Mükellef Bilgileri Bildirimi | VUK 413.Sayılı Tebliğ | Yeni

bulent249

Fenomen Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
4,156
Konum
ADANA
Günaydınlar,
Yeni bir bildirim yükümüz daha doğdu. Hayırlı olsun. Bugünkü Resmi Gazete 413 sayılı vuk tebliği...
 
Üyelik
15 Eki 2010
Mesajlar
524
Ynt: VUK 413 Sayılı Tebliğ

İş az zaten ya, geçen gittik görüştük,
"bizim işler az geliyor, büroda canımız sıkılıyor, biraz daha iş isteruz devletlum "
dedim,
sağolsunlar kırmadılar.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,069
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: VUK 413 Sayılı Tebliğ

Merhabalar ;

Bu kadar yüklenilir mi ? El insaf yaaa. Vurun abalıya misali .

Elektrik,doğalgaz abone nosunu soruyor .Yakında mükellefin ayakkabı numarasını da sorarlarsa şaşırmamak gerek.
 
Üyelik
9 Ağu 2011
Mesajlar
12
V.U.K.413 Mükellef veri güncelleme 20.1.2012 Resmi Gazete

Söz konusu tebliğ aşağıdadır. Özetle mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişimlerin Maliye Bakanlığınca güncel ve doğru olarak izlenebilmesi adına her yıl 1 Nisan-31 Mayıs arası internet vergi dairesinden bilgi güncellemesi yapacağız. her bir şube için ayrı bildirim vereceğiz. Bildirim vermemenin özel usulsüzlük cezası şeklinde yaptırımı mevcut.


20 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28179
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 413)
1.Giriş
1.1. Bilindiği gibi Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan gelir politikası; verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık ilkelerine
sıkı sıkıya bağlı kalınarak adalet ve tarafsızlık içerisinde yürütülmektedir. Gelir politikasının uygulaması sırasında ekonomik faaliyetlerin
daha iyi kavranabilmesi için mükelleflerin mükellefiyetlerine ait çeşitli bilgiler Bakanlığımızca tutulmaktadır.
1.2. Bu kapsamda mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin güncel olarak takip edilememesi nedeniyle çeşitli
aksaklıklar yaşanmaktadır. Söz konusu verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla düzenlenecek
olan Mükellef Bilgileri Bildirimine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğin konusunu teşkil etmektedir.
2. Kanuni Dayanak ve Yetki
2.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 "Bilgi Verme" başlığını taşıyan 148 inci maddesinde "Kamu idare ve müesseseleri,
mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar." hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 149 uncu maddesinde ise "Kamu
idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili
olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı
ile vermeye mecburdurlar." hükmüne yer verilmiştir.
2.2. Söz konusu Kanunun 5228 sayılı Kanunun2 8 inci maddesiyle değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4)
numaralı bendine göre Maliye Bakanlığının; "Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen
bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle İnternet de dâhil
olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel
kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında
uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi
çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya" yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
2.3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddeleri ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak bu tebliğin
konusunu teşkil eden Mükellef Bilgileri Bildiriminin, elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
2.4. Bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme
zamanı, gönderilmesi ve diğer hususlara ilişkin açıklamalara tebliğin izleyen bölümlerinde yer verilmiştir.
3. Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:
3.1.Bu tebliğin konusunu teşkil eden Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi
itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm;
a. Kurumlar vergisi,
b. Ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi
mükellefleri vermek zorundadırlar.
3.2. Söz konusu bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
3.3. Faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan mükellefler, Mükellef Bilgileri
Bildiriminin ?Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat? alanına, kendi muhasebe tekniklerine göre bu alana karşılık gelen gelir tablosu bilgilerini
dolduracaklardır.
4. Bildirimin Şekli:
4.1. Tebliğin üçüncü bölümünde bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellefler, https://intvd.gib.gov.tr/internetvd adresinde
bulunan bildirim ekranlarındaki alanları aynı adreste yer alan kılavuzda belirtilen açıklamaları göz önünde bulundurarak eksiksiz olarak
dolduracaklardır.
4.2. Söz konusu bildirimin nasıl doldurulacağına ilişkin açıklamalara www.gib.gov.tr adresinden de ulaşılabilecektir.
5. Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı:
5.1. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükellefler, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik
ortamda vereceklerdir.
5.2. Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması zorunludur. Onaylama işleminin ise
en geç, bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs günü saat 24.00'e kadar tamamlanması gerekmektedir.
5.3. Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi dairesi müdürlükleri/malmüdürlükleri, bildirimi kâğıt
ortamında hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.
5.4. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır.
6. Bildirimin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar:
Mükellef Bilgileri Bildiriminin düzenlenmesi ve onaylanmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.
6.1 Kendi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce gönderiliyorsa, mükellefe ilişkin bilgiler bildirimin hem diğer
alanlarına hem de bildirimi düzenleyen kısmına,
6.2 Serbest muhasebeci/serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi
düzenleyen kısmına,
6.3 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya
yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına,
yazılacaktır.
7. Düzeltme İşlemleri:
7.1. Elektronik ortamda bildirimin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirim için düzeltme bildirimi verilmesi
gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem
yapılacaktır.
7.2. Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir. Bu
sebeple düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde
doldurmaları gerekmektedir.
8. Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım
8.1 Bildirimin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi
dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.
8.2 Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler
hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
Tebliğ olunur.
 
