayacağınız seçeneği ve dairenin tutumunu bizimle paylaşırsanız memnun olurum.
Saygılar
 
Üyelik
31 Mar 2007
Mesajlar
243
Ynt: Muhtasar beyannamesinde diğer dönem seçilebilir mi?

Tabiki paylaşırım.Uygulayacağım yol şu:Fiiliyata bakıyorum.Kira ödemesi yok.O halde muhtasar mükellefiyeti açtırmayacağız.Daire sahibi GV beyanını zaten yıllık olarak vermektedir.

İleride VD tarafından reesen vergi salınırsa, vergi dairesine dava açarak mahkemeye gitmelerini tavsiye edeceğim..

olumlu veya olumsuz yorumlar için tekrardan teşekkür ediyorum.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: Muhtasar beyannamesinde diğer dönem seçilebilir mi?

SERAY ' Alıntı:
...
işe başlama formunda muhtasarla ilgili olarak;aylık,üç aylık ve diğer seçeneğide mevcuttur...

Yukarıda gelir idaresi başkanlığının int sitesinde yer alan işe başlama formuna bakarsanız diğer diye bir seçeneğinizin artık olmadığını görürsünüz.
 
Üyelik
31 Mar 2007
Mesajlar
243
Ynt: Muhtasar beyannamesinde diğer dönem seçilebilir mi?

Arkadaşım internette olmayabilir ama vergi dairelerinden almış olduğumuz basılı formlarda var.Güncel olarak kullanıyoruzda.

Ama boşverin önemli değil.bu sadece bir prosedür.vardı yoktu diye tartışmaya gerek yok.olsa ne olacak olmasa ne olacak.Maliyenin isteklerini yerine getirmekten başka çaremiz yok.İyi çalışmalar dilerim.
 
Üyelik
14 Nis 2011
Mesajlar
161
Konum
izmir
Ynt: Muhtasar beyannamesinde diğer dönem seçilebilir mi?

yazıyı bulamadım ancak artık stopajda diğer (yıllık) seçeneği kaldırıldı vergi daireleri eskiden basılmış olan evrakları kullandığından hala diğer seçeneği yer alıyor
 
Üst