Üyelik
15 Eki 2010
Mesajlar
524
Ynt: VUK 413 Sayılı Tebliğ

Stadda maç coşkusu içinde bir tabir vardır "yüklen yüklen" o an söylenen marşa eşliğin artması , sesin yükselmesi anlamında ,

maliyenin durumu da buna benzer, birisi maliyeye ne diyor "yüklen yüklen"
neden peki?
cari açıktan mı? işsizlikten mi? uygulamaya yeni giren GSS, girecek olan TTK , TMS, arifesinde, bizim meslek sürekli bir şeylerle meşgul, o derece ki kafamızı kaldırıp sgk, maliye vb... kurumların politikaları, gidişatı üzerine düşünüp, anlayıp alternatifler üretemiyoruz, peki bu işi kim yapacak? teorisyen proflar mı? kaç makale kitap basıldığının, makale ve kitapların ne derece kimlerce okunduğu belli iken aradaki bilgi akışını kim sağlayacak?

"Yüklen yüklen",
bu kadar çok müracaat var iken beli kırılan muhasebeci yerine her daim yenisi gelir, hem daha aç daha saldırgan gelir, zaten etik değerle hak getire,

"yüklen yüklen" boş bırakma sürekli uğraş olsun.
 
Üyelik
27 Eki 2010
Mesajlar
336
Konum
ZONGULDAK
Ynt: V.U.K.413 Mükellef veri güncelleme 20.1.2012 Resmi Gazete

eşek olunca semer vuran çok olur. türmob uyusun aidatları yemeye devam etsin. başka hiç bir işe yaramasınlar. nasıl olsa biz hamallık yapmaya alıştırıldık.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: VUK 413 Sayılı Tebliğ

Yeni angaryamız vatana millete hayırlı olsun.
Demek ki önümüzdeki dönemde Maliye elektrik ve doğalgaz harcamalarına ve beyan edilen gelire bakıp madem kazanmıyorsun bu harcamalar neyin nesi diyecek.
 
Üyelik
28 Eki 2010
Mesajlar
134
Konum
İSTANBUL
Ynt: V.U.K.413 Mükellef veri güncelleme 20.1.2012 Resmi Gazete

İnanılır gibi değil, bir tek bu eksikti o da tam oldu şimdi...
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,910
Konum
istanbul
Ynt: V.U.K.413 Mükellef veri güncelleme 20.1.2012 Resmi Gazete

Cezasi Ba Bs ile ayni. Bildirim formunu inceleyen var mi? Faciaa
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,994
Konum
İstanbul
Ynt: V.U.K.413 Mükellef veri güncelleme 20.1.2012 Resmi Gazete

Böyle angaryalar geldikçe öyle mutlu oluyorum ki bilemezsiniz..Onlarla öyle bir akraba olmak istiyor ki canım,sormayın gitsin :)
 
Üyelik
27 Eki 2010
Mesajlar
336
Konum
ZONGULDAK
Ynt: V.U.K.413 Mükellef veri güncelleme 20.1.2012 Resmi Gazete

NİSANLI ' Alıntı:
Cezasi Ba Bs ile ayni. Bildirim formunu inceleyen var mi? Faciaa

elektrik abone no/ kurum

doğal gaz abone no/ kurum


buna itiraz etmeyip kaldırtmayan türmob a verdiğim aidatlar haram olsun.....

bunun yerine çıkıp mali müşavirlere küfür etselerdi daha iyiydi. sinirden ne yazacağımı bilmiyorum kusura bakmayın.
 
Üyelik
27 Eki 2010
Mesajlar
336
Konum
ZONGULDAK
Ynt: V.U.K.413 Mükellef veri güncelleme 20.1.2012 Resmi Gazete

twolf ' Alıntı:
Böyle angaryalar geldikçe öyle mutlu oluyorum ki bilemezsiniz..Onlarla öyle bir akraba olmak istiyor ki canım,sormayın gitsin :)akraba olmaktan beter etmek lazım.
 
Üyelik
27 Eki 2010
Mesajlar
336
Konum
ZONGULDAK
Ynt: V.U.K.413 Mükellef veri güncelleme 20.1.2012 Resmi Gazete

ya biz bu kadar eşekmiyiz. her seferinde sırtımıza üst üste semer vuruyolar. formda enteresan olan taraf ise elektrik ve doğal gaz abonelikleri hakkında bilgi istemeleri. arkadaşlar bu meslek tamamen hamallığa döndü. düşünsenize muhasebe yapmaktan çok bildirim ve formlarla uğraşır hale gelecez. bu kadar berbat bir bakanlık olurmu ya. saçma sapan işler çıkarmaya başladırlar. buna tepkisiz kalınmamalı türmob bir şekilde bunu engellemeli. ne angarya varsa bizim sırtımıza yükleniyor. sessiz kalmayalım
 
S

Sevim Canyakmaz

Ziyaretçi
Ynt: V.U.K.413 Mükellef veri güncelleme 20.1.2012 Resmi Gazete

hiç merak etmeyin işin içine yakında muhasebe standartları da geliyor..
Hepsini hallederiz.

Ülkemizde bu kadar angarya iş varken bide TTK yı değiştirip, finansal raporlama yapacağız..
Mükemmel bir ülkeyiz biz. Herhalde tekizdir bu konularda
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,994
Konum
İstanbul
Ynt: V.U.K.413 Mükellef veri güncelleme 20.1.2012 Resmi Gazete

Oda da saolsun gider ssk işten ayrılma bildirgelerini kaldırmak istedik diye övünür..Kaldırabiliyorsan bu angaryaları kaldır kardeşim.Bu tebliği çıkaran kurulun içinde hiçmi meslek mensubu yok.nasıl razı geliyorlar bu tip şeylere,anlamak mümkün değil.o ki bütün yük bizlerin üstünde,o ki biz olmasak bu devletin hiçbir halt edeceği yok,niye bişey çıkarmadan önce bize danışmazlar.Müşavirler arasında bu tebliğle ilgili sıkıyosa bi anket yap bakalım.Bir sektörün üzerine bu kadar iş bindirilir mi,sonrada yok kayıt dışılığı önleyemiyoruz,yok bilmem ne..bırakında işimizi yapalım kardeşim.Beyanname ve rapor hazırlamaktan müşteriyle karşılıklı 2 çift laf edemez olduk..Bir de ücretlere bakın 100 lira 300 lira.. Sen bu ortamda kalk,verimli bir muhasebe bekle..
neyse ben bunlara iyi dileklerimi suınmaya devam edeyim en iyisi
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,910
Konum
istanbul
Ynt: V.U.K.413 Mükellef veri güncelleme 20.1.2012 Resmi Gazete

prof67 ' Alıntı:
ya biz bu kadar eşekmiyiz. her seferinde sırtımıza üst üste semer vuruyolar. formda enteresan olan taraf ise elektrik ve doğal gaz abonelikleri hakkında bilgi istemeleri. arkadaşlar bu meslek tamamen hamallığa döndü. düşünsenize muhasebe yapmaktan çok bildirim ve formlarla uğraşır hale gelecez. bu kadar berbat bir bakanlık olurmu ya. saçma sapan işler çıkarmaya başladırlar. buna tepkisiz kalınmamalı türmob bir şekilde bunu engellemeli. ne angarya varsa bizim sırtımıza yükleniyor. sessiz kalmayalım

Esek degilizde. Anlasilan yeni kazanc kapisi arayislari var. Bunun icinde nedense ilk sirada biziz.
Bu arada bildirimlerimiz farkettiniz mi yillik yapilacak belki de (simdilik)
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: V.U.K.413 Mükellef veri güncelleme 20.1.2012 Resmi Gazete

Mustering guzel bir yazi yazip bunun sozlesmede olmayan ek bir is oldugunu ve maliyeti oldugunu soylemek lazim
Vermezler ayri da
 
Üyelik
27 Eki 2010
Mesajlar
336
Konum
ZONGULDAK
Ynt: V.U.K.413 Mükellef veri güncelleme 20.1.2012 Resmi Gazete

Ant Z ' Alıntı:
Mustering guzel bir yazi yazip bunun sozlesmede olmayan ek bir is oldugunu ve maliyeti oldugunu soylemek lazim
Vermezler ayri da

bunu yapabilecek babayiğit görebiliyo musun? yada bunu anlayıp sana ek ödeme yapacak bir mükellef henüz yeryüzüne geldimi ki?
 
Üst